Aquilino Alonso destaca el lideratge nacional del sistema sanitari públic de la comunitat autònoma en patents del sector de la salut

Aquilino Alonso destaca el liderazgo nacional del sistema sanitario público de la comunidad autónoma en patentes del sector de la salud

La recerca en teràpies avançades a Andalusia durant l’última dècada ha suposat una inversió de 143.700.000 d’euros, procedents tant de la Junta com del finançament extern aconseguida pels investigadors de la sanitat pública a la captació de fons nacionals i internacionals. Així es recull en l’informe sobre la Iniciativa Andalusa en Teràpies Avançades (IATA) que ha presentat aquest dimarts al Consell de Govern el titular de Salut, Aquilino Alonso.

Com a exemple dels èxits en aquesta matèria, Alonso ha subratllat el primer trasplantament de pell humana fabricada mitjançant enginyeria tissular amb cèl·lules d’una pacient amb un 70 per cent de superfície corporal cremada.

L’operació, realitzada el passat mes de juny com a resultat d’anys d’investigació en el marc de la IATA per part d’equips de la Universitat de Granada, el Complex Hospitalari d’aquesta ciutat i l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, constitueix una fita metge d’abast internacional que obre una via terapèutica per a grans cremats sense altra alternativa eficaç, segons ha precisat el portaveu de l’Executiu andalús, Miguel Ángel Vázquez.

La IATA, orientada especialment a les malalties que no tenen tractaments eficaços, com la diabetis o l’esclerosi múltiple, compta amb tres programes: Teràpia Cel·lular i Medicina Regenerativa; Genètica Clínica i Medicina Genòmica, i Nanomedicina.

En aquest sentit, Aquilino Alonso ha destacat la contribució de la IATA a que Andalusia compti amb una de les majors xarxes d’infraestructures de recerca sanitària d’Espanya, que suma un total de 24.000 metres quadrats en instal·lacions.

Formen part d’aquesta xarxa quatre centres de recerca especialitzats; quatre instituts d’investigació biomèdica vinculats a hospitals i universitats; dos laboratoris especialitzats en seqüenciació genòmica humana i reprogramació cel·lular, i deu laboratoris per a la fabricació de medicaments de teràpia cel·lular, enginyeria de teixits i teràpia gènica, a més del Biobanc d’Andalusia, que emmagatzema al voltant d’un milió de mostres de pacients i donants sans ( incloent sang de cordó umbilical i cèl·lules embrionàries). A aquests recursos específics es suma la tasca investigadora que es realitza en els centres sanitaris públics andalusos.

La IATA néixer l’octubre de 2008 promoguda per la Junta per tal que la comunitat autònoma pogués ocupar un paper rellevant en l’àmbit de les teràpies avançades a nivell internacional. El seu pla 2010-2015, el balanç també ha estat presentat al Consell pel titular de Salut, ha promogut la posada en marxa de 24 assaigs clínics en què han participat més de 300 metges de diferents especialitats i 18 hospitals, per estudiar possibles tractaments per a malalties com l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), l’ictus cerebral, les cardiopaties severes o el càncer. Prop de 700 persones han participat en aquests assajos o han rebut teràpies avançades autoritzades per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Així mateix, des de 2010 l’activitat investigadora promoguda per la IATA ha donat lloc a 127 registres de propietat industrial, el que ha contribuït al fet que el sistema sanitari andalús sigui actualment líder nacional en patents del sector de la salut i la Junta ocupi la segona posició en el conjunt d’administracions públiques, per darrere del Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Durant aquest període s’han generat 50 acords de llicència i de col·laboració amb empreses i, en el marc del programa de recerca i innovació ‘Horitzó 2020’ de la Unió Europea, Andalusia ha participat en propostes de projectes al costat de 16 països i 26 empreses. En matèria formativa, Alonso ha destacat la posada en marxa d’un màster internacional pioner sobre fabricació de medicaments de teràpies avançades i el desplegament de diversos programes en aquest àmbit amb la participació de més d’un miler alumnes.

Finalment, en relació amb el pròxim pla d’actuació de la IATA, el conseller de Salut ha avançat que l’objectiu principal serà traslladar a la pràctica clínica els èxits de la investigació aconseguits en aquests anys. D’aquesta manera, es garantirà l’ús terapèutic d’aquells medicaments que ja han demostrat la seva seguretat i eficàcia, d’una manera equitativa i amb la implicació dels sectors assistencial, acadèmic, farmacèutic i empresarial, així com de les associacions de pacients).

De la mateixa manera, la IATA seguirà desenvolupant la investigació amb especial atenció als medicaments i les noves teràpies gèniques que s’orienten al tractament de malalties rares i inmunoteràpies vinculades amb les oncològiques.

La investigación en terapias avanzadas en Andalucía durante la última década ha supuesto una inversión de 143,7 millones de euros, procedentes tanto de la Junta como de la financiación externa lograda por los investigadores de la sanidad pública en la captación de fondos nacionales e internacionales. Así se recoge en el informe sobre la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA) que ha presentado este martes al Consejo de Gobierno el titular de Salud, Aquilino Alonso.

Como ejemplo de los logros en esta materia, Alonso ha subrayado el primer trasplante de piel humana fabricada mediante ingeniería tisular con células de una paciente con un 70 por ciento de superficie corporal quemada.

La operación, realizada el pasado mes de junio como resultado de años de investigación en el marco de la IATA por parte de equipos de la Universidad de Granada, el Complejo Hospitalario de esta ciudad y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, constituye un hito médico de alcance internacional que abre una vía terapéutica para grandes quemados sin otra alternativa eficaz, según ha precisado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez.

La IATA, orientada especialmente a las enfermedades que carecen de tratamientos eficaces, como la diabetes o la esclerosis múltiple, cuenta con tres programas: Terapia Celular y Medicina Regenerativa; Genética Clínica y Medicina Genómica, y Nanomedicina.

En este sentido, Aquilino Alonso ha destacado la contribución de la IATA a que Andalucía cuente con una de las mayores redes de infraestructuras de investigación sanitaria de España, que suma un total de 24.000 metros cuadrados en instalaciones.

Forman parte de esta red cuatro centros de investigación especializados; cuatro institutos de investigación biomédica vinculados a hospitales y universidades; dos laboratorios especializados en secuenciación genómica humana y reprogramación celular, y diez laboratorios para la fabricación de medicamentos de terapia celular, ingeniería de tejidos y terapia génica, además del Biobanco de Andalucía, que almacena alrededor de un millón de muestras de pacientes y donantes sanos (incluyendo sangre de cordón umbilical y células embrionarias). A estos recursos específicos se suma la labor investigadora que se realiza en los centros sanitarios públicos andaluces.

La IATA nació en octubre de 2008 promovida por la Junta con el fin de que la comunidad autónoma pudiera ocupar un papel relevante en el ámbito de las terapias avanzadas a nivel internacional. Su plan 2010-2015, cuyo balance también ha sido presentado al Consejo por el titular de Salud, ha promovido la puesta en marcha de 24 ensayos clínicos en los que han participado más de 300 médicos de distintas especialidades y 18 hospitales, para estudiar posibles tratamientos para enfermedades como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el ictus cerebral, las cardiopatías severas o el cáncer. Cerca de 700 personas han participado en estos ensayos o han recibido terapias avanzadas autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Asimismo, desde 2010 la actividad investigadora promovida por la IATA ha dado lugar a 127 registros de propiedad industrial, lo que ha contribuido a que el sistema sanitario andaluz sea actualmente líder nacional en patentes del sector de la salud y la Junta ocupe la segunda posición en el conjunto de administraciones públicas, por detrás del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Durante este periodo se han generado 50 acuerdos de licencia y de colaboración con empresas y, en el marco del programa de investigación e innovación ‘Horizonte 2020’ de la Unión Europea, Andalucía ha participado en propuestas de proyectos junto a 16 países y 26 empresas. En materia formativa, Alonso ha destacado la puesta en marcha de un máster internacional pionero sobre fabricación de medicamentos de terapias avanzadas y el despliegue de varios programas en este ámbito con la participación de más de un millar alumnos.

Finalmente, en relación con el próximo plan de actuación de la IATA, el consejero de Salud ha avanzado que el objetivo principal será trasladar a la práctica clínica los logros de la investigación alcanzados en estos años. De este modo, se garantizará el uso terapéutico de aquellos medicamentos que ya han demostrado su seguridad y eficacia, de una manera equitativa y con la implicación de los sectores asistencial, académico, farmacéutico y empresarial, así como de las asociaciones de pacientes).

De igual modo, la IATA seguirá desarrollando la investigación con especial atención a los medicamentos y las nuevas terapias génicas que se orientan al tratamiento de enfermedades raras e inmunoterapias vinculadas con las oncológicas.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7699407/07/16/La-investigacion-en-terapias-avanzadas-en-Andalucia-supone-1437-millones-en-la-ultima-decada.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7699407/07/16/La-investigacion-en-terapias-avanzadas-en-Andalucia-supone-1437-millones-en-la-ultima-decada.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content