La Conselleria de Sanitat i Polítiques Socials de la Junta d’Extremadura va aprovar ahir reparar l’ascensor que es va avariar a Las Moreras fa més d’un mes, tot i que l’administració regional considera que l’obra és competència d’Aqualia . A causa d’aquesta avaria, quatre veïnes amb problemes mèdics amb prou feines podien sortir de casa seva, inclosa una dona de 34 anys embarassada de set mesos i mig i que pateix esclerosi múltiple. La història de Yolanda Gálvez , publicada el dijous , va causar molta indignació.

Una jove embarassada i amb esclerosi porta sense ascensor des de fa un mes

L’ascensor es va avariar el passat 20 d’abril després del trencament d’una canonada al carrer Francisco Pedraja.L’aigua va inundar el soterrani d’un bloc d’habitatges socials amb lloguers barats.La reparació costa 12.000 euros. Els veïns van reclamar a Aqualia, però la reparació no arribava, segons l’empresa, perquè cal seguir un procés. Per aquest motiu van acudir el passat divendres 20 de maig a la Junta com a propietària de l’edifici. L’administració regional ha decidit supervisar l’arranjament o fer-ho pel seu compte si cal.

«S’ha sol·licitat a l’empresa mantenidora de la instal·lació una valoració per a la nova posada en funcionament del mateix, alhora que s’ha contactat amb l’empresa Aqualia per sol·licitar la seva reparació, si bé la gestió de les mateixes es va a realitzar per la pròpia Junta », va aclarir la Conselleria de Polítiques Socials.

Aquesta entitat va indicar que ahir mateix «s’ha procedit al vistiplau de les reparacions necessàries i es va a procedir a la posada en marxa, en el termini més breu possible, de la instal·lació en funció de la disponibilitat dels elements a substituir com ara central hidràulica, instal·lació elèctrica … ».

La Conselleria explica que el sistema hidràulic de l’ascensor ha patit un deteriorament molt important que comporta la substitució de gran part dels elements que el componen. Esperen, però, que la reparació es faci el més aviat possible.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura aprobó ayer reparar el ascensor que se averió en Las Moreras hace más de un mes, a pesar de que la administración regional considera que la obra escompetencia de Aqualia. Debido a esta avería, cuatro vecinas con problemas médicos apenas podían salir de sus casas, incluida una mujer de 34 años embarazada de siete meses y medio y que sufre esclerosis múltiple. La historia de Yolanda Gálvez, publicada el jueves, causó mucha indignación.

Una joven embarazada y con esclerosis lleva sin ascensor desde hace un mes

El ascensor se averió el pasado 20 de abril tras la rotura de una tubería en la calle Francisco Pedraja. El agua inundó el subterráneo de un bloque de viviendas sociales con alquileres baratos. La reparación cuesta 12.000 euros. Los vecinos reclamaron a Aqualia, pero la reparación no llegaba, según la empresa, porque hay que seguir un proceso. Por este motivo acudieron el pasado viernes 20 de mayo a la Junta como propietaria del edificio. La administración regional ha decidido supervisar el arreglo o hacerlo por su cuenta si es necesario.

«Se ha solicitado a la empresa mantenedora de la instalación una valoración para la nueva puesta en funcionamiento del mismo, a la vez que se ha contactado con la empresa Aqualia para solicitar su reparación, si bien la gestión de las mismas se va a realizar por la propia Junta», aclaró la Consejería de Políticas Sociales.

Esta entidad indicó que ayer mismo «se ha procedido al visto bueno de las reparaciones necesarias y se va a proceder a la puesta en marcha, en el plazo mas breve posible, de la instalación en función de la disponibilidad de los elementos a sustituir tales como central hidráulica, instalación eléctrica…».

La Consejería explica que el sistema hidráulico del ascensor ha sufrido un deterioro muy importante que conlleva la sustitución de gran parte de los elementos que lo componen. Esperan, sin embargo, que la reparación se haga lo antes posible.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.hoy.es/badajoz/201605/28/junta-arreglara-ascensor-averiado-20160528001545-v.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.hoy.es/badajoz/201605/28/junta-arreglara-ascensor-averiado-20160528001545-v.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content