La Seguretat Social ha necessitat una ajuda extraordinària per pagar les pensions i la paga extra de juliol. Ha retirat 8.700 milions del Fons de Reserva, és la major retirada d’una sola vegada fins a la data. Després d’aquesta operació ja només queden 25.176.000 d’euros estalviats en l’època de bonança, l’equivalent a un 2,33% del PIB. A aquest ritme, l’anomenada guardiola de les pensionss’acabarà a finals de 2017. Aquest moviment és l’enèsim que torna a posar en relleu la manca de finançament del sistema de pensions i subratlla quin serà un dels primers problemes que va a haver de afrontar el nou Govern, res més constituir-se.

Arribat l’estiu la tresoreria de la Seguretat Social s’enfronta amb un dels seus dos reptes anuals: desemborsar la nòmina mensual de juliol i la paga extraordinària d’estiu. I des del 2012, com les cotitzacions no arriben per afrontar aquest desafiament, l’institut previsor ha de recórrer als recursos que es van estalviar en l’època de bonança en el Fons de Reserva. En aquesta ocasió ha recorregut a 8.700 milions, segons el Ministeri d’Ocupació. Aquesta quantitat supera la de desembre de 2013, quan va necessitar també 8.000 milions d’euros.

 

 

Després aquesta despesa, el Fons de Reserva ascendeix a 25.179.000 d’euros -molt lluny ja dels gairebé 67.000 milions que van ser el sostre de la guardiola de les pensions a finals de 2011-, l’equivalent al 2,33% del producte interior brut , segons el valor nominal dels actius en què està invertit aquests diners. Si es pren el preu de mercat la quantitat estalviada puja a 27.490 milions. Això suposa que la guardiola amb prou feines té recursos ja per afrontar tres nòmines mensuals (8.491.000 amb les dades de juliol) en els moments extraordinaris en què el Govern ha de recórrer a ella.

Aquest escenari aboca a l’Executiu que surti del Parlament elegit diumenge passat -si en aquesta legislatura és possible- a afrontar aviat el problema del finançament del sistema de pensions. Totes les previsions -oficials i privades- apunten que la Seguretat Social tindrà números vermells durant diversos anys més. Per exemple, l’Autoritat Fiscal estima que, almenys, fins a 2021 l’institut previsor necessitarà finançament addicional, és a dir, quatre anys després d’esgotar-se el Fons si continua amb la tendència actual.

Els partits polítics són conscients de la situació i ja han fet propostes. El Govern del PP va llançar en els pressupostos de 2016 la idea de finançar amb impostos les pensions de vídues i orfes (més de 20.000 milions a l’any). El PSOE va proposar en la campanya electoral crear un impost solidari que financés a la Seguretat Social, una mesura que Podem veu amb bons ulls. Ciutadans és el menys concret dels quatre grans partits i apunta a recuperar el consens en el Pacte de Toledo.

L’evolució de l’execució pressupostària durant els mesos que van de 2016 ja feia preveure que aquest estiu les necessitats de la tresoreria de la Seguretat Social anaven a ser superiors a les de l’any passat per aquestes dates. L’any passat al juliol van ser necessaris 6.530 milions que Ocupació va obtenir per una doble via: el Fons de Reserva (3.750 milions) i l’excedent de la gestió de les mútues (2.780 milions) .

Des 2012, el desfasament entre els ingressos per cotitzacions de la Seguretat Social i la despesa en pensions ha provocat que en aquest temps s’hagin tret 54.151.000 de Fons de Reserva i, fins al desembre, 8.130 milions de l’excedent de les mútues. A la nota a la d’Ocupació no s’aclareix si en aquesta ocasió ha necessitat també diners sobrants de les cotitzacions per accidents de treball i malalties laborals. Amb aquesta prevenció, es pot calcular que el pagament de pensions contributives en tot aquest període ascendeix a 62.581.000.

Si es mesura a preu de mercat, la quantitat estalviada puja a 27.490 milions. No obstant això, pel seu valor nominal els diners que queda en el Fons de Reserva ascendeix a 25.179.000 d’euros, l’equivalent al 2,33% del producte interior brut.Aquesta quantitat està molt lluny ja dels gairebé 67.000 milions que van ser el sostre de la guardiola de les pensions a finals de 2011. No obstant això, cal tenir en compte que el romanent que queda encara no té per què equivaler a la diferència entre el ja gastat i el que queda, ja que cal sumar els rendiments generats pels actius en què s’ha invertit els diners fins que ha estat necessària la seva utilització.

JA HA SORTIT MÉS DINERS DELS QUE ES VA INGRESSAR

L’època de bonança va permetre a la Seguretat Social aconseguir diversos superàvit que el van portar a fer aportacions al Fons de Reserva per 52.113.000 entre 2000 i 2010. Aquesta quantitat ja és menor que les disposicions a què ha recorregut el Govern des de 2012: amb els 8.700 milions de juliol sumen 54.141.000.

En canvi, a la guardiola de les pensions encara hi ha 25.176.000. Això és gràcies als alts rendiments dels actius en què s’ha invertit l’estalviat: bons de l’Estat espanyol i, en menor mesura, d’Alemanya, França i Holanda

La Seguridad Social ha necesitado una ayuda extraordinaria para pagar las pensiones y la paga extra de julio. Ha retirado 8.700 millones del Fondo de Reserva, es la mayor retirada de una sola vez hasta la fecha. Tras esta operación ya solo quedan 25.176 millones de euros ahorrados en la época de bonanza, el equivalente a un 2,33% del PIB. A este ritmo, la llamada hucha de las pensiones se acabará a finales de 2017. Este movimiento es el enésimo que vuelve a poner de relieve la falta de financiación del sistema de pensiones y subraya cuál será uno de los primeros problemas que va a tener que afrontar el nuevo Gobierno, nada más constituirse.

Llegado el verano la tesorería de la Seguridad Social se enfrenta con uno de sus dos retos anuales: desembolsar la nómina mensual de julio y la paga extraordinaria de verano. Y desde 2012, como las cotizaciones no llegan para afrontar este desafío, el instituto previsor tiene que recurrir a los recursos que se ahorraron en la época de bonanza en el Fondo de Reserva. En esta ocasión ha echado mano de 8.700 millones, según el Ministerio de Empleo. Esta cantidad supera la de diciembre de 2013, cuando necesitó también 8.000 millones de euros.

 

 

Tras este gasto, el Fondo de Reserva asciende a 25.179 millones de euros —muy lejos ya de los casi 67.000 millones que fueron el techo de la hucha de las pensiones a finales de 2011—, el equivalente al 2,33% del producto interior bruto, según el valor nominal de los activos en que está invertido este dinero. Si se toma el precio de mercado la cantidad ahorrada asciende a 27.490 millones. Esto supone que la hucha apenas tiene recursos ya para afrontar tres nóminas mensuales (8.491 millones con los datos de julio) en los momentos extraordinarios en que el Gobierno tiene que recurrir a ella.

Este escenario aboca al Ejecutivo que salga del Parlamento elegido el pasado domingo —si en esta legislatura es posible— a afrontar pronto el problema de la financiación del sistema de pensiones. Todas las previsiones —oficiales y privadas— apuntan a que la Seguridad Social tendrá números rojos durante varios años más. Por ejemplo, la Autoridad Fiscal estima que, al menos, hasta 2021 el instituto previsor necesitará financiación adicional, es decir, cuatro años después de agotarse el Fondo si continúa con la tendencia actual.

Los partidos políticos son conscientes de la situación y ya han realizado propuestas. El Gobierno del PP lanzó en los presupuestos de 2016 la idea de financiar con impuestos las pensiones de viudas y huérfanos (más de 20.000 millones al año). El PSOE propuso en la campaña electoral crear un impuesto solidario que financiara a la Seguridad Social, una medida que Podemos ve con buenos ojos. Ciudadanos es el menos concreto de los cuatro grandes partidos y apunta a recuperar el consenso en el Pacto de Toledo.

La evolución de la ejecución presupuestaria durante los meses que van de 2016 ya hacía prever que este verano las necesidades de la tesorería de la Seguridad Social iban a ser superiores a las del año pasado por estas fechas. El año pasado en julio fueron necesarios 6.530 millones que Empleo obtuvo por una doble vía: el Fondo de Reserva (3.750 millones) y el excedente de la gestión de las mutuas (2.780 millones).

Desde 2012, el desfase entre los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social y el gasto en pensiones ha provocado que en este tiempo se hayan sacado 54.151 millones de Fondo de Reserva y, hasta diciembre, 8.130 millones del excedente de las mutuas. En la nota en la de Empleo no se aclara si en esta ocasión ha necesitado también dinero sobrante de las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Con esta prevención, se puede calcular que el pago de pensiones contributivas en todo este periodo asciende a 62.581 millones.

Si se mide a precio de mercado, la cantidad ahorrada asciende a 27.490 millones. Sin embargo, por su valor nominal el dinero que queda en el Fondo de Reserva asciende a 25.179 millones de euros, el equivalente al 2,33% del producto interior bruto. Esta cantidad está muy lejos ya de los casi 67.000 millones que fueron el techo de la hucha de las pensiones a finales de 2011. No obstante, hay que tener en cuenta que el remanente que queda todavía no tiene por qué equivaler a la resta entre lo ya gastado y lo que queda, puesto que hay que sumar los rendimientos generados por los activos en los que se ha invertido el dinero hasta que ha sido necesaria su utilización.

YA HA SALIDO MÁS DINERO DEL QUE SE INGRESÓ

La época de bonanza permitió a la Seguridad Social lograr varios superávit que le llevaron a realizar aportaciones al Fondo de Reserva por 52.113 millones entre 2000 y 2010. Esa cantidad ya es menor que las disposiciones a las que ha recurrido el Gobierno desde 2012: con los 8.700 millones de julio suman 54.141 millones.

En cambio, en la hucha de las pensiones aún hay 25.176 millones. Esto es posible por los altos rendimientos de los activos en los que se ha invertido lo ahorrado: bonos del Estado español y, en menor medida, de Alemania, Francia y Holanda.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/01/actualidad
/1467388367_280629.html
TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/01/actualidad
/1467388367_280629.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content