Els patrons inicials son tots afectats d’esclerosi múltiple o bé familiars d’aquests, que es un altra manera de ser afectat.Un petit grup d’associats s’encarrega de tota la paperassa i de aportar el fons fundacional, sense mes ajuts que les correccions tècniques del departament de Justícia .

D’entre les finalitats generals que consten als estatuts citem textualment: “Promoure tota mena d’iniciatives i accions destinades a resoldre, o fer mes lleugers, els problemes específics originats per l’esclerosi múltiple i altres malalties semblants. Per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts i llurs familiars”. El primer problema que volíem i volem resoldre es el de la Dependència que aquests tipus de malalties originen en persones joves i que progressivament augmenta amb l’edat. Hi ha un buit en quant ais equipaments que consideràvem idonis per la solució del problema d’un cert tipus de situació de dependència: quan en una família, entesa esta en el sentit mes ample de la paraula, (posem una parella de edat mitjana 30, 40, 50, 60 anys) un membre arriba a patir una dependència severa i l’altre resta vàlid, es crea un problema greu i que no es advertit en general en tota la seva magnitud perquè sempre hi ha casos mes desesperants. Quan la persona dependent no pot ser atesa al domicili els equipaments actuals no donen mes solució que la separació de la parella i el internament de la persona dependent en una residència clàssica fora del entom familiar i amb la pèrdua de llibertat que això comporta, la qual cosa deteriora més la seva salut ja que afegeix al trauma físic de la malaltia el trauma psicològic de la separació (penseu en un pare o mare joves que s’han de separar de la dona i deis fills) Per això, per ser els casos mes greus volem començar per ells.Los patrones iniciales son todos afectados de esclerosis múltiple o bien los familiares de estos, que es otra manera de ser afectado.Un pequeño grupo de asociados se encarga de todo el papeleo y de aportar el fondo fundacional, sin más ayudas que las correcciones técnicas del departamento de Justicia.

Entre las fínalidades generales que constan en los estatutos citamos textualmente: “Promover toda clase de iniciativas y acciones destinadas a resolver, o hacer más llevaderos, los problemas específicos originados por la esclerosis múltiple y otras enfermedades parecidas. Por tal de mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares”. El primer problema que queremos resolver es el de la Dependencia que estos tipos de enfermedades originan en personas jóvenes y que progresivamente aumenta con la edad. Hay un vacío en cuanto a los equipamientos que consideramos idóneos por la solución del problema de un cierto tipo de situación de dependencia: cuando en una familia, entendida esta en el sentido mas amplio de la palabra, (ponemos una pareja de edad mediana 30, 40, 50, 60 años) un miembro llega a sufrir una dependencia severa y el otro continúa capacitado, se crea un problema grave y que no es advertido en general en toda su magnitud ya que siempre hay casos mas desesperantes. Cuando la persona dependiente no puede ser atendida en su domicilio los equipamientos actuales no dan más solución que la separación de la pareja y el internamiento de la persona dependiente en una residencia clásica fuera del entorno familiar y con la pérdida de libertad que eso comporta, lo cual deteriora más su salud puesto que añade al trauma físico de la enfermedad, el trauma psicológico de la separación (pensad en un padre o madre jóvenes que se deben separar de la mujer y de los hijos) Por eso, por ser los casos mas graves queremos comenzar por ellos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content