En el marc de la Jornada Dia D, organitzada per Bial.En el marco de la Jornada Día D, organizada por BIAL.

– Per això, Bial ha reunit prestigiosos experts en xarxes socials ia professionals sanitaris que han integrat Internet en el seu entorn de treball diari

– Per a un científic, conèixer les noves tecnologies és bàsic. Avui dia ofereixen grans possibilitats de comunicació i faciliten que compartir informació sigui més fàcil

 – D’altra banda, la Jornada ha comptat amb la presència del Dr Simon Shorvon, Professor de Neurologia Clínica a l’Institut UCL de Neurologia, de Londres, i cap d’edició de la revista Epilèpsia, que ha explicat als residents la importància de com escriure un article perquè sigui publicat

 – Segons el Dr Shorvon, “l’objectiu principal de la investigació és que el treball sigui després publicat i qualsevol descobriment hauria de ser compartit públicament sempre que es tracti de forma acurada, concisa i amb informació exacta ”

 Madrid, novembre de 2012. – Amb l’objectiu d’analitzar com treure el màxim partit a Internet ia les xarxes socials en la investigació i en l’entorn sociosanitari, residents de Neurologia han participat en la Jornada El Dia D, organitzada per Bial. Els miris han pogut ampliar els seus coneixements en l’àmbit de la investigació relacionat amb les noves tecnologies a través de les recomanacions de prestigiosos experts en la matèria.

 “Per a un científic, conèixer les noves tecnologies és bàsic, ja que no tot està en els llibres . Avui dia les noves tecnologies ofereixen grans possibilitats de comunicació i fan més fàcil compartir informació “, subratlla el Dr Manuel Toledo, de la Unitat d’Epilèpsia del Servei de Neurologia de l’Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona.

 La investigació al nostre país ha experimentat un gran desenvolupament al llarg de les últimes dècades. Tanmateix, a Espanya es publiquen menys estudis que en altres països. “Hem de tenir en compte els recursos de què disposem per investigar i encara estan per sota del que destinen altres governs, els resultats són molt positius”, assenyala el Dr.Toledo. “Les malalties cròniques i les que tenen menys possibilitats de curació ofereixen més possibilitats d’investigació. Hi ha determinades malalties en les quals s’hauria d’investigar més, com és el cas de l’Epilèpsia “, afegeix el Dr Toledo.

 Després de la investigació, com escriure un article perquè sigui publicat

 D’altra banda, la Jornada ha comptat amb la presència del Dr Simon Shorvon, Professor de Neurologia Clínica a l’Institut UCL de Neurologia, de Londres, i cap d’edició de la revista Epilèpsia, que ha explicat als residents la importància de com escriure un article perquè sigui publicat. En aquest sentit, ha destacat que “disposar d’informació important i nova que comunicar és un factor clau perquè un article sigui publicat. Així mateix, la informació ha de ser rigorosa, precisa i d’elevat nivell ètic “.

 L’article científic ha de contenir un resum de tot el document, una introducció, els passos seguits i els resultats. Segons el Professor Shorvon, “l’objectiu principal de la investigació és que el treball sigui després publicat i qualsevol descobriment hauria de ser compartit públicament sempre que es tracti de forma acurada, concisa i amb informació exacta”.

El desenvolupament d’informació sociosanitària a Internet

Cada vegada són més els metges que utilitzen les xarxes socials per intercanviar informació, descarregar aplicacions per a la seva gestió de pacients i que es comuniquen mitjançant eines de presència virtual.

La salut és un assumpte universal i necessari i la informació sociosanitària constitueix un dels principals aspectes més buscats no només per la població general, sinó pel col · lectiu mèdic i sanitari. Les xarxes socials i els nous suports en línia ofereixen moltes possibilitats i alternatives per informar sobre salut des de diferents punts de vista.

Permeten innovar, accedir ràpidament a la informació i conèixer les necessitats de qualsevol col · lectiu. No obstant això, José Antonio Alguacil, CEO de Ilusionlabs, ha destacat durant la Jornada que “per garantir continguts de qualitat, la font ha de ser fiable.

No tot s’hi val i menys quan la salut està en joc “. En el desenvolupament d’informació sociosanitària per Internet, les comunitats de pacients juguen un paper molt important. Segons Alguacil, “els pacients són responsables del que escriuen igual que les marques i laboratoris. Han de regir sota els mateixos paradigmes de qualitat, exhaustivitat i legislació, ja que juguen un paper de referència sobre la influència en el pacient, i per tant alguna cosa que importa a la societat “.

Cada vegada més, els pacients tenen un paper molt actiu a la xarxa en el sentit que tenen influència i poden aportar experiències, contacte i suport, cosa que també ajuda als facultatius i altres pacients, que sens dubte van a internet a la recerca de respostes i d’empatia. Agutzil ha destacat “la immediatesa com un dels valors afegits d’Internet a l’hora d’establir una comunicació fàcilment accessible i de referència documental en l’entorn sanitari “. No obstant això, és imprescindible que hi hagi una col · laboració real entre professionals sanitaris i pacients. En la mateixa línia ha continuat Andrés Karp, president de l’Associació Desenvolupadors web d’Espanya (ADWE), que ha assenyalat que “la nostra societat està hiperconnectada i que cada dia estem “infoxicados”, necessitem llegir molt, i accedir a informació molt diversa, per això és important accedir només a continguts de qualitat, aprendre a escoltar i saber en tot moment en quins entorns ens estem movent, sobretot si parlem de sanitat “.

Les xarxes socials poden ser molt productives, però els experts sempre insisteixen en la importància de conèixer bé i tenir definit un objectiu o una finalitat abans de començar a utilitzar-les. “Per fer un ús coherent les xarxes socials, cal organització, optimització i sobretot planificació”, ha destacat Karp.

En aquest context, una de les millors eines 2.0 sobre salut són els blocs ja que permeten aprofundir en un tema concret i interactuar amb altres usuaris. “Twitter ens facilita conversar amb la gent gairebé a temps real, Facebook ens dóna la possibilitat de segmentar i crear grups amb interessos similars i Linkedin està molt enfocada en els aspectes professionals”.

D’altra banda, el Dr Salvador Casado, metge d’Atenció Primària al Centre de Salut de Collado Villalba, de Madrid, ha conclòs assenyalant que “cada professional ha de triar els seus propis canals de comunicació i participació social. A poc a poc, els professionals sanitaris van fent més ús de les tecnologies de la informació per comunicar tant amb companys com amb pacients “.

Sobre Bial

Bial és un grup farmacèutic internacional amb investigació pròpia que comercialitza diversos productes en prop de 50 països, en quatre continents. Bial és el major grup farmacèutic portuguès i un dels principals grups farmacèutics de la Península Ibèrica.

A Espanya Bial centralitza la producció de vacunes antial · lèrgiques i mitjans de diagnòstics per al · lèrgies per als diferents mercats on opera. Bial està fortament compromès amb la innovació terapèutica, invertint més del 20% de la seva facturació anual en R & D. Les principals àrees d’investigació i desenvolupament de l’empresa són el sistema nerviós central, el sistema cardiovascular i la Immunoteràpia lèrgica.

En els últims anys, Bial ha patentat nous medicaments, entre els quals es troba un antiepilèptic, acetat de eslicarbazepina, sota la marca comercial Zebinix, que possibilita ja la presència del grup Bial, a través d’un soci comercial, en diversos països europeus, entre els quals estan grans mercats farmacèutics, cas d’Alemanya, França i Regne Unit.

Actualment Bial té altres productes innovadors en desenvolupament que, probablement, podran arribar al mercat en els pròxims anys consolidant la posició de l’empresa a Europa.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17397/1/Residentes-de-Neurologia-incluyen-las-redes-sociales-como-herramienta-en-la-investigacion-y-en-el-entorno-socio-sanitario/Page1.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

– Para ello, BIAL ha reunido a prestigiosos expertos en redes sociales y a profesionales sanitarios que han integrado Internet en su entorno de trabajo diario

– Para un científico, conocer las nuevas tecnologías es básico. Hoy en día ofrecen grandes posibilidades de comunicación y facilitan que compartir información sea más fácil

– Por otro lado, la Jornada ha contado con la presencia del Dr. Simon Shorvon, Profesor de Neurología Clínica en el Instituto UCL de Neurología, de Londres, y jefe de edición de la revista Epilepsia, quien ha explicado a los residentes la importancia de cómo escribir un artículo para que sea publicado

– Según el Dr. Shorvon, “el objetivo principal de la investigación es que el trabajo sea después publicado y cualquier descubrimiento debería ser compartido públicamente siempre que se trate de forma cuidada, concisa y con información exacta”

Madrid, Noviembre de 2012.- Con el objetivo de analizar cómo sacar el máximo partido a Internet y a las redes sociales en la investigación y en el entorno socio sanitario, residentes de Neurología han participado en la Jornada El Día D, organizada por Bial. Los mires han podido ampliar sus conocimientos en el ámbito de la investigación relacionado con las nuevas tecnologías a través de las recomendaciones de prestigiosos expertos en la materia.

“Para un científico, conocer las nuevas tecnologías es básico, ya que no todo está en los libros. Hoy en día las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades de comunicación y hacen más fácil compartir información”, subraya el Dr. Manuel Toledo, de la Unidad de Epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital Vall d´Hebron, de Barcelona.

La investigación en nuestro país ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de las últimas décadas. No obstante, en España se publican menos estudios que en otros países. “Debemos tener en cuenta los recursos con los que contamos para investigar y aunque están por debajo de lo que destinan otros gobiernos, los resultados son muy positivos”, señala el Dr.Toledo.

“Las enfermedades crónicas y aquellas que tienen menos posibilidades de curación ofrecen más posibilidades de investigación. Hay determinadas enfermedades en las que se debería investigar más, como es el caso de la Epilepsia”, añade el Dr. Toledo.

Después de la investigación, cómo escribir un artículo para que sea publicado

Por otro lado, la Jornada ha contado con la presencia del Dr. Simon Shorvon, Profesor de Neurología Clínica en el Instituto UCL de Neurología, de Londres, y jefe de edición de la revista Epilepsia, quien ha explicado a los residentes la importancia de cómo escribir un artículo para que sea publicado. En este sentido, ha destacado que “disponer de información importante y novedosa que comunicar es un factor clave para que un artículo sea publicado. Asimismo, la información debe de ser rigurosa, precisa y de elevado nivel ético”.
El artículo científico debe contener un resumen de todo el documento, una introducción, los pasos seguidos y los resultados. Según el Profesor Shorvon, “el objetivo principal de la investigación es que el trabajo sea después publicado y cualquier descubrimiento debería ser compartido públicamente siempre que se trate de forma cuidada, concisa y con información exacta”.

El desarrollo de información socio sanitaria en Internet

Cada vez son más los médicos que utilizan las redes sociales para intercambiar información, descargar aplicaciones para su gestión de pacientes y que se comunican mediante herramientas de presencia virtual.

La salud es un asunto universal y necesario y la información socio sanitaria constituye uno de los principales aspectos más buscados no sólo por la población general, sino por el colectivo médico y sanitario.

Las redes sociales y los nuevos soportes online ofrecen muchas posibilidades y alternativas para informar sobre salud desde diferentes puntos de vista. Permiten innovar, acceder rápidamente a la información y conocer las necesidades de cualquier colectivo. Sin embargo, José Antonio Alguacil, CEO de Ilusionlabs, ha destacado durante la Jornada que “para garantizar contenidos de calidad, la fuente debe ser fiable. No todo vale y menos cuando la salud está en juego”.

En el desarrollo de información socio sanitaria para Internet, las comunidades de pacientes juegan un papel muy importante. Según Alguacil, “los pacientes son responsables de lo que escriben al igual que las marcas y laboratorios. Tienen que regirse bajo los mismos paradigmas de calidad, exhaustividad y legislación, ya que juegan un papel de referencia sobre la influencia en el paciente, y por lo tanto algo que importa a la sociedad”.

Cada vez más, los pacientes tienen un papel muy activo en la red en el sentido de que tienen influencia y pueden aportar experiencias, contacto y apoyo, algo que también ayuda a los facultativos y a otros pacientes, que sin duda acuden a internet en busca de respuestas y de empatía.

Alguacil ha destacado “la inmediatez como uno de los valores añadidos de Internet a la hora de establecer una comunicación fácilmente accesible y de referencia documental en el entorno sanitario”. Sin embargo, resulta imprescindible que haya una colaboración real entre profesionales sanitarios y pacientes.

En la misma línea ha continuado Andrés Karp, presidente de la Asociación Desarrolladores Web de España (ADWE), quien ha señalado que “nuestra sociedad está hiperconectada y que cada día estamos “infoxicados”, necesitamos leer mucho, y acceder a información muy diversa, por eso es importante acceder solo a contenidos de calidad, aprender a escuchar y saber en todo momento en qué entornos nos estamos moviendo, sobre todo si hablamos de sanidad”.

Las redes sociales pueden ser muy productivas, pero los expertos siempre hacen hincapié en la importancia de conocerlas bien y tener definido un objetivo o una finalidad antes de empezar a utilizarlas. “Para utilizar de una forma coherente las redes sociales, hace falta organización, optimización y sobre todo planificación”, ha destacado Karp.
En este contexto, una de las mejores herramientas 2.0 sobre salud son los blogs ya que permiten profundizar en un tema concreto e interactuar con otros usuarios. “Twitter nos facilita conversar con la gente casi a tiempo real, Facebook nos da la posibilidad de segmentar y crear grupos con intereses similares y Linkedin está muy enfocada en los aspectos profesionales”.

Por otro lado, el Dr. Salvador Casado, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de Collado Villalba, de Madrid, ha concluido señalando que “cada profesional debe elegir sus propios canales de comunicación y participación social. Poco a poco, los profesionales sanitarios van haciendo más uso de las tecnologías de la información para comunicarse tanto con compañeros como con pacientes”.

Sobre BIAL

BIAL es un grupo farmacéutico internacional con investigación propia que comercializa diversos productos en cerca de 50 países, en cuatro continentes. BIAL es el mayor grupo farmacéutico portugués y uno de los principales grupos farmacéuticos de la Península Ibérica. En España BIAL centraliza la producción de vacunas antialérgicas y medios de diagnósticos para alergias para los diferentes mercados donde opera.

BIAL está fuertemente comprometido con la innovación terapéutica, invirtiendo más del 20% de su facturación anual en I&D. Las principales áreas de investigación y desarrollo de la empresa son el Sistema Nervioso Central, el Sistema Cardiovascular y la Inmunoterapia Alérgica.

En los últimos años, BIAL ha patentado nuevos medicamentos, entre los cuales se encuentra un antiepiléptico, acetato de eslicarbazepina, bajo la marca comercial Zebinix, que posibilita ya la presencia del grupo BIAL, a través de un socio comercial, en diversos países europeos, entre los cuales están grandes mercados farmacéuticos, caso de Alemania, Francia y Reino Unido.

Actualmente BIAL tiene otros productos innovadores en desarrollo que, probablemente, podrán llegar al mercado en los próximos años consolidando la posición de la Empresa en Europa.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17397/1/Residentes-de-Neurologia-incluyen-las-redes-sociales-como-herramienta-en-la-investigacion-y-en-el-entorno-socio-sanitario/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut