Actualment estem vivint una nova revolució en l’Esclerosi Múltiple amb l’adveniment de noves drogues”, descriu el Dr. Vladimiro Sinay , encarregat de l’Àrea de Malalties Demielinizantes de l’Institut de Neurologia Cognitiva (INECO) i de la Fundació Favaloro. Els detalls de l’informe.
  Actualmente estamos viviendo una nueva revolución en la Esclerosis Múltiple con el advenimiento de nuevas drogas”, describe el Dr. Vladimiro Sinay , encargado del Área de Enfermedades Demielinizantes del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y de la Fundación Favaloro. Los detalles del informe. 

CIUTAT DE BUENOS AIRES (Urgent24) Un estudi publicat al començament de 2009 en The European Journal of Neurology indicava que la prevalença de l’esclerosi múltiple a Buenos Aires oscil·laria entre 14 i 20 pacients cada 100 mil habitants. Estudis similars realitzats sobre altres poblacions del país llancen dades epidemiològiques similars.

L’esclerosi múltiple constitueix la malaltia neurodegenerativa autoinmune del sistema nerviós central mes freqüent del món, caracteritzada per afectar principalment a individus de sexe femení d’entre 18 i 40 anys. La malaltia és desencadenada per una resposta anormal del sistema immune dels pacients

Però ara, l’univers de la investigació sembla haver trobat un tratamienton esperançador. El Dr. Vladimiro Sinay, ncargado de l’Àrea de Malalties Demielinizantes INECO/F Favaloro, va escriure el següent article que més a baix reproduïm:

Santa Lidwina de Schiedam al començament del 1400 va ser canonizada per la seva fama de sanadora encara que posseïda per un esperit maligne que li generava discapacitat neurològica progressiva. Sir Augustus Frederick d’Aquest (1794–1848) va escriure el seu diari des de 1822 a 1846 relatant els seus símptomes neurològics recurrents i discapacitantes associats a una malaltia que encara no sabia que es cridaria Esclerosi Múltiple.

Recentment en 1868, Jean Martin Charcot, el pare de la neurologia, descriuria l’Esclerosi Múltiple com una entitat nosológica.

Durant 125 anys solament es va conèixer progressivament que es tractava d’una malaltia neurològica autoinmune. Es va saber que el sistema immune, encarregat de la defensa contra els organismes externs, per un error generava un atac contra un òrgan propi del cos, en aquest cas el sistema nerviós central. Això produïa en aquest grup de pacients símptomes neurològics impredictibles en clínica i aparició amb el risc d’una discapacitat secuelar i progressiva.

En la dècada del 90, l’anomenada dècada del cervell pels avanços terapèutics en aquest àrea, es va veure aparèixer el primer tractament modificador del curs de la malaltia: els Interferones i poc temps després se sumaria l’Acetat de Glatiramer. Anys després, seguint l’evolució d’aquests pacients la comunitat científica va comprovar que aquests medicaments disminuïen la quantitat de recaigudes i disminuïen la progressió de la discapacitat millorant el pronòstic dels pacients.

Actualment estem vivint una nova revolució en l’Esclerosi Múltiple amb l’adveniment de noves drogues. Han aparegut a l’àrea els anticossos monoclonales i les medicacions orals.

Els primers són molècules dirigides cap a una molècula específica amb una acció determinada, podent d’aquesta manera modificar la seva funció. Fa uns anys s’aprova al món la utilització del Natalizumab que és d’alta efectivitat per a les formes molt agressives de la malaltia o que no responen als tractaments tradicionals.

Aquest any va arribar a l’Argentina la primera medicació oral per a l’Esclerosi Múltiple, el Fingolimod, que permet controlar la malaltia fent que els limfòcits (principal cèl·lula responsable de la inflamació en el sistema nerviós) romanguin en els ganglis limfàtics disminuint d’aquesta manera el seu accés al cervell i la medul·la espinal.

En el futur comptarem amb un arsenal terapèutic encara més extens atès que es troben en etapa avançada d’investigació moltes noves molècules per al tractament d’aquesta patologia.

Actualment estem vivint un moment privilegiat de la història de l’Esclerosi Múltiple. Aviat tindrem la possibilitat de seleccionar tractaments específics i adequats per a cada pacient i aconseguirem que aquells pacients que no responguin a un tractament puguin fer-ho a un altre. D’aquesta manera podrem probablement aconseguir que aquesta malaltia temuda durant tants segles, es converteixi en una malaltia cada vegada més controlada i amb una evolució cada vegada millor canviant el pronòstic a llarg termini dels pacients.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.urgente24.com/noticias/val/17252-175/revolucionario-tratamiento-contra-la-esclerosis-multiple.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Un estudio publicado a comienzos de 2009 en The European Journal of Neurology indicaba que la prevalencia de la esclerosis múltiple en Buenos Aires oscilaría entre 14 y 20 pacientes cada 100 mil habitantes. Estudios similares realizados sobre otras poblaciones del país arrojan datos epidemiológicos similares.

 La esclerosis múltiple constituye la enfermedad neurodegenerativa autoinmune del sistema nervioso central mas frecuente del mundo, caracterizada por afectar principalmente a individuos de sexo femenino de entre 18 y 40 años. La enfermedad es desencadenada por una respuesta anormal del sistema inmune de los pacientes

Pero ahora, el universo de la investigación parece haber hallado un tratamienton esperanzador. El Dr. Vladimiro Sinay, encargado del Área de Enfermedades Demielinizantes INECO/F Favaloro, escribió el siguiente artículo que más abajo reproducimos:

Santa Lidwina de Schiedam a comienzos del 1400 fue canonizada por su fama de sanadora aunque poseída por un espíritu maligno que le generaba discapacidad neurológica progresiva. Sir Augustus Frederick d’Este (1794–1848) escribió su diario desde 1822 a 1846 relatando sus síntomas neurológicos recurrentes y discapacitantes asociados a una enfermedad  que aún no sabía que se llamaría Esclerosis Múltiple.

Recién en 1868, Jean Martin Charcot, el padre de la neurología, describiría la Esclerosis Múltiple como una entidad nosológica.

Durante 125 años solo se conoció progresivamente que se trataba de una enfermedad neurológica autoinmune. Se supo que el sistema inmune, encargado de la defensa contra los organismos externos, por un error generaba un ataque contra un órgano propio del cuerpo, en este caso el sistema nervioso central. Esto producía en este grupo de pacientes síntomas neurológicos impredecibles en clínica y aparición con el riesgo de una discapacidad secuelar y progresiva. 

En la década del 90, la llamada década del cerebro por los avances terapéuticos en éste área, se vio aparecer el primer tratamiento modificador del curso de la enfermedad: los Interferones y poco tiempo después se sumaría el Acetato de Glatiramer. Años después, siguiendo la evolución de estos pacientes la comunidad científica comprobó que estos medicamentos disminuían la cantidad de recaídas y disminuían la progresión de la discapacidad mejorando el pronóstico de los pacientes.

Actualmente estamos viviendo una nueva revolución en la Esclerosis Múltiple con el advenimiento de nuevas drogas. Han aparecido en el área los anticuerpos monoclonales y las medicaciones orales. 

Los primeros son moléculas dirigidas hacia una molécula específica con una acción determinada, pudiendo de este modo modificar su función. Hace unos años se aprueba en el mundo la utilización del Natalizumab que es de alta efectividad para las  formas muy agresivas de la enfermedad o que no responden a los tratamientos tradicionales.

Este año llegó a la Argentina la primera medicación oral para la Esclerosis Múltiple, el Fingolimod, que permite controlar la enfermedad haciendo que los linfocitos (principal célula responsable de la inflamación en el sistema nervioso) permanezcan en los ganglios linfáticos disminuyendo de este modo su acceso al cerebro y la médula espinal.

En el futuro contaremos con un arsenal terapéutico aún más extenso dado que se encuentran en etapa avanzada de investigación muchas nuevas moléculas para el tratamiento de esta patología.

Actualmente estamos viviendo un momento privilegiado de la historia de la Esclerosis Múltiple. Pronto tendremos la posibilidad de seleccionar tratamientos específicos y adecuados para cada paciente y conseguiremos que aquellos pacientes que no respondan a un tratamiento puedan hacerlo a otro. De este modo podremos probablemente conseguir que esta enfermedad temida durante tantos siglos, se convierta en una enfermedad cada vez más controlada y con una evolución cada vez mejor cambiando el pronóstico a largo plazo de los pacientes.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.urgente24.com/noticias/val/17252-175/revolucionario-tratamiento-contra-la-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content