Com cada any,  COCEMFE ha donat a conèixer els torns de Vacances i Termalisme corresponent al programa 2012, que es faran  partir del proper mes de juliol.

Cal enviar la sol·licitud a : COCEMFE (Departamento de Vacaciones)

                                              C/Eugenio Salazar n 2 28002 Madrid* Vacaciones y Termalismo

Como cada año, COCEMFE ha dado a conocer los turnos de Vacaciones y Termalismo correspondiente al programa 2012, que se harán partir del próximo mes de julio.

Hay que enviar la suele•licitud a : COCEMFE (Departamento de Vacaciones)

C/Eugenio Salazar n 2 28002 Madrid

Direcció de correu electrònic: vacaciones @cocemfe.es Aquesta la trobareu a la següent pàgina web: www.cocemfe.es, o bé podeu demanar-la a l’associació. El termini d ela presentació de la sol·licitud serà de dos mesos abans de la data de sortida

Condicions dels beneficiaris:

-Persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, tenint prioritat aquells discapacitats que superin el 50 % .

-Ser major de 16 anys. En el cas de menors o persones incapacitades cal l’autorització del pare, mare o tutor.

-Poden assistir els fills dels beneficiaris menors de 16 anys, sempre que es justifiqui la impossibilitat de viatjar sen se l’acompanyant.

-Tindran que portar acompanyant  les persones que utilitzin cadira de rodes o requereixin l’ajut, per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

Documentació que cal presentar:

-Compliment de la sol·licitud.

-Fotocopia  del certificat de disminució convenient.

-Fotocopia del DNI ( tant del beneficiari com del acompanyant)

-Fotocopia del carnet de família nombrosa

-En el cas Unitat Familiar de convivència amb ingressos anuals iguals o inferiors a 7299,60: Fotocopies de nòmines, pensions i /o justificant d’ingressos derivats de rendes i certificat d’empadronament. 

*Totes les sortides dels torns es faran des de Madrid.

Dirección de correo electrónico: vacaciones @cocemfe.se Esta la encontraréis en la siguiente página web: www.cocemfe.es, o bien podéis pedirla a la asociación. El plazo de la presentación de la solicitud será de dos meses antes de la fecha de salida

Condiciones de los beneficiarios:

-Personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, teniendo prioridad aquellos discapacitados que superen el 50 % .

-Ser mayor de 16 años. En el caso de menores o personas incapacitadas hace falta la autorización del padre, madre o tutor.

-Pueden asistir los hijos de los beneficiarios menores de 16 años, siempre que se justifique la imposibilidad de viajar sen se el acompañante.

-Tendrán que traer acompañando las personas que utilicen silla de ruedas o requieran la ayuda, para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Documentación que hay que presentar:

-Cumplimiento de la solicitud.

-Fotocopia del certificado de disminución conveniente.

-Fotocopia del DNI ( tanto del beneficiario como del acompañante)

-Fotocopia del carné de familia numerosa

-En el caso Unidad Familiar de convivencia con ingresos anuales iguales o inferiores a 7299,60: Fotocopias de nóminas, pensiones y /o justificante de ingresos derivados de rentas y certificado de empadronamiento.

*Todas las salidas  se harán desde Madrid.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content