Pla Estratègic

Solidaritat, empatia, rigor, transparència, competència professional, igualtat, qualitat, eficiència i eficàcia. Aquestes són idees que regeixen la nostra entitat i que plasmem en el nostre pla estratègic, orientat a les persones i a la societat.

Línia estratègica 1: Atenció a persones afectades i familiars.

La Llar no existiria  sense la seva base social, i per tant la seva fi principal ha de ser millorar la qualitat de  vida de les persones amb esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives, així  com la dels seus familiars i entorn, proporcionant recursos rehabilitadors i espais  d’interacció i millora física, psicològica, emocional i social.  

Línia estratègica 2: Viabilitat financera.

La Llar des dels seus inicis ha basat el seu  finançament en les aportacions econòmiques de l’administració pública i entitats  privades mitjançant subvencions. El nostre objectiu es poder continuar oferint els  serveis a un preu accessible per als usuaris/es. 

Línia estratègica 3: Millora de projectes.

Per millorar la qualitat dels nostres serveis,  es fa indispensable una formulació, desenvolupament i avaluació de projectes  ajustada al màxim a la nostra realitat i als aspectes canviants de l’entorn. El nostre objectiu és incorporar a la formulació de projectes a tot l’equip professional i  realitzar un treball d’avaluació continuat en totes les àrees. 

Línia estratègica 4: Model de gestió.

Desenvolupar un model de gestió fonamentat en  la coherència interna i la transparència en la gestió que potenciï la millora de  planificació, execució i avaluació dels projectes. Tot l’equip que forma part de la Llar ha  d’implicar-se en aquesta millora, i crear els mecanismes necessaris per què ella sigui  possible. 

Línia estratègica 5: Comunicació.

Definir de manera conjunta una estratègia de  comunicació interna i externa, validada, aprovada i respectada per tots els  components de l’entitat, projectant així una imatge unitària i fort de l’associació i el  llançament d’un missatge continuat i clar, que ens permeti fidelitzar als nostres socis,  atreure a nous, i ser un focus d’atenció desitjable per desenvolupar col·laboracions,  assimilar voluntariat, etc. És necessari crear una imatge corporativa forta i crear i  utilitzar els canals de comunicació que estan a la nostra disposició per fer-la arribar al  màxim nombre de persones possible.

Ajuda’ns a seguir endavant amb el nostre projecte 
Skip to content