Télam Agència de Notícies / Per Dr. Jorge Correale (*) Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia desmielizante (produïda per pèrdua de mielina), crònica, que ataca el sistema nerviós. La mielina és la coberta de greixos i proteïnes que recobreix el sistema nerviós permetent una adequada conducció de l’impuls nerviós.Télam Agencia de Noticias / Por Dr. Jorge Correale (*) Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad desmielizante (producida por pérdida de mielina), crónica, que ataca el Sistema Nervioso. La mielina es la cubierta de grasas y proteínas que recubre el sistema nervioso permitiendo una adecuada conducción del impulso nervioso.

La major part de les investigacions sostenen que és una malaltia autoimmune, val a dir en la qual el sistema immune del pacient no reconeix els teixits com a propis (en aquest cas la mielina) i ho ataca danyant-los. La malaltia presenta el seu pic de major incidència entre els 20 i 40 anys amb una predominança femenina: cada 3 donés s’afecta 1 home. Atès que es presenta en adults joves que estan començant la seva vida laboral, social, i de formació d’una família, la malaltia té impacte no només sobre el malalt sinó també sobre el seu entorn. Només com a exemple l’EM representa la segona causa de pèrdua laboral en adults joves després dels accidents automobilístics.

El dany de la mielina determina que les estructures nervioses no puguin conduir els estímuls a una velocitat adequada i per tant es produeixin diferents símptomes neurològics entre els quals els més freqüents són: pèrdua de l’agudesa visual, visió doble, pèrdua de força en els membres, tremolor, trastorns esfinterians, trastorns de l’equilibri. En un 85% dels pacients aquests símptomes es presenten en forma intermitent al llarg de la seva vida amb durada variable (dies a setmanes) amb recuperació total o parcial, aquesta forma es coneix com a forma a brots i remissions.

Un percentatge d’aquests pacients després de 10-15 anys d’evolució de la malaltia progressen en els seus símptomes de manera irreversible (forma secundària progressiva). En altres pacients (10-15%) la progressió irreversible de la malaltia es presenta des de l’inici (forma primària progressiva). La malaltia s’ha descrit formalment en 1868 i fins a 1993 no van existir tractaments específics; val a dir que durant 125 anys no va existir cap tractament. A partir de la dècada del 90 es comencen a generar una sèrie de fàrmacs que té com a objectiu primordial disminuir la taxa anual de recaigudes dels pacients i millorar el temps de progressió de la discapacitat en alguns casos. Avui existeixen 9 drogues específiques per al tractament de la malaltia i probablement durant l’any vinent es comercialitzin 3-4 nous medicaments.

Tots ells estan destinats a generar un tractament específic en els pacients amb formes a brots i remissions. Lamentablement no existeixen fàrmacs disponibles encara per al tractament de les formes progressives, s’espera aviat comptar amb la primera alternativa terapèutica destinada al tractament de les formes primàries progressives, actualment es troba sota consideració de l’agència regulatòria de medicaments d’Estats Units (FDA). D’altra banda, el pla de treball de la Federació Internacional de Societats d’EM (MSIF), així com la creació de l’Aliança per a l’estudi i tractament de les formes progressives d’EM, emfatitzen les polítiques de recerca i desenvolupament que es desenvoluparan durant el proper quinquenni per poder brindar als pacients amb formes progressives de la malaltia alternatives de tractament d’acord a les seves necessitats. Per tal de poder accedir ràpidament a aquests tractaments, diferents iniciatives s’estan duent a terme amb la participació d’institucions acadèmiques, associacions de pacients i empreses privades. És d’esperar que aquests esforços conjunts ofereixin en el mig termini alternatives terapèutiques més útils, segures, eficaces i pràctiques que permetin disminuir substancialment les possibilitats d’adquirir discapacitat i millorar la qualitat de vida dels pacients, objectius claus de qualsevol tractament que s’instauri. (*) Cap de Neuroimmunologia i malalties desmielinitzants, FLENI, i president de LACTRIMS (Comitè Llatinoamericà per a l’estudi i tractament de l’EM). L’esclerosi múltiple representa la segona causa de pèrdua laboral en adults joves

La mayor parte de las investigaciones sostienen que es una enfermedad autoinmune, vale decir en la cual el sistema inmune del paciente no reconoce los tejidos como propios (en este caso la mielina) y lo ataca dañándolos. La enfermedad presenta su pico de mayor incidencia entre los 20 y 40 años con una predominancia femenina: cada 3mujeres se afecta 1 hombre. Dado que se presenta en adultos jóvenes que están comenzando su vida laboral, social, y de formación de una familia, la enfermedad tiene impacto no sólo sobre el enfermo sino también sobre su entorno. Solo como ejemplo la EM representa la segunda causa de pérdida laboral en adultos jóvenes luego de los accidentes automovilísticos.

El daño de la mielina determina que las estructuras nerviosas no puedan conducir los estímulos a una velocidad adecuada y por lo tanto se produzcan diferentes síntomas neurológicos entre los cuales los más frecuentes son: pérdida de la agudeza visual, visión doble, pérdida de fuerza en los miembros, temblor, trastornos esfinterianos, trastornos del equilibrio. En un 85% de los pacientes estos síntomas se presentan en forma intermitente a lo largo de su vida con duración variable (días a semanas) con recuperación total o parcial, esta forma se conoce como forma a brotes y remisiones.

Un porcentaje de estos pacientes luego de 10-15 años de evolución de la enfermedad progresan en sus síntomas de manera irreversible (forma secundaria progresiva). En otros pacientes (10-15%) la progresión irreversible de la enfermedad se presenta desde el inicio (forma primaria progresiva). La enfermedad se ha descripto formalmente en 1868 y hasta 1993 no existieron tratamientos específicos; vale decir que durante 125 años no existió tratamiento alguno. A partir de la década del 90 se comienzan a generar una serie de fármacos que tiene como objetivo primordial disminuir la tasa anual de recaídas de los pacientes y mejorar el tiempo de progresión de la discapacidad en algunos casos. Hoy existen 9 drogas específicas para el tratamiento de la enfermedad y probablemente durante el año próximo se comercialicen 3-4 nuevos medicamentos.

Todos ellos están destinados a generar un tratamiento específico en los pacientes con formas a brotes y remisiones. Lamentablemente no existen fármacos disponibles aún para el tratamiento de las formas progresivas, se espera pronto contar con la primera alternativa terapéutica destinada al tratamiento de las formas primarias progresivas, actualmente se encuentra bajo consideración de la agencia regulatoria de medicamentos de Estados Unidos (FDA). Por otra parte, el plan de trabajo de la Federación Internacional de Sociedades de EM (MSIF), así como la creación de la Alianza para el estudio y tratamiento de las formas progresivas de EM, enfatizan las políticas de investigación y desarrollo que se desarrollaran durante el próximo quinquenio para poder brindar a los pacientes con formas progresivas de la enfermedad alternativas de tratamiento acorde a sus necesidades. A fin de poder acceder rápidamente a estos tratamientos, diferentes emprendimientos se están llevando a cabo con la participación de instituciones académicas, asociaciones de pacientes y empresas privadas. Es de esperar que estos esfuerzos conjuntos brinden en el mediano plazo alternativas terapéuticas más útiles, seguras, eficaces y prácticas que permitan disminuir sustancialmente las posibilidades de adquirir discapacidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes, objetivos claves de cualquier tratamiento que se instaure. (*) Jefe de Neuroinmunología y enfermedades desmielinizantes, FLENI, y presidente de LACTRIMS (Comité Latinoamericano para el estudio y tratamiento de la EM). La esclerosis múltiple representa la segunda causa de pérdida laboral en adultos jóvenes.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.entornointeligente.com/articulo/8792069/La-esclerosis-multiple-representa-la-segunda-causa-de-perdida-laboral-en-adultos-jovenes-13082016

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.entornointeligente.com/articulo/8792069/La-esclerosis-multiple-representa-la-segunda-causa-de-perdida-laboral-en-adultos-jovenes-13082016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content