– La incontinència afecta freqüentment als pacients amb esclerosi múltiple

– El tractament amb toxina botulínica tipus A millora els pacients amb esclerosi múltiple i incontinència urinària associada a hiperactivitat del múscul detrusor de la bufeta

– Igualment, l’elecció d’un absorbent adequat ajuda a millorar la qualitat de vida– La incontinencia afecta frecuentemente a los pacientes con esclerosis múltiple 

– El tratamiento con toxina botulínica tipo A mejora los pacientes con esclerosis múltiple e incontinencia urinaria asociada a hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga 

– Igualmente, la elección de un absorbente adecuado ayuda a mejorar la calidad de vida

Madrid, desembre de 2011.- L’esclerosi múltiple és una malaltia de caràcter crònic que consisteix en l’aparició en el sistema nerviós central de lesions degeneratives i desmielinizantes. Depenent del lloc afectat, podran manifestar-se diferents símptomes o alteracions de les funcions. Les alteracions en els senyals nerviosos necessaris per al control de la micció, pot ocasionar problemes per retenir l’orina, per la qual cosa la incontinència urinària afecta freqüentment als pacients amb esclerosi múltiple.

Toxina botulínica i qualitat de vida

En un recent treball realitzat per diferents autors (Khan S, Game X, Kalsi V, Gonzales G, Panicker J, Elneil S, Apostolidis A, Hamid R, Dasgupta P, Kessler T, Fowler CJ ) es va analitzar l’efecte en la qualitat de vida produït per l’administració d’injeccions intravesicales de toxina botulínica tipus A en pacients amb esclerosi múltiple, que addicionalment presentaven un tipus d’incontinència urinària relacionada amb la hiperactivitat del múscul detrusor, refractària a altres tractaments.

Aquest treball va demostrar que amb aquest tractament, i en aquests casos específics, millorava la qualitat de vida d’aquests pacients. Aquestes són les conclusions d’aquest treball extretes per la doctora María Jesús Cancel·lo Hidalgo, ginecòloga Cap de Secció del Servei de Ginecologia de l’Hospital universitari de Guadalajara. Secretària de la SEGO (Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia) i membre permanent de l’Observatori Nacional de la Incontinència (ONI).

S’ha realitzat un seguiment d’aquests pacients (homes i dones) mesurant la seva qualitat de vida, via escales validades per a aquesta fi com són la Urogenital Distress Inventory, la Incontinence Impact Questionnaire i el qüestionari EuroQol-5, abans de la injecció de la toxina botulínica. Quatre mesos després de l’administració del tractament, es va trobar una millorança en la continència d’orina i, conseqüentment, en la seva qualitat de vida. Encara que és sabut que la millorança dels símptomes amb la injecció de toxina botulínica és temporal i es precisa repetir el tractament, els resultats de l’estudi indiquen que l’interval entre les injeccions en molts dels pacients va aconseguir períodes de 12-13 mesos. Uns altres van precisar repetir el tractament en espais de temps més curts.

Absorbent adequat i qualitat de vida

La realitat és que totes les formes d’incontinència poden provocar una alteració negativa en la qualitat de vida de les persones que la pateixen, per aquest motiu la necessitat de millorar imperiosamente aquest aspecte sigui l’objectiu principal perseguit pels diferents tractaments emprats en la incontinència, siguin cuales siguin.

El benefici en la qualitat de vida d’una actuació o tractament, no sempre està relacionada amb una disminució en els episodis de fuites d’orina i així, per exemple, la utilització d’absorbents adequats millora la qualitat de vida dels pacients amb incontinència.

L’elecció adequada del tipus de tractament pal·liatiu, en aquest cas de l’absorbent, en funció de les característiques del pacient, té un benefici afegit en evitar les fuites indesitjables i la seguretat en el mateix, la qual cosa permet millorar l’activitat social, la capacitat de relació i finalment, la pròpia autoestima.

Si en tots els pacients amb incontinència d’orina, i amb independència de l’origen de la mateixa, hauria de considerar-se l’adequada elecció dels absorbents després d’una prescripció individualitzada, en els persones amb esclerosi múltiple, amb una major raó. A més, sempre que sigui factible, es procedirà a la supressió de sondajes semi-permanents per evitar potencials infeccions urinàries, per un absorbent ajustat al tipus d’incontinència i perfil de l’usuari, considerant addicionalment, no només els aspectes bàsics funcionals del producte, sinó també totes les circumstàncies accessòries del mateix (neutralització de l’olor, discreció, comoditat, ajustabilidad, transpirabilidad, etc.) que en gran quantitat de casos, passen a ocupar un primer lloc.

Igualment, la presència d’un cuidador degudament format (veure Guies del ONI enfocades tant al professional sanitari com al cuidador i al pacient www.observatoriodelaincontinencia.es) resulta imprescindible per facilitar la qualitat de vida en les etapes avançades del patiment.

Què és l’Observatori Nacional de la Incontinència?

L’Observatori Nacional de la Incontinència (ONI) és la primera entitat de caràcter plural, multidisciplinari i centre de referència de la Incontinència Urinària a Espanya. El ONI és el nexe entre els diferents sectors socials implicats en la malaltia: els Pacients i els seus familiars, professionals sanitaris, l’Administració, i els altres col·lectius interessats.

Amb el Pacient com a objectiu central, el ONI busca “humanitzar” la perspectiva dels debats i consideracions a l’hora d’abordar aquesta condició patològica, advocant a més per una MILLORA DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL a través dels principis de Qualitat de Vida, Llibertat d’Elecció i Sostenibilitat del Sistema Sanitari.

L’Observatori està compost per un grup membres permanents, tots líders d’opinió en la matèria, que des de diferents perspectives cobreixen totes especialitats mèdiques i col·lectius socials, i la fi dels quals és el d’aportar el màxim valor afegit a les discussions dins de l’organisme. A més compta amb l’aval de nombroses societats científiques i associacions.

SCA promou l’Observatori

SCA Hygiene Products S.L. és l’empresa promotora d’aquesta iniciativa. Representa una trajectòria d’innovació en productes i serveis de gairebé un segle d’existència. Els absorbents de SCA, comercialitzats amb marques de tanta solvència en el sector com per exemple TENA Lady, TENA Pants, TENA Men o TENA Bed estan presents en més de 90 països i es consideren un referent en qualitat.

La pluralitat amb la qual aborda els temes SCA, és el resultat de la visió integral i integradora des del seu lideratge. Amb aquest mateix esperit ha afavorit iniciatives similars en altres països, com per exemple a Itàlia amb la Fondazione Italiana Continenza de la qual és patró o a França amb el Institut TENA del que és el seu màxim impulsor.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12377/1/Incontinencia-urinaria-y-esclerosis-multiple/Page1.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Madrid, diciembre de 2011.- La esclerosis múltiple es una enfermedad de carácter crónico que consiste en la aparición en el sistema nervioso central de lesiones degenerativas y desmielinizantes. Dependiendo del lugar afectado, podrán manifestarse distintos síntomas o alteraciones de las funciones. Las alteraciones en las señales nerviosas necesarias para el control de la micción, puede ocasionar problemas para retener la orina, por lo que la incontinencia urinaria afecta frecuentemente a los pacientes con esclerosis múltiple. 

Toxina botulínica y calidad de vida

En un reciente trabajo realizado por diferentes autores (Khan S, Game X, Kalsi V, Gonzales G, Panicker J, Elneil S, Apostolidis A, Hamid R, Dasgupta P, Kessler TM, Fowler CJ ) se analizó el efecto en la calidad de vida producido por la administración de inyecciones intravesicales de toxina botulínica tipo A en pacientes con esclerosis múltiple, que adicionalmente presentaban un tipo de incontinencia urinaria relacionada con la hiperactividad del músculo detrusor, refractaria a otros tratamientos.

Este trabajo demostró que con este tratamiento, y en estos casos específicos, mejoraba la calidad de vida de estos pacientes. Estas son las conclusiones de este trabajo extraídas por la doctora María Jesús Cancelo Hidalgo, ginecóloga Jefa de Sección del Servicio de Ginecología del Hospital universitario de Guadalajara. Secretaria de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) y miembro permanente del Observatorio Nacional de la Incontinencia (ONI).

Se ha realizado un seguimiento de estos pacientes (hombres y mujeres) midiendo su calidad de vida, vía escalas validadas para este fin como son la Urogenital Distress Inventory, la Incontinence Impact Questionnaire y el cuestionario EuroQol-5, antes de la inyección de la toxina botulínica. Cuatro meses después de la administración del tratamiento, se encontró una mejoría en la continencia de orina y, consecuentemente, en su calidad de vida. Aunque es sabido que la mejoría de los síntomas con la inyección de toxina botulínica es temporal y se precisa repetir el tratamiento, los resultados del estudio indican que el intervalo entre las inyecciones en muchos de los pacientes alcanzó periodos de 12-13 meses. Otros precisaron repetir el tratamiento en espacios de tiempo más cortos. 

Absorbente adecuado y calidad de vida

La realidad es que todas las formas de incontinencia pueden provocar una alteración negativa en la calidad de vida de las personas que la padecen, de ahí que la necesidad de mejorar imperiosamente este aspecto sea el objetivo principal perseguido por los diferentes tratamientos empleados en la incontinencia, sean cuales sean.

El beneficio en la calidad de vida de una actuación o tratamiento, no siempre está relacionada con una disminución en los episodios de escapes de orina y así, por ejemplo, la utilización de absorbentes adecuados mejora la calidad de vida de los pacientes con incontinencia.

La elección adecuada del tipo de tratamiento paliativo, en este caso del absorbente, en función de las características del paciente, tiene un beneficio añadido al evitar los escapes indeseables y la seguridad en el mismo, lo que permite mejorar la actividad social, la capacidad de relación y finalmente, la propia autoestima.

Si en todos los pacientes con incontinencia de orina, y con independencia del origen de la misma, debería considerarse la adecuada elección de los absorbentes tras una prescripción individualizada, en los personas con esclerosis múltiple, con una mayor razón. Además, siempre que sea factible, se procederá a la supresión de sondajes semi-permanentes para evitar potenciales infecciones urinarias, por un absorbente ajustado al tipo de incontinencia y perfil del usuario, considerando adicionalmente, no sólo los aspectos básicos funcionales del producto, sino también todas las circunstancias accesorias del mismo (neutralización del olor, discreción, comodidad, ajustabilidad, transpirabilidad, etc.) que en gran cantidad de casos, pasan a ocupar un primer lugar.

Igualmente, la presencia de un cuidador debidamente formado (ver Guías del ONI enfocadas tanto al profesional sanitario como al cuidador y al paciente www.observatoriodelaIncontinencia.es) resulta imprescindible para facilitar la calidad de vida en las etapas avanzadas del padecimiento.

¿Qué es el Observatorio Nacional de la Incontinencia?

El Observatorio Nacional de la Incontinencia (ONI) es la primera entidad de carácter plural, multidisciplinar y centro de referencia de la Incontinencia Urinaria en España. El ONI es el nexo entre los diferentes sectores sociales implicados en la enfermedad: los Pacientes y sus familiares, profesionales sanitarios, la Administración, y los demás colectivos interesados.

Con el Paciente como objetivo central, el ONI busca “humanizar” la perspectiva de los debates y consideraciones a la hora de abordar esta condición patológica, abogando además por una MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL a través de los principios de Calidad de Vida, Libertad de Elección y Sostenibilidad del Sistema Sanitario.

El Observatorio está compuesto por un grupo miembros permanentes, todos líderes de opinión en la materia, que desde diferentes perspectivas cubren todas especialidades médicas y colectivos sociales, y cuyo fin es el de aportar el máximo valor añadido a las discusiones dentro del organismo. Además cuenta con el aval de numerosas sociedades científicas y asociaciones.

SCA promueve el Observatorio

SCA Hygiene Products S.L. es la empresa promotora de esta iniciativa. Representa una trayectoria de innovación en productos y servicios de casi un siglo de existencia. Los absorbentes de SCA, comercializados con marcas de tanta solvencia en el sector como por ejemplo TENA Lady, TENA Pants, TENA Men o TENA Bed están presentes en más de 90 países y se consideran un referente en calidad.

La pluralidad con la que aborda los temas SCA, es el resultado de la visión integral e integradora desde su liderazgo. Con este mismo espíritu ha favorecido iniciativas similares en otros países, como por ejemplo en Italia con la Fondazione Italiana Continenza de la que es patrono o en Francia con el Institut TENA del que es su máximo impulsor.

  INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12377/1/Incontinencia-urinaria-y-esclerosis-multiple/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content