Ho va resoldre el jutge Francisco d’Assís Soto. Es tracta d’una mesura cautelar dictada en el marc d’una empara iniciada per una dona que pateix esclerosi múltiple. Es va ordenar la cobertura total de la prestació, fins a tant es dicti sentència definitivaLo resolvió el juez Francisco de Asís Soto. Se trata de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo iniciado por una mujer que padece esclerosis múltiple. Se ordenó la cobertura total de la prestación, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

El jutge Francisco d’Assís Soto, titular del Jutjat Nacional en el Civil i Comercial Federal Nº 6, va ordenar com a mesura cautelar i fins a tant es dicti sentència definitiva que una obra social arbitri les mesures necessàries perquè se li brindi a una afiliada la cobertura total de la prestació d’assistent domiciliari en la seva llar, conformi el prescripto per la seva mèdica tratante.

La dona havia iniciat l’acció amb la finalitat d’obtenir de la demandada la cobertura del 100% de la prestació d’assistència domiciliària a causa de l’esclerosi múltiple que pateix. Va exposar que havia sol·licitat aquesta cobertura sense resultat positiu, per la qual cosa davant la falta de resposta “li queda únicament la via judicial”.

Segons la resolució, “s’ha de tenir en compte que la actora té 69 anys d’edat i se li ha diagnosticat ‘esclerosi múltiple’ i que pel seu estat de salut requereix d’un assistent domiciliari 24 hores diàries”.

S’agrega que la actora va reclamar la prestació i si bé l’accionada no ha desconegut el seu dret a obtenir la cobertura reclamada només li havia ofert una cobertura parcial.

Per al magistrat, “la llei 24.901 va instituir un sistema de prestacions bàsiques d’atenció integral a favor de les persones amb discapacitat, contemplant accions de prevenció, assistència, promoció i protecció, amb l’objecte de brindar-los una cobertura integral a les seves necessitats i requeriments”.

“D’allí que cap reputar el reclam de la actora està inclòs entre les previsions de la llei citada, per la qual cosa tenint en compte l’exposat en el considerant que antecedeix, jutja el Tribunal que en l’espècie es troben reunides cosina facie les condicions que tornen procedent la protecció cautelar reclamada, máxime ponderant que el dictat de mesures precautorias no requereix una prova acabada de la versemblança del dret debatut, extrem que només pot ser aconseguit al temps de la sentència, ni és menester un examen exhaustiu de les relacions que vinculen a les parts, doncs elles seran dilucidades amb posterioritat”, conclou.

La resolució va ser signada el passat 13 de març i, segons van informar des del jutjat, la decisió està ferma perquè la Càmera va declarar desert el recurs que va interposar la demandada.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.cij.gov.ar/nota-9085-Exigen-a-una-obra-social-brindar-asistencia-domiciliaria-a-una-afiliada.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El juez Francisco de Asís Soto, titular del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 6, ordenó como medida cautelar y hasta tanto se dicte sentencia definitiva que una obra social arbitre las medidas necesarias para que se le brinde a una afiliada la cobertura total de la prestación de asistente domiciliario en su hogar, conforme lo prescripto por su médica tratante.

 La mujer había iniciado la acción con el fin de obtener de la demandada la cobertura del 100% de la prestación de asistencia domiciliaria debido a la esclerosis múltiple que padece. Expuso que había solicitado dicha cobertura sin resultado positivo, por lo cual ante la falta de respuesta “le queda únicamente la vía judicial”.

 Según la resolución, “se debe tener en cuenta que la actora tiene 69 años de edad y se le ha diagnosticado ‘esclerosis múltiple’ y que por su estado de salud requiere de un asistente domiciliario 24 horas diarias”.

 Se agrega que la actora reclamó la prestación y si bien la accionada no ha desconocido su derecho a obtener la cobertura reclamada sólo le había ofrecido una cobertura parcial.

 Para el magistrado, “la ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.

 “De allí que cabe reputar el reclamo de la actora está incluido entre las previsiones de la ley citada, por lo que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando que antecede, juzga el Tribunal que en la especie se encuentran reunidas prima facie las condiciones que tornan procedente la protección cautelar reclamada, máxime ponderando que el dictado de medidas precautorias no requiere una prueba acabada de la verosimilitud del derecho debatido, extremo que sólo puede ser alcanzado al tiempo de la sentencia, ni es menester un examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, pues ellas serán dilucidadas con posterioridad”, concluye.

 La resolución fue firmada el pasado 13 de marzo y, según informaron desde el juzgado, la decisión está firme porque la Cámara declaró desierto el recurso que interpuso la demandada.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.cij.gov.ar/nota-9085-Exigen-a-una-obra-social-brindar-asistencia-domiciliaria-a-una-afiliada.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut