SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

 Un estudi realitzat per científics del departament de Psicologia Experimental de la Universitat de Granada (UGR), que han aplicat per primera vegada la termografia a l’àmbit de la Psicologia, ha revelat ara que quan una persona menteix canvia la temperatura de la punta del seu nas, conegut com ‘ efecte Pinotxo ‘.SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por científicos del departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada (UGR), que han aplicado por primera vez la termografía al ámbito de la Psicología, ha revelado ahora que cuando una persona miente cambia la temperatura de la punta de su nariz, conocido como ‘efecto Pinocho‘.

En un comunicat, la UGR ha explicat que quan una persona menteix, es produeix un ‘efecte Pinotxo’, gràcies al qual la temperatura de la punta del seu nas augmenta o disminueix, al mateix temps que també augmenta la seva temperatura corporal a la zona del múscul orbital, a la cantonada interna de l’ull.

 “Si fem un gran esforç mental, baixa la temperatura en la nostra nas, i davant d’un atac d’ansietat, es produeix una pujada general de la temperatura facial “, assenyalen els autors d’aquest treball com algunes de les conclusions a què han arribat en la seva” pionera “investigació sobre termografia.

 La termografia és una tècnica basada en la detecció de la temperatura dels cossos que es s’aplica a multitud d’àrees com la indústria, la construcció o la medicina. Les càmeres termogràfiques s’empren per qüestions tan diferents com mesurar amb exactitud la pèrdua d’energia dels edificis, o com a indicador de malalties respiratòries en animals bovins o de la ràbia en mapaches.

 La UGR ha recordat en la seva nota que ja en el segle XX , la termografia experimentar el seu major desenvolupament després de la Segona Guerra Mundial, amb l’impuls de les investigacions militars per detectar l’enemic (visió nocturna) que portaven a terme en l’exèrcit dels EUA.

 DADES SOBRE DESIG I EXCITACIÓ SEXUAL

 Els investigadors de la UGR Emilio Gómez Milà i Elvira Salazar López han aplicat per primera vegada aquesta tècnica a l’àmbit de la Psicologia, obtenint resultats molt nous i interessants. Així, gràcies a ella és possible detectar el desig i l’excitació sexual tant masculina com femenina, ja que es produeix un augment de la temperatura local a la zona pectoral ia la zona genital.

 El seu treball ha demostrat que, a nivell fisiològic, homes i dones s’exciten al mateix temps, encara que subjectivament les dones indiquin no estar-ho o estar-ho menys.

 Els científics han descobert a més que, davant situacions en què un subjecte realitza un esforç mental (enfrontar-se a tasques difícils, en ser avaluat o en mentir sobre fets), es produeixen canvis tèrmics facials.

 Així, sostenen que quan mentim sobre els nostres sentiments, aquests canvis tèrmics es produeixen al nas, i s’activa en el cervell una estructura anomenada ‘ínsula’ que forma part del sistema de recompensa cerebral si hi ha sentiments reals (anomenats ‘cualias’), però no s’activa quan no n’hi ha.

 “L’ínsula intervé en la detecció i regulació de la temperatura corporal, de manera que hi ha una gran correlació negativa entre l’activitat d’aquesta estructura i la magnitud del canvi tèrmic: a més activitat de la ínsula (a major sentiment visceral), menor canvi tèrmic es produeix, i viceversa “, destaquen els investigadors.

 LA PETJADA TÈRMICA DEL FLAMENC

 També han obtingut empremtes tèrmiques, és a dir, patrons corporals de canvi de temperatura específics de l’exercici aeròbic i de diferents tipus de ball, com el ballet. “Quan una persona balla flamenc – explica Elvira Salazar -, baixa la temperatura dels glutis i augmenta la dels avantbraços. Aquesta és l’empremta tèrmica del flamenc, tot i que cada tipus de dansa té la seva pròpia empremta”.

 Els científics han demostrat que la detecció d’asimetries de temperatura corporal entre els dos costats del cos i de canvis locals de la temperatura (pujades i baixades al voltant d’un grau) es relaciona, a més de amb l’estat físic, amb l’estat mental i emocional de la persona. “En aquest sentit, el termograma ens dóna un marcador somàtic d’estats subjectius o mentals, i ens permet veure el que la persona sent o pensa”, assenyala Salazar.

 A més, la termografia serveix per avaluar les emocions (ja que el patró tèrmic facial és diferent), i per determinar el contagi emocional. “Per exemple, les persones amb una empatia molt alta, si veuen algú patir mitjançant descàrregues elèctriques a l’avantbraç, es contagien i la temperatura del seu avantbraç augmenta”, afegeixen.

 A més, en determinades malalties neurològiques, com l’esclerosi múltiple, el organisme no regula bé la temperatura davant la calor i el fred, el que es detecta amb un termograma. Altres aplicacions de la termografia són determinar el patró corporal de greix, una mica de gran utilitat per als programes d’aprimament i entrenament físic, així com els canvis de temperatura corporal en celíacs, persones amb anorèxia, etc.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121123/54355766681/cuando-una-persona-miente-cambia-la-temperatura-de-la-punta-de-su-nariz-conocido-como-efecto-pinocho.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

En un comunicado, la UGR ha explicado que cuando una persona miente, se produce un ‘efecto Pinocho’, gracias al cual la temperatura de la punta de su nariz aumenta o disminuye, a la par que también aumenta su temperatura corporal en la zona del músculo orbital, en la esquina interna del ojo.

“Si realizamos un gran esfuerzo mental, desciende la temperatura en nuestra nariz, y ante un ataque de ansiedad, se produce una subida general de la temperatura facial”, señalan los autores de este trabajo como algunas de las conclusiones a las que han llegado en su “pionera” investigación sobre termografía.

La termografía es una técnica basada en la detección de la temperatura de los cuerpos que se aplica a multitud de áreas como la industria, la construcción o la medicina. Las cámaras termográficas se emplean para cuestiones tan distintas como medir con exactitud la pérdida de energía de los edificios, o como indicador de enfermedades respiratorias en animales bovinos o de la rabia en mapaches.

La UGR ha recordado en su nota que ya en el siglo XX, la termografía experimentó su mayor desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial, con el impulso de las investigaciones militares para detectar al enemigo (visión nocturna) que llevaban a cabo en el ejército de los EEUU.

DATOS SOBRE DESEO Y EXCITACIÓN SEXUAL

Los investigadores de la UGR Emilio Gómez Milán y Elvira Salazar López han aplicado por primera vez esta técnica al ámbito de la Psicología, obteniendo resultados muy novedosos e interesantes. Así, gracias a ella es posible detectar el deseo y la excitación sexual tanto masculina como femenina, ya que se produce un aumento de la temperatura local en la zona pectoral y en la zona genital.

Su trabajo ha demostrado que, a nivel fisiológico, hombres y mujeres se excitan en el mismo tiempo, aunque subjetivamente las mujeres indiquen no estarlo o estarlo menos.

Los científicos han descubierto además que, ante situaciones en las que un sujeto realiza un esfuerzo mental (enfrentarse a tareas difíciles, al ser evaluado o al mentir sobre hechos), se producen cambios térmicos faciales.

Así, sostienen que cuando mentimos sobre nuestros sentimientos, estos cambios térmicos se producen en la nariz, y se activa en el cerebro una estructura denominada ‘ínsula’ que forma parte del sistema de recompensa cerebral si hay sentimientos reales (llamados ‘cualias’), pero no se activa cuando no los hay.

“La ínsula interviene en la detección y regulación de la temperatura corporal, de manera que hay una gran correlación negativa entre la actividad de esta estructura y la magnitud del cambio térmico: a más actividad de la ínsula (a mayor sentimiento visceral), menor cambio térmico se produce, y viceversa”, destacan los investigadores.

LA HUELLA TÉRMICA DEL FLAMENCO

También han obtenido huellas térmicas, esto es, patrones corporales de cambio de temperatura específicos del ejercicio aeróbico y de distintos tipos de baile, como el ballet. “Cuando una persona baila flamenco –explica Elvira Salazar–, desciende la temperatura de los glúteos y aumenta la de los antebrazos. Esta es la huella térmica del flamenco, aunque cada tipo de danza tiene su propia huella”.

Los científicos han demostrado que la detección de asimetrías de temperatura corporal entre ambos lados del cuerpo y de cambios locales de la temperatura (subidas y bajadas en torno a un grado) se relaciona, además de con el estado físico, con el estado mental y emocional de la persona. “En este sentido, el termograma nos da un marcador somático de estados subjetivos o mentales, y nos permite ver lo que la persona siente o piensa”, señala Salazar.

Además, la termografía sirve para evaluar las emociones (ya que el patrón térmico facial es diferente), y para determinar el contagio emocional. “Por ejemplo, las personas con una empatía muy alta, si ven a alguien sufrir mediante descargas eléctricas en el antebrazo, se contagian y la temperatura de su antebrazo aumenta”, agregan.

Además, en determinadas enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, el organismo no regula bien la temperatura ante el calor y el frío, lo que se detecta con un termograma. Otras aplicaciones de la termografía son determinar el patrón corporal de grasa, algo de gran utilidad para los programas de adelgazamiento y entrenamiento físico, así como los cambios de temperatura corporal en celíacos, personas con anorexia, etcétera.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121123/54355766681/cuando-una-persona-miente-cambia-la-temperatura-de-la-punta-de-su-nariz-conocido-como-efecto-pinocho.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content