El Biobanco té mostres d’ADN, tumors i cervells que recullen 230 metges en les biòpsies o les operacionsEl Biobanco cuenta con muestras de ADN, tumores y cerebros que recogen 230 médicos en las biopsias o las operaciones

Sang, orina, saliva, llàgrimes, ungles, líquid cefaloraquidi, cervells, cèl · lules i fins tumors … Aquests ingredients tan poc atractius conformen el Biobanc Basc per a la Recerca, també conegut com O + Ehun. La seva existència es remunta a fa només tres anys.

Va ser el 2009 quan científics de la Fundació BIOEF decidir que havia arribat el moment de coordinar des de la seva seu a Sondika el primer banc de material biològic de tot Espanya. Amb quina finalitat? Avançar en l’estudi de més de tres-centes malalties com la diabetis, càncer, esclerosi múltiple, asma, malalties cardiovasculars, obesitat, alzheimer, esquizofrènia, distròfies musculars o atàxies, entre altres.

Des de llavors, els principals hospitals d’Osakidetza, el donostiarra Onkologikoa i el Centre de Transfusions de Galdakao formen una xarxa única que emmagatzema i conserva de forma sistematitzada tot tipus de mostres del cos humà. El material aportat per aquests centres es processa de forma idèntica i es gestiona des de la finestreta única de Sondika, seu oficial d’aquest peculiar dipòsit, el primer que ha aconseguit l’acreditació de l’Institut de Salut Carles III, el centre encarregat de coordinar la recerca sanitària pública a Espanya.

Des de la seva posada en marxa fa gairebé quatre anys, el Biobanc basc ha aconseguit reunir «mig milió de mostres, corresponents a altres tantes persones», revela el seu director científic, Roberto Bilbao. «Un metge veu a una sèrie de pacients amb la mateixa malaltia. Els posa un mateix tractament i, no obstant això, la resposta pot ser diferent. El metge desconeix la raó. La resposta la té el científic i aquest necessita mostres per investigar. El Biobanc està per proporcionar-. Som el pont de comunicació entre els clínics i els investigadors », explica.

Consentiment del pacient

Els teixits s’obtenen de les biòpsies i de les intervencions quirúrgiques que es realitzen als hospitals. Un total de 230 facultatius d’Osakidetza i de Onkologikoa participen en la recollida de les mostres. Aquests metges no actuen pel seu compte i risc. Sempre que procedeixen a extreure un teixit per remetre’l al Biobanc s’informa al donant i es demana el consentiment. Així mateix, quan un investigador sol · licita un material ha de presentar un projecte que hagi estat prèviament aprovat per un comitè d’ètica. En el cas que el ‘magatzem’ no el tingui, s’organitza una recollida específica.

Després de processar les mostres d’una forma protocol · litzada, es congelen per conservar. Les d’ADN, per exemple, es guarden en cambres frigorífiques a una temperatura de 80 graus sota zero. Les cèl · lules, en canvi, van a parar a tancs amb nitrogen a 136 graus negatius.

Els destinataris d’aquests fons humans són els centres de recerca d’arreu del món. Els professionals de la ciència poden accedir a la base de dades de O + Ehun a través de la pàgina www.biobancovasco.org i realitzar la sol · licitud. «Proporcionem material a tots els investigadors que ho demanen, però sempre després de comprovar que hi ha un estudi en marxa». Les mostres es remeten de forma gratuïta. Només es cobren les despeses que suposa l’enviament.

A més, el Biobanc basc dóna servei a una sèrie d’institucions. Això vol dir que processa teixits per diferents centres de recerca: la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, el Centre d’Investigació i Teràpies Avançades per a la malaltia d’Alzheimer, el grup EPIC que estudia la relació entre el càncer i la dieta, l’Institut Gerontològic Matia o la Societat Espanyola de Somni.

El ‘magatzem’ de teixits humans d’Euskadi proporciona cada any una mitjana de 7.000 mostres a 46 equips investigadors que desenvolupen l’ordre de setanta projectes. Entre els més importants hi ha un estudi que pretén trobar els marcadors dels tumors de pàncrees, mama i fetge. Un altre grup científic tracta de trobar la base genètica del limfoma familiar. Així mateix, està en estudi si existeix relació entre el cervell i la forma de ser.

Medicina personalitzada

«L’objectiu últim del Biobanc és contribuir al que s’anomena la Medicina personalitzada, perquè aquest és el futur», subratlla Roberto Bilbao. Aquest doctor en Biologia explica que ara mateix els tractaments contra el càncer de mama i de còlon es dispensen ja segons el perfil genètic del pacient. És a dir, no són teràpies estàndards que s’apliquen de forma indiscriminada a tots els pacients.

Per aconseguir que malalts d’altres patologies siguin tractats en funció de la seva seqüència genètica cal investigar. I els investigadors necessiten mostres humanes. Algunes, com les llàgrimes, són fàcils d’aconseguir. Altres, com el líquid cefaloraquidi, una mica menys.

Es necessiten donants de cervells sans

El Biobanc Basc per a la Investigació compta amb un apartat molt especial: el dipòsit de cervells de l’Hospital Universitari d’Àlaba. «És un banc únic per a tot el País Basc, en altres comunitats el normal és que hi hagi un a cada hospital». En total compta amb 150 mostres, la majoria procedents de persones que van morir a conseqüència d’una malaltia neurodegenerativa, com l’esclerosi lateral amiotròfica o l’Alzheimer.

Per aconseguir les donacions O + Ehun té organitzat un dispositiu capaç d’atendre les morts que es produeixen a les cases. Quan mor una persona que ha donat el seu cervell a la ciència, les empreses funeràries s’ocupen de traslladar el cadàver a un dels dos centres d’extracció del País Basc, el situat a l’hospital Donostia o Txagorritxu. «En el menor temps possible es torna el cos a la seva família».

Fins ara, la immensa majoria dels cervells de què disposa el Biobanc procedeixen de persones mortes per malalties neurològiques. Això és així perquè són les pròpies associacions d’aquests pacients les impulsores de les donacions, per tal que s’avanci en la investigació.

Des de principis del 2012, s’està intentant que persones amb cervells sans es facin donants, per tal que quan morin es pugui disposar del seu teixit cerebral per poder establir comparacions amb el d’un malalt. De moment, hi ha quaranta.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariovasco.com/20130118/mas-actualidad/sociedad/osakidetza-tejidos-vascos-201301131217.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Sangre, orina, saliva, lágrimas, uñas, líquido cefalorraquídeo, cerebros, células y hasta tumores… Estos ingredientes tan poco atractivos conforman el Biobanco Vasco para la Investigación, también conocido como O+Ehun. Su existencia se remonta a hace solo tres años.

Fue en 2009 cuando científicos de la Fundación BIOEF decidieron que había llegado el momento de coordinar desde su sede en Sondika el primer banco de material biológico de toda España. ¿Con qué finalidad? Avanzar en el estudio de más de trescientas enfermedades como la diabetes, cáncer, esclerosis múltiple, asma, dolencias cardiovasculares, obesidad, alzheimer, esquizofrenia, distrofias musculares o ataxias, entre otras.

Desde entonces, los principales hospitales de Osakidetza, el donostiarra Onkologikoa y el Centro de Transfusiones de Galdakao forman una red única que almacena y conserva de forma sistematizada todo tipo de muestras del cuerpo humano. El material aportado por estos centros se procesa de forma idéntica y se gestiona desde la ventanilla única de Sondika, sede oficial de este peculiar depósito, el primero que ha conseguido la acreditación del Instituto de Salud Carlos III, el centro encargado de coordinar la investigación sanitaria pública en España.

Desde su puesta en marcha hace casi cuatro años, el Biobanco vasco ha conseguido reunir «medio millón de muestras, correspondientes a otras tantas personas», desvela su director científico, Roberto Bilbao. «Un médico ve a una serie de pacientes con la misma enfermedad. Les pone un mismo tratamiento y, sin embargo, la respuesta puede ser diferente. El médico desconoce la razón. La respuesta la tiene el científico y este necesita muestras para investigar. El Biobanco está para proporcionárselas. Somos el puente de comunicación entre los clínicos y los investigadores», explica.

Consentimiento del paciente

Los tejidos se obtienen de las biopsias y de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en los hospitales. Un total de 230 facultativos de Osakidetza y de Onkologikoa participan en la recogida de las muestras. Estos médicos no actúan por su cuenta y riesgo. Siempre que proceden a extraer un tejido para remitirlo al Biobanco se informa al donante y se pide su consentimiento. Asimismo, cuando un investigador solicita un material tiene que presentar un proyecto que haya sido previamente aprobado por un comité de ética. En el caso de que el ‘almacén’ no lo tenga, se organiza una recogida específica.

Después de procesarse las muestras de una forma protocolizada, se congelan para su conservación. Las de ADN, por ejemplo, se guardan en cámaras frigoríficas a una temperatura de 80 grados bajo cero. Las células, en cambio, van a parar a tanques con nitrógeno a 136 grados negativos.

Los destinatarios de estos fondos humanos son los centros de investigación de cualquier parte del mundo. Los profesionales de la ciencia pueden acceder a la base de datos de O+Ehun a través de la página www.biobancovasco.org y realizar la solicitud. «Proporcionamos material a todos los investigadores que lo demandan, pero siempre después de comprobar que hay un estudio en marcha». Las muestras se remiten de forma gratuita. Solo se cobran los gastos que supone el envío.

Además, el Biobanco vasco da servicio a una serie de instituciones. Esto significa que procesa tejidos para diferentes centros de investigación: la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el Centro de Investigación y Terapias Avanzadas para la enfermedad de Alzheimer, el grupo EPIC que estudia la relación entre el cáncer y la dieta, el Instituto Gerontológico Matia o la Sociedad Española de Sueño.

El ‘almacén’ de tejidos humanos de Euskadi proporciona cada año una media de 7.000 muestras a 46 equipos investigadores que desarrollan del orden de setenta proyectos. Entre los más importantes figura un estudio que pretende dar con los marcadores de los tumores de páncreas, mama e hígado. Otro grupo científico trata de hallar la base genética del linfoma familiar. Asimismo, está en estudio si existe relación entre el cerebro y la forma de ser.

Medicina personalizada

«El objetivo último del Biobanco es contribuir a lo que se denomina la Medicina personalizada, porque este es el futuro», subraya Roberto Bilbao. Este doctor en Biología explica que en estos momentos los tratamientos contra el cáncer de mama y de colon se dispensan ya según el perfil genético del paciente. Esto es, no son terapias estándares que se aplican de forma indiscriminada a todos los pacientes.

Para conseguir que enfermos de otras patologías sean tratados en función de su secuencia genética es preciso investigar. Y los investigadores necesitan muestras humanas. Algunas, como las lágrimas, son fáciles de conseguir. Otras, como el líquido cefalorraquídeo, algo menos.

Se necesitan donantes de cerebros sanos

El Biobanco Vasco para la Investigación cuenta con un apartado muy especial: el depósito de cerebros del Hospital Universitario de Álava. «Es un banco único para todo el País Vasco;en otras comunidades lo normal es que haya uno en cada hospital». En total cuenta con 150 muestras, en su mayoría procedentes de personas que fallecieron a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa, como la esclerosis lateral amiotrófica o el alzheimer.

Para conseguir las donaciones O+Ehun tiene organizado un dispositivo capaz de atender los fallecimientos que se producen en las casas. Cuando muere una persona que ha donado su cerebro a la Ciencia, las empresas funerarias se ocupan de trasladar el cadáver a uno de los dos centros de extracción del País Vasco, el situado en el hospital Donostia o Txagorritxu. «En el menor tiempo posible se devuelve el cuerpo a su familia».

Hasta el momento, la inmensa mayoría de los cerebros de que dispone el Biobanco proceden de personas fallecidas por enfermedades neurológicas. Esto es así porque son las propias asociaciones de estos pacientes las impulsoras de las donaciones, a fin de que se avance en la investigación.

Desde principios de 2012, se está intentando que personas con cerebros sanos se hagan donantes, a fin de que cuando fallezcan se pueda disponer de su tejido cerebral para poder establecer comparaciones con el de un enfermo. De momento, hay cuarenta.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariovasco.com/20130118/mas-actualidad/sociedad/osakidetza-tejidos-vascos-201301131217.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content