Professionals de la Unitat de Gestió Clínica Intercentres de Neurociències dels hospitals Regional de Màlaga i Mare de Déu de la Victòria, que formen part d’un dels grups de recerca de l’Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga (Ibima), es beneficien d’una beca, valorada a 7.500 euros, que els permetrà dissenyar un protocol per al diagnòstic precoç no invasiu de trastorns urinaris en persones diagnosticades d’esclerosi múltiple (EM).

Profesionales de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Neurociencias de los hospitales Regional de Málaga y Virgen de la Victoria, que forman parte de uno de los grupos de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), se benefician de una beca, valorada en 7.500 euros, que les va a permitir diseñar un protocolo para el diagnóstico precoz no invasivo de trastornos urinarios en personas diagnosticadas de esclerosis múltiple (EM).

Així, aquest matí el president de la Fundació Genzyme, Fernando Royo, en presència del gerent dels hospitals públics de Màlaga, Emiliano Nou, ha fet lliurament del diploma acreditatiu de la beca, a la neuròloga del centre sanitari, Teresa Muñoz, en presència de la resta de l’equip de neuròlegs, neurofisiòlegs, neuropsicòlegs i infermeres que van a dur a terme l’estudi.
Els trastorns urinaris és un problema que afecta el 75 per cent dels pacients amb EM, i suposen un potencial risc de complicacions infeccioses i urològiques, a més de comportar un empitjorament clínic i un deteriorament important de la qualitat de vida de les persones que el pateixen .

Actualment, a causa de l’escassa disponibilitat de mètodes de cribratge precoç, el diagnòstic de trastorn urinari es porta a terme mitjançant estudis d’urodinàmia; però, a causa de la seva agressivitat – ja que és un mètode invasiu – el diagnòstic primerenc és complex i retarda, per tant, l’abordatge terapèutic.

Per això, disposar d’un protocol de diagnòstic d’hora i no invasiu, pot ser un gran benefici per als pacients. Aquesta és la finalitat que persegueix aquest projecte, que té com a primer objectiu realitzar un estudi descriptiu per conèixer la prevalença i incidència anual de trastorns urinaris en pacients amb EM a Màlaga, i conèixer quins factors de risc -demográficos, clínics o de diagnòstic per imatge (ressonància medul·lar i de crani) – predisposen a tenir trastorns urinaris en una persona diagnosticada d’EM.

En una segona fase, el projecte inclou un assaig clínic, en fase IV aleatori i obert, de l’eficàcia de l’aplicació d’un protocol de diagnòstic precoç no invasiu dels trastorns urinaris en l’EM. El protocol consta, en primer lloc, d’un test de cribratge ja validat i incorporat a la pràctica clínica, denominat amb les sigles en anglès Absst. Si el test dóna positiu, es continua el protocol diagnòstic amb l’obtenció d’un diari miccional, una ecografia de bufeta, i finalment, una prova neurofisiològica de potencial evocat motor dels músculs del sòl pèlvic, no invasiva, que s’utilitza per primera vegada com a prova diagnòstica en pacients amb EM.

Així, el treball pretén avaluar l’eficàcia de l’aplicació d’un protocol de diagnòstic precoç no invasiu dels trastorns urinaris en l’EM, i la reducció del nombre de complicacions infeccioses i urològiques secundàries; a més de valorar la millora en la qualitat de vida dels pacients amb EM, després de l’aproximació del diagnòstic-terapèutic d’hora dels trastorns urinaris

Actualment, els neuròlegs de l’Hospital Regional de Màlaga tenen en seguiment a uns 1.600 pacients i realitzen a l’any al voltant de 50 nous diagnòstics d’EM.

L’any passat, un total de 607 investigadors dels Hospitals Regional de Màlaga i Mare de Déu de la Victòria, pertanyents a l’Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga (Ibima), van desenvolupar un total de 102 projectes de recerca competitius des dels 38 grups de recerca als que pertanyen. Aquests grups estan gestionats per la Fundació Pública Andalusa per a la Investigació de Màlaga en Biomedicina i Salut (Fimabis).

Así, esta mañana el presidente de la Fundación Genzyme, Fernando Royo, en presencia del gerente de los hospitales públicos de Málaga, Emiliano Nuevo, ha hecho entrega del diploma acreditativo de la beca, a la neuróloga del centro sanitario, Teresa Muñoz, en presencia del resto del equipo de neurólogos, neurofisiólogos, neuropsicólogos y enfermeras que van a llevar a cabo el estudio.
Los trastornos urinarios es un problema que afecta al 75 por ciento de los pacientes con EM, y suponen un potencial riesgo de complicaciones infecciosas y urológicas, además de conllevar un empeoramiento clínico y un deterioro importante de la calidad de vida de las personas que lo padecen.

Actualmente, debido a la escasa disponibilidad de métodos de cribado precoz, el diagnóstico de trastorno urinario se lleva a cabo mediante estudios de urodinamia; sin embargo, debido a su agresividad – ya que es un método invasivo – el diagnóstico temprano es complejo y retrasa, por tanto, el abordaje terapéutico.

Por ello, disponer de un protocolo de diagnóstico temprano y no invasivo, puede ser un gran beneficio para los pacientes. Este es el fin que persigue este proyecto, que tiene como primer objetivo realizar un estudio descriptivo para conocer la prevalencia e incidencia anual de trastornos urinarios en pacientes con EM en Málaga, y conocer qué factores de riesgo —demográficos, clínicos o de diagnóstico por imagen (resonancia medular y de cráneo)— predisponen a tener trastornos urinarios en una persona diagnosticada de EM.

En una segunda fase, el proyecto incluye un ensayo clínico, en fase IV aleatorio y abierto, de la eficacia de la aplicación de un protocolo de diagnóstico precoz no invasivo de los trastornos urinarios en la EM. El protocolo consta, en primer lugar, de un test de cribado ya validado e incorporado a la práctica clínica, denominado con sus siglas en inglés Absst. Si el test da positivo, se continua el protocolo diagnóstico con la obtención de un diario miccional, una ecografía de vejiga, y por último, una prueba neurofisiológica de potencial evocado motor de los músculos del suelo pélvico, no invasiva, que se utiliza por primera vez como prueba diagnóstica en pacientes con EM.

Así, el trabajo pretende evaluar la eficacia de la aplicación de un protocolo de diagnóstico precoz no invasivo de los trastornos urinarios en la EM, y la reducción del número de complicaciones infecciosas y urológicas secundarias; además de valorar la mejoría en la calidad de vida de los pacientes con EM, tras el abordaje diagnóstico-terapéutico temprano de los trastornos urinarios

Actualmente, los neurólogos del Hospital Regional de Málaga tienen en seguimiento a unos 1.600 pacientes y realizan al año alrededor de 50 nuevos diagnósticos de EM.

El pasado año, un total de 607 investigadores de los Hospitales Regional de Málaga y Virgen de la Victoria, pertenecientes al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), desarrollaron un total de 102 proyectos de investigación competitivos desde los 38 grupos de investigación a los que pertenecen. Estos grupos están gestionados por la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis).

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-10/politica/neurologos-del-hospital-regional-de-malaga-e-ibima-reciben-una-ayuda-para-la-investigacion-en-esclerosis-multiple-de-la-fundacion-genzyme/pagina.aspx?idart=981005&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-10/politica/neurologos-del-hospital-regional-de-malaga-e-ibima-reciben-una-ayuda-para-la-investigacion-en-esclerosis-multiple-de-la-fundacion-genzyme/pagina.aspx?idart=981005&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content