Puerto Rico va anunciar l’aprovació del nou reglament 8766, el qual flexibilitza els requisits inicials per al cultiu, manufactura, dispensaris, transport i laboratoris de la substància per desenvolupar l’ marihuana amb fins medicinals.

Puerto Rico anunció la aprobación del nuevo reglamento 8766, el cual flexibiliza los requisitos iniciales para el cultivo, manufactura, dispensarios, transporte y laboratorios de la sustancia para desarrollar la marihuana con fines medicinales.

Mitjançant un comunicat, el Departament d’Estat local, va dir que la nova regulació permet a un pacient no resident a Puerto Rico obtenir i consumir cànnabis medicinal si compleix amb certes condicions, com una targeta vàlida de consum d’un estat; a més d’una carta del seu metge que certifiqui la condició mèdica del pacient, i que autoritzi la marihuana medicinal en el cas de provenir d’Estats Units.

“Si el pacient no procedeix dels Estats Units ha de presentar evidència del seu historial mèdic que demostri que pateix d’alguna malaltia per ser tractada amb cànnabis i obtenir la recomanació d’un metge de Puerto Rico”, diu el document.

La llista de malalties o símptomes que es poden tractar amb marihuana medicinal és extensa i inclou el càncer, Parkinson, Alzheimer, VIH, esclerosi, malaltia de Crohn, fibromiàlgia, artritis, ansietat, epilèpsia, anorèxia, migranyes, lesions en el cordó espinal, l’hepatitis C i altres condicions amb símptomes com caquèxia, dolor crònic, nàusees severes i espasmes musculars persistents.

També pots llegir:  Els altres ‘efectes’ de la legalització de la marihuana

Només es permetrà l’ús del cànnabis produït en forma de pastilles, gotes orals, inhaladors, tòpics, ungüents, cremes i vaporització.

“És un pas important per millorar la salut dels ciutadans de l’illa, sumat al fet que la seva prescripció es compatibilitzarà amb els milers de pacients que vénen a rebre tractament mèdic a Puerto Rico, on esperem replicar experiències com la de l’estat de Colorado, Estats Units, on el consum de marihuana amb fins medicinals, ha influït de manera crucial en la qualitat de vida i en el seu creixement econòmic “, ha assenyalat Alberto Baco Bagué, secretari del Departament de Desenvolupament econòmic i Comerç.El primer pas per fer possible aquest fet es va donar gràcies a l’aprovació del Reglament per a l’Ús, possessió, Conreu, Manufactura, Producció, Fabricació, Dispensació i Investigació de la Marihuana Medicinal que va entrar en vigor el passat 28 de gener

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado local, dijo que la nueva regulación permite a un paciente no residente en Puerto Rico obtener y consumir cannabis medicinal si cumple con ciertas condiciones, como una tarjeta válida de consumo de un estado; además de una carta de su médico que certifique la condición médica del paciente, y que autorice la marihuana medicinal en el caso de provenir de Estados Unidos.

“Si el paciente no procede de Estados Unidos debe presentar evidencia de su historial médico que demuestre que sufre de alguna enfermedad para ser tratada con cannabis y obtener la recomendación de un médico de Puerto Rico”, dice el documento.

La lista de enfermedades o síntomas que se pueden tratar con marihuana medicinal es extensa e incluye el cáncer, Parkinson, alzhéimer, VIH, esclerosis, enfermedad de Crohn, fibromialgia, artritis, ansiedad, epilepsia, anorexia, migrañas, lesiones en el cordón espinal, la hepatitis C y otras condiciones con síntomas como caquexia, dolor crónico, náuseas severas y espasmos musculares persistentes.

También puedes leer: Los otros ‘efectos’ de la legalización de la marihuana

Sólo se permitirá el uso del cannabis producido en forma de pastillas, gotas orales, inhaladores, tópicos, ungüentos, cremas y vaporización.

“Es un paso importante para mejorar la salud de los ciudadanos de la isla, sumado a que su prescripción se compatibilizará  con los miles de pacientes que vienen a recibir tratamiento médico a Puerto Rico, donde esperamos replicar experiencias como la del estado de Colorado, Estados Unidos, en donde el consumo de marihuana con fines medicinales, ha influido de manera crucial en la calidad de vida y en su crecimiento económico”, señaló Alberto Bacó Bagué, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

El primer paso para hacer posible este hecho se dio gracias a  la aprobación del Reglamento para el Uso, Posesión, Cultivo, Manufactura, Producción, Fabricación, Dispensación e Investigación de la Marihuana Medicinal que entró en vigor el pasado 28 de enero

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.forbes.com.mx/puerto-rico-aprueba-cultivo-y-venta-de-marihuana-medicinal/#gs.lzgMjD4

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.forbes.com.mx/puerto-rico-aprueba-cultivo-y-venta-de-marihuana-medicinal/#gs.lzgMjD4

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content