Ho confirma l’estudi Cosmo, promogut i finançat per l’Associació Italiana d’Esclerosi Múltiple (AISM).  Lo confirma el estudio CoSMo, promovido y financiado por la Asociación Italiana de Esclerosis Múltiple (AISM).

Lió. 12 d’ octubre 2012. L‘ estudi Cosmo ,  conclòs recentment  i presentat a la premsa al ECTRIMS ( Comitè Europeu per al Tractament i Investigació en Esclerosi Múltiple ), mostra que el 97% de les persones amb EM no té CCSVI ( Insuficiència Venosa cerebroespinal Crònica ). En el 3% restant la trobem en un percentatge anàleg al observat  en pacients amb altres malalties neurològiques i fins i tot en els controls sans . No s’observa diferència entre el CIS ( Síndrome Clínicament Aïllat ) amb respecte a les formes remitent-recurrent en EM o secundària o primària progressiva . Al diagnòstic de CCSVI no van fer presents factors de riscos com la edat i el sexe . Aquests són, en resum , els resultats de l’ estudi Cosmo , promogut i finançat per la Associació Italiana de Esclerosi Múltiple ( AISM ) i presentat a la darrera edició del ECTRIMS , celebrat entre els dies 10 i 13 de octubre a Lió, França .

L’ estudi Cosmo és el major estudi observacional i multicèntric amb lectura a doble cec realitzat fins al moment , amb 1 inversió de 1,5 milions d’ euros : 1.767 casos analitzats , 35 centres neurològics involucrats , 26 ecografistes formats , distribuïts per tot el país , L’ avaluació final de l’ estudi Cosmo es va dur a terme en 1.165 persones amb EM, comparant amb 376 controls normals i amb 226 persones amb altres malalties neurològiques .

El mecanisme de revisió , competent i lliure de qualsevol judici previ relacionat amb el partit amb la persona examinada , junt amb la àmplia multicentricitat i el nombre de mostres analitzades – unit a la major base de dades sobre els temes examinats ( que queda a disposició de la comunitat científica ) – constitueixen  els punts forts i la singularitat d’ aquest estudi ,  assegurant la seva fiabilitat científica .

Estudi Cosmo , anàlisi de dades

D’un total de 1.165 persones amb Esclerosi Múltiple (EM) examinades , només en 38 es va detectar CCSVI , és a dir , només en el 3,26% de les persones amb EM. La Insuficiència Venosa cerebroespinal Crònica ( CCSVI ) va aparèixer en 12 subjectes sans de 376 examinats , el que representa   el 2,13% dels casos , per últim es va descobrir en el 3,10% dels casos de persones amb altres malalties neurològiques : només en 6 dels 226.

” Una freqüència tan baixa , unida a la mínima presència de CCSVI en els 3 diferents grups de persones analitzats , descarten qualsevol dubte i eliminen tota possibilitat d’ associació entre EM i CCSVI ” – assegura el professor Mario Alberto Battaglia , President de la Fundació Italiana Esclerosi Múltiple ( FISM ): “Per curar l’EM i derrotar- és necessari explorar altres alternatives “.

Opinió del investigador principal de l’ Estudi  C Osmo .

Giancarlo Comissió – Director del Departament de Neurologia i el Institut de Neurologia Experimental de la Universitat Vita-Salute-Sant Raffaele , de Milà :  “Els dades demostren que la Insuficiència Venosa cerebroespinal Crònica no és 01:00 patologia lligada a la comunitat científica ja havia rebutjat la idea que la CCSVI podria ser la causa de l’EM. Però molts de nosaltres , investigadors científics , havíem pensat que no es podia descartar a priori que la CCSVI tingués algun paper , si bé secundari , entre els diversos factors que entren en joc en la determinació de l’ evolució de la Esclerosi Múltiple . Els resultats de l’ estudi cosmo posen en relleu que no hi ha cap relació , fins i tot per 1 paper de menor importància , entre la CCSVI i l’EM. No existeix raó alguna que ens portés a guarir la CCSVI si volem acabar amb la Esclerosi Múltiple “.

Gianluigi Mancardi – President del Comitè Científic de la AISM i director del Departament de Neurociències , Rehabilitació , Oftalmologia i Genètica , Universitat de Gènova :  “Diferents estudis al voltant de la CCSVI i la EM es van realitzar mitjançant petites mostres , per aquest motiu el FISM seleccionar 1 mostra molt àmplia de persones: a major nombre de persones analitzades , major fiabilitat en el resultat. més, 1 investigació fiable ha de ser multicèntrica. Molts estudis sobre CCSVI són monocèntrics i, per tant, no tenen validesa científica . Per determinar 1 possible associació entre una síndrome i 1 malaltia, aquesta associació ha d’estar present en qualsevol lloc del món de manera que és imprescindible un nombre extens de Centres participants. Un valor fonamental del estudi Cosmo és seu mecanisme de revisió en cec , tant per part de l’examinador local com l’avaluador central, ja que assegura que el coneixement de la persona en estudi no pugui afectar la valoració i no indueixi a veure o no veure la presència de la síndrome de CCSVI “.

Opinió de  AISM (Associació Italiana d’Esclerosi Múltiple)

Al voltant del 97% de les persones amb EM no tenen CCSVI. Els percentatges de CCSVI són molt similars tant en persones amb Esclerosi Múltiple (3%) com en pacients amb altres malalties neurològiques (3%) i fins i tot en els controls sans (2 %).

És evident, per tant, que la CCSVI no és una patologia associada a l’esclerosi múltiple. Sobre la base d’aquests resultats, obtinguts gràcies a la investigació científica dedicada a persones amb EM, ja no cal sotmetre a més proves destinades a diagnosticar la CCSVI ni a intervencions quirúrgiques en venes. Per curar l’EM i derrotar-cal explorar altres alternatives.

Aquesta és la informació, científicament validada, que avui, tal com va prometre, la AISM posa a disposició de totes les persones amb EM de manera que aquestes siguin capaços de decidir amb el major grau de coneixement la millor manera de procurar-se una vida de qualitat . innecessaris.

AISM insta el Ministeri de Salut, a les Regions ia totes les institucions responsables en la gestió de les polítiques socials i sanitàries a tenir en compte els resultats facilitats per l’estudi cosmo en la definició de nous tractaments per l’Esclerosi Múltiple i proporcionar noves recomanacions a les persones i organitzacions de salut.

Com sempre ha fet en la seva història, AISM seguirà estant a l’avantguarda a Itàlia i al món per impulsar la recerca més prometedora i urgent de les causes de la malaltia, de la identificació dels tractaments encara inexistents respecte a les formes més severes de l’EM, les progressives, de l’experimentació en humans mitjançant “teràpies amb cèl · lules mare”, de l’obtenció de nous tractaments més personalitzats, d’aconseguir que cada dia la rehabilitació sigui més eficaç i reforci l’autonomia i la llibertat quotidiana que totes les persones amb Esclerosi Múltiple desitgen.

Mario Alberto Battaglia (President de la FISM) – Agustí D’Ercole (President AISM)

AISM (Associació Italiana d’Esclerosi Múltiple) www.aism.it

Més informació sobre CCSVI publicada per Esclerosi Múltiple Espanya:

– gener 2011: Actualitat a CCSVI

– Oct 2010:  Consens de la comunitat  científica : el CCSVI  no

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.esclerosismultiple.com/investigacion/ficha.php?id_not=317

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Lyon. 12 de octubre 2012. El estudio CoSMo, concluido recientemente y presentado a la prensa en el ECTRIMS (Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple), muestra que el 97% de las personas con EM no tiene CCSVI (Insuficiencia Venosa Cerebroespinal Crónica). En el 3% restante la encontramos en un porcentaje análogo al observado en pacientes con otras enfermedades neurológicas e incluso en los controles sanos. No se observa diferencia entre el CIS (Síndrome Clínicamente Aislado) con respecto a las formas remitente-recurrente en EM o secundaria o primaria progresiva. En el diagnóstico de CCSVI no se hicieron presentes factores de riesgos como la edad y el sexo. Estos son, en resumen, los resultados del estudio CoSMo, promovido y financiado por la Asociación Italiana de Esclerosis Múltiple (AISM) y presentado en la última edición del ECTRIMS, celebrado entre los días 10 y 13 de octubre en Lyon, Francia.

El estudio CoSMo es el mayor estudio observacional y multicéntrico con lectura a doble ciego realizado hasta el momento, con una inversión de 1,5 millones de euros: 1.767 casos analizados, 35 centros neurológicos involucrados, 26 ecografistas formados, distribuidos por todo el país, 3 revisores expertos internacionales, que han trabajado durante dos años para llegar a las conclusiones del estudio. La evaluación final del estudio CoSMo se llevó a cabo en 1.165 personas con EM, comparándose con 376 controles normales y con 226 personas con otras enfermedades neurológicas.

El mecanismo de revisión, competente y libre de cualquier juicio previo relacionado con el encuentro con la persona examinada, junto con la amplia multicentricidad y el número de muestras analizadas – unido a la mayor base de datos sobre los temas examinados (que queda a disposición de la comunidad científica) – constituyen los puntos fuertes y la singularidad de este estudio,  asegurando su fiabilidad científica.

 Estudio CoSMo, análisis de datos

De un total de 1.165 personas con Esclerosis Múltiple (EM) examinadas, sólo en 38 se detectó CCSVI, es decir, sólo en el 3,26% de las personas con EM. La Insuficiencia Venosa Cerebroespinal Crónica (CCSVI) apareció en 12 sujetos sanos de 376 examinados, lo que representa  el 2,13% de los casos; por último se descubrió en el 3,10% de los casos de personas con otras enfermedades neurológicas: sólo en 6 de los 226.

“Una frecuencia tan baja, unida a la mínima presencia de CCSVI en los tres diferentes grupos de personas analizados, descartan cualquier duda y eliminan toda posibilidad de asociación entre EM y CCSVI” – asegura el profesor Mario Alberto Battaglia, Presidente de la Fundación Italiana Esclerosis Múltiple (FISM): “Para curar la EM y derrotarla es necesario explorar otras alternativas”.

 Opinión del investigador principal del Estudio CoSMo.

Giancarlo Comi- Director del Departamento de Neurología y el Instituto de Neurología Experimental de la Universidad Vita-Salute- San Raffaele, de Milán: “Los datos demuestran que la Insuficiencia Venosa Cerebroespinal Crónica no es una patología ligada a la Esclerosis Múltiple. Tanto es así que existe en tasas similares en todos los sujetos sanos. Desde hace tiempo, apoyada por significativas razones bien documentadas en las publicaciones científicas, la comunidad científica ya había rechazado la idea de que la CCSVI podría ser la causa de la EM. Sin embargo, muchos de nosotros, investigadores científicos, habíamos pensado que no se podía descartar a priori que la CCSVI tuviera algún papel, si bien secundario, entre los diversos factores que entran en juego en la determinación de la evolución de la Esclerosis Múltiple. Los resultados del estudio CoSMo ponen de relieve que no hay ninguna relación, incluso para un papel de menor importancia, entre la CCSVI y la EM. No existe razón alguna que nos llevara a curar la CCSVI si queremos acabar con la Esclerosis Múltiple”.

Gianluigi Mancardi – Presidente del Comité Científico de la AISM y Director del Departamento de Neurociencias, Rehabilitación, Oftalmología y Genética, Universidad de Génova: “Diferentes estudios en torno a la CCSVI y la EM se realizaron mediante pequeñas muestras; por este motivo el FISM seleccionó una muestra muy amplia de personas: a mayor número de personas analizadas, mayor fiabilidad en el resultado. Además, una investigación fiable debe ser multicéntrica. Muchos estudios sobre CCSVI son monocéntricos y, por lo tanto, carentes de validez científica. Para determinar una posible asociación entre un síndrome y una enfermedad, dicha asociación debe estar presente en cualquier lugar del mundo de modo que es imprescindible un número extenso de Centros participantes. Un valor fundamental del estudio CoSMo es su mecanismo de revisión en ciego, tanto por parte del examinador local como del evaluador central, ya que asegura que el conocimiento de la persona en estudio no pueda afectar a la valoración y no induzca a ver o no ver la presencia del síndrome de CCSVI”.

Opinión de AISM (Asociación Italiana de Esclerosis Múltiple)

En torno al 97% de las personas con EM no tienen CCSVI. Los porcentajes de CCSVI son muy similares tanto en personas con Esclerosis Múltiple (3%) como en pacientes con otras enfermedades neurológicas (3%) e incluso en los controles sanos (2%).

Es evidente, por tanto, que la CCSVI no es una patología asociada a la Esclerosis Múltiple. Sobre la base de estos resultados, obtenidos gracias a la investigación científica dedicada a personas con EM, ya no es necesario someterse a más pruebas destinadas a diagnosticar la CCSVI ni a intervenciones quirúrgicas en venas. Para curar la EM y derrotarla es necesario explorar otras alternativas.

Esta es la información, científicamente validada, que hoy, tal y como prometió, la AISM pone a disposición de todas las personas con EM de manera que estas sean

investigaciones científicas que se estén llevando a cabo tanto en Italia como en el contexto internacional, a que tomen nota de los resultados obtenidos en el CoSMo, con la finalidad común de proteger la salud de las personas y de no exponerlas a riesgos innecesarios.

AISM insta al Ministerio de Salud, a las Regiones y a todas las instituciones responsables en la gestión de las políticas sociales y sanitarias a tener en cuenta los resultados facilitados por el estudio CoSMo en la definición de nuevos tratamientos para la Esclerosis Múltiple y proporcionar nuevas recomendaciones a las personas y organizaciones de salud.

Como siempre ha hecho en su historia, AISM seguirá estando a la vanguardia en Italia y en el mundo para impulsar la investigación más prometedora y urgente de las causas de la enfermedad, de la identificación de los tratamientos aún inexistentes respecto a las formas más severas de la EM, las progresivas, de la experimentación en humanos mediante “terapias con células madre”, de la obtención de nuevos tratamientos más personalizados, de lograr que cada día la rehabilitación sea más eficaz y refuerce la autonomía y la libertad cotidiana que todas las personas con Esclerosis Múltiple desean.

Mario Alberto Battaglia (Presidente de la FISM) – Agustino D’Ercole ( Presidente AISM)

AISM (Asociación Italiana de Esclerosis Múltiple) www.aism.it

Más información sobre CCSVI publicada por Esclerosis Múltiple España:

– Enero 2011: Actualidad en CCSVI

– Oct 2010: Consenso de la comunidad científica: el CCSVI no

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.esclerosismultiple.com/investigacion/ficha.php?id_not=317

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content