-L’arribada de noves molècules permet individualitzar tractaments.– La llegada de nuevas moléculas permite individualizar los tratamientos 

-Innovacions en el tractament de Ms inclouen: un medicament per via oral que actua com a neuroprotector i investigació en teràpia regenerativa, així com una teràpia que millora el peu en aquests pacients

 -Reunió del “Camino de Santiago” s’ha fet una actualització de les teràpies existents, les innovacions terapèutiques, Epidemiologia i línies actuals de recerca

 -Aquest esdeveniment, que celebra el seu cinquè any, es va caracteritzar per les nombroses i participació activa de neuròlegs i especialistes en EM

 Pamplona, febrer 2013.-per cinquè any consecutiu, un centenar d’experts en l’esclerosi múltiple (MS) neuròlegs reunits per una actualització sobre el tractament i l’enfocament d’una malaltia que afecta, a més, la gent jove i que és potencialment paralitzant, que representa el segon líder causa de discapacitat en joves adults després d’accidents de trànsit.

 La reunió de V de l’esclerosi múltiple ‘Camino de Santiago”, que va tenir lloc aquest any a Pamplona, ha tingut una eminentment formativa i funció debat, per mitjà del qual diferents objectius es duen a terme. En paraules d’un dels seus coordinadors, el Dr. Javier Olascoaga, neuròleg de l’Hospital de la Universitat de Donostia-San Sebastian, “a més d’informar les teories actuals sobre el paper de diversos factors en la Patogènesi de la malaltia, anem a informar a l’estat de la recerca actual en l’àmbit de el neuroregeneration i Neuroprotecció, com també futures possibilitats en el tractament de Ms”.

 “-Va continuar, – també a discutir sobre pràctica clínica de diferents aspectes, com ara el paper de la ressonància magnètica, la utilitat dels algoritmes escala actuals terapèutics, balanç benefici de fàrmacs actuals i el nou context presentar-nos a l’aparició de medicaments orals.” També va abordar la qüestió de la implicació de la marxa en pacients amb MS i el seu potencial de millora gràcies a la fampridine”

 El tractament de les persones amb discapacitat 

 MS sovint condueix a la discapacitat i tot i que pot ocórrer a qualsevol edat, té una incidència en les persones 30/40 anys, coincidint amb l’etapa més productiu de la vida d’una persona en tots els aspectes (personals, socials i econòmics)

 “De fet, la participació de la mobilitat és el símptoma més important per als pacients des de l’aparició de la malaltia i, en concret, l’alteració de la marxa és especialment rellevant per a ells, a afectar la seva independència i autonomia en les activitats de la vida, diària” Dr. Jesús Martin, un neuròleg a de la Universitat Hospital Miguel Servet, Zaragoza exposicions. “Per tant, aquest grau d’implicació de la marxa està directament relacionada amb un augment requisits de”cuidar el cuidador habitual, més l’atenció i l’ús de recursos sanitaris, pèrdua d’ocupació i l’impacte econòmic en la família, “, afegeix.

 En aquest sentit, fampridine d’alleujament estès és el primer i només el tractament prescrit per millorar el caminar en adults amb Ms. Fins ara, més de 11.000 pacients d’Europa estan sent tractats amb aquest fàrmac. “Fampridine actua de manera rellevant en un dels símptomes derivats de la malaltia, més freqüent i important per a pacients i per tant implica una oportunitat de millora per a aquests”. Per millorar l’eficiència d’aquest tractament, és clau per identificar pacients propensos a respondre, és a dir, aproximadament un 40%, segons estudis diferents d’extracte”, diu el Dr. Martin.

 Un nou escenari: els tractaments orals 

 La introducció de medicaments orals en el tractament de el Ms és una realitat i, en l’opinió d’un altre dels experts participants en la conferència, el Dr. I/Marina Bujanda, el neuròleg del Complejo Hospitalario de Navarra, “representa un avantatge per a un tipus de valors de pacients o requereix un component important de la independència”.

 “En concret, BG-12, – tractament desenvolupat per Biogen Idec, investigació-, ha demostrat una eficàcia i reduir la taxa de recaiguda, la taxa d’anuals de brots, així com la progressió de la discapacitat en persones que pateixen de l’esclerosi múltiple remitent recurrent (RRMS), de perfil favorable de seguretat”, explica el Dr. Bujanda.

 En aquest sentit, el Dr. Marina Bujanda Afegeix, “A més de BG-12 té un perfil de seguretat molt positiva, és una molècula que actua a través d’un mecanisme d’acció, innovador, diferent del que s’ha utilitzat fins ara per tractar MS”.

 D’altra banda, “tenir noves molècules per ser afegit al nostre armamentarium terapèutic ens permet promoure personalitzar els tractaments, així que cada pacient rep la droga més apropiat,” conclou.

 Primer gestió és clau 

 Durant el dia també va abordar l’actual experiència amb altres tractaments que ja estan disponibles per als pacients. Aquest és el cas de Tysabri ® (natalizumab), un anticòs monoclonal intravenosa.

 “És la droga més eficaç que es troba actualment en el mercat, tant en relació amb la disminució de la taxa de brots i progressió de la discapacitat i la seva seguretat en pacients amb RRMS, d’acord amb les indicacions i tolerabilitat aprovat el full de dades”, diu el Dr. Marina Bujanda.

 “Així, administració de – added – començament de Tysabri ® en una fase anterior de RRMS podria ser més eficaç d’aconseguir una remissió completa de l’activitat de la malaltia”.

 Actualment, un estudi clínic es duen a terme per aprendre sobre la seva eficàcia en un altre subtipus d’EM, l’esclerosi múltiple secundària progressiva (SPMS).

 V Camino de Santiago 

 Trobada de “Camino de Santiago” EM s’ha celebrat des de fa cinc anys. Per Dr. Jose Maria Prieto, neuròleg a l’hospital a Santiago de Compostela i un dels coordinadors del dia, “l’avaluació de les anteriors edicions del”Camino de Santiago”no pot ser més positiu. La participació activa dels assistents, una cosa rara en aquest tipus de reunió és notable. En aquest sentit, estic segur que la cinquena edició es segueix la mateixa línia, ja que tenim un centenar registrat”.

 “D’altra banda,-afegeix Dr. Prieto-, encara que la idea inicial d’aquest esdeveniment va reunir, principalment neuròlegs dels hospitals en el nord d’Espanya (per això el seu nom”Camino de Santiago”), cal assenyalar que el nombre de participants ha crescut amb el temps, la incorporació de companys en altres parts del nostre país”.

 Sobre Biogen l’Idec

 A través d’una ciència de l’art i la medicina, Biogen Idec descobreix, desenvolupa i ofereix teràpies innovadores per al tractament de l’Hemofília, trastorns autoimmunes i malalties neurodegeneratives a pacients de tot el món. Fundada l’any 1978, Biogen Idec és independent de l’empresa de biotecnologia més antiga de món. Pacients a tot el món es beneficien de teràpies de l’esclerosi múltiple.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18760/1/La-medicina-personalizada-uno-de-los-retos-en-el-tratamiento-de-la-Esclerosis-Multiple-EM-/Page1.html

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

– Entre las novedades en el tratamiento de la EM destacan: un fármaco de administración oral que actúa como neuroprotector, y las investigaciones en terapia regenerativa, así como una terapia que mejora la deambulación en estos pacientes 

– Durante la reunión ‘Camino de Santiago’ se ha hecho una actualización de las terapias ya existentes, de las novedades terapéuticas, la epidemiología y líneas de investigación actuales

– Este encuentro, que celebró su quinta edición, se caracterizó por la numerosa y activa participación de neurólogos y personal especializado en EM
 

Pamplona, Febrero de 2013.- Por quinto año consecutivo, casi un centenar de neurólogos expertos en Esclerosis Múltiple (EM) se reunieron para realizar una actualización en el tratamiento y abordaje de una enfermedad que afecta, en mayor medida, a personas jóvenes, y que es potencialmente invalidante, representando la segunda causa de invalidez en adultos jóvenes después de los accidentes de tráfico.

La V Reunión de Esclerosis Múltiple ‘Camino de Santiago’, que tuvo lugar este año en Pamplona, ha tenido una función eminentemente formativa y de debate, por medio de la cual se persiguen diferentes objetivos. En palabras de uno de sus coordinadores, el Dr. Javier Olascoaga, neurólogo del Hospital Universitario Donostia-San Sebastián, “además de informar sobre las teorías actuales acerca del papel que diversos factores desempeñan en la patogenia de la enfermedad, informaremos del estado de la investigación actual en el área de la neuroprotección y la neuroregeneración, así como sobre las posibilidades futuras en el tratamiento de la EM”.

“Asimismo, -continuó-, debatiremos sobre diferentes aspectos relacionados con la práctica clínica, como el papel de la resonancia magnética, la utilidad de los actuales algoritmos de escalado terapéutico, el balance beneficio-riesgo de los fármacos actuales y el nuevo contexto que se nos presenta ante la aparición de fármacos orales. Igualmente, se abordará el tema de la afectación de la marcha en pacientes con EM y sus posibilidades de mejora gracias a fampridina”

El tratamiento de la movilidad

La EM conlleva con frecuencia discapacidad y, aunque se puede presentar a cualquier edad, tiene una mayor incidencia en individuos de 30/40 años, coincidiendo con la etapa más productiva de la vida de una persona en todos los aspectos (personal, social y económico)

“De hecho, la afectación de la movilidad constituye el síntoma más importante para los pacientes desde el inicio de la enfermedad y, concretamente, la alteración de la marcha es especialmente relevante para ellos, al afectar a su independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria”, expone el Dr. Jesús Martín, neurólogo del Hospital Universitario Miguel Servet, de Zaragoza. “Así, este grado de afectación de la marcha se relaciona directamente con mayores requerimientos de cuidados por parte del cuidador habitual, mayor atención y utilización de los recursos sanitarios, pérdida laboral y repercusión económica sobre el núcleo familiar”, añade.

En este sentido, fampridina de liberación prolongada es el primer y único tratamiento indicado para mejorar la capacidad de deambulación en adultos con EM. A día de hoy, se están tratando más de 11.000 pacientes en Europa con este fármaco. “Fampridina actúa de una manera relevante sobre uno de los síntomas derivados de la enfermedad más prevalentes e importantes para los pacientes y por tanto, supone una oportunidad de mejora para estos. Para mejorar la eficiencia de este tratamiento, es clave identificar a los pacientes susceptibles de respuesta, esto es, aproximadamente el 40%, según extraen diferentes estudios”, afirma el Dr. Martín.

Un nuevo escenario: los tratamientos orales

La introducción de fármacos orales en el tratamiento de la EM es una realidad y, en opinión de otra de las expertas participantes en la jornada, la Dra. Marina Bujanda, neuróloga del Complejo Hospitalario de Navarra, “suponen una ventaja para un tipo de pacientes que valora y/o requiere un componente importante de independencia”.

“Concretamente, BG-12, -tratamiento desarrollado por Biogen Idec, en fase de investigación-, ha demostrado un perfil de eficacia y seguridad muy favorable, reduciendo la tasa de recaídas, la tasa anualizada de brotes, así como la progresión de la discapacidad en personas que padecen Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente (EMRR) ”, explica la Dra. Bujanda.

En este sentido, la Dra. Marina Bujanda añade, “además de que BG-12 cuenta con un perfil de seguridad muy positivo, es una molécula que actúa a través de un mecanismo de acción innovador, diferente al que se ha empleado hasta ahora para tratar la EM”.

Por otra parte, “poder contar con nuevas moléculas que se añadan a nuestro arsenal terapéutico nos permite personalizar más los tratamientos, de tal forma que cada paciente reciba el fármaco más adecuado”, concluye.

La administración temprana es clave

Durante la jornada también se abordó la experiencia actual con otros tratamientos que ya se encuentran a disposición de los pacientes. Este es el caso de Tysabri® (natalizumab), un anticuerpo monoclonal de administración intravenosa.

“Se trata del fármaco más eficaz de los que se comercializan actualmente, tanto en lo referente a la disminución de la tasa de brotes y progresión de la discapacidad, como en su tolerabilidad y seguridad en pacientes con EMRR, acordes con las indicaciones aprobadas en Ficha Técnica”, comenta la Dra. Marina Bujanda.

“Así, -añade-, iniciar la administración de Tysabri® en una fase más temprana de la EMRR podría resultar más eficaz para alcanzar una remisión completa de la actividad de la enfermedad”.

En estos momentos, se está llevando a cabo un estudio clínico para conocer su eficacia en otro subtipo de EM, la Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva (EMSP).

V Camino de Santiago

La reunión de EM ‘Camino de Santiago’ lleva celebrándose desde hace cinco años. Para el Dr. José María Prieto, neurólogo del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, y uno de los coordinadores de la jornada, “la valoración de las ediciones anteriores del ‘Camino de Santiago’ no puede ser más positiva. Es destacable la activa participación de los asistentes, algo poco frecuente en este tipo de reuniones. En este sentido, estoy seguro de que la quinta edición seguirá la misma línea, ya que contamos con casi un centenar de inscritos”.

“Por otra parte, -añade el Dr. Prieto-, aunque la idea inicial de esta cita era reunir, fundamentalmente, a los neurólogos de los hospitales del norte de España (de ahí su nombre ‘Camino de Santiago’), es destacable señalar que el número de participantes ha ido creciendo con el tiempo, incorporando a colegas de otros puntos de nuestro país”.

Acerca de Biogen Idec

A través de una ciencia de vanguardia y de la medicina, Biogen Idec descubre, desarrolla y ofrece a los pacientes en todo el mundo terapias innovadoras para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, hemofilia y trastornos autoinmunes. Fundada en 1978, Biogen Idec es la compañía independiente de biotecnología más antigua del mundo. Los pacientes en todo el mundo se benefician de sus terapias de esclerosis múltiple.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18760/1/La-medicina-personalizada-uno-de-los-retos-en-el-tratamiento-de-la-Esclerosis-Multiple-EM-/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content