La comunitat científica ha redefinit els criteris d’aquesta malaltia que permeten un diagnòstic més precoç i una implantació més ràpida de la teràpia.La comunidad científica ha redefinido los criterios de esta enfermedad que permiten un diagnóstico más precoz y una implantación más rápida de la terapia.

A Espanya es comptabilitzen unes 40.000 persones afectades d’esclerosi múltiple, que superen els dos milions de casos a tot el món. És una afecció progressiva que suposa la principal causa d’incapacitat per trastorn neurològic i un dels primers motius d’invalidesa entre els adults joves, després dels accidents de trànsit. A pesar que en els últims anys s’han registrat importants avanços en el coneixement de les causes i en el tractament, encara queda un llarg camí per recórrer. Els avanços recents aconseguits en el diagnòstic precoç i les investigacions relacionades amb la teràpia de cèl·lules mares són, sens dubte, un important pas avanci.

Tweet

L’esclerosi múltiple és una malaltia que provoca que el sistema immunològic propi actuï contra la mielina, la substància que recobreix les fibres nervioses. De manera progressiva, el sistema nerviós central perd la seva funció en diferents parts de l’organisme. Recentment s’han definit nous criteris en el diagnòstic de l’Esclerosi Múltiple (EM), que permeten un diagnòstic més precoç i abordar la patologia al més aviat possible amb l’inici del tractament, un factor favorable per a l’evolució posterior.

El diagnòstic d’aquesta afecció inflamatoria crònica es basa sobretot en les manifestacions del pacient. En una dona jove que desenvolupa deficiències motores o sensitives focals amb recuperació posterior, la sospita de la malaltia és alta.

Diagnòstic de l’esclerosi

Fins ara, el diagnòstic es considerava segur quan s’havien registrat dos brots de focalidad neurològica amb evidència de lesions en àrees separades del sistema nerviós central. El nou abordatge contempla que, per al diagnòstic, és suficient que una sola ressonància magnètica sigui compatible amb l’esclerosi, sense necessitat d’esperar un interval de temps amb una segona ressonància. D’aquesta manera, si una persona té una clínica sospitosa i la ressonància posa en evidència lesionis, pot realitzar-se el diagnòstic sense haver d’esperar al fet que el pacient registri un segon brot o que es detectin noves lesions en una altra ressonància posterior.

Entre el grup d’experts que han definit els nous criteris diagnòstics figura Xavier Montalban, cap del grup d’investigació en Neuroinmunología del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i director del CEM-Cat. El fet posiciona a aquest equip com a referent en la malaltia.

Diagnòstic precoç
 

 

D’altra banda, Luisa María Villar, cap de la Secció de *Inmunoquímica de l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha desenvolupat dos test que faciliten el diagnòstic precoç i ajuden a establir el pronòstic. Ambdues proves tenen com a base la detecció d’immunoglobulines (anticossos) en el líquid cefaloraquidi, que banya el cervell i la medul·la espinal.

L’estudi del líquid cefaloraquidi té també un paper important en el diagnòstic d’aquesta patologia crònica. La dada més rellevant és l’augment d’un tipus de proteïnes (immunoglobulines) amb la presència d’unes bandes característiques (bandes *oligoclonales), una troballa comuna en el 80% de les persones que pateixen aquesta forma d’esclerosi. En un dels test desenvolupats es detecten, en concret, bandes *oligoclonales d’immunoglobulina M, mentre que en l’altre es detecten immunoglobulines G. Ambdues permeten identificar als afectats amb els primers símptomes i establir una previsió en l’evolució, que facilita l’enfocament del tractament de forma més o menys agressiva.

L’esperança de les cèl·lules mare
En 15 països de tothom es duu a terme un assaig amb teràpia de cèl·lules mare. La investigació, coordinada per l’Hospital *Clínic de Barcelona, intenta avaluar l’eficàcia del tractament amb aquest tipus de cèl·lules, obtingudes de la medul·la òssia del propi afectat, en la inflamació i els canvis *degenerativos relacionats amb l’esclerosi múltiple. En l’assaig està previst que participin 16 pacients. Els requisits són que no travessin fases evolutives avançades i hagi fracassat la teràpia habitual. Aquest tipus d’abordatge terapèutic té com a objectiu reemplaçar les cèl·lules danyades, augmentar els processos de reparació i regenerar els circuits neuronals.

La teràpia amb cèl·lules mare actua a través de la reparació de la mielina danyada i de la inmunomodulación * (intervenció en els processos d’autorregulació del sistema de defensa), que evita el dany immune al sistema nerviós. També s’espera que les cèl·lules mare ajudin a reconstruir les fibres nervioses perdudes, la qual cosa podria reparar el dany provocat en la seva evolució, causa primordial de la incapacitat d’aquesta afecció.
El recurs a cèl·lules mare com a possible tractament comporta molt interès científic i també mediàtic. Malgrat això, i que algunes investigacions revelen resultats esperançadors, l’ús de cèl·lules mare en el tractament de l’esclerosi múltiple està encara en fase experimental, ja que és una tècnica complexa, amb possibilitat d’efectes adversos importants, relacionats sobretot amb la medicació *inmunosupresora.

MEDICAMENTS EN EL TRACTAMENT D’ESCLEROSI
Avui dia, les principals opcions de tractament passen pels fàrmacs. Un dels *puntales són els *corticoides en els brots de la malaltia, per disminuir la durada i gravetat. Però a pesar que acceleren la recuperació

de les exacerbaciones, no està demostrat que influeixin en l’evolució de la patologia ni en la discapacitat final. Una altra línia de tractament són els medicaments inmunosupresors i els interferons, que disminuirien la freqüència de brots i l’acumulació de discapacitat.

Altres utilitzats són l’acetat de glatiramer, amb eficàcia similar a la dels interferones, encara que amb un altre mecanisme d’acció, i els anticossos monoclonals. Entre les opcions més noves, figura fingolimod, primer fàrmac d’un nou tipus de substàncies que ajuden a reduir l’atac del sistema immune al sistema nerviós central, la qual cosa impedeix que els limfòcits ho danyin.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2011/06/12/201199.php

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

En España se contabilizan unas 40.000 personas afectadas de esclerosis múltiple, que superan los dos millones de casos en todo el mundo. Es una afección progresiva que supone la principal causa de incapacidad por trastorno neurológico y uno de los primeros motivos de invalidez entre los adultos jóvenes, después de los accidentes de tráfico. A pesar de que en los últimos años se han registrado importantes avances en el conocimiento de las causas y en el tratamiento, todavía queda un largo camino por recorrer. Los avances recientes logrados en el diagnóstico precoz y las investigaciones relacionadas con la terapia de células madres son, sin duda, un importante paso adelante.

Tweet

La esclerosis múltiple es una enfermedad que provoca que el sistema inmunológico propio actúe contra la mielina, la sustancia que recubre las fibras nerviosas. De manera progresiva, el sistema nervioso central pierde su función en distintas partes del organismo. Recientemente se han definido nuevos criterios en el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple (EM), que permiten un diagnóstico más precoz y abordar la patología lo antes posible con el inicio del tratamiento, un factor favorable para la evolución posterior.

El diagnóstico de esta afección inflamatoria crónica se basa sobre todo en las manifestaciones del paciente. En una mujer joven que desarrolla deficiencias motoras o sensitivas focales con recuperación posterior, la sospecha de la enfermedad es alta.

Diagnóstico de la esclerosis

 

Hasta ahora, el diagnóstico se consideraba seguro cuando se habían registrado dos brotes de focalidad neurológica con evidencia de lesiones en áreas separadas del sistema nervioso central. El nuevo abordaje contempla que, para el diagnóstico, es suficiente que una sola resonancia magnética sea compatible con la esclerosis, sin necesidad de esperar un intervalo de tiempo con una segunda resonancia. De esta manera, si una persona tiene una clínica sospechosa y la resonancia pone en evidencia lesiones, puede realizarse el diagnóstico sin tener que esperar a que el paciente registre un segundo brote o que se detecten nuevas lesiones en otra resonancia posterior.

Entre el grupo de expertos que han definido los nuevos criterios diagnósticos figura Xavier Montalban, jefe del grupo de investigación en Neuroinmunología del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) y director del CEM-Cat. El hecho posiciona a este equipo como referente en la enfermedad.

Diagnóstico precoz

Por otra parte, Luisa María Villar, jefa de la Sección de Inmunoquímica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha desarrollado dos test que facilitan el diagnóstico precoz y ayudan a establecer el pronóstico. Ambas pruebas tienen como base la detección de inmunoglobulinas (anticuerpos) en el líquido cefalorraquídeo, que baña el cerebro y la médula espinal.

El estudio del líquido cefalorraquídeo tiene también un papel importante en el diagnóstico de esta patología crónica. El dato más relevante es el aumento de un tipo de proteínas (inmunoglobulinas) con la presencia de unas bandas características (bandas oligoclonales), un hallazgo común en el 80% de las personas que padecen esta forma de esclerosis. En uno de los test desarrollados se detectan, en concreto, bandas oligoclonales de inmunoglobulina M, mientras que en el otro se detectan inmunoglobulinas G. Ambas permiten identificar a los afectados con los primeros síntomas y establecer una previsión en la evolución, que facilita el enfoque del tratamiento de forma más o menos agresiva.

La esperanza de las células madre

En 15 países de todo el mundo se lleva a cabo un ensayo con terapia de células madre. La investigación, coordinada por el Hospital Clínic de Barcelona, intenta evaluar la eficacia del tratamiento con este tipo de células, obtenidas de la médula ósea del propio afectado, en la inflamación y los cambios degenerativos relacionados con la esclerosis múltiple. En el ensayo está previsto que participen 16 pacientes. Los requisitos son que no atraviesen fases evolutivas avanzadas y haya fracasado la terapia habitual. Este tipo de abordaje terapéutico tiene como objetivo reemplazar las células dañadas, aumentar los procesos de reparación y regenerar los circuitos neuronales.

La terapia con células madre actúa a través de la reparación de la mielina dañada y de la inmunomodulación (intervención en los procesos de autorregulación del sistema de defensa), que evita el daño inmune al sistema nervioso. También se espera que las células madre ayuden a reconstruir las fibras nerviosas perdidas, lo que podría reparar el daño provocado en su evolución, causa primordial de la incapacidad de esta afección.

El recurso a células madre como posible tratamiento conlleva mucho interés científico y también mediático. A pesar de ello, y de que algunas investigaciones revelan resultados esperanzadores, el uso de células madre en el tratamiento de la esclerosis múltiple está todavía en fase experimental, ya que es una técnica compleja, con posibilidad de efectos adversos importantes, relacionados sobre todo con la medicación inmunosupresora.

MEDICAMENTOS EN EL TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS

Hoy en día, las principales opciones de tratamiento pasan por los fármacos. Uno de los puntales son los corticoides en los brotes de la enfermedad, para disminuir la duración y gravedad. Pero a pesar de que aceleran la recuperación de las exacerbaciones, no está demostrado que influyan en la evolución de la patología ni en la discapacidad final. Otra línea de tratamiento son los medicamentos inmunosupresores y los interferones, que disminuirían la frecuencia de brotes y la acumulación de discapacidad.

Otros utilizados son el acetato de glatiramer, con eficacia similar a la de los interferones, aunque con otro mecanismo de acción, y los anticuerpos monoclonales. Entre las opciones más novedosas, figura fingolimod, primer fármaco de un nuevo tipo de sustancias que ayudan a reducir el ataque del sistema inmune al sistema nervioso central, lo que impide que los linfocitos lo dañen.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2011/06/12/201199.php

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content