VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El Consell de Govern ha aprovat subvencions per un import total de 341.378 euros per donar suport a les universitats de Lleó i Salamanca en les seves investigacions relacionades amb la esclerosi múltiple , les malalties degeneratives del sistema nerviós i el càncer.VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 341.378 euros para apoyar a las universidades de León y Salamanca en sus investigaciones relacionadas con la esclerosis múltiple, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso y el cáncer.

Aquesta decisió és part del compromís de l’Administració autonòmica de potenciar la investigació biomèdica.

El Consell de Govern ha aprovat una subvenció de 341.378 euros que es repartirà entre tres àrees de recerca de les universitats de Lleó i Salamanca de la següent manera: l’àrea d’investigació d’Esclerosi Múltiple de la ULE rebrà 10.378 euros, l’àrea de recerca de Malalties degeneratives del sistema nerviós de la USAL obtindrà 31.000 euros, i, l’àrea d’investigació de Processos oncològics de la Fundació d’Investigació del Càncer de la Universitat de Salamanca, comptarà amb 300.000 euros.

Els projectes relacionats amb l’esclerosi múltiple han passat a configurar-se com prioritaris dins de la comunitat científica, ja que actualment no es disposa d’un tractament eficaç davant d’aquesta patologia i únicament es poden aplicar cures i tractaments destinats a millorar la qualitat de vida dels afectats.

Aquestes persones pateixen, com un dels símptomes principals, la pèrdua de força i la consegüent disminució de la seva autonomia.

Per això, el Departament de Ciències Biomèdiques de la Universitat de Lleó rebrà una subvenció de 10.378 euros per continuar amb les investigacions que està duent a terme en aquesta matèria des de l’any 2006. S’hi ha posat de manifest que l’entrenament de la força permet que els afectats per esclerosi múltiple guanyin en autonomia personal.

Els objectius d’aquest projecte són els següents: fer una valoració de la capacitat funcional dels pacients amb esclerosi múltiple, dissenyar i monitoritzar de manera individualitzada un programa d’entrenament per a la millora de la força en aquests malalts; formar específicament als treballadors de les diferents associacions per a la supervisió del desenvolupament del programa d’entrenament, i desenvolupar una aplicació informàtica que permeti generar un entrenament individualitzat a partir d’una senzilla avaluació funcional de cada persona.

Per dur a terme aquestes investigacions, la Universitat de Lleó col · labora amb les associacions d’Esclerosi múltiple de Castella i Lleó, de manera que l’any passat s’ha comptat amb la participació voluntària de prop de 150 pacients, la qual cosa ha contribuït positivament tant en el desenvolupament de la investigació com en el benefici dels afectats.

Els col · lectius que participen en aquest projecte són l’Associació avilès d’Esclerosi Múltiple, l’Associació d’Afectats i Familiars d’Esclerosi Múltiple de Burgos (AFAEM), la Associació Arandina d’Esclerosi Múltiple (AREM), l’Associació de Miranda d’Ebre d’Esclerosi Múltiple, l’Associació Sil d’Esclerosi Múltiple de Ponferrada, l’Associació Lleonesa d’Esclerosi Múltiple (ALDEM), la Associació Palentina d’Esclerosi Múltiple (APEM), l’Associació Salamanca d’Esclerosi Múltiple (ASDEM), i l’Associació Val · lisoletana d’Esclerosi Múltiple (AVEM).

D’altra banda, la Junta de Castella i Lleó destina 31.000 euros a la Universitat de Salamanca, a través de l’Institut de Neurociència de Castella i Lleó (Incyl), que és el centre de referència regional per a l’estudi específic multidisciplinari de les patologies neuromusculars, i en particular de malalties com l’Alzheimer o Creutzfedlt Jacob. Les activitats objecte de la subvenció es centren en garantir el funcionament de la Unitat de diagnòstic avançat de patologia neuromuscular, que des de 2005 rep pacients derivats per la Gerència Regional de Salut per al seu estudi i diagnòstic.

 Aquests ciutadans s’eviten així el trasllat a centres de referència d’altres comunitats autònomes, escurçant al seu torn el termini en què es rep aquesta prestació. més, la creació d’aquesta Unitat de diagnòstic avançat de patologia neuromuscular representa un benefici per al facultatiu especialista en neurologia, per la ràpida disponibilitat dels resultats i la possibilitat de sumar-se a la recerca en aquestes malalties.

 Aquesta subvenció servirà també per disposar d’un centre de referència per a Castella i Lleó centrat en el diagnòstic de la malaltia de Creutzfeldt-Jacob, crear un biobanc de mostres en l’àmbit de les neurociències, emetre diagnòstics en pacients amb patologies de la seva especialitat, impulsar el treball del Incyl amb altres institucions investigadores, i establir mecanismes de col · laboració entre el personal de la USAL i la Gerència Regional de Salut.

 Finalment , la Fundació d’Investigació del Càncer de la Universitat de Salamanca rebrà 300.000 euros per finançar el manteniment de les activitats: investigacions en l’àrea oncològica, gestió de la Xarxa Regional de Banc de Tumors de Catalunya (integrada pels banc de tumors de la Universitat de Salamanca i de 7 hospitals de Castella i Lleó), i realització d’estudis genètics de les mostres de persones amb predisposició a patir càncer de mama, ovari i colorectal que li són remeses des de la Unitat del Consell Genètic de Salamanca (Complex Assistencial de Salamanca).

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/20121011/54352922787/la-junta-destina-341-378-euros-a-potenciar-la-investigacion-biomedica-en-la-usal-y-la-ule.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE
Esta decisión es parte del compromiso de la Administración autonómica de potenciar la investigación biomédica.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 341.378 euros que se repartirá entre tres áreas de investigación de las universidades de León y Salamanca de la siguiente manera: el área de investigación de Esclerosis Múltiple de la ULE recibirá 10.378 euros; el área de investigación de Enfermedades degenerativas del sistema nervioso de la USAL obtendrá 31.000 euros; y, el área de investigación de Procesos oncológicos de la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, contará con 300.000 euros.

Los proyectos relacionados con la esclerosis múltiple han pasado a configurarse como prioritarios dentro de la comunidad científica, dado que actualmente no se dispone de un tratamiento eficaz frente a esta patología y únicamente se pueden aplicar cuidados y tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida de los afectados.

Estas personas padecen, como uno de los síntomas principales, la pérdida de fuerza y la consiguiente disminución de su autonomía.

Por ello, el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León recibirá una subvención de 10.378 euros para continuar con las investigaciones que está llevando a cabo en esta materia desde el año 2006.

En ellas se ha puesto de manifiesto que el entrenamiento de la fuerza permite que los afectados por esclerosis múltiple ganen en autonomía personal. Los objetivos de este proyecto son los siguientes: realizar una valoración de la capacidad funcional de los pacientes con esclerosis múltiple; diseñar y monitorizar de manera individualizada un programa de entrenamiento para la mejora de la fuerza en estos enfermos; formar específicamente a los trabajadores de las diferentes asociaciones para la supervisión del desarrollo del programa de entrenamiento; y desarrollar una aplicación informática que permita generar un entrenamiento individualizado a partir de una sencilla evaluación funcional de cada persona.

Para llevar a cabo dichas investigaciones, la Universidad de León colabora con las asociaciones de esclerosis múltiple de Castilla y León, de manera que el año pasado se ha contado con la participación voluntaria de cerca de 150 pacientes, lo que ha contribuido positivamente tanto en el desarrollo de la investigación como en el beneficio de los afectados.

Los colectivos que participan en este proyecto son la Asociación Abulense de Esclerosis Múltiple; la Asociación de Afectados y Familiares de Esclerosis Múltiple de Burgos (AFAEM); la Asociación Arandina de Esclerosis Múltiple (AREM); la Asociación de Miranda de Ebro de Esclerosis Múltiple; la Asociación Sil de Esclerosis Múltiple de Ponferrada; la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (ALDEM); la Asociación Palentina de Esclerosis Múltiple (APEM); la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (ASDEM); y la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple (AVEM).

Por otra parte, la Junta de Castilla y León destina 31.000 euros a la Universidad de Salamanca, a través del Instituto de Neurociencia de Castilla y León (INCYL), que es el centro de referencia regional para el estudio específico multidisciplinar de las patologías neuromusculares, y en particular de enfermedades como el alzhéimer o Creutzfedlt Jacob.

Las actividades objeto de la subvención se centran en garantizar el funcionamiento de la Unidad de diagnóstico avanzado de patología neuromuscular, que desde 2005 recibe pacientes derivados por la Gerencia Regional de Salud para su estudio y diagnóstico. Estos ciudadanos se evitan así el traslado a centros de referencia de otras comunidades autónomas, acortando a su vez el plazo en que se recibe esta prestación.

Además, la creación de dicha Unidad de diagnóstico avanzado de patología neuromuscular representa un beneficio para el facultativo especialista en neurología, por la pronta disponibilidad de los resultados y la posibilidad de sumarse a la investigación en estas enfermedades.

Esta subvención servirá también para disponer de un centro de referencia para Castilla y León centrado en el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob; crear un biobanco de muestras en el ámbito de las neurociencias; emitir diagnósticos en pacientes con patologías de su especialidad; impulsar el trabajo del INCYL con otras instituciones investigadoras; y establecer mecanismos de colaboración entre el personal de la USAL y la Gerencia Regional de Salud.

Por último, la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca recibirá 300.000 euros para financiar el mantenimiento de las siguientes actividades: investigaciones en el área oncológica; gestión de la Red Regional de Banco de Tumores de Castilla y León (integrada por los banco de tumores de la Universidad de Salamanca y de 7 hospitales de Castilla y León); y realización de estudios genéticos de las muestras de personas con predisposición a padecer cáncer de mama, ovario y colorrectal que le son remitidas desde la Unidad del Consejo Genético de Salamanca (Complejo Asistencial de Salamanca).

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/20121011/54352922787/la-junta-destina-341-378-euros-a-potenciar-la-investigacion-biomedica-en-la-usal-y-la-ule.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content