Pare Lucas Prados.- En els últims cinquanta anys la ciència mèdica ha experimentat una gran evolució. Els nous tests de laboratori, l’aplicació de la informàtica a la medicina, els moderns mètodes de diagnòstic, la cristal·lització dels últims descobriments farmacològics i altres tants factors, han estat la causa que la medicina es trobi en un dels seus moments més lúcids de la història de l’ésser humà. Malalties que eren mortals fa tan sols cinquanta anys, com la tuberculosi, ara són tractades amb un percentatge d’èxit que frega el cent per cent.

Padre Lucas Prados.- En los últimos cincuenta años la ciencia médica ha experimentado una gran evolución. Los nuevos tests de laboratorio, la aplicación de la informática a la medicina, los modernos métodos de diagnóstico, la cristalización de los últimos descubrimientos farmacológicos y otros tantos factores, han sido la causa de que la medicina se encuentre en uno de sus momentos más lúcidos de la historia del ser humano. Enfermedades que eran mortales hace tan solo cincuenta años, como la tuberculosis, ahora son tratadas con un porcentaje de éxito que roza el cien por cien.

La medicina, independentment de la religió que el metge tingués, sempre va estar unida a l’ètica i als principis morals més generals. El respecte a la vida humana sempre es va considerar com un dels dogmes que l’home no podia traspassar. Desgraciadament, quan l’home va començar a pensar que podia ser Déu, aquestes bases ètiques que li servien de barrera infranquejable per així respectar els drets de l’home i les lleis de Déu, van començar a esfondrar-se, i allò que podria haver un triomf per al gènere humà es va transformar en el començament de la seva pròpia destrucció.

L’oblit del jurament hipocràtic i la dissociació de la pràctica mèdica dels principis ètics més elementals estan donant com a resultat que una part de la medicina estigui prenent un camí que pot causar grans perjudicis a l’home com a tal. Atemptar contra la vida humana, ja sigui en les seves fases inicials (avortament, manipulació genètica, etc …), com a terminals (eutanàsia), ja no es veu tant com un crim com un dret del mateix home.

El Projecte Genoma Humà, que es va iniciar l’any 1990, va tenir com a propòsit desxifrar el codi genètic contingut en els 23 parells de cromosomes. El 2005 es va donar per finalitzat aquest estudi arribant a seqüenciar aproximadament 28.000 gens. Això ha suposat per a la medicina un nou món per explorar; món en el qual es pot trobar la solució per a malalties de tipus genètic (fibrosi pulmonar, síndrome de Down), degeneratiu (diabetis, esclerosi múltiple, Parkinson, Alzheimer) i fins i tot per al càncer. És doncs un projecte tremendament ambiciós i ple de futur, però que ha de ser regulat pels principis ètics més elementals si no volem que l’home acabi destruint-se a si mateix i fent un món ple de clons i éssers “perfectes”, però molt lluny del que Déu tenia planificat per a ell.

L’experimentació realitzada en els laboratoris amb embrions humans per obtenir cèl·lules mare i així poder guarir malalties, s’està convertint en una temptació tan gran, que si els governs i l’Església no posen fre i ordre, podria ser realment perillós.

La manipulació genètica humana

Com a conseqüència dels estudis genètics, els seus avenços s’estan aplicant amb força èxit en el camp de l’agricultura (productes transgènics) i de la ramaderia. Des del punt de vista moral no hi ha obstacle perquè l’home actuï sobre aquests mitjans, sempre que respecti l’ordre de la creació i no es dediqui a fabricar monstres o aliments nocius per al mateix home.

S’entén per manipulació genètica humana al conjunt d’activitats que l’home fa sobre els cromosomes d’aquesta espècie per tal d’obtenir resultats beneficiosos per a l’ésser humà i així poder guarir certes malalties.

Els avenços en la genètica estan donant els seus primers fruits en el tractament de certes malalties com la diabetis i l’hepatitis B: Una sèrie d’hormones com la insulina, l’hormona del creixement, factors de coagulació, etc., tenen un interès mèdic i comercial molt gran. Abans, l’obtenció d’aquestes proteïnes es realitzava mitjançant la seva extracció directa a partir de teixits o fluids corporals. En l’actualitat, gràcies a la tecnologia de l’ADN recombinant, es clonen els gens de certes proteïnes humanes en microorganismes adequats per a la seva fabricació comercial. Un exemple típic és la producció d’insulina que s’obté a partir del llevat Sacharomyces cerevisae, on es clona el gen de la insulina humana. Moltes vacunes, com la de l’hepatitis B, s’obtenen actualment per manipulació genètica.

Una altra cosa, totalment diferent és quan l’enginyeria genètica es dedica a manipular perillosament el genoma humà. Aquesta manipulació ha de fer-se respectant sempre l’home, sense realitzar cap activitat que pugui atemptar contra la seva dignitat o posar en perill la vida de l’embrió o causar-malformacions.

Què fer amb els embrions congelats?

El problema de la fecundació in vitro ja ho vam estudiar a l’article anterior. Examinem, doncs ara, el problema moral que sorgeix amb els embrions sobrants després de realitzada la implantació dels embrions a l’úter de la mare.

Com saben, quan una parella s’acosta a una d’aquestes clíniques de “fertilitat” per tal de solucionar el problema del seu infecunditat, el primer que fan és obtenir vuit o deu òvuls de la mare i esperma del pare. Al laboratori s’efectua la fecundació d’aquests òvuls obtenint diversos embrions. Dels quals, només s’implanta a l’úter de la mare un màxim de cinc. Els embrions sobrants són congelats i guardats.

Perquè sàpiguen la gravetat i l’abast d’aquest procés de congelació d’embrions els diré el següent:

Entre el 30 i el 35% dels embrions que són congelats, moren o presenten posteriors malformacions quan són desenvolupats.

El nombre d’embrions congelats en estadístiques del 2002 és esgarrifós. Hi ha dades que diuen que a Espanya hi ha més de 70.000 embrions congelats; a França i Alemanya, 100.000; als EUA uns 400.000. El 1998, hem de recordar, es van destruir a Anglaterra més de 5000 embrions congelats.

Entre el 20 i el 40% dels embrions congelats són abandonats pels pares en el termini de cinc anys.

La qüestió de l’estatus jurídic de l’embrió precoç és molt debatuda i ja s’han donat casos complicats d’embrions congelats que han quedat orfes després de la mort d’un o dels dos progenitors. No oblidem fins i tot el cas de matrimonis que es divorcien i estan en desacord amb la destinació dels embrions congelats. A Suècia, per exemple, si el pare mor, l’embrió no pot ser transferit a la dona. A França, en el cas de la mort d’un progenitor, el cònjuge supervivent és consultat sobre la possibilitat de donar els embrions congelats i si no ho accepta, aquests embrions seran destruïts dins dels termes que marca la llei. En general, les lleis preveuen que els embrions (fills) congelats que no són reclamats dins dels cincs anys, no són ja desitjats i per tant han de ser destruïts.

En general, les tècniques usades en la procreació artificial, sobretot la transferència de diversos embrions al si matern, han donat lloc a un augment significatiu del percentatge d’embarassos múltiples. Per tant, s’ha lliscat la idea de procedir a l’anomenada “reducció embrionària”; la qual consisteix en una intervenció amb la finalitat de reduir el nombre d’embrions o fetus presents en el si matern mitjançant la seva directa supressió. Des del punt de vista ètic, la reducció embrionària és un avortament intencional selectiu. Es tracta, de fet, d’una eliminació deliberada i directa d’un o més éssers humans innocents en la fase inicial de la seva existència, i com a tal constitueix sempre un desordre moral greu.

Així doncs, es presenta un profund dilema:

Els embrions sobrants, que es congelen i guarden, no es poden implantar en un futur en la mare; i molt menys, ser donats en adopció a tercers o ser dedicats per a l’experimentació; doncs com hem dit, la fecundació in vitro és immoral.

Però tampoc podem treure’ls del congelador i deixar-los que morin, ja que seria un crim, ja que són éssers humans dotats d’ànima i cos. Qualsevol experimentació, manipulació o atemptat que els causi alguna malformació o la mort és un pecat greu.

Què es pot fer amb ells? En l’actualitat és un dilema que no està resolt. Ni la ciència ni l’Església han trobat una manera moralment acceptable que respecti la vida d’aquests nous éssers i al mateix temps les lleis de Déu.

Fa anys, Joan Pau II va dirigir una «crida a la consciència als responsables del món científic i d’una manera particular als metges perquè s’aturés la producció d’embrions humans, tenint en compte que no s’entreveu una sortida moralment lícita per al destí humà dels milers i milers d’embrions “congelats”, que són i continuen sent sempre titulars dels drets essencials i que, per tant, cal tutelar jurídicament com a persones humanes ».

És per això que, estem a l’espera que la ciència i l’Església, cadascuna en el seu propi camp, ens aclareixin aquest punt que ara per ara és un pur dilema sense solució satisfactòria.

La medicina, independientemente de la religión que el médico tuviera, siempre estuvo unida a la ética y a los principios morales más generales. El respeto a la vida humana siempre se consideró como uno de los dogmas que el hombre no podía traspasar. Desgraciadamente, cuando el hombre comenzó a pensar que podía ser Dios, estas bases éticas que le servían de barrera infranqueable para así respetar los derechos del hombre y las leyes de Dios, comenzaron a derrumbarse, y aquello que podría haber un triunfo para el género humano se transformó en el comienzo de su propia destrucción.

El olvido del juramento hipocrático y la disociación de la práctica médica de los principios éticos más elementales están dando como resultado que una parte de la medicina esté tomando un camino que puede causar grandes perjuicios al hombre como tal. Atentar contra la vida humana, ya sea en sus fases iniciales (aborto, manipulación genética, etc…), como terminales (eutanasia), ya no se ve tanto como un crimen cuanto un derecho del mismo hombre.

El Proyecto Genoma Humano, que se inició en el año 1990, tuvo como propósito descifrar el código genético contenido en los 23 pares de cromosomas. En 2005 se dio por finalizado este estudio llegando a secuenciarse aproximadamente 28.000 genes. Esto ha supuesto para la medicina un nuevo mundo para explorar; mundo en el que se puede encontrar la solución para enfermedades de tipo genético (fibrosis pulmonar, síndrome de Down), degenerativo (diabetes, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer) e incluso para el cáncer. Es pues un proyecto tremendamente ambicioso y lleno de futuro, pero que ha de ser regulado por los principios éticos más elementales si no queremos que el hombre acabe destruyéndose a sí mismo y haciendo un mundo lleno de clones y seres “perfectos”, pero muy lejos de lo que Dios tenía planificado para él.

La experimentación realizada en los laboratorios con embriones humanos para obtener células madre y así poder curar enfermedades, se está convirtiendo en una tentación tan grande, que si los gobiernos y la Iglesia no ponen freno y orden, podría ser realmente peligroso.

La manipulación genética humana

Como consecuencia de los estudios genéticos, sus avances se están aplicando con bastante éxito en el campo de la agricultura (productos transgénicos) y de la ganadería. Desde el punto de vista moral no hay obstáculo para que el hombre actúe sobre esos medios, siempre y cuando respete el orden de la creación y no se dedique a fabricar monstruos o alimentos dañinos para el mismo hombre.

Se entiende por manipulación genética humana al conjunto de actividades que el hombre hace sobre los cromosomas de esta especie con el fin de obtener resultados beneficiosos para el ser humano y así poder curar ciertas enfermedades.

Los avances en la genética están dando sus primeros frutos en el tratamiento de ciertas enfermedades como la diabetes y la hepatitis B: Una serie de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, factores de coagulación, etc., tienen un interés médico y comercial muy grande. Antes, la obtención de estas proteínas se realizaba mediante su extracción directa a partir de tejidos o fluidos corporales. En la actualidad, gracias a la tecnología del ADN recombinante, se clonan los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. Un ejemplo típico es la producción de insulina que se obtiene a partir de la levadura Sacharomyces cerevisae, donde se clona el gen de la insulina humana. Muchas vacunas, como la de la hepatitis B, se obtienen actualmente por manipulación genética.

Otra cosa, totalmente diferente es cuando la ingeniería genética se dedica a manipular peligrosamente el genoma humano. Esta manipulación ha de hacerse respetando siempre al hombre, sin realizar ninguna actividad que pueda atentar contra su dignidad o poner en peligro la vida del embrión o causarle malformaciones.

¿Qué hacer con los embriones congelados?

El problema de la fecundación in vitro ya lo estudiamos en el artículo anterior. Examinemos, pues ahora, el problema moral que surge con los embriones sobrantes después de realizada la implantación de los embriones en el útero de la madre.

Como saben, cuando una pareja se acerca a una de estas clínicas de “fertilidad” con el fin de solucionar el problema de su infecundidad, lo primero que hacen es obtener ocho o diez óvulos de la madre y esperma del padre. En el laboratorio se efectúa la fecundación de estos óvulos obteniendo varios embriones. De los cuales, sólo se implanta en el útero de la madre un máximo de cinco. Los embriones sobrantes son congelados y guardados.

Para que sepan la gravedad y el alcance de este proceso de congelación de embriones les diré lo siguiente:

Entre el 30 y el 35 % de los embriones que son congelados, mueren o presentan posteriores malformaciones cuando son desarrollados.

El número de embriones congelados en estadísticas del 2002 es espeluznante. Hay datos que dicen que en España hay más de 70.000 embriones congelados; en Francia y Alemania, 100.000; en EE UU unos 400.000. En 1998, hemos de recordar, se destruyeron en Inglaterra más de 5000 embriones congelados.

Entre el 20 y el 40% de los embriones congelados son abandonados por los padres en el plazo de cinco años.

La cuestión del status jurídico del embrión precoz es muy debatida y ya se han dado casos complicados de embriones congelados que han quedado huérfanos después de la muerte de uno o de los dos genitores. No olvidemos incluso el caso de matrimonios que se divorcian y están en desacuerdo con el destino de los embriones congelados. En Suecia, por ejemplo, si el padre muere, el embrión no puede ser transferido a la mujer. En Francia, en el caso de la muerte de un progenitor, el cónyuge sobreviviente es consultado sobre la posibilidad de donar los embriones congelados y si no lo acepta, dichos embriones serán destruidos dentro de los términos que marca la ley. Por lo general, las leyes prevén que los embriones (hijos) congelados que no son reclamados dentro de los cincos años, no son ya deseados y por lo tanto han de ser destruidos.

En general, las técnicas usadas en la procreación artificial, sobre todo la transferencia de varios embriones al seno materno, han dado lugar a un aumento significativo del porcentaje de embarazos múltiples. Por tanto, se ha deslizado la idea de proceder a la así llamada “reducción embrionaria”; la cual consiste en una intervención cuyo fin es reducir el número de embriones o fetos presentes en el seno materno mediante su directa supresión. Desde el punto de vista ético, la reducción embrionaria es un aborto intencional selectivo. Se trata, de hecho, de una eliminación deliberada y directa de uno o más seres humanos inocentes en la fase inicial de su existencia, y como tal constituye siempre un desorden moral grave.

Así pues, se presenta un profundo dilema:

Los embriones sobrantes, que se congelan y guardan, no se pueden implantar en un futuro en la madre; y mucho menos, ser dados en adopción a terceros o ser dedicados para la experimentación; pues como hemos dicho, la fecundación in vitro es inmoral.

Pero tampoco podemos sacarlos del congelador y dejarlos que mueran, pues sería un crimen, ya que son seres humanos dotados de alma y cuerpo. Cualquier experimentación, manipulación o atentado que les cause alguna malformación o la muerte es un pecado grave.

¿Qué se puede hacer con ellos? En la actualidad es un dilema que no está resuelto. Ni la ciencia ni la Iglesia han encontrado un modo moralmente aceptable que respete la vida de estos nuevos seres y al mismo tiempo las leyes de Dios.

Hace años, Juan Pablo II dirigió una «llamada a la conciencia a los responsables del mundo científico y de un modo particular a los médicos para que se detuviera la producción de embriones humanos, teniendo en cuenta que no se vislumbra una salida moralmente lícita para el destino humano de los miles y miles de embriones “congelados”, que son y siguen siendo siempre titulares de los derechos esenciales y que, por tanto, hay que tutelar jurídicamente como personas humanas».

Es por ello que, estamos a la espera de que la ciencia y la Iglesia, cada una en su propio campo, nos aclaren este punto que hoy por hoy es un puro dilema sin solución satisfactoria.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.alertadigital.com/2016/08/13/manipulacion-genetica-y-congelacion-de-los-embriones/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.alertadigital.com/2016/08/13/manipulacion-genetica-y-congelacion-de-los-embriones/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content