– En la IV Reunió per a mitjans de comunicació sobre Esclerosi Múltiple, organitzat per Biogen Idec, s’han exposat els últims avanços en l’abordatge d’aquesta malaltia – En la IV Reunión para medios de comunicación sobre Esclerosis Múltiple, organizado por Biogen Idec, se han expuesto los últimos avances en el abordaje de esta enfermedad

– El diagnòstic és més ràpid i segur, hi ha un major coneixement sobre la fisiopatologia i la genètica de l’EM i es compta amb nous tractaments més eficaços i personalitzats

– Un gran avanç és l’arribada del BG-12 (dimetilfumarato), un tractament oral que està demostrant una gran efectivitat (al voltant del 50%), al que cal afegir una gran tolerància

– L’afectació de la mobilitat en els pacients amb EM pot anar des d’una simple ‘malaptesa’ en caminar, fins a en els casos extrems, a la dependència i la immobilitat total

– Espanya és un país amb una alta prevalença d’EM (per sobre de 100 casos per 100.000 habitants)

Sevilla, maig de 2012.- Els avanços produïts en els últims anys en el tractament de l’Esclerosi Múltiple (EM) són molts. “El diagnòstic és més ràpid i segur, coneixem més sobre la fisiopatologia i la genètica de la malaltia i, encara que seguim sense conèixer la seva causa, comptem amb nous tractaments més eficaços i personalitzats”, assegura el Dr. Guillermo Izquierdo, Cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Verge de la Macarena, de Sevilla.

Conscients que s’ha avançat molt en l’abordatge d’aquesta patologia, i també, que queden molts reptes per aconseguir, Biogen Idec ha organitzat a Sevilla la seva IV Reunió per a mitjans de comunicació sobre Esclerosi Múltiple, en la qual, entre altres temes, s’han exposat les noves alternatives terapèutiques per millorar la vida dels pacients amb Esclerosi Múltiple.

En paraules de Guido Decap, vicepresident de Biogen Idec Iberia, “els reptes de la investigació en Esclerosi Múltiple passen per trobar marcadors biològics que ens indiquin com va a desenvolupar-se el curs de la malaltia, i tractar d’abordar-la precoçment, com pot ocórrer amb altres patologies, com la malaltia d’Alzheimer”. En aquest sentit, “treballar en la millora de la qualitat de vida dels pacients és una altra de les nostres metes”.

Últims avanços terapèutics

Durant l’última dècada s’ha produït un important avanç en la investigació de l’Esclerosi Múltiple, i com a conseqüència, en el seu tractament. Un dels fàrmacs que ha representat aquest avanç és natalizumab (Tysabri®), “el primer tractament que ha estat capaç de demostrar eficàcia de manera individualitzada”, assenyala el Dr. Guillermo Izquierdo. “En l’estudi pivotal, el 64% dels pacients no va tenir activitat clínica (ni brots, ni augment de la seva discapacitat) i el 58% no va tenir activitat radiològica (ni lesions actives, ni noves lesions en ressonància), però no només és capaç de disminuir de forma destacable l’activitat clínica i radiològica, sinó també la progressió de la discapacitat, apreciant-se, en alguns casos, millorança en les capacitats del pacient”.

D’altra banda, un dels reptes en l’abordatge de l’EM és la seguretat dels tractaments. En aquest sentit, el test Stratify, a través del com es detecten els anticossos antivirus JC, ja és una realitat. “Stratify permet tractar als pacients amb natalizumab, amb el mínim risc que els mateixos presentin Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP), que és una de les complicacions del tractament”, explica el Dr. Izquierdo.

Així mateix, s’està avançant en la recerca de noves formes d’optimitzar l’administració dels fàrmacs. Est és el cas de la nova presentació de l’interferón beta-1a (Avonex®), com a primer autoinyector intramuscular, una innovació que aporta facilitat en l’administració del tractament, i com a conseqüència, una major adherència.

L’arribada dels fàrmacs orals

Un altre important avanç, molt esperat tant pels pacients com pels especialistes, ha estat el desenvolupament de fàrmacs orals. Est és el cas de BG-12 (dimetilfumarato), “un tractament que està demostrant una gran eficàcia (al voltant del 50%), al que cal afegir una gran tolerància”, comenta el Dr. Esquerre.

En aquest sentit, als últims congressos internacionals de les entitats més destacades en matèria d’EM i Neurologia, el de l’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i el de l’American Academy of Neurology (AAN), es van exposar els prometedors resultats dels estudis DEFINEIX i CONFIRM. En el primer es va demostrar una reducció considerable del percentatge de pacients amb recaigudes, i en el segon, es confirmava l’eficàcia i seguretat de BG-12 en el tractament de l’EM.

Actualment, BG-12 es troba en fase d’aprovació per part de la Food and Drug Administration (FDA) i l’European Medicines Agency (EMA). “Si és aprovat per les agències reguladores, BG-12 podria suposar una important opció terapèutica oral per als pacients”, afirma el Dr. Guillermo Esquerre.

Importància de la mobilitat

Un dels problemes als quals s’enfronten les persones que pateixen Esclerosi Múltiple és que la seva mobilitat es veu afectada. La gravetat de l’afectació dependrà de l’etapa de desenvolupament de la malaltia i pot anar, des d’una simple ‘malaptesa’ en caminar, fins a en els casos extrems, a la dependència i la immobilitat total.

“Un dels primers símptomes que detecten els pacients és la dificultat a l’hora de caminar, ensopeguen amb les taules i les cadires, amb altres persones, etc. Senten falta d’equilibri i coordinació, amb les conseqüents limitacions de les seves activitats a l’aire lliure, com per exemple, els passejos”, exposa Anja Hochsprung, fisioterapeuta responsable de la Unitat de Neurofisioterapia Biofuncional de l’Hospital Universitari Verge de la Macarena de Sevilla. “No obstant això, -continua- detenir l’exercici físic és un error perquè, si escau, és vital tractar de mantenir-se i estimular el cervell perquè sigui capaç de realitzar els ajustos i compensacions necessàries el més precoçment possible amb l’objectiu de controlar la disfunció motriu”.

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia que es caracteritza perquè, en les primeres etapes, aparentment, la persona no mostra signes externs apreciables per la gent que li envolta, la qual cosa comporta, moltes vegades, incomprensió. “La falta de coneixement i comprensió és un dels majors problemes que implica aquesta malaltia”, assegura l’experta.

Per fer front a aquesta problemàtica, Anja Hochsprung parla de “la necessitat d’establir un abordatge interdisciplinari, com el qual tenim en la Unitat d’Esclerosi Múltiple del Servei de Neurologia de l’Hospital Verge de la Macarena, on neuròlegs, neuropsicólogos, psicòlegs clínics, infermers, fisioterapeutes, treballadors socials, nutricionistes, entre uns altres, interactuem i ens retroalimentem per oferir al pacient el millor tractament, de la manera més immediata i dinàmica possible. És a dir, optimitzem els nostres recursos, tant humans com a tècnics, reunint-nos setmanalment i plantejant les nostres expectatives davant els altres sobre l’evolució dels pacients, la qual cosa redunda en un gran benefici assistencial per a ell i per a la seva família”.

És en el camp de la mobilitat on la neurofisioterapia biofuncional juga un important paper. “Es tracta de bombardejar al cervell amb estímuls que activin nous camins neurològics que ajudin a reemplaçar la funció alterada, recolzar aquesta funció si està disminuïda, o crear noves empremtes de substitució que siguin empremtes motores funcionals, amb energia de consum mínim, que permetin substituir la funció original amb les mínimes conseqüències, en el cas que no siguin recuperables o facilitades”, explica Anja Hochsprung.

“El pacient sent que torna a recuperar el control del seu cos, a comprendre les seves funcions, el per què de les seves alteracions, i això li ajuda, en enorme mesura, a convertir-se en el protagonista del seu tractament i en l’eix principal del mateix, retornant-li la seva autoestima, confiança, seguretat i qualitat de vida en la mesura del possible, integrant-ho de la manera més eficaç possible en la seva família, en la societat i en el camp laboral, si és el cas”, comenta l’experta.

La neurofisioterapia funcional treballa a nivell d’empremtes cerebrals per analitzar, primer les alteracions de les funcions principals, per exemple, a nivell de la marxa a través d’un tapís d’anàlisi de la mateixa, anomenat GAITRITE, de vuit metres de longitud. “Aquest sistema ens permet mesurar al detall i, fins i tot, gravar vídeos de la marxa d’un pacient, de tal forma que podem analitzar la qualitat de la mateixa i apreciar els més subtils canvis, així com implementar una seqüència d’intervenció eficaç, sigui en les fases de suport o de balanceig”.

“Així mateix, -afegeix- comptem amb equips de biofeedback (balanç trainer) que ens permeten veure com el pacient maneja el seu punt d’equilibri i desenvolupament espacial, així com les seves velocitats de reacció i adaptació al desequilibri”, conclou Hochsprung.

En aquest sentit, en el segon semestre de 2012, es posarà a la disposició dels pacients la fampridina, un fàrmac que ha demostrat ser capaç de millorar la velocitat de deambulación en pacients amb EM i amb un perfil de seguretat apropiat. La fampridina és un dels pocs fàrmacs que, en el camp del tractament simptomàtic de l’EM, ha demostrat la seva eficàcia en paràmetres de màxima qualitat, seguint les guies de la medicina basada en l’evidència.

Situació actual de l’Esclerosi Múltiple a Espanya

L’Esclerosi Múltiple es va descobrir al segle XIX, però va romandre durant molt temps com una malaltia sense gran repercussió social i amb relatiu interès per part de la comunitat mèdica.

“Aquesta situació canvia quan apareix en escena la ressonància magnètica i els primers tractaments amb interferones, factors que revolucionen la situació en millorar, tant el diagnòstic com la primera possibilitat de comptar amb un tractament que modifiqui el curs de la malaltia”, explica el Dr. Guillermo Esquerre.

Espanya és un país amb una alta prevalença d’EM (per sobre de 100 casos per 100.000 habitants), “molt lluny del que cabria esperar en funció de la nostra latitud i de les dades prèvies”, exposa aquest expert. “En els últims anys hem assistit a un increment de la prevalença motivat per molts factors, entre ells, l’augment de la supervivència i la millora en el diagnòstic, però també factors genètic-ambientals no clarament determinats”, afegeix.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14948/1/La-falta-de-conocimiento-y-comprension-es-uno-de-los-grandes-problemas-que-acarrea-la-esclerosis-multiple-EM/Page1.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

– El diagnóstico es más rápido y seguro, hay un mayor conocimiento sobre la fisiopatología y la genética de la EM y se cuenta con nuevos tratamientos más eficaces y personalizados 

– Un gran avance es la llegada del BG-12 (dimetilfumarato), un tratamiento oral que está demostrando una gran efectividad (alrededor del 50%), al que hay que añadir una gran tolerancia 

– La afectación de la movilidad en los pacientes con EM puede ir desde una simple ‘torpeza’ al caminar, hasta en los casos extremos, a la dependencia y la inmovilidad total 

– España es un país con una alta prevalencia de EM (por encima de 100 casos por 100.000 habitantes)

Sevilla, mayo de 2012.- Los avances producidos en los últimos años en el tratamiento de la Esclerosis Múltiple (EM) son muchos. “El diagnóstico es más rápido y seguro, conocemos más sobre la fisiopatología y la genética de la enfermedad y, aunque seguimos sin conocer su causa, contamos con nuevos tratamientos más eficaces y personalizados”, asegura el Dr. Guillermo Izquierdo, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Macarena, de Sevilla.

Conscientes de que se ha avanzado mucho en el abordaje de esta patología, y también, de que quedan muchos retos por alcanzar, Biogen Idec ha organizado en Sevilla su IV Reunión para medios de comunicación sobre Esclerosis Múltiple, en la que, entre otros temas, se han expuesto las nuevas alternativas terapéuticas para mejorar la vida de los pacientes con Esclerosis Múltiple.

En palabras de Guido Decap, vicepresidente de Biogen Idec Iberia, “los retos de la investigación en Esclerosis Múltiple pasan por encontrar marcadores biológicos que nos indiquen cómo va a desarrollarse el curso de la enfermedad, y tratar de abordarla precozmente, como puede ocurrir con otras patologías, como la enfermedad de Alzheimer”. En este sentido, “trabajar en la mejora de la calidad de vida de los pacientes es otra de nuestras metas”.

Últimos avances terapéuticos

Durante la última década se ha producido un importante avance en la investigación de la Esclerosis Múltiple, y como consecuencia, en su tratamiento. Uno de los fármacos que ha representado este avance es natalizumab (Tysabri®), “el primer tratamiento que ha sido capaz de demostrar eficacia de manera individualizada”, señala el Dr. Guillermo Izquierdo. “En el estudio pivotal, el 64% de los pacientes no tuvo actividad clínica (ni brotes, ni aumento de su discapacidad) y el 58% no tuvo actividad radiológica (ni lesiones activas, ni nuevas lesiones en resonancia), pero no sólo es capaz de disminuir de forma destacable la actividad clínica y radiológica, sino también la progresión de la discapacidad, apreciándose, en algunos casos, mejoría en las capacidades del paciente”.

Por otro lado, uno de los retos en el abordaje de la EM es la seguridad de los tratamientos. En este sentido, el test Stratify, a través del cual se detectan los anticuerpos antivirus JC, ya es una realidad. “Stratify permite tratar a los pacientes con natalizumab, con el mínimo riesgo de que los mismos presenten Leucoencefalopatia Multifocal Progresiva (LMP), que es una de las complicaciones del tratamiento”, explica el Dr. Izquierdo.

Asimismo, se está avanzando en la búsqueda de nuevas formas de optimizar la administración de los fármacos. Este es el caso de la nueva presentación del interferón beta-1a (Avonex®), como primer autoinyector intramuscular, una innovación que aporta facilidad en la administración del tratamiento, y como consecuencia, una mayor adherencia.

La llegada de los fármacos orales

Otro importante avance, muy esperado tanto por los pacientes como por los especialistas, ha sido el desarrollo de fármacos orales. Este es el caso de BG-12 (dimetilfumarato), “un tratamiento que está demostrando una gran eficacia (alrededor del 50%), al que hay que añadir una gran tolerancia”, comenta el Dr. Izquierdo.

En este sentido, en los últimos congresos internacionales de las entidades más destacadas en materia de EM y Neurología, el del European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) y el de la American Academy of Neurology (AAN), se expusieron los prometedores resultados de los estudios DEFINE y CONFIRM. En el primero se demostró una reducción considerable del porcentaje de pacientes con recaídas, y en el segundo, se confirmaba la eficacia y seguridad de BG-12 en el tratamiento de la EM.

Actualmente, BG-12 se encuentra en fase de aprobación por parte de la Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA). “Si es aprobado por las agencias reguladoras, BG-12 podría suponer una importante opción terapéutica oral para los pacientes”, afirma el Dr. Guillermo Izquierdo.

Importancia de la movilidad

Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas que padecen Esclerosis Múltiple es que su movilidad se ve afectada. La gravedad de la afectación dependerá de la etapa de desarrollo de la enfermedad y puede ir, desde una simple ‘torpeza’ al caminar, hasta en los casos extremos, a la dependencia y la inmovilidad total.

“Uno de los primeros síntomas que detectan los pacientes es la dificultad a la hora de caminar, tropiezan con las mesas y las sillas, con otras personas, etc. Sienten falta de equilibrio y coordinación, con las consecuentes limitaciones de sus actividades al aire libre, como por ejemplo, los paseos”, expone Anja Hochsprung, fisioterapeuta responsable de la Unidad de Neurofisioterapia Biofuncional del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla. “Sin embargo, -continúa- detener el ejercicio físico es un error porque, en su caso, es vital tratar de mantenerse y estimular el cerebro para que sea capaz de realizar los ajustes y compensaciones necesarias lo más precozmente posible con el objetivo de controlar la disfunción motriz”.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad que se caracteriza porque, en las primeras etapas, aparentemente, la persona no muestra signos externos apreciables por la gente que le rodea, lo cual conlleva, muchas veces, incomprensión. “La falta de conocimiento y comprensión es uno de los mayores problemas que acarrea esta enfermedad”, asegura la experta.

Para hacer frente a esta problemática, Anja Hochsprung habla de “la necesidad de establecer un abordaje interdisciplinar, como el que tenemos en la Unidad de Esclerosis Múltiple del Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Macarena, donde neurólogos, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales, nutricionistas, entre otros, interactuamos y nos retroalimentamos para ofrecer al paciente el mejor tratamiento, de la manera más inmediata y dinámica posible. Es decir, optimizamos nuestros recursos, tanto humanos como técnicos, reuniéndonos semanalmente y planteando nuestras expectativas ante los demás sobre la evolución de los pacientes, lo cual redunda en un gran beneficio asistencial para él y para su familia”.

Es en el campo de la movilidad donde la neurofisioterapia biofuncional juega un importante papel. “Se trata de bombardear al cerebro con estímulos que activen nuevos caminos neurológicos que ayuden a reemplazar la función alterada, apoyar dicha función si está disminuida, o crear nuevas improntas de sustitución que sean improntas motoras funcionales, con energía de consumo mínimo, que permitan sustituir la función original con las mínimas consecuencias, en el caso de que no sean recuperables o facilitadas”, explica Anja Hochsprung.

“El paciente siente que vuelve a recuperar el control de su cuerpo, a comprender sus funciones, el por qué de sus alteraciones, y esto le ayuda, en enorme medida, a convertirse en el protagonista de su tratamiento y en el eje principal del mismo, devolviéndole su autoestima, confianza, seguridad y calidad de vida en la medida de lo posible, integrándolo de la manera más eficaz posible en su familia, en la sociedad y en el campo laboral, si es el caso”, comenta la experta.

La neurofisioterapia funcional trabaja a nivel de improntas cerebrales para analizar, primero las alteraciones de las funciones principales, por ejemplo, a nivel de la marcha a través de un tapiz de análisis de la misma, llamado GAITRITE, de ocho metros de longitud. “Este sistema nos permite medir al detalle e, incluso, grabar vídeos de la marcha de un paciente, de tal forma que podemos analizar la calidad de la misma y apreciar los más sutiles cambios, así como implementar una secuencia de intervención eficaz, sea en las fases de apoyo o de balanceo”.

“Asimismo, -añade- contamos con equipos de biofeedback (balance trainer) que nos permiten ver cómo el paciente maneja su punto de equilibrio y desarrollo espacial, así como sus velocidades de reacción y adaptación al desequilibrio”, concluye Hochsprung.

En este sentido, en el segundo semestre de 2012, se pondrá a disposición de los pacientes la fampridina, un fármaco que ha demostrado ser capaz de mejorar la velocidad de deambulación en pacientes con EM y con un perfil de seguridad apropiado. La fampridina es uno de los pocos fármacos que, en el campo del tratamiento sintomático de la EM, ha demostrado su eficacia en parámetros de máxima calidad, siguiendo las guías de la medicina basada en la evidencia.

Situación actual de la Esclerosis Múltiple en España

La Esclerosis Múltiple se descubrió en el siglo XIX, pero permaneció durante mucho tiempo como una enfermedad sin gran repercusión social y con relativo interés por parte de la comunidad médica.

“Esta situación cambia cuando aparece en escena la resonancia magnética y los primeros tratamientos con interferones, factores que revolucionan la situación al mejorar, tanto el diagnóstico como la primera posibilidad de contar con un tratamiento que modifique el curso de la enfermedad”, explica el Dr. Guillermo Izquierdo.

España es un país con una alta prevalencia de EM (por encima de 100 casos por 100.000 habitantes), “muy lejos de lo que cabría esperar en función de nuestra latitud y de los datos previos”, expone este experto. “En los últimos años hemos asistido a un incremento de la prevalencia motivado por muchos factores, entre ellos, el aumento de la supervivencia y la mejora en el diagnóstico, pero también factores genético-ambientales no claramente determinados”, añade.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14948/1/La-falta-de-conocimiento-y-comprension-es-uno-de-los-grandes-problemas-que-acarrea-la-esclerosis-multiple-EM/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content