El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca1 , dependent Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), a través de la seva consulta d’Atenció Farmacèutica per a pacients externs ha iniciat un nou procediment de dispensació de medicació per als pacients d’esclerosi múltiple.El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca1, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha2 (SESCAM), a través de su consulta de Atención Farmacéutica para pacientes externos ha iniciado un nuevo procedimiento de dispensación de medicación para los pacientes de esclerosis múltiple.

Amb aquest nou mecanisme els pacients reben la quantitat de medicació necessària cada tres mesos i no cada un, com passava fins ara, el que suposa una major comoditat per a aquests malalts que veuen reduïdes les seves visites a l’hospital. A més es millora el control de la dispensació tant en farmàcia com en cada un dels serveis de l’hospital, segons ha informat el SESCAM en nota de premsa.

La consulta d’Atenció Farmacèutica té com a objectiu principal millorar l’atenció farmacèutica que es presta als pacients i contribuir a l’èxit de la teràpia que reben.

Promou més un ús més segur i racional dels medicaments d’ús hospitalari i permet una atenció més propera a tractaments específics com són els de l’esclerosi múltiple, VIH o Hepatitis C, entre d’altres.

Aquesta consulta es troba ubicada al soterrani número 1 de l’edifici central de l’Hospital i està atesa per un farmacèutic especialista i un diplomat universitari d’Infermeria, que són els encarregats de la dispensació dels medicaments d’ús hospitalari.

A més, el farmacèutic proporciona als pacients informació individualitzada sobre el tractament: posologia i forma d’administració, possibles efectes adversos, interaccions, precaucions o la importància de l’adherència al tractament.

El farmacèutic pot detectar a més possibles problemes relacionats amb els medicaments, que són comunicats als facultatius especialistes per consensuar la seva resolució.

El farmacèutic especialista d’aquesta consulta és l’encarregat de realitzar la corresponent entrevista farmacèutica als pacients que inicien o canvien de tractament, preservant la privacitat i confidencialitat dels usuaris.

La consulta d’Atenció Farmacèutica serveix de suport a les consultes de les especialitats d’Hematologia, Oncologia, Reumatologia, Nefrologia, Ginecologia, Medicina Interna, Cardiologia, Digestiu, Pediatria i Pneumologia, principalment, en les que es prescriuen aquest tipus de medicaments d’ús hospitalari .

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Con este nuevo mecanismo los pacientes reciben la cantidad de medicación necesaria cada tres meses y no cada uno, como ocurría hasta ahora, lo que supone una mayor comodidad para estos enfermos que ven reducidas sus visitas al hospital. Además se mejora el control de la dispensación tanto en farmacia como en cada uno de los servicios del hospital, según ha informado el SESCAM en nota de prensa.

La consulta de Atención Farmacéutica tiene como objetivo principal mejorar la atención farmacéutica que se presta a los pacientes y contribuir al éxito de la terapia que reciben.

Promueve además un uso más seguro y racional de los medicamentos de uso hospitalario y permite una atención más cercana en tratamientos específicos como son los de la esclerosis múltiple, VIH o Hepatitis C, entre otros.

Esta consulta se encuentra ubicada en el sótano número 1 del edificio central del Hospital y está atendida por un Farmacéutico especialista y un diplomado universitario de Enfermería, que son los encargados de la dispensación de los medicamentos de uso hospitalario.

Además, el farmacéutico proporciona a los pacientes información individualizada sobre el tratamiento: posología y forma de administración, posibles efectos adversos, interacciones, precauciones o la importancia de la adherencia al tratamiento.

El farmacéutico puede detectar además posibles problemas relacionados con los medicamentos, que son comunicados a los facultativos especialistas para consensuar su resolución.

El farmacéutico especialista de esta consulta es el encargado de realizar la correspondiente entrevista farmacéutica a los pacientes que inician o cambian de tratamiento, preservando la privacidad y confidencialidad de los usuarios.

La consulta de Atención Farmacéutica sirve de apoyo a las consultas de las especialidades de Hematología, Oncología, Reumatología, Nefrología, Ginecología, Medicina Interna, Cardiología, Digestivo, Pediatría y Neumología, principalmente, en las que se prescriben este tipo de medicamentos de uso hospitalario.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content