Vacances i Termalisme
Com cada any, COCEMFE ha donat a conèixer els torns de Vacances i Termalisme corresponent al programa 2012, que es faran partir del proper mes de juliol.

• Vacaciones y Termalismo
Como cada año, COCEMFE ha dado a conocer los turnos de Vacaciones y Termalismo correspondiente al programa 2012, que se harán partir del próximo mes de julio.Cal enviar la sol·licitud a : COCEMFE (Departamento de Vacaciones)
C/Eugenio Salazar n 2 28002 Madrid
Direcció de correu electrònic: vacaciones @cocemfe.es
Aquesta la trobareu a la següent pàgina web: www.cocemfe.es, o bé podeu demanar-la a l’associació. El termini d ela presentació de la sol·licitud serà de dos mesos abans de la data de sortida.

Condicions dels beneficiaris
-Persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, tenint prioritat aquells discapacitats que superin el 50 % .
-Ser major de 16 anys. En el cas de menors o persones incapacitades cal l’autorització del pare, mare o tutor.
-Poden assistir els fills dels beneficiaris menors de 16 anys, sempre que es justifiqui la impossibilitat de viatjar sen se l’acompanyant.
-Tindran que portar acompanyant les persones que utilitzin cadira de rodes o requereixin l’ajut, per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.
Documentació que cal presentar
-Compliment de la sol·licitud.
-Fotocopia del certificat de disminució convenient.
-Fotocopia del DNI ( tant del beneficiari com del acompanyant)
-Fotocopia del carnet de família nombrosa
-En el cas Unitat Familiar de convivència amb ingressos anuals iguals o inferiors a 7299,60: Fotocopies de nòmines, pensions i /o justificant d’ingressos derivats de rendes i certificat d’empadronament.

*Els torns de vacances, així com les destinacions, dates i preus es troben a la notícia anterior

Hay que enviar la soliicitud a : COCEMFE (Departamento de Vacaciones)
C/Eugenio Salazar n 2 28002 Madrid
Dirección de correo electrónico:  vacaciones@cocemfe.es
Esta la encontraréis en la siguiente página web: www.cocemfe.es, o bien podéis pedirla a la asociación. El plazo d ele presentación de la solo•licitud será de dos meses antes de la fecha de salida
Condiciones de los beneficiarios
-Personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, teniendo prioridad aquellos discapacitados que superen el 50 % .
-Ser mayor de 16 años. En el caso de menores o personas incapacitadas hace falta la autorización del padre, madre o tutor.
-Pueden asistir los hijos de los beneficiarios menores de 16 años, siempre que se justifique la imposibilidad de viajar sen se el acompañante.
-Tendrán que traer acompañando las personas que utilicen silla de ruedas o requieran la ayuda, para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
Documentación que hay que presentar
-Rellenar la soliicitud.
-Fotocopia del certificado de disminución conveniente.
-Fotocopia del DNI ( tanto del beneficiario como del acompañante)
-Fotocopia del carné de familia numerosa
-En el caso Unidad Familiar de convivencia con ingresos anuales iguales o inferiores a 7299,60: Fotocopias de nóminas, pensiones y /o justificante de ingresos derivados de rentas y certificado de empadronamiento.

*Los turnos de vacaciones, así como los destinos, fechas y precios se encuentran en la noticia anterior

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content