Una iniciativa europea de recerca col·laborativa analitzarà el potencial dels telèfons intel·ligents o ‘smartphones’ i els anomenats ‘wearables’, dispositius tecnològics que es poden portar llocs, per prevenir, monitoritzar i tractar alguns trastorns mentals com la depressió o altres malalties com l’epilèpsia o l’esclerosi múltiple.

Una iniciativa europea de investigación colaborativa analizará el potencial de los teléfonos inteligentes o ‘smartphones’ y los llamados ‘wearables’, dispositivos tecnológicos que se pueden llevar puestos, para prevenir, monitorizar y tratar algunos trastornos mentales como la depresión u otras enfermedades como la epilepsia o la esclerosis múltiple.

En concret, el programa d’Avaluació Remota de la Malaltia i la Recaiguda-sistema nerviós central (RADAR-CNS, en les seves sigles en anglès) té com a objectiu millorar els símptomes i la qualitat de vida dels pacients amb aquestes o altres malalties cròniques, i representant a Espanya participaran el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) i el de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN).

“La possibilitat de monitorització contínua i remota amb la utilització de telèfons intel·ligents i tecnologia ‘wearable’ ofereix una completa informació sobre l’estat del pacient amb un nivell de detall que era inabastable amb anterioritat. L’accés a aquesta informació detallada afavoreix l’aplicació de tractaments preventius “, ha reconegut Josep Maria Haro, membre del CIBERSAM que participa en aquest programa.

A més, segons afegeix, el tractament pot començar potencialment abans que la salut del pacient es deteriori, de manera que “s’eviten recaigudes i majors deterioraments del pacient abans de l’inici del tractament”.

En total hi participaran 24 organitzacions d’Europa i dels Estats Units liderades pel King ‘s College de Londres (Regne Unit) i la companyia farmacèutica Janssen, i integraran experts de diverses disciplines en investigació clínica, enginyeria, informàtica i anàlisi de dades, així com a serveis de salut.

En principi s’han centrat en l’epilèpsia, la depressió i l’esclerosi múltiple perquè, tot i que són malalties diferents amb diferents causes i símptomes, totes elles estan relacionades amb el deteriorament cerebral, de manera que afecten greument a l’esperança de vida dels pacients ja la seva qualitat de vida ia la dels seus familiars.

En les tres patologies dels afectats solen travessar períodes en què són capaços de gestionar els seus símptomes juntament amb altres de deteriorament i recaiguda. I les enquestes realitzades als afectats han evidenciat repetidament la necessitat de predir quan es produiran les recaigudes per millorar així l’administració dels tractaments disponibles per a evitar-les.

LA QUALITAT D’AQUESTS DISPOSITIUS “S’HA DISPARAT”

“En els últims anys, la qualitat i la quantitat de dades que podem recollir amb la tecnologia ‘wearable’ i els telèfons intel·ligents s’ha disparat. La informació que es genera amb aquesta gran quantitat de dades contribuirà a millorar l’assistència clínica en oferir un major detall de la situació del pacient així com del pronòstic de la seva evolució “, ha afegit Jordi Aguiló, investigador del CIBER-BBN.

Els pacients també estaran involucrats en el projecte RADAR-CNS des del principi, ajudant a identificar els símptomes més importants que s’han de controlar. I aconsellaran als investigadors sobre com implementar les tecnologies de mesurament remot de manera que siguin acceptables i confortables per als pacients, alhora que es salvaguarda la seva privacitat i seguretat.

A més, els impulsors del projecte asseguren que sempre que sigui possible s’utilitzaran tecnologies àmpliament esteses i de baix cost per fomentar que els resultats que s’obtinguin puguin estar disponibles per al major nombre possible de pacients, alhora que també puguin ser traslladats a altres patologies.

En concreto, el programa de Evaluación Remota de la Enfermedad y la Recaída-Sistema Nervioso Central (RADAR-CNS, en sus siglas en inglés) tiene como objetivo mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con éstas u otras enfermedades crónicas, y representando a España participarán el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) y el de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).

“La posibilidad de monitorización continua y remota con la utilización de teléfonos inteligentes y tecnología ‘wearable’ ofrece una completa información sobre el estado del paciente con un nivel de detalle que era inalcanzable con anterioridad. El acceso a esta información detallada favorece la aplicación de tratamientos preventivos”, ha reconocido Josep María Haro, miembro del CIBERSAM que participa en este programa.

Además, según añade, el tratamiento puede comenzar potencialmente antes de que la salud del paciente se deteriore, con lo que “se evitan recaídas y mayores deterioros del paciente antes del inicio del tratamiento”.

En total participarán 24 organizaciones de Europa y de Estados Unidos lideradas por el King’s College de Londres (Reino Unido) y la compañía farmacéutica Janssen, e integrarán expertos de diversas disciplinas en investigación clínica, ingeniería, informática y análisis de datos, así como a servicios de salud.

En principio se han centrado en la epilepsia, la depresión y la esclerosis múltiple porque, aunque son enfermedades distintas con diferentes causas y síntomas, todas ellas están relacionadas con el deterioro cerebral, con lo que afectan gravemente a la esperanza de vida de los pacientes y a su calidad de vida y a la de sus familiares.

En las tres patologías los afectados suelen atravesar periodos en los que son capaces de manejar sus síntomas junto con otros de deterioro y recaída. Y las encuestas realizadas a los afectados han evidenciado repetidamente la necesidad de predecir cuándo se producirán las recaídas para mejorar así la administración de los tratamientos disponibles para evitarlas.

LA CALIDAD DE ESTOS DISPOSITIVOS “SE HA DISPARADO”

“En los últimos años, la calidad y la cantidad de datos que podemos recoger con la tecnología ‘wearable’ y los teléfonos inteligentes se ha disparado. La información que se genera con esta gran cantidad de datos contribuirá a mejorar la asistencia clínica al ofrecer un mayor detalle de la situación del paciente así como del pronóstico de su evolución”, ha añadido Jordi Aguiló, investigador del CIBER-BBN.

Los pacientes también estarán involucrados en el proyecto RADAR-CNS desde el principio, ayudando a identificar los síntomas más importantes que se deben controlar. Y aconsejarán a los investigadores sobre cómo implementar las tecnologías de medición remota de manera que sean aceptables y confortables para los pacientes, a la vez que se salvaguarda su privacidad y seguridad.

Además, los impulsores del proyecto aseguran que siempre que sea posible utilizarán tecnologías ampliamente extendidas y de bajo coste para fomentar que los resultados que se obtengan puedan estar disponibles para el mayor número posible de pacientes, al tiempo que también puedan ser trasladados a otras patologías.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7668584/06/16/Exploran-el-potencial-de-los-smartphones-y-los-wearables-para-mejorar-el-abordaje-de-algunos-trastornos-mentales.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7668584/06/16/Exploran-el-potencial-de-los-smartphones-y-los-wearables-para-mejorar-el-abordaje-de-algunos-trastornos-mentales.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content