Els experts han ressaltat l’eficàcia sòlida i sostinguda de dimetilfumarat en pacients adults amb esclerosi múltiple recentment diagnosticats i subjectes a canvis en el tractament d’hora [i].

Madrid, 13 juny de 2016.- Analitzar com el futur del tractament de l’esclerosi múltiple passa per oferir una atenció integral per garantir la qualitat de vida del pacient i proporcionar la teràpia adequada per al pacient adequat. Aquests han estat alguns dels principals temes que s’han analitzat a Madrid aquest cap de setmana a la V Edició del EM Fòrum “Un enfocament integral de l’esclerosi múltiple”, organitzat per la companyia biotecnològica Biogen amb l’aval de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), en la qual s’han donat cita experts de gran prestigi nacional i internacional.

“El tractament farmacològic avança de forma notable i en l’actualitat comptem amb fins a 12 teràpies que han revolucionat el pronòstic de la malaltia. Una de les claus de l’èxit rau en el diagnòstic precoç, essencial per determinar l’enfocament terapèutic del pacient “, ha explicat el Dr. Xavier Montalbán, director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT), cap de Servei de Neurologia-Neuroimmunologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona i co-coordinador d’aquesta jornada, juntament amb el Dr. Óscar Fernández, investigador responsable de l’Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga (IBIMA) i president de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).

Avenços en EM
Al llarg d’aquests dos dies s’han analitzat aspectes rellevants i innovadors de la investigació clínica en l’esclerosi múltiple, en què destaquen els últims resultats clínics de dimetilfumarat (Tecfidera®). Els experts van debatre sobre l’eficàcia sòlida i sostinguda demostrada per aquesta teràpia en pacients adults amb esclerosi múltiple recentment diagnosticats i subjectes a canvis en el tractament d’hora, on s’ha evidenciat que la seva administració durant les fases inicials de la malaltia és clau per millorar els resultats clínics a llarg plazo1.

Així mateix, es van abordar les implicacions del nou pla de maneig de natalizumab2 (Tysabri®), on “recents estudis de qualitat de vida han demostrat que el tractament amb natalizumab s’associa a una millora significativa en la qualitat de vida i en l’escala d’impacte de l’esclerosi múltiple en què la capacitat de realitzar tasques físicament exigents va ser l’ítem en què es va produir el major avance3 “, tal com va assenyalar el Dr. Montalbán.

A més, es va posar èmfasi en com aplicar a altres malalties neurològiques aquests avenços en EM com, per exemple, l’estudi dels processos que porten a la degeneració axonal i, conseqüentment, a la progressió de la discapacitat dels pacients. També es van estudiar els processos que promouen la neuro-reparació amb l’objectiu últim de trobar noves dianes terapèutiques, que millorin l’evolució i qualitat de vida d’aquests pacients.

En aquest sentit, Maha Radhakrishnan, vicepresidenta Mèdica de Biogen per a Europa i Canadà, ha subratllat la necessitat d’apostar per la ciència més avantguardista al servei de les persones. “El nostre objectiu és el de desenvolupar teràpies que realment suposin un gran avanç per als pacients i proporcionar-los opcions que marquin la diferència en les seves vides i de les persones que els envolten”, conclou.

El paper de les natural killers
El rol de les natural killers va ser un dels grans temes de debat, ja que la seva aplicació i benefici és una de les àrees de més interès per als clínics. “Aquestes cèl·lules formen part del sistema d’immunitat innata, sent la primera línia de defensa davant una agressió externa i responsables de regular la posterior activació del sistema immune adquirit, els limfòcits T i B.”, va explicar el Dr. Xavier Montalbán. “És una via d’investigació per la qual hem de continuar”, conclou.

Teràpies dirigides
L’avanç en matèria terapèutica en el camp de l’esclerosi múltiple ha estat important en els últims anys i això ha afavorit un millor control de la malaltia. En els casos en què el deteriorament de la marxa és més acusat – un trastorn que evidencia més del 60% dels pacients [iv] – el grau d’autonomia i integració social de l’afectat es veuen greument afectados4.

Aquí ha demostrat bons resultats fampridina-LP (Fampyra®) en la millora de la marxa a llarg termini dels pacients amb esclerosi múltiple [v], aportant més autonomia i una millora substancial de la seva qualitat de vida [vi], [vii] . A més d’aquest avanç, el Dr. Fernández ha assenyalat que “el guany d’independència i autonomia repercuteix també en l’estat emocional del pacient i dels seus familiars”.

En la trobada també s’ha repassat el primer any de peginterferó beta-1a (Plegridy®) després de la seva aprovació a Espanya, al setembre de 2015. L’estudi pivotal ADVANCE va demostrar una millora del 54% en el risc de progressió de la discapacitat sostinguda confirmada a les 24 setmanes (anàlisi post-hoc) [viii].

Sobre l’esclerosi múltiple
És important recordar que l’esclerosi múltiple és la primera causa de discapacitat neurològica entre els 20 i 40 [ix] anys al nostre país i que ocasiona un gran impacte no només a nivell físic, sinó també a nivell emocional i social. Actualment a Espanya hi ha 46.000 persones afectades per aquesta malaltia de les quals, dos de cada tres pacients són dones [x].

Sobre Biogen
A través de la ciència i la medicina més avantguardista, Biogen descobreix, desenvolupa i ofereix teràpies innovadores a tot el món a persones amb trastorns neurològics, autoimmunes i malalties rares. Fundada el 1978, Biogen és la companyia biotecnològica independent més antiga del món i posa a disposició dels pacients seu lideratge en esclerosi múltiple i els tractaments més innovadors en hemofília. Per a més informació sobre la companyia a Espanya pot visitar la nostra pàgina web http://www.biogen.com.es.

Aquest medicament està subjecte a seguiment addicional, és prioritària la notificació de sospites de reaccions adverses associades a aquest medicament

Per comunicats de premsa:
Biogen
Laura Sant Basili
Laura.sanbasilio@biogen.com

Weber Shandwick
Maria García de Ceca / Iñaki Burguera
mgarciadececa@webershandwick.com / iburguera@webershandwick.com
Telf .: 91 745 86 00

Los expertos han resaltado la eficacia sólida y sostenida de dimetilfumarato en pacientes adultos con esclerosis múltiple recién diagnosticados y sujetos a cambios en el tratamiento temprano[i].

Madrid, 13 junio de 2016.- Analizar cómo el futuro del tratamiento de la esclerosis múltiple pasa por ofrecer una atención integral para garantizar la calidad de vida del paciente y proporcionar la terapia adecuada para el paciente adecuado. Estos han sido varios de los principales temas que se han analizado en Madrid este fin de semana en la V Edición del EM Forum “Un enfoque integral de la esclerosis múltiple”, organizado por la compañía biotecnológica Biogen con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en la que se han dado cita expertos de gran prestigio nacional e internacional.

“El tratamiento farmacológico avanza de forma notable y en la actualidad contamos con hasta 12 terapias que han revolucionado el pronóstico de la enfermedad. Una de las claves del éxito radica en el diagnóstico precoz, esencial para determinar el enfoque terapéutico del paciente”, ha explicado el Dr. Xavier Montalbán, director del Centre d´Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT), jefe de Servicio de Neurología-Neuroinmunología del Hospital Universitario Vall d´Hebron de Barcelona y co-coordinador de esta jornada, junto con el Dr. Óscar Fernández, investigador responsable del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Avances en EM
A lo largo de estos dos días se han analizado aspectos relevantes y novedosos de la investigación clínica en la esclerosis múltiple, en el que destacan los últimos resultados clínicos de dimetilfumarato (Tecfidera®). Los expertos debatieron sobre la eficacia sólida y sostenida demostrada por esta terapia en pacientes adultos con esclerosis múltiple recién diagnosticados y sujetos a cambios en el tratamiento temprano, donde se ha evidenciado que su administración durante las fases iniciales de la enfermedad es clave para mejorar los resultados clínicos a largo plazo1.

Asimismo, se abordaron las implicaciones del nuevo plan de manejo de natalizumab2 (Tysabri®), donde “recientes estudios de calidad de vida han demostrado que el tratamiento con natalizumab se asocia a una mejoría significativa en la calidad de vida y en la escala de impacto de la esclerosis múltiple en la que la capacidad de realizar tareas físicamente exigentes fue el ítem en el que se produjo el mayor avance3”, tal y como señaló el Dr. Montalbán.

Además, se hizo hincapié en cómo aplicar a otras enfermedades neurológicas estos avances en EM como, por ejemplo, el estudio de los procesos que llevan a la degeneración axonal y, consecuentemente, a la progresión de la discapacidad de los pacientes. También se estudiaron los procesos que promueven la neuro-reparación con el objetivo último de hallar nuevas dianas terapéuticas, que mejoren la evolución y calidad de vida de estos pacientes.

En este sentido, Maha Radhakrishnan, vicepresidenta Médica de Biogen para Europa y Canadá, ha subrayado la necesidad de apostar por la ciencia más vanguardista al servicio de las personas. “Nuestro objetivo es el de desarrollar terapias que realmente supongan un gran avance para los pacientes y proporcionarles opciones que marquen la diferencia en sus vidas y de las personas que los rodean”, concluye.

El papel de las natural killers
El rol de las natural killers fue uno de los grandes temas de debate, ya que su aplicación y beneficio es una de las áreas de más interés para los clínicos. “Estas células forman parte del sistema de inmunidad innato, siendo la primera línea de defensa ante una agresión externa y responsables de regular la posterior activación del sistema inmune adquirido, los linfocitos T y B.”, explicó el Dr. Xavier Montalbán. “Es una vía de investigación por la que debemos continuar”, concluye.

Terapias dirigidas
El avance en materia terapéutica en el campo de la esclerosis múltiple ha sido importante en los últimos años y esto ha favorecido un mejor control de la enfermedad. En los casos en los que el deterioro de la marcha es más acusado – un trastorno que evidencia más del 60% de los pacientes[iv] – el grado de autonomía e integración social del afectado se ven gravemente afectados4.

Aquí ha demostrado buenos resultados fampridina-LP ( Fampyra®) en la mejora de la marcha a largo plazo de los pacientes con esclerosis múltiple[v], aportando mayor autonomía y una mejora sustancial de su calidad de vida[vi],[vii]. Además de este avance, el Dr. Fernández ha señalado que “la ganancia de independencia y autonomía repercute también en el estado emocional del paciente y de sus familiares”.

En el encuentro también se ha repasado el primer año de peginterferón beta-1a ( Plegridy®) tras su aprobación en España, en septiembre de 2015. El estudio pivotal ADVANCE demostró una mejoría del 54 % en el riesgo de progresión de la discapacidad sostenida confirmada a las 24 semanas (análisis post-hoc)[viii].

Sobre la esclerosis múltiple
Es importante recordar que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad neurológica entre los 20 y 40[ix] años en nuestro país y que ocasiona un gran impacto no sólo a nivel físico, sino también a nivel emocional y social. Actualmente en España existen 46.000 personas afectadas por esta enfermedad de las cuales, dos de cada tres pacientes son mujeres[x].

Acerca de Biogen
A través de la ciencia y la medicina más vanguardista, Biogen descubre, desarrolla y ofrece terapias innovadoras en todo el mundo a personas con trastornos neurológicos, autoinmunes y enfermedades raras. Fundada en 1978, Biogen es la compañía biotecnológica independiente más antigua del mundo y pone a disposición de los pacientes su liderazgo en esclerosis múltiple y los tratamientos más innovadores en hemofilia. Para más información acerca de la compañía en España puede visitar nuestra página web http://www.biogen.com.es.

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento

Para comunicados de prensa:
Biogen
Laura San Basilio
Laura.sanbasilio@biogen.com

Weber Shandwick
María García de Ceca / Iñaki Burguera
mgarciadececa@webershandwick.com / iburguera@webershandwick.com
Telf.: 91 745 86 00

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/la-jornada-em-forum-incide-en-la-importancia-del-enfoque-integral-en-el-tratamiento-de-la-esclerosis-multiple/106363/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/la-jornada-em-forum-incide-en-la-importancia-del-enfoque-integral-en-el-tratamiento-de-la-esclerosis-multiple/106363/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content