El 61 per cent dels farmacèutics d’hospital disposa de recomanacions expresses des del punt de vista logístic per garantir l’adequada cobertura en l’atenció de pacients externs, el 78 per cent de procediments, el 23 de resultats i el 16 no disposa de cap recomanació expressa. Així s’assenyala en el Mapa Estratègic d’Atenció Farmacèutica al Pacient Extern (Mapex) que acaba de presentar la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH).

Aquesta enquesta també recull que el 51 per cent d’aquests professionals no disposen de cap mecanisme o criteri definits per distribuir el temps i la càrrega assistencial de l’àrea de pacients externs, només en el 57 per cent dels casos s’avalua periòdicament la càrrega assistencial que suposa l’atenció a aquestes persones i el 73 per cent no disposen de cap procediment per detectar i / o difondre les pràctiques pioneres dutes a terme en l’àrea de pacients externs.

Quant als serveis clínics on els farmacèutics especialistes de l’àrea de pacients externs estan participant activament en l’equip assistencial multidisciplinari són aparell digestiu (61 per cent), dermatologia (40), hematologia (40), medicina infecciosa (48), medicina interna (32), neurologia (29), oncologia (47), reumatologia (47), pediatria (17), pediatria (10), a més d’altres especialitats.

Així mateix, únicament el 22 per cent dels farmacèutics hospitalaris tenen definides formalment les responsabilitats del farmacèutic especialista en els equips multidisciplinaris en els quals participa però, quant a les actuacions dins dels equips assistencials, participen en l’elaboració de protocols i guies clíniques el 66 per cent d’aquests professionals; en sessions clíniques al 46; en sessions bibliogràfiques al 15; en projectes de recerca el 33; en la definició d’indicadors i avaluació de resultats el 47; i treballen en el consens d’informació al pacient com fullets i fulls de medicació el 22.

Pel que fa a l’accés a la història clínica electrònica del pacient des de l’àrea del pacient extern, el 89 per cent dels farmacèutics d’hospital té aquesta opció, el dos per cent no, mentre que en el vuit per cent dels casos no existeix aquesta eina a l’hospital. A més, el 66 per cent dels farmacèutics d’hospital no disposen d’una eina que integri la història farmacoterapèutica del pacient amb la prescripció de medicaments de dispensació hospitalària.

Així mateix, el 54 per cent d’aquests professionals utilitzen sistemes de citació integrats en les rutines del servei per a pacients externs.

Reenfocament del model

Ramón Morillo, coordinador del Projecte Mapex de la SEFH, va explicar a GM pel que fa a aquestes dades que sembla clar que l’assistència clàssica ha donat resultats però cal un reenfocament del model assistencial per donar més valor als pacients, al sistema sanitari ia la societat. Tot el relacionat amb la individualització i, al seu torn, l’estandardització de l’assistència basada en models d’estratificació han de ser eines que es desenvolupin a partir d’ara.

D’altra banda, va posar sobre la taula el concepte oportunitat, entès com dur a terme atenció farmacèutica no només en el moment en què es interacciona amb els pacients a l’hospital, sinó també en un entorn més enllà de l’hospital recolzats per les noves tecnologies , cosa que ha de ser un altre dels eixos fonamentals del model a desenvolupar en els propers anys amb les iniciatives que s’estan posant en marxa en Mapex. D’altra banda, va posar en valor l’atenció farmacèutica basada en objectius i en resultats en salut dels pacients.

En aquest sentit, Morillo ha apuntat que l’enfocament tradicional havia estat el d’aconseguir un adequat control clínic a través de l’ús correcte dels medicaments i ara ja no cal fer tant èmfasi en els problemes relacionats amb la medicació, sinó en els objectius en relació a la farmacoteràpia “i això va més enllà del mer reforç de l’adherència”, també cal alinear-se i planificar objectius per als pacients que acudeixen a les consultes externes i anar més enllà i seguir buscant que els pacients compleixin amb els objectius que el farmacèutic, juntament amb la resta de l’equip multidisciplinari, plasma per a cada un d’ells.

La SEFH ha posat ja en marxa algunes de les inicitivas transversals

Ramón Morillo ha explicat a més que des de la SEFH porten ja un temps treballant prioritzant iniciatives després d’haver realitzat una conferència de consens per destacar quins dur a terme pel que fa a importància i factibilitat en els propers anys, cosa que van fer de forma transversal.

També des de l’octubre de l’any passat fins ara no solament estan treballant de manera transversal, sinó que també ho estan fent per àrees específiques de les patologies més prevalents en el seu entorn, com poden ser les malalties víriques, la oncohematologia, l’esclerosi múltiple i les teràpies inmunomediadas, “tot el que tingui a veure amb reumatologia, digestiu i dermatologia, per exemple”.

En aquesta línia ha assenyalat que s’estan prioritzant iniciatives, com pot ser la de comunicació amb els pacients, que s’estan duent a terme ara i de les que probablement es presentin els resultats obtinguts en el pròxim congrés d’aquesta societat científica.

Els diferents grups estan també treballant molt en funció de les necessitats i iniciatives que han considerat prioritàries, per exemple en desenvolupar els models d’estratificació, en centrar les bases per a la integració definitiva en equips multidisciplinaris oa centrar resultats en salut en base als nous models de treball.

Així mateix, Morillo va detallar que tenen encara moltes iniciatives a implantar, tant des del punt de vista tecnològic de resultats en salut com de dades en pràctica clínica real en els propers anys, ja que el Projecte Mapex té perspectiva de desenvolupar-se, de fet, la mateixa enquesta està plantejada d’aquesta manera, es fa una “foto” de la situació actual, es desenvolupen les iniciatives, cadascú les implanta en el seu entorn, i es torna a fer una altra foto dins d’un temps per veure quina ha estat l’evolució.

El 61 por ciento de los farmacéuticos de hospital dispone de recomendaciones expresas desde el punto de vista logístico para garantizar la adecuada cobertura en la atención de pacientes externos, el 78 por ciento de procedimientos, el 23 de resultados y el 16 no dispone de ninguna recomendación expresa. Así se señala en el Mapa Estratégico de Atención Farmacéutica al Paciente Externo (Mapex) que acaba de presentar la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).

Esta encuesta también recoge que el 51 por ciento de estos profesionales no disponen de ningún mecanismo o criterio definidos para distribuir el tiempo y la carga asistencial del área de pacientes externos, solo en el 57 por ciento de los casos se evalúa periódicamente la carga asistencial que supone la atención a estas personas y el 73 por ciento no disponen de ningún procedimiento para detectar y/o difundir las prácticas pioneras llevadas a cabo en el área de pacientes externos.

En cuanto a los servicios clínicos donde los farmacéuticos especialistas del área de pacientes externos están participando activamente en el equipo asistencial multidisciplinar son aparato digestivo (61 por ciento), dermatología (40), hematología (40), medicina infecciosa (48), medicina interna (32), neurología (29), oncología (47), reumatología (47), pediatría (17), pediatría (10), además de otras especialidades.

Asimismo, únicamente el 22 por ciento de los farmacéuticos hospitalarios tienen definidas formalmente las responsabilidades del farmacéutico especialista en los equipos multidisciplinares en los que participa pero, en cuanto a las actuaciones dentro de los equipos asistenciales, participan en la elaboración de protocolos y guías clínicas el 66 por ciento de estos profesionales; en sesiones clínicas el 46; en sesiones bibliográficas el 15; en proyectos de investigación el 33; en la definición de indicadores y evaluación de resultados el 47; y trabajan en el consenso de información al paciente como folletos y hojas de medicación el 22.

En lo que respecta al acceso a la historia clínica electrónica del paciente desde el área del paciente externo, el 89 por ciento de los farmacéuticos de hospital tiene esta opción, el dos por ciento no, mientras que en el ocho por ciento de los casos no existe esta herramienta en el hospital. Además, el 66 por ciento de los farmacéuticos de hospital no disponen de una herramienta que integre la historia farmacoterapéutica del paciente con la prescripción de medicamentos de dispensación hospitalaria.

Asimismo, el 54 por ciento de estos profesionales utilizan sistemas de citación integrados en las rutinas del servicio para pacientes externos.

Reenfoque del modelo

Ramón Morillo, coordinador del Proyecto Mapex de la SEFH, explicó a GM en cuanto a estos datos que parece claro que la asistencia clásica ha dado resultados pero es necesario un reenfoque del modelo asistencial para dar más valor a los pacientes, al sistema sanitario y a la sociedad. Todo lo relacionado con la individualización y, a su vez, la estandarización de la asistencia basada en modelos de estratificación tienen que ser herramientas que se desarrollen a partir de ahora.

Por otro lado, puso sobre la mesa el concepto oportunidad, entendido como llevar a cabo atención farmacéutica no solamente en el momento en el que se interacciona con los pacientes en el hospital, sino también en un entorno más allá del hospital apoyados por las nuevas tecnologías, algo que tiene que ser otro de los ejes fundamentales del modelo a desarrollar en los próximos años con las iniciativas que se están poniendo en marcha en Mapex. Por otro lado, puso en valor la atención farmacéutica basada en objetivos y en resultados en salud de los pacientes.

En este sentido, Morillo apuntó a que el enfoque tradicional había sido el de lograr un adecuado control clínico a través del uso correcto de los medicamentos y ahora ya no hay que hacer tanto énfasis en los problemas relacionados con la medicación, sino en los objetivos en relación a la farmacoterapia “y eso va más allá del mero refuerzo de la adherencia”, también hay que alinearse y planificar objetivos para los pacientes que acuden a las consultas externas e ir más allá y seguir buscando que los pacientes cumplan con los objetivos que el farmacéutico, junto con el resto del equipo multidisciplinar, plasma para cada uno de ellos.

La SEFH ha puesto ya en marcha algunas de las inicitivas transversales

Ramón Morillo explicó además que desde la SEFH llevan ya un tiempo trabajando priorizando iniciativas tras haber realizado una conferencia de consenso para destacar cuáles llevar a cabo en cuanto a importancia y factibilidad en los próximos años, algo que hicieron de forma transversal.

También desde octubre del año pasado hasta ahora no solamente están trabajando de manera transversal, sino que también lo están haciendo por áreas específicas de las patologías más prevalentes en su entorno, como pueden ser las enfermedades víricas, la oncohematología, la esclerosis múltiple y las terapias inmunomediadas, “todo lo que tenga que ver con reumatología, digestivo y dermatología, por ejemplo”.

En esta línea señaló que se están priorizando iniciativas, como puede ser la de comunicación con los pacientes, que se están llevando a cabo ahora y de las que probablemente se presenten los resultados obtenidos en el próximo congreso de esta sociedad científica.

Los diferentes grupos están también trabajando mucho en función de las necesidades e iniciativas que han considerado prioritarias, por ejemplo en desarrollar los modelos de estratificación, en centrar las bases para la integración definitiva en equipos multidisciplinares o en centrar resultados en salud en base a los nuevos modelos de trabajo.

Asimismo, Morillo detalló que tienen todavía muchas iniciativas a implantar, tanto desde el punto de vista tecnológico de resultados en salud como de datos en práctica clínica real en los próximos años, pues el Proyecto Mapex tiene perspectiva de desarrollarse, de hecho, la propia encuesta está planteada de esa manera, se hace una “foto” de la situación actual, se desarrollan las iniciativas, cada uno las implanta en su entorno, y se vuelve a hacer otra foto dentro de un tiempo para ver cuál ha sido la evolución.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-06-24/suplementos-y-especiales/solo-al-57-de-los-farmaceuticos-se-les-evalua-la-carga-del-paciente-externo/pagina.aspx?idart=989178&utm_
source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-06-24/suplementos-y-especiales/solo-al-57-de-los-farmaceuticos-se-les-evalua-la-carga-del-paciente-externo/pagina.aspx?idart=989178&utm_
source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content