Espasticitat: L’espasticitat és un trastorn motor associat a múltiples malalties i discapacitats. El seu origen es troba en una alteració del sistema nerviós central que provoca un augment del to muscular dificultant i / o impossibilitant total o parcialment el moviment dels músculs afectats.

Espasticidad: La espasticidad es un trastorno motor asociado a múltiples enfermedades y discapacidades. Su origen se encuentra en una alteración del sistema nervioso central que provoca un aumento del tono muscular dificultando y/o imposibilitando total o parcialmente el movimiento de los músculos afectados.

QUÈ SE SENT?
La sensació que provoca l’espasticitat és la següent: imagineu-vos que algú us dona una de les seves nines a la vostra i de sobte tireu els dos a la mateixa vegada amb la mateixa força però en sentit contrari; vostre braç no es mou però es genera una tensió muscular, l’espasticitat.

A QUI AFECTA L’ESPASTICITAT?

Nens, adults, adolescents … Els afectats són tan nombrosos com heterogenis. Aquesta simptomatologia és present en moltes patologies entre elles: la paràlisi cerebral (PCI,), l’espina bífida, el dany cerebral adquirit (DCA), l’ictus, l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica, les atàxies, traumatismes crani encefàlics i altres patologies.

Com veieu el perfil dels afectats és molt heterogeni; l’espasticitat, pot estar present en discapacitats innates, (espina bífida) o sobrevingudes, (dany cerebral adquirit), degeneratives, (l’esclerosi) o “estables” la (PCI). No obstant això, tots els afectats tenen un punt en comú: la necessitat d’informació, una informació veraç i integral, per poder triar entre les diferents opcions la que consideri més adequada d’una altra manera, al pacient no li queda una altra opció que rendir-se a la limitació i sí hi ha alguna cosa pitjor, que no poder fer res davant d’una situació discapacitant és poder fer-ho i no fer-ho per desconeixement. La informació és poder, i en qüestions de salut la informació adequada en el moment precís canvia la teva vida.

COM S’HA DE TRACTAR?

És imprescindible que l’abordatge del “problema” sigui multidisciplinar. No hem d’oblidar que això és imprescindible i essencial per a un bon diagnòstic i un millor tractament. L’equip d’especialistes, varia segons cada cas, però normalment està o ha d’estar format per: un neuròleg, un neurocirurgià fisioterapeuta, traumatòleg, i metge rehabilitador. Encara que de vegades no es contempla, és important el paper del psicòleg que ajudarà tant a la família com a la persona afectada. La seva funció serà la de donar-los suport en el procés d’acceptació especialment en aquests primers moments quan tot s’ensorra.

ES CURA L’ESPASTICITAT?

L’espasticitat, no es cura es tracta. S’intenta atenuar i prevenir mals majors com les contractures fixes o mal formacions òssies.

HI HA TRACTAMENTS?

És clar que sí, entre els no quirúrgics: la toxina Butolinica, el Lioresal Oral, les Ortesi, els Teratogs, la hidroteràpia, la Pràctica de l’Esport, especialment la natació entre d’altres. Per suposat, els 4 primers estan indicades sota la prescripció i supervisió d’un especialista. Tampoc podem oblidar-nos de la Fisioteràpia, és una cosa imprescindible en la vida d’una persona amb espasticitat o amb qualsevol tipus de discapacitat física. dins de la fisioteràpia hi ha multitud d’opcions i el professional de la mateixa manera que en qualsevol altre camp de la salut, és el que marca les pautes i nosaltres les hem de seguir al peu de la i assumir que la fisioteràpia ha de ser una constant en la nostra vida.

Una correcta higiene postural i ergonomia, evitar situacions d’estrès, o de fred són algunes recomanacions sempre beneficioses.

Entre els tractaments quirúrgics destaquen: les rizotomies i l’ITB (Teràpia de Baclofèn intratecal), Aquest últim és més conegut com “Bomba de baclofén” adjunt un arxiu “Manual del pacient”, on s’explica més detalladament en què consisteix i per a què és aquest tractament tan nou i alhora desconegut que mostra molt; bons resultats especialment en alguna de les patologies, com la paràlisi cerebral infantil.

QUANTS AFECTATS HI HA?

A Espanya les dades més recents són del 2007 en un estudi “Guia del tractament integral de espasticitat” de Vivancos Montellano. En el mateix es mostra una prevalença, d’uns 300.000 400.000 habitants en una població de 45 milions, considerant només la paràlisi cerebral, el traumatisme cranioencefàlic, ictus, lesions medul·lars. Si a això, se li suma la resta de patologies que es caracteritzen per l’espasticitat el nombre creix considerablement. S’estima que el nombre actual de persones que pateixen l’espasticitat arribi a 500.000 persones.

Com és important no deixar enrere l’aspecte social vaig a nomenar les principals associacions, confederacions i federacions, totes elles dedicades a les persones que tenen algun tipus de patologia espàstica: FEDACE, ASPACE, PREDIF, FAMMA, FEBHI, i convius amb ESPASTICITAT. Aquesta última es va constituir fa poc i com el seu propi nom indica es dedica per complet a aquesta simptomatologia:

– Web de FEDACE
–  Web d’ASPACE
–  Web de PREDIF
–  Web de FAMMA
–  Web de FEBHI
–  Bloc de convius amb ESPASTICITAT

Per acabar, si em permeteu dos petits recordatoris als especialistes, recordar-los que el seu treball ha de ser en equip, ja que encara que per diferents vies comparteixen un fi comú: “millorar la qualitat de vida dels seus pacients”.

Nosaltres, pel nostre costat assumir i reconèixer que necessitem unes cures especials, que la nostra capacitat física és menor i que la disciplina en el seguiment i realització de les teràpies és imprescindible.

Esperem haver pogut donar a conèixer una miqueta més l’espasticitat, aquest “ocupa” que envaeix la vida de moltes persones sense permís i que encara avui és tan desconeguda. Animem a investigadors a que segueixin amb el seu treball en aquest camp, als familiars, perquè segueixin donant suport als seus a aconseguir una millora en la seva qualitat de vida i com no als afectats, per què viure i conviure amb l’espasticitat, no és gens senzill. Però no és cap impediment per ser feliç.

¿QUÉ SE SIENTE?
La sensación que provoca la espasticidad es la siguiente: imaginaos que alguien os esposa una de sus muñecas a la vuestra y de repente tiráis los dos a la misma vez con la misma fuerza pero en sentido contrario; vuestro brazo no se mueve pero se genera una tensión muscular, la espasticidad.

¿A QUIÉN AFECTA LA ESPASTICIDAD?

Niños, adultos, adolescentes… Los afectados son tan numerosos como heterogéneos. Esta sintomatología está presente en muchas patologías entre ellas: la parálisis cerebral (P.C.I ,),la espina bífida, el daño cerebral adquirido (DCA), el ictus, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, las ataxias, traumatismos cráneo encefálicos y otras patologías.

Como veis el perfil de los afectados es muy heterogéneo; la espasticidad, puede estar presente en discapacidades innatas, (espina bífida) o sobrevenidas, (daño cerebral adquirido), degenerativas, (la esclerosis) o “estables” la (P.C.I). Sin embargo, todos los afectados tienen un punto en común: la necesidad de información, una información veraz e integral, para poder elegir entre las distintas opciones la que considere más adecuada de otro modo, al paciente no le queda otra opción que rendirse a la limitación y sí hay algo peor, que no poder hacer nada ante una situación discapacitante es poder hacerlo y no hacerlo por desconocimiento. La información es poder, y en cuestiones de salud la información adecuada en el momento preciso cambia tu vida.

¿CÓMO SE DEBE TRATAR?

Es imprescindible que el abordaje del “problema” sea multidisciplinar. No debemos olvidar que esto es imprescindible y esencial para un buen diagnostico y un mejor tratamiento. El equipo de especialistas, varía según cada caso, pero normalmente está o debe estar formado por : un neurólogo, un neurocirujano fisioterapeuta, traumatólogo, y médico rehabilitador. Aunque a veces no se contempla, es importante el papel del psicólogo que ayudará tanto a la familia como a la persona afectada. Su función será la de apoyarles en el proceso de aceptación especialmente en esos primeros momentos cuando todo se desmorona.

¿SE CURA LA ESPASTICIDAD?

La espasticidad, no se cura se trata. Se intenta atenuar y prevenir males mayores como las contracturas fijas o mal formaciones óseas.

¿HAY TRATAMIENTOS?

Claro que sí, entre los no quirúrgicos: la Toxina Butolinica, el Lioresal Oral, las Ortesis, los Teratogs, la Hidroterapia, la Práctica del Deporte, en especial la natación entre otros. Por su puesto, los 4 primeros están indicados bajo la prescripción y supervisión de un especialista. Tampoco podemos olvidarnos de la Fisioterapia, es algo imprescindible en la vida de una persona con espasticidad o con cualquier tipo de discapacidad física. dentro de la fisioterapia hay multitud de opciones y el profesional al igual que en cualquier otro campo de la salud, es el que marca las pautas y nosotros las debemos seguir a raja tabla y asumir que la fisioterapia debe ser una constante en nuestra vida.

Una correcta higiene postural y ergonomía, evitar situaciones de estrés, o de frío son algunas recomendaciones siempre beneficiosas.

Entre los tratamientos quirúrgicos destacan: las Rizotomías y el ITB (Terapia de Baclofeno Intratecal), Este último es más conocido como “Bomba de Baclofen” adjunto un archivo “Manual del paciente”, donde se explica más detalladamente en que consiste y para qué es este tratamiento tan novedoso a la vez que desconocido que muestra muy; buenos resultados en especial en alguna de las patologías, como la parálisis cerebral infantil.

¿CUÁNTOS AFECTADOS HAY?

En España los datos más recientes son del 2007 en un estudio “Guía del tratamiento integral de espasticidad” de Vivancos Montellano. En el mismo se muestra una prevalencia, de unos 300.000 a 400.000 habitantes en una población de 45 millones, considerando sólo la parálisis cerebral, el traumatismo craneoencefálico, ictus, lesiones medulares. Si a esto, se le suma el resto de patologías que se caracterizan por la espasticidad el número crece considerablemente. Se estima que el número actual de personas que sufren la espasticidad llegue a 500.000 personas.

Como es importante no dejar atrás el aspecto social voy a nombrar las principales Asociaciones, Confederaciones y Federaciones, todas ellas dedicadas a las personas que tienen algún tipo de patología espástica: FEDACE, ASPACE, PREDIF, FAMMA, FEBHI, y CONVIVES CON ESPASTICIDAD. Esta última se constituyó hace poco y como su propio nombre indica se dedica por completo a esta sintomatología:

– Web de FEDACE
– Web de ASPACE
– Web de PREDIF
– Web de FAMMA
– Web de FEBHI
– Blog de CONVIVES CON ESPASTICIDAD

Para terminar, si me permitís dos pequeños recordatorios a los especialistas, recordarles que su trabajo debe ser en equipo, ya que aunque por distintas vías comparten un fin común: “mejorar la calidad de vida de sus pacientes”.

Nosotros, por nuestro lado asumir y reconocer que necesitamos unos cuidados especiales, que nuestra capacidad física es menor y que la disciplina en el seguimiento y realización de las terapias es imprescindible.

Esperamos haber podido dar a conocer un poquito más la espasticidad, ese “ocupa” que invade la vida de muchas personas sin permiso y que aún hoy es tan desconocida. Animamos a investigadores a que sigan con su trabajo en este campo, a los familiares, para que sigan apoyando a los suyos a conseguir una mejora en su calidad de vida y como no a los afectados, porqué vivir y convivir con la espasticidad, no es nada sencillo. Pero no es ningún impedimento para ser feliz.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.tododisca.com/que-es-la-espasticidad/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.tododisca.com/que-es-la-espasticidad/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content