L’avanç en la comprensió de les causes de la progressió de l’EM va ser un dels temes clau en el Segon Congrés Científic de l’Aliança Internacional d’EM Progressiva

El avance en la comprensión de las causas de la progresión de la EM fue uno de los temas clave en el Segundo Congreso Científico de la Alianza Internacional de EM Progresiva

“La recerca en EM progressiva avança, amb el primer i modest èxit terapèutic recentment reportat i amb més camins que s’obren en la comprensió dels secrets de la malaltia, però amb molts reptes encara per afrontar.”
Aquest va ser el missatge principal del Segon Congrés Científic de la Aliança Internacional d’EM Progressiva ( www.progressivemsalliance.org ), celebrat al maig a la ciutat de San Francisco, on es van reunir més de 200 investigadors i simpatitzants per repassar els progressos en investigació, els reptes a afrontar i els propers passos a fer per accelerar el desenvolupament de teràpies contra l’EM progressiva. Allà van estar presents alguns dels equips de recerca que van rebre finançament a través de l’Aliança per a poder desenvolupar els seus projectes en els últims anys.

L’Aliança Internacional d’EM Progressiva, de la qual és membre Esclerosi Múltiple Espanya, es va crear amb un objectiu molt clar: donar resposta a la necessitat urgent de trobar teràpies efectives per fer front a les formes progressives d’EM .

Per aquest motiu, EME mitjançant el Projecte M1www.eme1.es ) juntament amb altres organitzacions de pacients internacionals, fa arribar els fons que recapta a l’aliança, i aquesta al seu torn els canalitza fins als projectes de recerca sobre Esclerosi Múltiple més interessants de tot el món , i que necessiten finançament per poder seguir endavant.

” El panorama ha canviat dràsticament des que l’Aliança es va formar fa quatre anys ,” va apuntar el president del Comitè de Direcció Científica de l’Aliança Alan J. Thompson (University College London, Regne Unit), ” amb un coneixement més gran en la comunitat investigadora així com un creixement significatiu del nombre d’organitzacions que participen com a membres de l’Aliança. ”

Què impulsa la progressió? Emergeixen més pistes

Encara que no està clar quina causa l’EM, s’està avançant en la comprensió de com el dany fet al sistema nerviós condueix a la pèrdua de neurones i al progrés en la discapacitat.

  • On colpeja l’EM?

El Dr. Jeroen Geurts (VU University Medical Center, Països Baixos) va mostrar evidències que el dany en EM comença aviat , i hi ha diferències en la localització de les lesions EM (àrees danyades) segons el tipus d’EM que la persona tingui. Per exemple, les persones amb EM progressiva són més propenses a tenir lesions a la medul·la espinal que les persones amb EM recurrent. El Dr Geurts ha apuntat que les tècniques d’imatge d’última generació estan permetent obtenir una visió més detallada de les lesions en la matèria blanca (allà on es concentren les fibres nervioses) i la matèria grisa (on es concentren els cossos de les neurones) i va emfatitzar la importància de les xarxes que interconnecten diferents àrees cerebrals tant en el desenvolupament de la discapacitat com per a un potencial mecanisme de recuperació .

  • Cascada d’esdeveniments

El Dr. Manuel Friese (University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Alemanya) va comentar la sèrie d’esdeveniments disparats per la inflamació crònica en l’EM i que poden contribuir a la degeneració nerviosa . Quan la mielina – potenciadora del senyal nerviosa- es fa malbé, els axons neuronals poden respondre redistribuint porus, anomenats canals iònics, al llarg de les àrees despullades de mielina per facilitar la senyalització nerviosa. Això augmenta la demanda energètica i pot conduir a una sobrecàrrega de calci i sodi en l’axó, el ​​que contribueix a la degeneració. Aquests canals, comenta el Dr. Friese, són candidats excel·lents per noves teràpies dirigides a protegir els nervis , com laamilorida , un antic diürètic (o “píndola d’aigua”) que s’ha redirigit i provat en EM per la seva habilitat per bloquejar un tipus específic de canal.

  • Crisi energètica

Un altre esdeveniment danyós és el mal funcionament de les mitocòndries , les petites centrals elèctriques de les neurones, que redueix la producció d’energia que manté vives a les neurones. Durant una “sessió de pòsters” que presentava dades d’investigadors que havien rebut finançament a través dels ” Premis Desafiament ” de l’Aliança, els doctors Jack Van Horssen (VU University Medical Center, Països Baixos) i Don Mahad (Universitat d’Edimburg, Regne Unit) van presentar troballes de mal funcionament mitocondrial. El treball preliminar en ratolins ha identificat també possibles solucions per arreglar o prevenir aquest problema.

  • Inflamació meníngia

S’han identificat agrupacions anormals en els teixits que cobreixen el cervell i la medul·la espinal, anomenats meninges, especialment en EM progressiva . Aquestes agrupacions s’han relacionat amblesions en la matèria grisa i un curs més sever de l’EM . Un pòster sobre un projecte dels 22 que es van subvencionar el 2014 mitjançant els “Premis Desafiament”, presentat pel Dr. Pavan Bhargavasobre la investigació d’un equip dirigit pel Dr. Peter Calabresi (Universitat Johns Hopkins, EUA), va descriure un assaig clínic en curs dirigit a tractar la inflamació meníngia amb rituximab administrat directament al líquid espinal (intratecalmente). Fins al moment l’equip no ha trobat cap tipus d’efecte advers sever. Un altre pòster relacionat, dels doctors Richard Reynolds, Roberta Magliozzi (Imperial College London, Regne Unit) i Massimiliano Calabrese (Universitat de Verona, Itàlia), ha informat de la troballa de proteïnes en el líquid espinal i ho va relacionar amb escanejos IRM avançats. Es van trobar proteïnes missatgers suggestives d’inflamació meníngia en persones amb dany més severi el grup espera validar més endavant aquestes proteïnes com una eina per predir aquells pacients que necessiten una teràpia més agressiva .

La investigació en Esclerosi Múltiple progressiva avança avui més ràpid que mai gràcies al suport de totes les persones que han contribuït a través del Projecte M1 i altres iniciatives de recaptació de fons internacionals. Tu avui també pots contribuir directament a finançar els millors projectes internacionals de recerca … UNEIX-TE !

>> VULL DONAR SUPORT A LA RECERCA! <<

  • Font: Aliança Internacional d’EM Progressiva

“La investigación en EM progresiva avanza, con el primer y modesto éxito terapéutico recientemente reportado y con más caminos que se abren en la comprensión de los entresijos de la enfermedad, pero con muchos retos aún por afrontar.”
Este fue el mensaje principal del Segundo Congreso Científico de la Alianza Internacional de EM Progresiva (www.progressivemsalliance.org), celebrado en mayo en la ciudad de San Francisco, donde se reunieron más de 200 investigadores y simpatizantes para repasar los progresos en investigación, los retos a afrontar y los próximos pasos a dar para acelerar el desarrollo de terapias contra la EM progresiva. Allí estuvieron presentes algunos de los equipos de investigación querecibieron financiación a través de la Alianza para poder desarrollar sus proyectos en los últimos años.

La Alianza Internacional de EM Progresiva, de la que es miembro Esclerosis Múltiple España, se creó con un objetivo muy claro: dar respuesta a la necesidad urgente de encontrar terapias efectivas para hacer frente a las formas progresivas de EM.

Por este motivo, EME a través del Proyecto M1 (www.eme1.es) junto con otras organizaciones de pacientes internacionales, hace llegar los fondos que recauda a la alianza, y ésta a su vez los canaliza hasta los proyectos de investigación sobre Esclerosis Múltiple más interesantes de todo el mundo, y que necesitan financiación para poder seguir adelante.

El panorama ha cambiado drásticamente desde que la Alianza se formó hace cuatro años,” apuntó el Presidente del Comité de Dirección Científica de la Alianza Alan J. Thompson (University College London, Reino Unido), “con un conocimiento mayor en la comunidad investigadora así como un crecimiento significativo del número de organizaciones que participan como miembros de la Alianza.

¿Qué impulsa la progresión? Emergen más pistas

Aunque no está claro qué causa la EM, se está avanzando en la comprensión de cómo el daño hecho al sistema nervioso conduce a la pérdida de neuronas y al progreso en la discapacidad.

  • ¿Dónde golpea la EM?

El Dr. Jeroen Geurts (VU University Medical Center, Países Bajos) mostró evidencias de que el daño en EM empieza pronto, y hay diferencias en la localización de las lesiones EM (áreas dañadas) según el tipo de EM que la persona tenga. Por ejemplo, las  personas con EM progresiva son más propensas a tener lesiones en la médula espinal que las personas con EM recurrente. El Dr. Geurts apuntó que las técnicas de imagen de última generación están permitiendo obtener una visión más detallada de las lesiones en la materia blanca (allí donde se concentran las fibras nerviosas) y la materia gris (donde se concentran los cuerpos de las neuronas) y enfatizó la importancia de las redes que interconectan distintas áreas cerebrales tanto en el desarrollo de la discapacidad como para un potencial mecanismo de recuperación.

  • Cascada de eventos

El Dr. Manuel Friese (University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Alemania) comentó la serie de eventos disparados por la inflamación crónica en la EM y que pueden contribuir a la degeneración nerviosa. Cuando la mielina – potenciadora de la señal nerviosa- se daña, los axones neuronales pueden responder redistribuyendo poros, llamados canales iónicos, a lo largo de las áreas despojadas de mielina para facilitar la señalización nerviosa. Esto aumenta la demanda energética y puede conducir a una sobrecarga de calcio y sodio en el axón, lo que contribuye a la degeneración. Estos canales, comenta el Dr. Friese, son candidatos excelentes para nuevas terapias dirigidas a proteger los nervios, como la amilorida, un antiguo diurético (o “píldora de agua”) que se ha redirigido y probado en EM por su habilidad para bloquear un tipo específico de canal.

  • Crisis energética

Otro evento dañino es el mal funcionamiento de las mitocondrias, las pequeñas centrales eléctricas de las neuronas, que reduce la producción de energía que mantiene vivas a las neuronas. Durante una “sesión de pósteres” que presentaba datos de investigadores que habían recibido financiación a través de los “Premios Desafío” de la Alianza, los doctores Jack Van Horssen (VU University Medical Center, Países Bajos) y Don Mahad (Universidad de Edimburgo, Reino Unido) presentaron hallazgos de mal funcionamiento mitocondrial. El trabajo preliminar en ratones ha identificado también posibles soluciones para arreglar o prevenir este problema.

  • Inflamación meníngea

Se han identificado agrupaciones anormales en los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal, llamados meninges, especialmente en EM progresiva. Estas agrupaciones se han relacionado conlesiones en la materia gris y un curso más severo de la EM. Un póster sobre un proyecto de los 22 que se subvencionaron en 2014 mediante los “Premios Desafío”, presentado por el Dr. Pavan Bhargava sobre la investigación de un equipo dirigido por el Dr. Peter Calabresi (Universidad Johns Hopkins, EE.UU.), describió un ensayo clínico en curso dirigido a tratar la inflamación meníngea conrituximab administrado directamente en el líquido espinal (intratecalmente). Hasta el momento el equipo no ha encontrado ningún tipo de efecto adverso severo. Otro póster relacionado, de los doctoresRichard Reynolds, Roberta Magliozzi (Imperial College London, Reino Unido) y Massimiliano Calabrese (Universidad de Verona, Italia), informó del hallazgo de proteínas en el líquido espinal y lo relacionó con escaneos IRM avanzados. Se encontraron proteínas mensajeras sugestivas de inflamación meníngea en personas con daño más severo y el grupo espera validar más adelante estas proteínas como una herramienta para predecir aquellos pacientes que necesitan una terapia más agresiva.

La investigación en Esclerosis Múltiple progresiva avanza hoy más rápido que nunca gracias al apoyo de todas las personas que han contribuido a través del Proyecto M1 y otras iniciativas de recaudación de fondos internacionales. Tú hoy también puedes contribuir directamente a financiar los mejores proyectos internacionales de investigación… ¡ÚNETE!

>> ¡QUIERO APOYAR LA INVESTIGACIÓN! <<

  • Fuente: Alianza Internacional de EM Progresiva

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA;
http://www.esclerosismultiple.com/grandes-pistas-sobre-la-progresion-de-la-em/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/grandes-pistas-sobre-la-progresion-de-la-em/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content