L’objectiu del projecte consisteix en obtenir medicaments d’alta seguretat i eficàcia per al tractament de les patologies del sistema nerviós central, que millorin la qualitat de vida del pacient i que redueixin significativament la càrrega assistencial. El objetivo del proyecto consiste en obtener medicamentos de alta seguridad y eficacia para el tratamiento de las patologías del Sistema Nervioso Central, que mejoren la calidad de vida del paciente y que reduzcan significativamente la carga asistencial.

Madrid, octubre de 2012. – El projecte SNC_Integra busca la integració de plataformes tecnològiques per al desenvolupament de medicaments orientats al tractament de malalties del sistema nerviós central (SNC).

 L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix a obtenir medicaments d’alta seguretat i eficàcia per al tractament de les patologies del SNC que aconsegueixin augmentar l’eficàcia per frenar l’avanç de la malaltia, disminueixin els símptomes associats, restaurin els danys, disminueixin els efectes secundaris dels tractaments, i millorin els sistemes d’administració, millorant la qualitat de vida del pacient i que redueixin significativament la càrrega assistencial.

 GMV és un dels integrants del consorci que està coordinat per laboratoris farmacèutics Rovi, i que a més compta amb la participació d’empreses biotecnològiques com Vivacell Biotechnology Espanya, Bionaturis, Canvax Biotech , Vivia Biotech i Vivia Allosterics.

 De les necessitats exposades, GMV és l’encarregada d’investigar i desenvolupar productes programari per a la realització d’estudis ADME / Tox in-silico i per a la integració i gestió de pipelines entre empreses del sector biotecnològicPer això GMV desenvoluparà una plataforma ADME / Tox in-silico i una plataforma d’integració LIMS en mode SaaS global, interoperable i segura, integrant les plataformes TIC per convergència de pipelines de desenvolupament de medicaments.

 A més GMV ha estat l’encarregada de crear el portal línia en què es detallen els objectius del projecte, els membres del consorci, notícies i esdeveniments, i disposa d’una zona d’accés restringit.

 El projecte SNC_Integra està finançat pel Centre per al Desenvolupament Tècnic i Industrial (CDTI), amb una quantitat de 6.33 M € amb Fons Tecnològic FEDER, mitjançant el programa FEDER – Innterconecta, que dóna suport a projectes integrats de desenvolupament experimental, amb caràcter estratègic, gran dimensió i que tinguin com a objectiu el desenvolupament de tecnologies innovadores en àrees tecnològiques de futur amb projecció econòmica i comercial a nivell internacional.

  GMV és un grup tecnològic espanyol fundat el 1984, de capital privat i amb presència internacional. Opera en els sectors: Aeroespacial, Defensa i Seguretat, Transport, Sanitat, Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per AAPP i grans empreses. Va obtenir uns ingressos el 2011 de més de 100 milions d’euros, amb una plantilla de més de 1000 professionals. L’estratègia de creixement de la companyia es basa en la innovació contínua, dedicant un 10% de la seva facturació a R + D + i. GMV ha assolit el nivell 5 de CMMI, el model més prestigiós del món quant a la millora de la capacitat dels processos d’una organització i compta amb nombroses patents internacionals. En l’actualitat GMV és el primer proveïdor independent del món de Sistemes de Control en Terra per operadors de satèl · lits comercials de telecomunicacions, la tercera empresa europea per volum de participació en Galileu, el principal proveïdor de sistemes de comandament i control C3I de l’Exèrcit de Terra espanyol, el primer proveïdor nacional sistemes telemàtics per al transport públic. En el sector TIC ha dut a terme projectes emblemàtics en el desenvolupament i implantació de portals i plataformes de correu, s’ha constituït en referent nacional com a proveïdor de solucions i serveis avançats de seguretat en xarxes IP, aplicacions de mobilitat i aplicacions TIC per les administracions Públiques i el desenvolupament de l’e-Administració.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16917/1/GMV-participa-en-el-proyecto-SNC_Integra-orientado-al-tratamiento-de-enfermedades-del-Sistema-Nervioso-Central-/Page1.html

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE
Madrid, octubre de 2012.- El proyecto SNC_Integra busca la integración de plataformas tecnológicas para el desarrollo de medicamentos orientados al tratamiento de enfermedades del Sistema Nervioso Central (SNC).

El objetivo principal del presente proyecto consiste en obtener medicamentos de alta seguridad y eficacia para el tratamiento de las patologías del SNC que consigan aumentar la eficacia para frenar el avance de la enfermedad, disminuyan los síntomas asociados, restauren los daños, disminuyan los efectos secundarios de los tratamientos, y mejoren los sistemas de administración, mejorando la calidad de vida del paciente y que reduzcan significativamente la carga asistencial.

GMV es uno de los integrantes del consorcio que está coordinado por Laboratorios Farmacéuticos ROVI, y que además cuenta con la participación de empresas biotecnológicas como Vivacell Biotechnology España, Bionaturis, Canvax Biotech, Vivia Biotech y Vivia Allosterics.

De las necesidades expuestas, GMV es la encargada de investigar y desarrollar productos software para la realización de estudios ADME/Tox in-silico y para la integración y gestión de pipelines entre empresas del sector biotecnológico. Para ello GMV desarrollará una plataforma ADME/Tox in-silico y una plataforma de integración LIMS en modo SaaS global, interoperable y segura, integrando las plataformas TIC para convergencia de pipelines de desarrollo de medicamentos.

Además GMV ha sido la encargada de crear el portal online en el que se detallan los objetivos del proyecto, los miembros del consorcio, noticias y eventos, y cuenta con una zona de acceso restringido.

El proyecto SNC_Integra está financiado por el Centro para el Desarrollo Técnico e Industrial (CDTI), con una cantidad de 6.33 M€ con Fondo Tecnológico FEDER, a través del programa FEDER – Innterconecta, que apoya proyectos integrados de desarrollo experimental, con carácter estratégico, gran dimensión y que tengan como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional.

GMV es un grupo tecnológico español fundado en 1984, de capital privado y con presencia internacional. Opera en los sectores: Aeroespacial, Defensa y Seguridad, Transporte, Sanidad, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para AAPP y grandes empresas. Obtuvo unos ingresos en 2011 de más de 100 millones de euros, con una plantilla de más de 1000 profesionales. La estrategia de crecimiento de la compañía está basada en la innovación continua, dedicando un 10% de su facturación a I+D+i. GMV ha alcanzado el nivel 5 de CMMI, el modelo más prestigioso del mundo en cuanto a la mejora de la capacidad de los procesos de una organización y cuenta con numerosas patentes internacionales. En la actualidad GMV es el primer proveedor independiente del mundo de Sistemas de Control en Tierra para operadores de satélites comerciales de telecomunicaciones; la tercera empresa europea por volumen de participación en Galileo; el principal proveedor de sistemas de mando y control C3I del Ejército de Tierra español; el primer proveedor nacional sistemas telemáticos para el transporte público. En el sector TIC ha llevado a cabo proyectos emblemáticos en el desarrollo e implantación de portales y plataformas de correo, se ha constituido en referente nacional como proveedor de soluciones y servicios avanzados de seguridad en redes IP, aplicaciones de movilidad y aplicaciones TICs para las Administraciones Públicas y el desarrollo de la e-Administración.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16917/1/GMV-participa-en-el-proyecto-SNC_Integra-orientado-al-tratamiento-de-enfermedades-del-Sistema-Nervioso-Central-/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content