Una enquesta llançada a principis d’agost confirmava que els tràmits a l’hora d’obtenir o renovar el permís de conduir poden ser complexos… i injusts per a les persones amb EM. Esclerosi Múltiple Espanya ja està actuant per resoldre-ho.   Una encuesta lanzada a principios de agosto confirmaba que los trámites a la hora de obtener o renovar el carné de conducir pueden ser complejos… e injustos para las personas con EM. Esclerosis Múltiple España ya está actuando para resolverlo.

Algunes consultes realitzades a Esclerosi Múltiple Espanya ens van posar sobre avís de les dificultats que podien trobar les persones amb EM en obtenir o renovar el permís de conduir. El passat mes d’agost, Esclerosi Múltiple Espanya llançava una enquesta a través de les seves xarxes socials preguntant quin havia estat la seva experiència en realitzar aquest tipus de gestió.

405 persones amb EM entre 22 i 66 anys residents a Espanya van respondre el qüestionari: 134 homes (33%) i 271 dones (67%). El seu lloc de procedència, grau de discapacitat, any de diagnòstic eren diversos.

El 11% no van respondre la pregunta sobre si havien esmentat la seva malaltia en el procés de renovació, i un 2% van assegurar que no recordaven si havien dit tenir EM o no a l’hora de renovar el carnet, que no l’hi van preguntar, o no ho van considerar rellevant/procedent.

Quan es diu que es té EM…
109 persones (27% dels enquestats) van especificar tenir EM en renovar el carnet.
El 68% d’ells va afirmar no haver tingut cap dificultat, el 32% restant va trobar algunes complicacions:

• Des del Centre de Reconeixement els sol·licitaven certificats mèdics i informes neurològics addicionals en els quals figuri que són aptes per conduir.
• Problemes relacionats amb el desconeixement de la malaltia per part del personal que realitza les proves i del protocol a seguir.

• En molts casos es reduïa el termini per a la renovació del permís de conduir.

En conèixer les dificultats afegides i contratemps que sorgien en esmentar el diagnòstic d’EM, alguns dels enquestats van optar per canviar de Centre de Reconeixement per a la tramitació de la renovació amb la intenció d’ometre la seva malaltia.

I quan no es diu…
El 19% de les persones que van respondre l’enquesta encara no havia rebut el diagnòstic en el moment de renovar o obtenir el permís de conduir, però és molt significatiu el fet que un
41% dels entrevistats que van ometre la seva malaltia ho va fer per temor al fet que no els renovessin el carnet i per evitar complicacions, tals com a sol·licitud d’informes mèdics, despeses, demores, reducció de termini per a la següent renovació i altres gestions.
Ometre l’EM pot ser relativament senzill quan els símptomes no són evidents i se superen les proves necessàries

… PERÒ existeix una qüestió important: quan una persona no diu tenir EM i supera les proves de valoració dels Centres de Reconeixement, podria trobar-se amb problemes legals i d’assegurances en cas d’accident.

Presentada una Proposició No de Llei:

Tal com recull la Proposició No de Llei (PNL) presentada per CIU el dia 18 de setembre de 2012 i impulsada per Esclerosi Múltiple Espanya (veure la Proposició No de Llei), aquesta problemàtica no solament existeix en EM. Hi ha moltes altres malalties o situacions a les quals no es pot associar una incapacitat potencial per conduir (altres malalties neurològiques, senectud…), per la qual cosa “la simple valoració del Centre de Reconeixement hauria de ser suficient per determinar l’aptitud d’un conductor per conduir, ja que en cas contrari és traslladar responsabilitats sense aportar cap valor afegit real al procés de valoració”.
                 

                 La PNL insta al Govern a:
                 1. Crear un grup de treball en el qual s’incorpori la Societat Espanyola de Neurologia per revisar l’apartat 9 del Reial decret 818/2009 relatiu al sistema nerviós i muscular, per actualitzar i esmenar possibles errors.
                 2. Realitzar les modificacions necessàries en l’Annex IV del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament General de Conductors, per adequar els criteris d’aptitud requerits en l’epígraf 9.1 que afecta a l’esclerosi múltiple i a altres malalties neurològiques com les lesions medul·lars.
                 3. Modificar el sistema d’obtenció i reobtención del permís de conduir quan el diagnòstic d’una malaltia com l’esclerosi múltiple no sigui un inconvenient més enllà de l’aptitud i capacitat acreditada en el sistema de valoració de la capacitat dels conductors, havent de ser aquest suficient i no necessitant noves proves i informes complementaris.

Esclerosi Múltiple Espanya ja està actuant en la defensa de drets de les persones amb EM. Responsables de l’organització es van reunir a la fi d’agost amb representants de la DGT i aquesta qüestió està en vies ser resolta. Us mantindrem informats.

 

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.esclerosismultiple.com/noticias/detalle.php?id_not=301

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Algunas consultas realizadas a Esclerosis Múltiple España nos pusieron sobre aviso de las dificultades que podían encontrar las personas con EM al obtener o renovar el carné de conducir. El pasado mes de agosto, Esclerosis Múltiple España lanzaba una encuesta a través de sus redes sociales preguntando cuál había sido su experiencia al realizar este tipo de gestión.

405 personas con EM entre 22 y 66 años residentes en España respondieron el cuestionario: 134 hombres (33%) y 271 mujeres (67%). Su lugar de procedencia, grado de discapacidad, año de diagnóstico eran diversos.

El 11% no respondieron la pregunta sobre si habían mencionado su enfermedad en el proceso de renovación, y un 2% aseguraron que no recordaban si habían dicho tener EM o no a la hora de renovar el carné, que no se lo preguntaron, o no lo consideraron relevante/procedente.

Cuando se dice que se tiene EM…

109 personas (27% de los encuestados) especificaron tener EM al renovar el carné. El 68% de ellos afirmó no haber tenido ninguna dificultad, el 32% restante encontró algunas complicaciones:

Al conocer las dificultades añadidas y contratiempos que surgían al mencionar el diagnóstico de EM, algunos de los encuestados optaron por cambiar de Centro de Reconocimiento para la tramitación de la renovación con la intención de omitir su enfermedad.

Y cuando no se dice…

El 19% de las personas que respondieron la encuesta aún no había recibido el diagnóstico en el momento de renovar u obtener el carné de conducir, pero es muy significativo el hecho de que un 41% de los entrevistados que omitieron su enfermedad lo hizo por temor a que no les renovaran el carné y para evitar complicaciones, tales como solicitud de informes médicos, gastos, demoras, reducción de plazo para la siguiente renovación y otras gestiones.

Omitir la EM puede ser relativamente sencillo cuando los síntomas no son evidentes y se superan las pruebas necesarias

PERO existe una cuestión importante: cuando una persona no dice tener EM y supera las pruebas de valoración de los Centros de Reconocimiento, podría encontrarse con problemas legales y de seguros en caso de accidente.

Presentada una Proposición No de Ley:

Tal y como recoge la Proposición No de Ley (PNL) presentada por CIU el día 18 de septiembre de 2012 e impulsada por Esclerosis Múltiple España (ver la Proposición No de Ley), esta problemática no solo existe en EM. Hay muchas otras enfermedades o situaciones a las que no se puede asociar una incapacidad potencial para conducir (otras enfermedades neurológicas, senectud…), por lo que “la simple valoración del Centro de Reconocimiento debería ser suficiente para determinar la aptitud de un conductor para conducir, ya que de lo contrario es trasladar responsabilidades sin aportar ningún valor añadido real al proceso de valoración”.

La PNL insta al Gobierno a:

  1. Crear un grupo de trabajo en el que se incorpore la Sociedad Española de Neurología para revisar el apartado 9 del Real Decreto 818/2009 relativo al sistema nervioso y muscular, para actualizar y subsanar posibles errores.
  2. Realizar las modificaciones necesarias en el Anexo IV del Real Decreto 818/2009, que aprueba el Reglamento General de Conductores, para adecuar los criterios de aptitud requeridos en el epígrafe 9.1 que afecta a la esclerosis múltiple y a otras enfermedades neurológicas como las lesiones medulares.
  3. Modificar el sistema de obtención y reobtención del permiso de conducir cuando el diagnóstico de una enfermedad como la esclerosis múltiple no sea  un inconveniente más allá de la aptitud y capacidad acreditada en el sistema de valoración de la capacidad de los conductores, debiendo ser éste suficiente y no necesitando nuevas pruebas e informes complementarios.

 Esclerosis Múltiple España ya está actuando en la defensa de derechos de las personas con EM. Responsables de la organización se reunieron a finales de agosto con representantes de la DGT y esta cuestión está en vías ser resuelta. Os mantendremos informados.

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.esclerosismultiple.com/noticias/detalle.php?id_not=301

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content