L’Institut Nacional de Neurologia i Neurociències desenvoluparà un protocol científic en 34 pacients, per intentar regenerar el sistema nerviós lesionat.El Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias desarrollará un protocolo científico en 34 pacientes, para tratar de regenerar el sistema nervioso lesionado.

Cancún Centre • L’Institut Nacional de Neurologia i Neurociències arrencarà en dos mesos el primer protocol científic sobre esclerosi múltiple amb 34 pacients.

Amb això es pretén determinar si amb noves molècules orals com “fingolimod”, es regenera fins a 100 per cent el sistema nerviós lesionat, per pèrdua de la mielina que recobreix part de les neurones que es comuniquen a través d’impulsos elèctrics, i que permet que un individu senti, camini, vegi, realitzi activitats productives.

Carlos Cuevas, president de l’Acadèmia Mexicana de Neurologia i director general del Centre Mèdic Segle XXI del IMSS, ha precisat que entre els malalts d’esclerosi múltiple es perd aquest aïllant que protegeix els cables del sistema cerebral.

En fer aquesta funció, va explicar, aquests nervis literalment es “pelen” fins trencar, causant discapacitat severa, ja que al llarg de 15 anys, sis de cada deu es troben en etapa vuit deteriorament (en una escala de 0 sa a 10 mort) caracteritzada per estar postrats al llit i, en el millor dels casos, utilitzar cadires de rodes i bastó. Moren per les múltiples infeccions.

El 1970, l’esclerosi múltiple “no existia” en els informes mèdics de Mèxic i es creia que afectava nacions del primer món amb nivells alts de fred.

No obstant això, a la fi del segle XX es va detectar que la malaltia autoimmune afecta almenys a 20 mil persones, de 20 a 40 anys d’edat, principalment dones, i que tot i que la prevalença és major en els països del nord, hi ha casos en Monterrey, Nou Lleó, Coahuila i Chihuahua, al nostre país, així com en zones indígenes maies no pures. Només els lacandons i tarahumaras estan totalment lliures.

Per això, Mèxic va decidir participar en el protocol de recerca que comptarà amb 34 pacients autoritzats per les autoritats sanitàries i els que prendran cada dia “fingolimod”-que va entrar al país fa un any-, a més, cada tres mesos se’ls ha de fer prova de sang, entre d’altres estudis, durant un any. L’estudi tindrà una inversió inicial de 100 mil dòlars.

D’aquesta manera es busca determinar l’eficàcia, és a dir, si es va aconseguir, com als Estats Units, eradicar o eliminar fins a set anys les recaigudes traumàtica o brots, ja que regularment aquests pacients pateixen almenys tres episodis crítics anuals, i també si es va regenerar el sistema nerviós òptic lesionat fins al 100 per cent, com va passar amb l’estudi clínic previ efectuat amb ratolins a Viena, Austràlia, el 2007.

“Es van estudiar 25 ratolins agouti que van ser enfermados amb esclerosi múltiple. Tots es van quedar literalment paralitzats i cecs. Els que van prendre el tractament, als deu dies van recuperar al 100 per cent la vista, a més que paulatinament es va regenerar el seu sistema nerviós, mobilitat “, va dir Iliana González, assessora de Novartis, que ha comentat que els resultats es van publicar sota el títol de” Teràpia de rescat en model de rescat FTY720 (fingolimod) “.

Malaltia catastròfica

A més, Carlos Cuevas anunciar que l’Acadèmia Mexicana de Neurologia presentarà, en dos mesos, a legisladors de la Cambra de Diputats estudis científics per incloure l’esclerosi múltiple com “malaltia catastròfica” que ha de ser absorbida per l’assegurança Popular, ja que només 7.000 malalts es troben amb seguretat social, i d’aquests la gran majoria són acomiadats i perden seguretat social.

“Hi ha tres dones per un home (amb aquesta malaltia). Tenen problemes motors com escriure o moure el braç, i cada vegada que hi ha un brot el cervell es gasta, s’arriba a la discapacitat total. Es perd la capacitat coherent de la parla.

“Hi ha gent que veu borrós, però al llarg dels brots, en edat reproductiva, arriba a perdre la vista completament. Un dia ja no camina, es compon, fins que perd absoluta mobilitat “, va informar.

L’esclerosi múltiple afecta en termes generals a 15 joves per cada 100 mil habitants i es caracteritza per brots discapacitants que duren de 48 hores a sis setmanes, com perdre la vista, veure ombres i després recuperar-la, deixar de caminar de sobte perquè les cames no responen.

El problema es deu al continu dels brots, finalment, els nervis s’afecten, es pelen i trenquen, perden la vista i la mobilitat, queden postrats causa de la desmielinització de les cèl · lules nervioses, que poden ocasionar una ràpida discapacitat.

Es tracta d’una malaltia cara, simplement per estudi s’inverteixen 300.000 pesos, sense considerar el tractament que està en vies de ser avaluat per ser inclòs en el quadre bàsic de l’IMSS i el ISSSTE.

L’esclerosi múltiple és considerada la primera causa de discapacitat no traumàtica, i la qual provoca baixa laboral.

Altres dels símptomes més recurrents són fatiga, adormiment de braços, problemes per caminar, alteracions en l’equilibri, rigidesa muscular, alteracions en la visió, cansament extrem i alteracions en la memòria i concentració, entre d’altres.

Els especialistes reunits en un congrés de neuròlegs van ressaltar que hi ha retard en el diagnòstic de fins a una dècada, la qual cosa fa que el pacient pateixi fins a 50 per cent de discapacitat, principalment motora.

“És un procés carregat de moltes emocions. Enutjos, frustracions, decepció, tristesa, incomprensió i reclams s’han fet presents al llarg d’aquests anys”, va descriure Verónica García Talavera, neuròloga de l’Hospital General de Zona 33 del ISSSTE de Monterrey.

El primer tractament oral per l’esclerosi múltiple, “fingolimod”, a diferència dels actuals, que són tots injectables, ha demostrat una alta eficiència en disminuir tant les recaigudes com la progressió de la incapacitat física del pacient i les lesions cerebrals a causa de la malaltia “.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ace9c075d1834834a98f806b016ca582

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENTE PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Cancún Centro • El Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias arrancará en dos meses el primer protocolo científico sobre esclerosis múltiple con 34 pacientes.

Con ello se pretende determinar si con nuevas moléculas orales como “fingolimod”, se regenera hasta 100 por ciento el sistema nervioso lesionado, por pérdida de la mielina que recubre parte de las neuronas que se comunican a través de impulsos eléctricos, y que permite que un individuo sienta, camine, vea, realice actividades productivas.

Carlos Cuevas, presidente de la Academia Mexicana de Neurología y director general del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, precisó que entre los enfermos de esclerosis múltiple se pierde ese aislante que protege los cables del sistema cerebral.

Al hacer esta función, explicó, estos nervios literalmente se “pelan” hasta romperse, causando discapacidad severa, ya que a lo largo de 15 años, seis de cada diez se encuentran en etapa ocho de deterioro (en una escala de 0 sano a 10 muerto) caracterizada por estar postrados en cama y, en el mejor de los casos, usar sillas de ruedas y bastón. Fallecen por las múltiples infecciones.

En 1970, la esclerosis múltiple “no existía” en los reportes médicos de México y se creía que afectaba a naciones del primer mundo con niveles altos de frío.

Sin embargo, a finales del siglo XX se detectó que la enfermedad autoinmune afecta al menos a 20 mil personas, de 20 a 40 años de edad, principalmente mujeres, y que aun cuando la prevalencia es mayor en los países del norte, hay casos en Monterrey, Nuevo León; Coahuila y Chihuahua, en nuestro país, así como en zonas indígenas mayas no puras. Sólo los lacandones y tarahumaras están totalmente libres.

Por ello, México decidió participar en el protocolo de investigación que contará con 34 pacientes autorizados por las autoridades sanitarias y quienes tomarán a diario “fingolimod” -que entró en el país hace un año-; además, cada tres meses se les realizará prueba de sangre, entre otros estudios, durante un año. El estudio tendrá una inversión inicial de 100 mil dólares.

De esa manera se busca determinar la eficacia, es decir, si se logró, como en Estados Unidos, erradicar o eliminar hasta siete años las recaídas traumática o brotes, ya que por lo regular esos pacientes sufren al menos tres episodios críticos anuales, y también si se regeneró el sistema nervioso óptico lesionado hasta al 100 por ciento, como sucedió con el estudio clínico previo efectuado con ratones en Viena, Australia, en 2007.

“Se estudiaron 25 ratones agouti que fueron enfermados con esclerosis múltiple. Todos se quedaron literalmente paralizados y ciegos. Los que tomaron el tratamiento, a los diez días recuperaron al 100 por ciento la vista, además de que paulatinamente se regeneró su sistema nervioso, movilidad”, dijo Iliana González, asesora de Novartis, quien comentó que los resultados se publicaron bajo el titulo de “Terapia de rescate en modelo de rescate FTY720 (fingolimod)”.

Enfermedad catastrófica

Además, Carlos Cuevas anunció que la Academia Mexicana de Neurología presentará, en dos meses, a legisladores de la Cámara de Diputados estudios científicos para incluir la esclerosis múltiple como “enfermedad catastrófica” que debe ser absorbida por el Seguro Popular, ya que sólo siete mil enfermos se encuentran con seguridad social, y de esos la gran mayoría son despedidos y pierden seguridad social.

“Hay tres mujeres por un hombre (con esa enfermedad). Tienen problemas motores como escribir o mover el brazo, y cada vez que hay un brote el cerebro se gasta, se llega a la discapacidad total. Se pierde la capacidad coherente del habla.

“Hay gente que ve borroso, pero a lo largo de los brotes, en edad reproductiva, llega a perder la vista completamente. Un día ya no camina, se compone, hasta que pierde absoluta movilidad”, informó.

La esclerosis múltiple afecta en términos generales a 15 jóvenes por cada 100 mil habitantes y se caracteriza por brotes discapacitantes que duran de 48 horas a seis semanas, como perder la vista, ver sombras y luego recuperarla, dejar de caminar de repente porque las piernas no responden.

El problema se debe a lo continuo de los brotes; finalmente, los nervios se afectan, se pelan y rompen, pierden la vista y la movilidad, quedan postrados debido a la desmielinización de las células nerviosas, que pueden ocasionarle una rápida discapacidad.

Se trata de una enfermedad cara, simplemente por estudio se invierten 300 mil pesos, sin considerar el tratamiento que está en vías de ser evaluado para ser incluido en el cuadro básico del IMSS y el Issste.

La esclerosis múltiple es considerada la primera causa de discapacidad no traumática, y la cual provoca baja laboral.

Otros de los síntomas más recurrentes son fatiga, adormecimiento de brazos, problemas para caminar, alteraciones en el equilibrio, rigidez muscular, alteraciones en la visión, cansancio extremo y alteraciones en la memoria y concentración, entre otras.

Los especialistas reunidos en un congreso de neurólogos resaltaron que existe retraso en el diagnóstico de hasta una década, lo cual provoca que el paciente sufra hasta 50 por ciento de discapacidad, principalmente motora.

“Es un proceso cargado de muchas emociones. Enojos, frustraciones, decepción, tristeza, incomprensión y reclamos se han hecho presentes a lo largo de estos años”, describió Verónica García Talavera, neuróloga del Hospital General de Zona 33 del Issste de Monterrey.

El primer tratamiento oral para la esclerosis múltiple, “fingolimod”, a diferencia de los actuales, que son todos inyectables, ha demostrado una alta eficiencia al disminuir tanto las recaídas como la progresión de la incapacidad física del paciente y las lesiones cerebrales a causa de la enfermedad”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ace9c075d1834834a98f806b016ca582

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content