L’esclerosi múltiple (EM) és “la patologia estrella” d’aquesta àrea, pel que fa als esforços invertits i resultats obtinguts en els últims anys. A l’ventall d’opcions terapèutiques disponibles com l’interferó beta-1A, natalizumab, glatiramer o fingolimod, els quals ja havien demostrat resultats positius en el maneig de la patologia, es van unir en aquests dos últims anys els tractaments orals, com alemtuzumab i dimetilfumarat.

“Es disposava de certs fàrmacs modificadors de la malaltia que eren d’administració obligatòria parenteral i, avui dia, es disposa de molècules que suposen una esperança per als pacients amb formes més agressives de la malaltia”, destaca Ignacio Casado, cap de la Secció de Neurologia de l’Hospital San Pedro d’Alcántara i vicepresident segon de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). “El tractament oral ha canviat la qualitat de vida d’aquelles persones que s’havien de punxar subcutàniament (interferó beta-1A, teriflunomida, fingolimob, etc.) entre un cop al dia i tres vegades per setmana”, afegeix. Properament, s’espera que ocrelizumab estigui disponible per a tractar l’esclerosi múltiple primària progressiva (EMPP); un dels grans cavalls de batalla.

Casat fa un repàs per les principals patologies que es troben sota el paraigua de la neurologia i comenta que, respecte al deteriorament cognitiu en general ia la malaltia d’Alzheimer en particular, els experts es mouen en la identificació i ús de biomarcadors per poder tenir disponibles les marques fisiopatològiques de l’Alzheimer per tècniques de laboratori i tècniques de neuroimatge.

“S’esperen resultats immediats sobre la possibilitat de tractaments biològics, amb anticossos monoclonals, en pacients amb Alzheimer prodròmic. Si això passa, suposarà una revolució”, postil·la, alhora que destaca que fa uns dos mesos es va publicar en The New England Journal of Medicine un treball que indicava que després de més de 40 anys de seguiment de la cohort Framingham clàssica s’ha demostrat que el control dels factors de risc vascular clàssic han reduït la incidència de demència en un 37 per cent. “Això és increïble”, apunta.

A continuació, parla del Parkinson i afirma que, atès que quan es diagnostica alguna malaltia neurodegenerativa, el dany neuropatològic sol ser molt extens i això ja és molt difícil de modificar, és important anticipar-se i aconseguir més eines diagnòstiques a nivell biològic-analític de neuroimatge , estructural o funcional, que indiquin que la persona que presenta uns “símptomes mínims” va a patir aquesta malaltia en concret i no una altra.

En relació amb la migranya crònica, el facultatiu assegura que en aquests dos últims anys s’ha incorporat a l’arsenal terapèutic la toxina botulínica que està ajudant a revertir aquesta situació, a més de facilitar la instauració de tractaments preventius per disminuir la freqüència dels atacs.

Una cosa similar ha passat a epilèpsia, on els tractaments que s’incorporen ofereixen l’avantatge de disminuir clarament els efectes secundaris de l’epilèpsia refractària, per exemple, que es dóna en el entre 20 i 25 per cent dels pacients.

Abans de concloure, ha subratllat que la patologia cerebrovascular ha viscut en l’última dècada grans avanços. No obstant això, reitera que “afortunadament” el 2015 es van publicar articles realitzats per diferents grups de diferents països que demostraven l’eficàcia del tractament de revascularització intraarterial. “Això ha suposat que tant les guies americanes com les europees donessin un nivell d’evidència a aquest tractament i això va fer que s’incrementés poc a poc aquesta teràpia, que està bastant introduïda a Catalunya i Madrid i s’està implantant a la resta de CC. AA. “.

La esclerosis múltiple (EM) es “la patología estrella” de esta área, en cuanto a los esfuerzos invertidos y resultados obtenidos en los últimos años. Al abanico de opciones terapéuticas disponibles como el interferón beta-1A, natalizumab, glatiramero o fingolimod, los cuales ya habían demostrado resultados positivos en el manejo de la patología, se unieron en estos dos últimos años los tratamientos orales, como alemtuzumab y dimetilfumarato.

“Se disponía de ciertos fármacos modificadores de la enfermedad que eran de administración obligatoria parenteral y, hoy en día, se dispone de moléculas que suponen una esperanza para los pacientes con formas más agresivas de la enfermedad”, destaca Ignacio Casado, jefe de la Sección de Neurología del Hospital San Pedro de Alcántara y vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Neurología (SEN). “El tratamiento oral ha cambiado la calidad de vida de aquellas personas que se tenían que pinchar subcutáneamente (interferón beta-1A, teriflunomida, fingolimob, etc.) entre una vez al día y tres veces por semana”, agrega. Próximamente, se espera que ocrelizumab esté disponible para tratar la esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP); uno de los grandes caballos de batalla.

Casado hace un repaso por las principales patologías que se encuentran bajo el paraguas de la neurología y comenta que, respecto al deterioro cognitivo en general y a la enfermedad de Alzheimer en particular, los expertos se mueven en la identificación y empleo de biomarcadores para poder tener disponibles las marcas fisiopatológicas del alzhéimer por técnicas de laboratorio y técnicas de neuroimagen.

“Se esperan resultados inmediatos sobre la posibilidad de tratamientos biológicos, con anticuerpos monoclonales, en pacientes con alzhéimer prodrómico. Si esto ocurre, va a suponer una revolución”, apostilla, al tiempo que destaca que hace unos dos meses se publicó en The New England Journal of Medicine un trabajo que indicaba que tras más de 40 años de seguimiento de la cohorte framingham clásica se ha demostrado que el control de los factores de riesgo vascular clásico han reducido la incidencia de demencia en un 37 por ciento. “Esto es increíble”, apunta.

A continuación, habla del párkinson y afirma que, dado que cuando se diagnostica alguna enfermedad neurodegenerativa, el daño neuropatológico suele ser muy extenso y eso ya es muy difícil de modificar, es importante anticiparse y conseguir más herramientas diagnósticas a nivel biológico-analítico de neuroimagen, estructural o funcional, que indiquen que la persona que presenta unos “síntomas mínimos” va a padecer esta enfermedad en concreto y no otra.

En relación con la migraña crónica, el facultativo asegura que en estos dos últimos años se ha incorporado al arsenal terapéutico la toxina botulínica que está ayudando a revertir esa situación, además de facilitar la instauración de tratamientos preventivos para disminuir la frecuencia de los ataques.

Algo similar ha ocurrido en epilepsia, donde los tratamientos que se incorporan ofrecen la ventaja de disminuir claramente los efectos secundarios de la epilepsia refractaria, por ejemplo, que se da en el entre 20 y 25 por ciento de los pacientes.

Antes de concluir, subrayó que la patología cerebrovascular ha vivido en la última década grandes avances. No obstante, reitera que “afortunadamente” en 2015 se publicaron artículos realizados por distintos grupos de diferentes países que demostraban la eficacia del tratamiento de revascularización intraarterial. “Esto ha supuesto que tanto las guías americanas como las europeas dieran un nivel de evidencia a este tratamiento y eso hizo que se incrementara poco a poco esta terapia, que está bastante introducida en Cataluña y Madrid y se está implantando en el resto de CC.AA.”.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-06/especial-500/la-mejora-de-las-tecnicas-de-neuroimagen-contribuira-a-avanzar-en-el-diagnostico/pagina.aspx?idart=979823&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-06/especial-500/la-mejora-de-las-tecnicas-de-neuroimagen-contribuira-a-avanzar-en-el-diagnostico/pagina.aspx?idart=979823&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content