• La Facultat d’Infermeria i Teràpia Ocupacional acull un curs internacional d’estiu que tractarà sobre malalties com el Parkinson i l’Alzheimer
  • La Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional acoge un curso internacional de verano que tratará sobre enfermedades como el párkinson y el alzhéimer

  Fins al 20 de juliol, la Facultat d’Infermeria i Teràpia ocupacional de Càceres acull un curs internacional d’estiu en què es donaran cita alguns dels millors investigadors a nivell nacional i europeu en aquest camp mèdic.
  Carlos López Otín (Sabiñánigo, 1958) és un d’ells. Té un currículum amb una llarga llista de reconeixements nacionals i internacionals que demostren el seu alt compromís amb la ciència. Aquest catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat d’Oviedo, que lidera al costat del seu jove equip investigacions sobre el genoma, el càncer, l’artritis, l’envelliment o les malalties rares i hereditàries, va impartir ahir a Càceres la conferència inaugural del curs de estiu de la UEx ‘Envelliment i neurodegeneració’, una activitat que pretén donar conèixer els avenços més actuals a nivell molecular i cel·lular del sistema nerviós, amb especial èmfasi en les malalties neurodegeneratives, donada la seva creixent importància a nivell social, sanitària i científica.

  En la seva ponència relacionada amb el càncer i l’envelliment, López Otín va explicar als alumnes d’aquest curs el treball que ha realitzat el seu laboratori per arribar a descobrir 60 gens humans codificants de proteïnes associats a malalties com el càncer. Gens que com va recordar el també codirector del projecte espanyol per a la seqüenciació del genoma de la leucèmia limfàtica crònica «no s’havien descrit mai». Aquesta investigació oncològica va ser crucial per a trobar gens que estaven desregulats en els tumors i per analitzar amb més detall aquelles proteïnes que són antitumorals.

  En l’acció formativa, que dura fins al 20 de juliol, participaran 15 ponents

  El catedràtic Carlos López Otín va oferir ahir la conferència inaugural

  Segons l’opinió de Otín, hi ha una relació entre càncer i envelliment. D’una banda, l’edat és el principal factor de risc per al càncer, però per un altre la senescència (envelliment de les cèl·lules) pot ser una barrera tumoral.

  Aquest bioquímic nascut a Sabiñánigo (Osca) també ha prestat la seva ajuda per investigar casos de progèria, una malaltia genètica que provoca un envelliment prematur en nens petits.

  Per a López Otín, «la genètica té més força que la farmacologia». A més, recorda que cada pacient és diferent i «cal analitzar-molecularment». També va fer esment a la importància d’una dieta saludable. «Les intervencions en la dieta són nous elixirs de joventut», ha expressat.

  Inauguració

  Durant la inauguració del curs, el vicerector de Planificació Acadèmica de la UEx, José Luis Gurría, va fer esment al fet que Espanya sigui un dels països més envellits de tot el món, tant per l’increment d’esperança de vida com per l’envelliment estadístic, amb una alta proporció de persones grans.

  També van prendre la paraula representants d’entitats que patrocinen el curs, com Maria Àngels Pérez Muñoz, gerent de CIBERNED, un centre d’investigació en xarxa que impulsa la investigació de les malalties neurodegeneratives. En l’actualitat, CIBERNED està format per 50 grups de recerca que pertanyen a administracions, institucions i comunitats autònomes del sector públic i privat. Un d’aquests grups està a Extremadura i el dirigeix ​​l’investigador en Bioquímica i Biologia Molecular i Genètica, José Manuel Fuentes, principal impulsor d’aquest curs d’estiu.

  En la seva intervenció, el director d’aquest curs, José Manuel Fuentes, va assenyalar la importància d’aquest no només per endinsar-se al procés d’envelliment sinó en com envellim. Per als organitzadors, es tracta d’una activitat concebuda des d’un punt de vista divulgatiu, que permetrà als alumnes millorar les seves habilitats de cara al seu futur professional, sobretot si enfoquen la seva carrera a la investigació científica oa la pràctica clínica en relació a aquestes o altres malalties del sistema nerviós.

  El conseller de Sanitat i Polítiques Socials de la Junta d’Extremadura, José María Vergeles, també va estar present a l’acte d’inauguració. Fent un símil amb la temàtica del curs, Vergeles va dir que «l’únic que podem fer els poders públics per la recerca en ciències de la salut és ser uns magnífics catalitzadors de la reacció, el de més el posa el substrat». Segons l’opinió del conseller de sanitat, «hem d’aspirar a la sostenibilitat demogràfica, prevenint les malalties, conèixer com es desenvolupen i, amb tot aquest coneixement, proporcionar-li les eines a la ciutadania perquè visquin més anys lliures de situació de dependència». També va afegir que «les malalties neurodegeneratives i aquelles que comporten un deteriorament cognitiu poden ser la gran epidèmia a la qual s’enfronta a la societat, pel que és de celebrar aquest curs».

  En l’acció formativa participen 15 ponents, molts d’ells procedents de grups de recerca de CIBERNED, però també d’altres àmbits com el Servei Extremeño de Salut. Així, avui dimarts està prevista la participació de Fernando Castellanos Pinedo, del servei de Neurologia de l’hospital Verge del Port de Plasencia, qui abordarà els criteris diagnòstics en el deteriorament cognitiu i la demència. També en aquest matí intervindrà la doctora Immaculada Rodó Penyes, del servei de Neurologia de l’hospital Sant Pere d’Alcántara de Càceres, per parlar sobre el factor vascular en l’Alzheimer.

  A la tarda, s’espera la participació de diferents professionals de la Universitat de Sevilla o de l’Autònoma de Madrid, així com del grup de recerca extremeny de CIBERNED, ubicat a la mateixa Facultat d’Infermeria i Teràpia Ocupacional.

  En l’últim dia del curs s’abordarà, entre altres temes, una de les malalties neurodegeneratives més nombroses a Extremadura, el Parkinson. El director del curs, José Manuel Fuentes, presentarà un estudi sobre la prevalença d’aquesta malaltia a la regió extremenya. Segons les dades analitzades en aquest estudi epidemiològic, el Parkinson afecta a la nostra comunitat autònoma a 2.500 persones.

Hasta el 20 de julio, la Facultad de Enfermería y Terapia ocupacional de Cáceres acoge un curso internacional de verano en el que se darán cita algunos de los mejores investigadores a nivel nacional y europeo en este campo médico.
Carlos López Otín (Sabiñánigo, 1958) es uno de ellos. Tiene un currículum con una larga lista de reconocimientos nacionales e internacionales que demuestran su alto compromiso con la ciencia. Este catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, que lidera junto a su joven equipo investigaciones sobre el genoma, el cáncer, la artritis, el envejecimiento o las enfermedades raras y hereditarias, impartió ayer en Cáceres la conferencia inaugural del curso de verano de la UEx ‘Envejecimiento y neurodegeneración’, una actividad que pretende dar conocer los avances más actuales a nivel molecular y celular del sistema nervioso, con especial énfasis en las enfermedades neurodegenerativas, dada su creciente importancia a nivel social, sanitaria y científica.

En su ponencia relacionada con el cáncer y el envejecimiento, López Otín explicó a los alumnos de este curso el trabajo que ha realizado su laboratorio para llegar a descubrir 60 genes humanos codificantes de proteínas asociados a enfermedades como el cáncer. Genes que como recordó el también codirector del proyecto español para la secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica «no se habían descrito nunca». Esta investigación oncológica fue crucial para hallar genes que estaban desregulados en los tumores y para analizar con más detalle aquellas proteínas que son antitumorales.

En la acción formativa, que dura hasta el 20 de julio, participarán 15 ponentes

El catedrático Carlos López Otín ofreció ayer la conferencia inaugural

En opinión de Otín, existe una relación entre cáncer y envejecimiento. Por un lado, la edad es el principal factor de riesgo para el cáncer, pero por otro la senescencia (envejecimiento de las células) puede ser una barrera tumoral.

Este bioquímico nacido en Sabiñánigo (Huesca) también ha prestado su ayuda para investigar casos de progeria, una enfermedad genética que provoca un envejecimiento prematuro en niños pequeños.

Para López Otín, «la genética tiene más fuerza que la farmacología». Además, recuerda que cada paciente es distinto y «hay que analizarlo molecularmente». También hizo mención a la importancia de una dieta saludable. «Las intervenciones en la dieta son nuevos elixires de juventud», expresó.

Inauguración

Durante la inauguración del curso, el vicerrector de Planificación Académica de la UEx, José Luis Gurría, hizo mención al hecho de que España sea uno de los países más envejecidos de todo el mundo, tanto por el incremento de esperanza de vida como por el envejecimiento estadístico, con una alta proporción de personas mayores.

También tomaron la palabra representantes de entidades que patrocinan el curso, como María Ángeles Pérez Muñoz, gerente de Ciberned, un centro de investigación en red que impulsa la investigación de las enfermedades neurodegenerativas. En la actualidad, Ciberned está formado por 50 grupos de investigación que pertenecen a administraciones, instituciones y comunidades autónomas del sector público y privado. Uno de estos grupos está en Extremadura y lo dirige el investigador en Bioquímica y Biología Molecular y Genética, José Manuel Fuentes, principal impulsor de este curso de verano.

En su intervención, el director de este curso, José Manuel Fuentes, señaló la importancia del mismo no solo para adentrarse en el proceso de envejecimiento sino en cómo envejecemos. Para los organizadores, se trata de una actividad concebida desde un punto de vista divulgativo, que va a permitir a los alumnos mejorar sus habilidades de cara a su futuro profesional, sobre todo si enfocan su carrera a la investigación científica o a la práctica clínica en relación a éstas u otras enfermedades del sistema nervioso.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, también estuvo presente en el acto de inauguración. Haciendo un símil con la temática del curso, Vergeles dijo que «lo único que podemos hacer los poderes públicos por la investigación en ciencias de la salud es ser unos magníficos catalizadores de la reacción, lo de más lo pone el sustrato». En opinión del consejero de sanidad, «tenemos que aspirar a la sostenibilidad demográfica, previniendo las enfermedades, conocer cómo se desarrollan y, con todo ese conocimiento, proporcionarle las herramientas a la ciudadanía para que vivan más años libres de situación de dependencia». También añadió que «las enfermedades neurodegenerativas y aquellas que comportan un deterioro cognitivo pueden ser la gran epidemia a la que se enfrenta a la sociedad, por lo que es de celebrar este curso».

En la acción formativa participan 15 ponentes, muchos de ellos procedentes de grupos de investigación de Ciberned, pero también de otros ámbitos como el Servicio Extremeño de Salud. Así, hoy martes está prevista la participación de Fernando Castellanos Pinedo, del servicio de Neurología del hospital Virgen del Puerto de Plasencia, quien abordará los criterios diagnósticos en el deterioro cognitivo y la demencia. También en esta mañana intervendrá la doctora Inmaculada Redondo Peñas, del servicio de Neurología del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, para hablar sobre el factor vascular en el alzhéimer.

Por la tarde, se espera la participación de diferentes profesionales de la Universidad de Sevilla o de la Autónoma de Madrid, así como del grupo de investigación extremeño de Ciberned, ubicado en la propia Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional.

En el último día del curso se abordará, entre otros temas, una de las enfermedades neurodegenerativas más numerosas en Extremadura, el párkinson. El director del curso, José Manuel Fuentes, presentará un estudio sobre la prevalencia de dicha enfermedad en la región extremeña. Según los datos analizados en este estudio epidemiológico, el párkinson afecta en nuestra comunidad autónoma a 2.500 personas.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.hoy.es/culturas/201607/19/especialistas-europeos-medicina-neurodegenerativa-20160719001431-v.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.hoy.es/culturas/201607/19/especialistas-europeos-medicina-neurodegenerativa-20160719001431-v.html