Lanzarote amb 15 casos per 100.000 és una de les zones d’Espanya que registra menor prevalença.

Santiago de Compostel·la és la ciutat amb major xifra de prevalença de casos esclerosi múltiple d’Espanya. En concret, la capital gallega presenta 79 casos per 100.000 habitants enfront de Lanzarote amb 15 per 100.000 habitants, que és una de les regions d’Espanya que registra menor prevalença. Lanzarote con 15 casos por 100.000 es una de las zonas de España que registra menor prevalencia

Santiago de Compostela es la ciudad con mayor cifra de prevalencia de casos esclerosis múltiple de España. En concreto, la capital gallega presenta 79 casos por 100.000 habitantes frente a Lanzarote con 15 por 100.000 habitantes, que es una de las regiones de España que registra menor prevalencia.

Aquestes dades han estat aportats per Susana Moraleda Pérez, metge rehabilitador membre de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (SERMEF), amb motiu del Dia Nacional de la esclerósis múltiple.

La professional, que exerceix la seva labor en la Unitat de Neurorehabilitación del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital madrileny de la Pau, destaca, en primer lloc, que l’esclerosi múltiple és “la malaltia neurològica progressiva més freqüent en adults joves, i la principal causa de discapacitat d’origen no traumàtic en adults”.

La malaltia, clínicament, produeix alteració tant motora com a sensitiva, amb pèrdua de funcions manipulatives per afectació dels membres que dificulta la realització d’activitats de vida diària, i crea dificultat o impossibilitat de realitzar marxa independent.

Per això, la Dr. Moraleda posa l’accent en el paper del metge rehabilitador, que el seu objectiu general és “aconseguir el màxim potencial físic, mental i social del pacient amb esclerosi múltiple, millorant d’aquesta manera la seva qualitat de vida”. “Per a això cal intentar prevenir complicacions actuant sobre els factors desencadenants de les mateixes”, afegeix.

El metge rehabilitador avalua la necessitat de ortesis i altres ajudes tècniques en cadascuna de les revisions periòdiques, prescrivint en cada cas les que consideri més apropiada per a cada pacient i valorant posteriorment la seva correcta adaptació.

Igualment avalua i realitza el tractament de símptomes com la espasticidad aplicant tractament, de forma individualitzada, que va des de la prescripció de fàrmacs orals fins a les infiltracions periòdiques de toxina botulínica.

L’especialista en Medicina Física i Rehabilitació realitza avaluacions periòdiques als pacients amb esclerosi múltiple. Referent a això, la professional de SERMEF destaca que una vegada avaluat un pacient amb esclerosi múltiple, “cal decidir si precisa alguna actuació dins de les competències de la Medicina Física i Rehabilitació per aconseguir millorança funcional”.

Rehabilitació

Una vegada que es realitza el tractament rehabilitador millora la discapacitat, fonamentalment mitjançant l’aprenentatge d’exercicis que, de forma individualitzada, cada pacient pot obtenir beneficis concrets. Encara que no s’ha demostrat que una tècnica sigui superior a una altra, depenent de la situació física de cada pacient es prescriurà fisioteràpia i/o teràpia ocupacional.

Així, Moraleda afirma que “el propòsit és l’aprenentatge d’activitats per a la posterior realització al domicili, sense que sigui necessari perllongar el tractament rehabilitador durant llargs períodes de temps”.

“Fonamentalment es pretén aconseguir el major nivell d’independència possible que pugui aconseguir la persona amb esclerosi múltiple malgrat el grau de discapacitat que present a cada moment evolutiu de la malaltia”, descriu.

Quadres clínics

Existeixen diverses modalitats d’esclerosi múltiple. La primera d’aquestes és la forma recurrent-remitent, que afecta al 80-90% dels pacients, i es caracteritza per brots consistents en aparició de símptomes, resposta al tractament i estabilització. Aproximadament la meitat dels pacients té un curs progressiu després de 10-15 anys d’evolució (forma progressiva secundària).

Una altra forma és la progressiva primària (10% pacients afectats) que des de l’inici de la simptomatologia es caracteritza per curs progressiu, sense brots ni estabilització. Finalment, existeix la forma progressiva inicial que és poc freqüent.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/noticia/16940

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Estos datos han sido aportados por Susana Moraleda Pérez, médico rehabilitador miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), con motivo del Día Nacional de la esclerósis múltiple.

La profesional, que desempeña su labor en la Unidad de Neurorehabilitación del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital madrileño de La Paz, destaca, en primer lugar, que la esclerosis múltiple es “la enfermedad neurológica progresiva más frecuente en adultos jóvenes, y la principal causa de discapacidad de origen no traumático en adultos”.

La enfermedad, clínicamente, produce alteración tanto motora como sensitiva, con pérdida de funciones manipulativas por afectación de los miembros que dificulta la realización de actividades de vida diaria, y crea dificultad o imposibilidad de realizar marcha independiente.

Por ello, la Dr. Moraleda hace hincapié en el papel del médico rehabilitador, cuyo objetivo general es “conseguir el máximo potencial físico, mental y social del paciente con esclerosis múltiple, mejorando de esta manera su calidad de vida”. “Para ello hay que intentar prevenir complicaciones actuando sobre los factores desencadenantes de las mismas”, añade.

El médico rehabilitador evalúa la necesidad de ortesis y otras ayudas técnicas en cada una de las revisiones periódicas, prescribiendo en cada caso las que considere más apropiada para cada paciente y valorando posteriormente su correcta adaptación.

Igualmente evalúa y realiza el tratamiento de síntomas como la espasticidad aplicando tratamiento, de forma individualizada, que va desde la prescripción de fármacos orales hasta las infiltraciones periódicas de toxina botulínica.

El especialista en Medicina Física y Rehabilitación realiza evaluaciones periódicas a los pacientes con esclerosis múltiple. A este respecto, la profesional de SERMEF destaca que una vez evaluado un paciente con esclerosis múltiple, “hay que decidir si precisa alguna actuación dentro de las competencias de la Medicina Física y Rehabilitación para conseguir mejoría funcional”.

Rehabilitación

Una vez que se realiza el tratamiento rehabilitador mejora la discapacidad, fundamentalmente mediante el aprendizaje de ejercicios que, de forma individualizada, cada paciente puede obtener beneficios concretos. Aunque no se ha demostrado que una técnica sea superior a otra, dependiendo de la situación física de cada paciente se prescribirá fisioterapia y/o terapia ocupacional.

Así, Moraleda afirma que “el propósito es el aprendizaje de actividades para la posterior realización en el domicilio, sin que sea necesario prolongar el tratamiento rehabilitador durante largos períodos de tiempo”.

“Fundamentalmente se pretende conseguir el mayor nivel de independencia posible que pueda alcanzar la persona con esclerosis múltiple a pesar del grado de discapacidad que presente en cada momento evolutivo de la enfermedad”, describe.

Cuadros clínicos

Existen varias modalidades de esclerosis múltiple. La primera de estas es la forma recurrente-remitente, que afecta al 80-90% de los pacientes, y se caracteriza por brotes consistentes en aparición de síntomas, respuesta al tratamiento y estabilización. Aproximadamente la mitad de los pacientes tiene un curso progresivo tras 10-15 años de evolución (forma progresiva secundaria).

Otra forma es la progresiva primaria (10% pacientes afectados) que desde el inicio de la sintomatología se caracteriza por curso progresivo, sin brotes ni estabilización. Por último, existe la forma progresiva inicial que es poco frecuente.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/noticia/16940

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content