IV Jornades Científiques sobre Lesió Medul · lar. Aspaym Canàries IV Jornadas Científicas sobre Lesión Medular. Aspaym Canarias 

– Segons el “Anàlisi sobre la Lesió Medul · lar a Espanya”, realitzat per la Federació Nacional Aspaym per la consultora intersocial 

  – També hi ha la necessitat de millorar la cobertura econòmica (complements salarials per discapacitat, revisió de la compatibilitat de pensions, etc. ) ja que les persones amb lesió medul · lar estan en situació de vulnerabilitat social

 Les Palmes de Gran Canària, octubre de 2012. – L’accessibilitat i consolidar la figura de l’assistent personal, són dues de les assignatures pendents per les persones amb lesió medul · lar. Així ho revela l'”Anàlisi sobre la Lesió Medul · lar a Espanya”, que es va presentar el passat divendres a les IV Jornades Científiques de Aspaym Canàries.

 El treball, presentat per la directora tècnica de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitats Físics (PREDIF) i coordinadora l’Estudi, Elena Ortega, pretén oferir una radiografia per conèixer, de la manera més aproximada possible, el col · lectiu real de lesionats medul · lars a Espanya, les característiques de les seves discapacitats (graus, limitacions, etc.) i els seus requeriments, per desenvolupar diferents accions que cobreixin les necessitats detectades.

 A nivell sociosanitari l’Estudi indica que, si bé els usuaris consideren que el sistema sanitari és d ‘”alta qualitat”, hi ha la necessitat d’establir a nivell estatal un sistema d’atenció integral de la Lesió Medul · lar, que atengui les necessitats de les persones tant en la fase aguda com en la crònica. Tots els professionals de l’àmbit sociosanitari, tant en l’atenció primària com en l’especialitzada, han de conèixer la lesió medul · lar per atendre correctament les situacions plantejades En l’aspecte d’integració social, és fonamental revisar els sistemes clàssics de cobertura econòmica de les persones amb lesió medul · lar , ja que estan estandarditzats per a la població en general i no tenen en compte les necessitats agregades pel fet de tenir una discapacitat.

  Cal, també, fomentar i promoure la integració a través de la participació social activa i la pràctica de l’oci i el temps lliure. En l’àmbit de les xarxes informals de suport el treball assenyala que, amb la incorporació de la dona al treball, s’ha produït un afebliment de les xarxes informals de suport social i familiar. Això provoca que moltes vegades les persones amb gran dependència, es trobin en una situació de vulnerabilitat social, ja que no tenen una xarxa estable d’atenció.

 El treball assenyala que el 27% de persones amb lesió medul · lar no reben ajudes per realitzar activitats de la vida domèstica. “Estem parlant de coses tan bàsiques com cuinar”, va dir Elena Ortega. Així, a nivell metodològic, l’Estudi revela que actualment hi ha una gran dificultat per conèixer la incidència i el perfil sociodemogràfic de les persones amb lesió medul · lar a Espanya, i en les fonts de dades existents, concorren múltiples biaixos metodològics.

  Aquesta situació planteja la necessitat d’establir una metodologia comuna a Espanya, per a la recollida, sistematització i tractament de les dades existents respecte a la població amb lesió medul · lar. “És fonamental conèixer a la població i quines són les seves característiques i necessitats per oferir actuacions acords amb les demandes plantejades”, va assenyalar la coordinadora de l’estudi.

 A més, les dades obtingudes en aquest estudi plantegen que existeix un doble procés d’envelliment (augment de l’esperança de vida de les persones amb discapacitat física i aparició de nous casos de persones grans que adquireixen la discapacitat). També hi ha un augment de les lesions medul · lars produïdes per causes mèdiques i amb la bombolla immobiliària, les lesions medul · lars per accidents laborals han tingut una incidència significativa.

 NOVES TECNOLOGIES

 Abans de la presentació de l’Estudi, el director general de Fundació Vodafone Espanya, Santiago Moreno, va parlar sobre les noves tecnologies al servei de les persones. En aquest sentit va explicar la iniciativa “Mobile 4 Good”, un projecte que “tracta de millorar la qualitat de vida de les persones que més ho necessiten”. “Aprofitem les fortaleses de la companyia i l’apliquem en treball amb majors i persones amb discapacitat”, ha indicat.

 “Lluitar contra la bretxa digital és la primera obligació que tenim els operadors de telefonia”, va dir Moreno, que va explicar diferents programes que desenvolupen amb gent gran. A nivell de persones amb discapacitat ha indicat que treballen per “facilitar que totes les persones puguin tenir accés als estudis universitaris”. També “promovem solucions innovadores”, que és el nucli de l’activitat de la Fundació Vodafone Espanya, i “també estem treballant en noves solucions d’accés al cinema i al teatre “, va concloure.

 Durant el matí, també va intervenir el coordinador del Projecte Bequal de la Fundació ONCE, José Antonio Martín, que va parlar de diferents aspectes de la Responsabilitat Social i la Discapacitat.

 D’altra banda , el director general de Polítiques de Suport a la Discapacitat, Ignacio Tremiño, va parlar de l’autonomia personal i la Discapacitat. Sobre el nou barem per determinar el grau de discapacitat, aprovat avui pel Consell de Ministres, va dir que “beneficia les persones amb discapacitat perquè aporta privacitat i s’adapta a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU” .

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16831/1/La-accesibilidad-y-el-asistente-personal-asignaturas-pendientes-para-las-personas-con-Lesion-Medular/Page1.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

– Según el “Análisis sobre la Lesión Medular en España”, realizado para la Federación Nacional Aspaym por la consultora Intersocial 

– También existe la necesidad de mejorar la cobertura económica (complementos salariales por discapacidad, revisión de la compatibilidad de pensiones, etc.) ya que las personas con Lesión Medular están en situación de vulnerabilidad social

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2012.- La accesibilidad y consolidar la figura del asistente personal, son dos de las asignaturas pendientes para las personas con Lesión Medular. Así lo revela el “Análisis sobre la Lesión Medular en España”, que se presentó el pasado viernes en las IV Jornadas Científicas de Aspaym Canarias.

El trabajo, presentado por la directora técnica de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) y coordinadora del Estudio, Elena Ortega, pretende ofrecer una radiografía para conocer, de la manera más aproximada posible, el colectivo real de lesionados medulares en España, las características de sus discapacidades (grados, limitaciones, etc.) y sus requerimientos, para desarrollar diferentes acciones que cubran las necesidades detectadas.

A nivel sociosanitario el Estudio indica que, si bien los usuarios consideran que el sistema sanitario es de “alta calidad”, existe la necesidad de establecer a nivel estatal un sistema de atención integral de la Lesión Medular, que atienda las necesidades de las personas tanto en la fase aguda como en la crónica. Todos los profesionales del ámbito sociosanitario, tanto en la atención primaria como en la especializada, deben conocer la lesión medular para atender correctamente las situaciones planteadas

En el aspecto de integración social, es fundamental revisar los sistemas clásicos de cobertura económica de las personas con Lesión Medular, ya que están estandarizados para la población en general y no tienen en cuenta las necesidades agregadas por el hecho de tener una discapacidad. Es necesario, también, fomentar y promover la integración a través de la participación social activa y la práctica del ocio y el tiempo libre.

En el ámbito de las redes informales de apoyo el trabajo señala que, con la incorporación de la mujer al trabajo, se ha producido un debilitamiento de las redes informales de apoyo social y familiar. Esto provoca que en numerosas ocasiones las personas con gran dependencia, se encuentren en una situación de vulnerabilidad social, ya que no tienen una red estable de atención.

El trabajo señala que el 27% de personas con lesión medular no reciben ayudas para realizar actividades de la vida doméstica. “Estamos hablando de cosas tan básicas como cocinar”, dijo Elena Ortega.

Así, a nivel metodológico, el Estudio revela que actualmente existe una gran dificultad para conocer la incidencia y el perfil sociodemográfico de las personas con Lesión Medular en España, y en las fuentes de datos existentes, concurren múltiples sesgos metodológicos.

Esta situación plantea la necesidad de establecer una metodología común en España, para la recogida, sistematización y tratamiento de los datos existentes respecto a la población con lesión medular. “Es fundamental conocer a la población y cuáles son sus características y necesidades para ofrecer actuaciones acordes a las demandas planteadas”, señaló la coordinadora del estudio.

Además, los datos obtenidos en el presente estudio plantean que existe un doble proceso de envejecimiento (aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad física y aparición de nuevos casos de personas mayores que adquieren la discapacidad). También hay un aumento de las lesiones medulares producidas por causas médicas y con la burbuja inmobiliaria, las lesiones medulares por accidentes laborales han tenido una incidencia significativa.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Previo a la presentación del Estudio, el director general de Fundación Vodafone España, Santiago Moreno, habló sobre las nuevas tecnologías al servicio de las personas. En este sentido explicó la iniciativa “Mobile 4 Good”, un proyecto que “trata de mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan”. “Aprovechamos las fortalezas de la compañía y lo aplicamos en trabajo con mayores y personas con discapacidad”, indicó.

“Luchar contra la brecha digital es la primera obligación que tenemos los operadores de telefonía”, dijo Moreno, quien explicó distintos programas que desarrollan con personas mayores. A nivel de personas con discapacidad indicó que trabajan para “facilitar que todas las personas puedan tener acceso a los estudios universitarios”.

También “promovemos soluciones innovadoras”, que es el núcleo de la actividad de la Fundación Vodafone España, y “también estamos trabajando en nuevas soluciones de acceso al cine y al teatro”, concluyó.

Durante la mañana, también intervino el coordinador del Proyecto Bequal de la Fundación ONCE, José Antonio Martín, quien habló de distintos aspectos de la Responsabilidad Social y la Discapacidad.

Por su parte, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, habló de la Autonomía Personal y la Discapacidad. Sobre el nuevo baremo para determinar el grado de discapacidad, aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, dijo que “beneficia a las personas con discapacidad porque aporta privacidad y se adapta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16831/1/La-accesibilidad-y-el-asistente-personal-asignaturas-pendientes-para-las-personas-con-Lesion-Medular/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content