• El cofundador de Sevibe parla de les cèl·lules mare com a tractament per a 80 malalties hematològiques i del pes que tindran en el futur per curar trastorns com la diabetis o la paràlisi cerebral
  • El cofundador de Sevibe habla de las células madre como tratamiento para 80 enfermedades hematológicas y del peso que tendrán en el futuro para curar trastornos como la diabetes o la parálisis cerebral

  Tot va sorgir durant un MBA, quan Eloi Palà es va marcar un objectiu: recollir tot el que s’estava fent als Estats Units en l’àmbit de la biotecnologia per posar a disposició de les famílies espanyoles tots els avenços amb cèl·lules mare. El resultat? Sevibe, un banc de cèl·lules mare que abasta des de l’extracció en el moment del part fins a la seva aplicació terapèutica.
  Parlem amb el seu fundador, Eloi Palà, sobre el «camp espectacular que obren les cèl·lules mare del cordó umbilical en el futur».

  ¿Sevibe és un banc que cura?

  Les cèl·lules mare són, sens dubte, el futur de la medicina. Sevibe és un banc de cèl·lules mare del cordó umbilical que ofereix la clau per accedir a tractaments ja consolidats. No obstant això, encara hi ha molts altres que estan per refermar-se.

  On radica la seva importància?

  La conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical possibilita a una família disposar de cèl·lules 100% compatibles, perquè són seves, del propi nadó.

  Assegura que parlem del futur de la medicina. I el present?

  A dia d’avui són un tractament consolidat per a 80 malalties de la sang, com leucèmies, anèmies o tumors de la sang. De fet, en aquests casos, la sang de cordó és la primera opció quan es requereix un trasplantament

  En els propers anys, malalties com la diabetis o l’esclerosi múltiple podrien desaparèixer?

  Hi assaigs clínics molt evolucionats, també per tractar la malaltia de Crohn o la paràlisi cerebral, entre d’altres; malalties que fins fa uns anys eren difícilment curables i que gràcies a les cèl·lules mare esperem curar en un percentatge molt elevat. Es preveu que qualsevol malaltia que provingui de la degeneració d’un teixit desaparegui, mitjançant aquestes cèl·lules mare que són capaços de generar o renegrear aquest teixit. En la medicina de l’esport s’ha escoltat la possibilitat de regenerar tendons o articulacions.Parlem d’un camp molt ampli, amb un potencial brutal.

  Per exemple?

  En un estadi final, fins i tot contemplem la generació d’òrgans a partir d’aquestes cèl·lules mare. Al Germans Trias i Pujol s’han arribat a generar estructures tridimensionals de cèl·lules de cardiomiòcits: bàsicament, cors artificials.

  En aquest llarg camí cap a l’èxit, com és la seva rutina diària?

  Complicada [riu]. Sempre he cregut que es pot compaginar tot, i la veritat és que per tirar projectes endavant cal dedicar moltes hores i esforç. Mi dia a dia és el treball, la família i també l’esport, una de les meves passions.Concretament, el triatló de mitja i llarga distància.


  Com l’ajuda el nou Seat Ateca?

  Conduir em fa viure el futur en el present. Compta amb una gran flexibilitat i polivalència. També em sorprèn la quantitat de dispositius d’alta tecnologia que permeten una conducció més segura i satisfactòria, com la càmera 360 graus, el control de vehicle per no envair el carril contrari o els sensors per evitar el punt mort. És un cotxe que em permet combinar a la perfecció empresa, família i esport. Les meves vacances sense la meva família i la meva bicicleta no són el mateix.

  El passat mes de març va ser elegit president de l’AIJEC. Com treballa per donar suport als joves empresaris?

  És molt important que s’escolti a la gent jove amb ganes i talent. En AIJEC promovem l’emprenedoria als joves, que sàpiguen que crear la teva pròpia empresa és una sortida laboral. També posem en comú la cultura de l’esforç necessària per crear una empresa i, per descomptat, ens vam agrupar per compartir inquietuds i opinió.

Todo surgió durante un MBA, cuando Eloi Palà se marcó una meta: recoger todo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos en el ámbito de la biotecnología para poner a disposición de las familias españolas todos los avances con células madre. ¿El resultado? Sevibe, un banco de células madre que abarca desde la extracción en el momento del parto hasta su aplicación terapéutica.

Hablamos con su fundador, Eloi Palà, sobre el “campo espectacular que abren las células madre del cordón umbilical en el futuro”.

¿Sevibe es un banco que cura?

Las células madre son, sin duda, el futuro de la medicina. Sevibe es un banco de células madre del cordón umbilical que ofrece la llave para acceder a tratamientos ya consolidados. Sin embargo, aún hay muchos otros que están por afianzarse.

¿Dónde radica su importancia?

La conservación de células madre del cordón umbilical posibilita a una familia disponer de células 100% compatibles, porque son suyas, del propio bebé.

Asegura que hablamos del futuro de la medicina. ¿Y el presente?

A día de hoy son un tratamiento consolidado para 80 enfermedades de la sangre, como leucemias, anemias o tumores de la sangre. De hecho, en estos casos, la sangre de cordón es la primera opción cuando se requiere un trasplante

En los próximos años, ¿enfermedades como la diabetes o la esclerosis múltiple podrían desaparecer?

Existen ensayos clínicos muy evolucionados, también para tratar la enfermedad de Crohn o la parálisis cerebral, entre otras; enfermedades que hasta hace unos años eran difícilmente curables y que gracias a las células madre esperamos sanar en un porcentaje muy elevado. Se prevé que cualquier enfermedad que provenga de la degeneración de un tejido desaparezca, mediante estas células madre que son capaces de generar o renegrear este tejido. En la medicina del deporte se ha escuchado la posibilidad de regenerar tendones o articulaciones. Hablamos de un campo muy amplio, con un potencial brutal.

¿Por ejemplo?

En un estadio final, incluso contemplamos la generación de órganos a partir de estas células madre. En el Germans Trias i Pujol se han llegado a generar estructuras tridimensionales de células de cardiomiocitos: básicamente, corazones artificiales.

En este largo camino hacia el éxito, ¿cómo es su rutina diaria?

Complicada [ríe]. Siempre he creído que se puede compaginar todo, y lo cierto es que para tirar proyectos adelante hay que dedicar muchas horas y esfuerzo. Mí día a día es el trabajo, la familia y también el deporte, una de mis pasiones. Concretamente, el triatlón de media y larga distancia.

¿Cómo le ayuda el nuevo Seat Ateca?

Conducirlo me hace vivir el futuro en el presente. Cuenta con una gran flexibilidad y polivalencia. También me sorprende la cantidad de dispositivos de alta tecnología que permiten una conducción más segura y satisfactoria, como la cámara 360 grados, el control de vehículo para no invadir el carril contrario o los sensores para evitar el punto muerto. Es un coche que me permite combinar a la perfección empresa, familia y deporte. Mis vacaciones sin mi familia y mi bicicleta no son lo mismo.

El pasado mes de marzo fue elegido presidente de la AIJEC. ¿Cómo trabaja para apoyar a los jóvenes empresarios?

Es muy importante que se escuche a la gente joven con ganas y talento. En AIJEC promovemos el emprendimiento a los jóvenes, que sepan que crear tu propia empresa es una salida laboral. También ponemos en común la cultura del esfuerzo necesaria para crear una empresa y, por supuesto, nos agrupamos para compartir inquietudes y opinión.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.lavanguardia.com/vida/20160722/403372480293/sevibe-generar-organos-a-partir-celulas-madre-cordon-umbilical.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.lavanguardia.com/vida/20160722/403372480293/sevibe-generar-organos-a-partir-celulas-madre-cordon-umbilical.html