El cervell el sistema més complex de l’univers. Fins al punt que amb les tècniques actuals es fa difícil avançar en el seu coneixement. Aquesta és l’essència del Projecte Brain d’estats units: buscar nova tècniques que permetin als neurocientífics donar resposta a qüestions complexes com les malalties mentals, neurològiques o neurodegeneratives.
En aquesta línia la optogenètica ha suposat una revolució perquè permet activar i desactivar circuits neuronals en animals vius i veure com canvia el seu comportament. “La optogenètica és com un comandament a distància que funciona amb llum “, assenyala Gero Miesenböck, un dels creadors d’aquesta tècnica que s’utilitza ja en els laboratoris de tot el món. Al costat d’ell estaven Karl Deisseroth, Edward Boyden, els altres dos pares d’aquesta criatura tecnològica. Tots tres han rebut el Premi Fundació BBVA Fronteres del Coneixement en Biomedicina.

La optogenètica va veure la llum en un soterrani de la universitat de Stanford . Deisseroth tenia clar quan que per comprendre les malalties mentals calien eines noves. I es va posar a buscar-les. Poc després d’arrencar la seva tasca d’investigació, el ​​seu grup va posar a punt una nova tècnica que utilitzava bones idees que s’havien quedat temporalment aparcades.

El 2002 Gero Miesenböck havia introduït en neurones una proteïna capaç de convertir la llum en electricitat (el llenguatge del cervell), que per tant podia fer que les neurones s’activessin o desactivessin. Però hi havia inconvenients tècnics que impedien la seva aplicació a gran escala. En 2005 Deisseroth i Boyden van aportar la solució substituint la proteïna que utilitzava Miesenböck . “En l’arbre de la vida, en la naturalesa, trobem les molècules que permeten activar neurones, i que provenen d’una alga unicel·lular. Va ser un cop de sort”. El canvi introduït per tots dos de seguida va demostrar que funcionava a la perfecció.

La tenacitat de Deisseroth no es va veure descoratjat pels rebutjos inicials de les dues principals revistes (Nature i Science) a l’hora de publicar els seus resultats. Avui la seva revolucionària tècnica sona a premi Nobel i ha provocat una “explosió de noves aplicacions” , destaca Miesenböck.

Avui es plantegen ia com millorar-lo, perquè hi ha molta feina per davant.” Ens falta compressió bàsica sobre el cervell i en particular sobre les seves disfuncions i malalties “, precisa Deisseroth, que compagina la recerca bàsica amb l’exercici de la psiquiatria. “La optogenètica ajuda a comprendre com funciona el cervell, cosa indispensable perquè les teràpies siguin més precises”.

Aplicacions clíniques

Tot i que la optogenètica s’utilitza fonamentalment amb ratolins, es pot fer una translació a nivell bàsic : “els ratolins tenen moltes estructures cerebrals semblants a les humanes, encara que en el cervell humà tot està ampliat i és més complex”, explica Deisseroth. En 2013 un grup dels Instituts Nacionals de Salut va aconseguir desactivar la propensió dels rosegadors a cercar compulsivament cocaïna utilitzant optogenètica . I posteriorment es va trobar en el cervell humà una zona homòloga en la qual es podia actuar amb renonancia magenética transcranial , un mètode no invasiu. “I els resultats per tractar l’addicció són prometedors “. La optogenètica està obrint noves vies terapèutiques, no per la seva aplicació directa a éssers humà, que és impensable, sinó perquè permet idear nous abordatges fins ara desconeguts .

No és l’únic camp, a més del mecanisme de recompensa que porta a les addiccions, activar i desactivar neurones ha permès estudiar el son, la gana o l’agressivitat

Per Deisseroth, els primers abordatges clínics vindrien en retina i sistema nerviós perifèric : “Coneixem bé el funcionament de la retina, però quan parlem del cervell tot es complica. Fins i tot amb aplicació de tècniques com l’estimulació cerebral profunda, que s’utilitza en alguns casos de Parkinson, pot haver-hi problemes. Amb la optogenètica necessitem molt més temps i estudis “. Boyden insisteix en la mateixa línia “el cervell sempre depara sorpreses per la seva complexitat”.

Tot i així les noves dades proporcionades per l’optogenètica ha donat peu a assajos clínics en persones amb retinosi pigmentària amb una nova estratègia terapèutica. La idea és que altres cèl·lules de la retina diferents de les afectades en aquesta patologia reaccionin a la llum i permetin restablir l’visió. També seria factible, en opinió de Deisseroth, aprofitar les troballes de la optogenètica per abordar algunes formes dedolor o la sordesa .

Complexitat del cervell humà

La optogenètica també explora emocions, sentiments i patologies com la depressió i l’ansietat. No obstant això, quan es tracta d’e structuras com l’escorça cerebral, la part més evolucionada del nostre cervell i que ens dóna avantatge respecte a altres espècies, els resultats obtinguts amb animals són més difícils de traslladar a la nostra espècie. La optogenètica s’ha utilitzat en estudis amb primats no humans, però “cada vegada és més difícil treballar amb aquests animals almenys a Estats Units”, assenyala Deisseroth, per les restriccions legals. “Tot i que els rosegadors tenen escorça prefrontal, probablement hi ha regions del cervell humà que no tenen equivalent en els rosegadors, per exemple l’àrea 10 [implicada en processos cognitius d’ordre superior i establiment d’objectius] que els ratolins no tenen”, afegeix.

Ampliar aquesta tècnica a cervells majors que els de rosegadors és un repte important, aporta Boyden. “La llum només arriba a una determinada profunditat i calen molècules més sensibles a la llum per aconseguir-ho, fins i tot utilitzar l’infraroig”. No obstant això Gero Miesenböck, director del centre de Circuits neuronals d’Oxford, confia a trobar analogies entre precisament entre aquests circuits. “No sabem si hi ha un circuit neuronal canònic, perquè no hi ha proves, però hi ha fet que apunten en aquesta direcció. Per exemple, en les persones cegues que aprendre a llegir amb els dits l’escorça cerebral es recableaperquè això sigui possible, el que apuntaria a una arquitectura general cortical “, explica. I apunta que seria interessant estudiar si hi ha un nombre limitat de neurocircuitos i entendre el seu funcionament. “Si això passa, aquests circuits bàsics estarien en diferents regions del cervell i estarien conservats entre espècies”.

Respecte a la por que pot despertar aquesta tècnica , Deisseroth, que forma part del comitè assessor del Projecte Brain, es mostra tranquil·litzador: “La optogenètica no és més perillosa que altres mètodes. Biòlegs i metges han tingut durant molt de temps la capacitat de canviar comportaments a través d’intervencions farmacològiques, elèctriques i ambientals, de manera que la optogenètica no planteja qüestions ètiques noves en el fonamental “. Les limitacions tècniques que la optogenètica per al seu ús en humans, ho fan de moment inviable, ja que requereix l’ús de virus per injectar la proteïna sensible a la llum en les neurones que volen manipular-se.

Informacions relacionades:
Recuperen records en ratolins amb Alzheimer
Retornen la memòria a ratolins amb amnèsia
Així aprèn el cervell a tenir por
Rafael Yuste: «No tenim eines per desxifrar el funcionament del cervell humà»

El cerebro el sistema más complejo del universo. Hasta el punto que con las técnicas actuales se hace difícil avanzar en su conocimiento. Esa es la esencia del Proyecto Brain de estados unidos: buscar nueva técnicas que permitan a los neurocientificos dar respuesta a cuestiones complejas como las enfermedades mentales, neurológicas o neurodegenerativas.
En esa línea la optogenética ha supuesto una revolución porque permite activar y desactivar circuitos neuronales en animales vivos y ver cómo cambia su comportamiento. “La optogenética es como un mando a distancia que funciona con luz“, señala Gero Miesenböck, uno de los creadores de esta técnica que se utiliza ya en los laboratorios de todo el mundo. Junto a él estaban Karl Deisseroth, Edward Boyden, los otros dos padres de esta criatura tecnológica. Los tres han recibido el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biomedicina.

La optogenética vio la luz en un sótano de la universidad de Stanford. Deisseroth tenía claro cuando que para comprender las enfermedades mentales hacían falta herramientas nuevas. Y se puso a buscarlas. Poco después de arrancar su labor de investigación, su grupo puso a punto una nueva técnica que utilizaba buenas ideas que se habían quedado temporalmente aparcadas.

En 2002 Gero Miesenböck había introducido en neuronas una proteína capaz de convertir la luz en electricidad (el lenguaje del cerebro), que por tanto podía hacer que las neuronas se activasen o desactivasen. Pero había inconvenientes técnicos que impedían su aplicación a gran escala. En 2005 Deisseroth y Boyden aportaron la solución sustituyendo la proteína que utilizaba Miesenböck. “En el árbol de la vida, en la naturaleza, encontramos las moléculas que permiten activar neuronas, y que provienen de una alga unicelular. Fue un golpe de suerte”. El cambio introducido por ambos enseguida demostró que funcionaba a la perfección.

La tenacidad de Deisseroth no se vio desalentado por los rechazos iniciales de las dos principales revistas (Nature y Science) a la hora de publicar sus resultados. Hoy su revolucionaria técnica suena a premio Nobel y ha provocado una “explosión de nuevas aplicaciones”, destaca Miesenböck.

Hoy se plantean ya cómo mejorarlo, porque hay mucho trabajo por delante. “Nos falta compresión básica sobre el cerebro y en particular sobre sus disfunciones y enfermedades“, precisa Deisseroth, que compagina la investigación básica con el ejercicio de la psiquiatría. “La optogenética ayuda a comprender cómo funciona el cerebro, algo indispensable para que las terapias sean más precisas”.

Aplicaciones clínicas

Aunque la optogenética se utiliza fundamentalmente con ratones, se puede hacer una traslación a nivel básico: “los ratones tienen muchas estructuras cerebrales semejantes a las humanas, aunque en el cerebro humano todo está ampliado y es más complejo”, explica Deisseroth. En 2013 un grupo de los Institutos Nacionales de Salud consiguió desactivar la propensión de los roedores a buscar compulsivamente cocaína utilizando optogenética. Y posteriormente se encontró en el cerebro humano una zona homóloga en la que se podía actuar conrenonancia magenética transcraneal, un método no invasivo. “Y los resultados para tratar la adicción son prometedores“. La optogenética está abriendo nuevas vías terapéuticas, no por su aplicación directa a seres humano, que es impensable, sino porque permite idear nuevos abordajes hasta ahora desconocidos.

No es el único campo, además del mecanismo de recompensa que lleva a las adicciones, activar y desactivar neuronas ha permitido estudiar el sueño, el apetito o la agresividad

Para Deisseroth, los primeros abordajes clínicos vendrían en retina y sistema nervioso periférico: “Conocemos bien el funcionamiento de la retina, pero cuando hablamos del cerebro todo se complica. Incluso con aplicación de técnicas como la estimulación cerebral profunda, que se utiliza en algunos casos de párkinson, puede haber problemas. Con la optogenética necesitamos mucho más tiempo y estudios”. Boyden insiste en la misma línea “el cerebro siempre depara sorpresas por su complejidad”.

Aún así los nuevos datos proporcionados por la optogenética ha dado pie a ensayos clínicos en personas con retinosis pigmentaria con una nueva estrategia terapéutica. La idea es que otras células de la retina diferentes de las afectadas en esta patología reaccionen a la luz y permitan restablecer al visión. También sería factible, en opinión de Deisseroth, aprovechar los hallazgos de la optogenética para abordar algunas formas de dolor o la sordera.

Complejidad del cerebro humano

La optogenética también explora emociones, sentimientos y patologías como la depresión y la ansiedad. Sin embargo, cuando se trata de estructuras como la corteza cerebral, la parte más evolucionada de nuestro cerebro y que nos da ventaja respecto a otras especies, los resultados obtenidos con animales son más difíciles de trasladar a nuestra especie. La optogenética se ha utilizado en estudios con primates no humanos, pero “cada vez es más difícil trabajar con estos animales al menos en Estados Unidos”, señala Deisseroth, por las restricciones legales. “Aunque los roedores tienen corteza prefrontal, probablemente hay regiones del cerebro humano que no tienen equivalente en los roedores, por ejemplo el área 10 [implicada en procesos cognitivos de orden superior y establecimiento de objetivos] que los ratones no tienen”, añade.

Ampliar esta técnica a cerebros mayores que los de roedores es un reto importante, aporta Boyden. “La luz sólo llega a una determinada profundidad y hacen falta moléculas más sensibles a la luz para lograrlo, incluso utilizar el infrarrojo”. Sin embargo Gero Miesenböck, director del centro de Circuitos neuronales de Oxford, confía en encontrar analogías entre precisamente entre esos circuitos. “No sabemos si existe un circuito neuronal canónico, porque no hay pruebas, pero hay hecho que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, en las personas ciegas que aprender a leer con los dedos la corteza cerebral se recablea para que esto sea posible, lo que apuntaría a una arquitectura general cortical”, explica. Y apunta que sería interesante estudiar si hay un número limitado de neurocircuitos y entender su funcionamiento. “Si esto sucede, esos circuitos básicos estarían en distintas regiones del cerebro y estarían conservados entre especies”.

Respecto al miedo que puede despertar esta técnica, Deisseroth, que forma parte del comité asesor del Proyecto Brain, se muestra tranquilizador: “La optogenética no es más peligrosa que otros métodos. Biólogos y médicos han tenido durante mucho tiempo la capacidad de cambiar comportamientos a través de intervenciones farmacológicas, eléctricas y ambientales, por lo que la optogenética no plantea cuestiones éticas nuevas en lo fundamental”. Las límitaciones técnicas que la optogenética para su uso en humanos, lo hacen de momento inviable, ya que requiere el uso de virus para inyectar la proteína sensible a la luz en las neuronas que quieren manipularse.

Informaciones relacionadas:
Recuperan recuerdos en ratones con alzhéimer
Devuelven la memoria a ratones con amnesia
Así aprende el cerebro a tener miedo
Rafael Yuste: «No tenemos herramientas para descifrar el funcionamiento del cerebro humano»

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.abc.es/ciencia/abci-gero-miesenbock-optogenetica-como-mando-distancia-para-activar-y-desactivar-neuronas-201606201532_noticia.html
TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.abc.es/ciencia/abci-gero-miesenbock-optogenetica-como-mando-distancia-para-activar-y-desactivar-neuronas-201606201532_noticia.html


 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content