‘L’única cosa que tens segur en la vida és la mort i l’estrès’, afirma el savi refranyer popular, ambdues coses gens positives. Precisament, si l’estrès no és bon company de patologies tan diferents com l’insomni, la malaltia cardiovascular o les úlceres, ara es descobreix que tampoc ho és per als afectats per l’esclerosi múltiple.   “Lo único que tienes seguro en la vida es la muerte y el estrés’, afirma el sabio refranero popular, ambas cosas nada positivas. Precisamente, si el estrés no es buen compañero de patologías tan distintas como el insomnio, la enfermedad cardiovascular o las úlceras, ahora se descubre que tampoco lo es para los afectados por la esclerosis múltiple.

Almenys és el que afirma un grup d’investigadors de la Universitat Northwestern Medicine (Chicago, EUA) capitaneado pel professor David Mohr en la revista ‘Neurology’. Segons les conclusions d’aquest estudi, basat en els resultats de 121 pacients amb esclerosi múltiple, les teràpies que ensenyen a controlar l’estrès redueixen en més d’un 20% les lesions cerebrals típiques d’aquesta malaltia.

“Els resultats són importants i obren la porta a més investigacions que posin l’accent en tractaments alternatius a tantísimos fàrmacs”, comenta a ELMUNDO.és la doctora Celia Orella-Guevara, coordinadora del Grup d’Estudi de Malalties Desmielinizantes de la Societat Espanyola de Neurologia. “A més, ve a confirmar les sospites que ja es tenien sobre aquest tema. Fa alguns anys sonava amb força la psiconeuroinmunología, una branca que estudia les relacions entre cos i ment i on l’estrès forma part especial de les seves anàlisis pels seus efectes nocius.., inclòs en aquest tipus de patologies”.

Respiri profund i…
 

 

L’esclerosi múltiple afecta només a Espanya a entre 30.000 i 45.000 persones i es produeix per un dany en la beina de mielina, és a dir, la coberta protectora que envolta les neurones. Quan això pansa, els impulsos nerviosos disminueixen o es detenen. Encara que no se sap per què es produeix, es pot reconèixer per una multitud de símptomes que van des de problemes musculars, com espasmos, entumecimientos o pèrdua d’equilibri; fins a altres símptomes oculars, del parla, sexuals o neurològics.

En l’assaig clínic es va dividir als 121 pacients en dos grups. Ambdós seguien rebent els seus medicaments habituals però el primer, a més, també 16 sessions de teràpia antiestrés durant 24 setmanes.

“Es produeix un moment estresante quan una persona sent una amenaça o que l’esdeveniment és massa transcendent. Per això, sobreestima aquesta situació o infravalora la seva capacitat per fer-li front”, explica Mohr. “La idea va ser ensenyar al primer grup mecanismes per afrontar aquests moments, maneres de desafiar i canviar aquests pensaments negatius i fer una avaluació més realista i útil de la situació. Això ajuda a administrar millor aquestes circumstàncies estresantes”, afirma.

“El resultat és absolutament sorprenent”, assenyala la doctora Oreja-Guevara. “Jo també creia en els beneficis de les teràpies antiestrés, però no amb tan alts resultats positius”. I es refereix al fet que aquells que rebien teràpies antiestrés estaven lliures de sofrir més lesions cerebrals típiques (les captades amb gadolini) en un 77%, en comparació dels del grup control, el percentatge del qual es reduïa al 55%. De la mateixa manera, els ‘antiestresados’ disminuïen les seves possibilitats de patir un altre tipus de lesions inflamatorias (les conegudes com a T2) en un 70%, enfront del 43% del grup que només prenia fàrmacs.

Els misteris del cervell
 

 

“Els metges tenen poques formes per saber com evoluciona la malaltia”, explica la doctora Oreja-Guevara. Tant, que la forma més comuna de detectar si l’esclerosi múltiple està activa o no és realitzant proves de neuroimagen que mostrin si existeixen lesions cerebrals. D’aquí, que algunes de les més comunes siguin les que es descobreixen gràcies al gadolini, que indica una ruptura en la barrera hematoencefálica, la qual cosa permet un dany en les cèl·lules cerebrals.

Per la seva banda, la lesió cerebral T2 també és de caràcter inflamatorio com l’anterior. Amb ella es troben danys més permanents. “Ambdues són lesions inflamatorias, però mentre que la primera mostra activitat inflamatoria en un període menor a les quatre setmanes, la segona és un marcador que mostra lesions més permanents. Què coneixem amb ambdues? Si la inflamació augmenta és un indicador que estem davant una malaltia activa”, comenta aquesta doctora.

“La magnitud de l’efecte és similar a altres recents assajos en fase II de nous tractaments farmacològics per a aquesta malaltia”, assegura Mohr. Encara que l’estudi s’ha topat amb un important ‘però’. “Encara és prematur formular recomanacions específiques sobre l’ús d’aquest tipus de teràpies de gestió de l’estrès en l’esclerosi i es necessiten més estudis, ja que hem descobert que els seus efectes positius no es mantenien després del període de tractament, per la qual cosa no vull veure els pacients deixant de prendre tota la seva medicació per canviar-la per aquestes teràpies”, afirma contundent.

Para la doctora Oreja-Guevara, el major problema de l’estudi es troba en el seu període de temps, encara que es mostra optimista amb els resultats. “Encara que és cert que sis mesos és poc temps per veure si les teràpies són efectives o no, també és important veure que la mostra de 121 pacients és suficientment nombrosa i els paràmetres del treball estan bé realitzats com per descartar la idea de l’efecte placebo d’aquestes teràpies i tenir esperança en què funcionin… A més, la pròpia experiència amb aquests pacients indica la validesa d’aquest camí, l’estrès empitjora la seva situació”, comenta.

Per això, tant el grup d’investigació com aquesta doctora es mostren d’acord amb la recerca dels paràmetres més importants perquè els beneficis es mantinguin en el temps: “És possible que les persones sota aquestes teràpies després no fossin capaces de desenvolupar aquestes habilitats per si soles o, potser, la part més important d’aquestes teràpies sigui la personal, la d’afrontar l’estrès amb suport social. Caldrà investigar més”, conclou Mohr.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/07/11/neurociencia/1342029375.html

 

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Al menos es lo que afirma un grupo de investigadores de la Universidad Northwestern Medicine (Chicago, EEUU) capitaneado por el profesor David Mohr en la revista ‘Neurology’. Según las conclusiones de este estudio, basado en los resultados de 121 pacientes con esclerosis múltiple, las terapias que enseñan a controlar el estrés reducen en más de un 20% las lesiones cerebrales típicas de esta enfermedad.

“Los resultados son importantes y abren la puerta a más investigaciones que pongan el acento en tratamientos alternativos a tantísimos fármacos“, comenta a ELMUNDO.es la doctora Celia Oreja-Guevara, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología. “Además, viene a confirmar las sospechas que ya se tenían al respecto. Hace algunos años sonaba con fuerza la psiconeuroinmunología, una rama que estudia las relaciones entre cuerpo y mente y donde el estrés forma parte especial de sus análisis por sus efectos dañinos.., incluido en este tipo de patologías”.

Respire hondo y…

La esclerosis múltiple afecta sólo en España a entre 30.000 y 45.000 personas y se produce por un daño en la vaina de mielina, es decir, la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esto pasa, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Aunque no se sabe por qué se produce, se puede reconocer por una multitud de síntomas que van desde problemas musculares, como espasmos, entumecimientos o pérdida de equilibrio; hasta otros síntomas oculares, del habla, sexuales o neurológicos.

En el ensayo clínico se dividió a los 121 pacientes en dos grupos. Ambos seguían recibiendo sus medicamentos habituales pero el primero, además, también 16 sesiones de terapia antiestrés durante 24 semanas.

“Se produce un momento estresante cuando una persona siente una amenaza o que el acontecimiento es demasiado trascendente. Por ello, sobreestima esta situación o infravalora su capacidad para hacerle frente”, explica Mohr. “La idea fue enseñar al primer grupo mecanismos para afrontar esos momentos, maneras de desafiar y cambiar estos pensamientos negativos y hacer una evaluación más realista y útil de la situación. Esto ayuda a administrar mejor estas circunstancias estresantes”, afirma.

“El resultado es absolutamente sorprendente”, señala la doctora Oreja-Guevara. “Yo también creía en los beneficios de las terapias antiestrés, pero no con tan altos resultados positivos“. Y se refiere a que aquellos que recibían terapias antiestrés estaban libres de sufrir más lesiones cerebrales típicas (las captadas con gadolinio) en un 77%, en comparación con los del grupo control, cuyo porcentaje se reducía al 55%. Del mismo modo, los ‘antiestresados’ disminuían sus posibilidades de padecer otro tipo de lesiones inflamatorias (las conocidas como T2) en un 70%, frente al 43% del grupo que sólo tomaba fármacos.

Los misterios del cerebro

“Los médicos tienen pocas formas para saber cómo evoluciona la enfermedad”, explica la doctora Oreja-Guevara. Tanto, que la forma más común de detectar si la esclerosis múltiple está activa o no es realizando pruebas de neuroimagen que muestren si existen lesiones cerebrales. De ahí, que algunas de las más comunes sean las que se descubren gracias al gadolinio, que indica una ruptura en la barrera hematoencefálica, lo que permite un daño en las células cerebrales.

Por su parte, la lesión cerebral T2 también es de carácter inflamatorio como la anterior. Con ella se encuentran daños más permanentes. “Ambas son lesiones inflamatorias, pero mientras que la primera muestra actividad inflamatoria en un periodo menor a las cuatro semanas, la segunda es un marcador que muestra lesiones más permanentes. ¿Qué conocemos con ambas? Si la inflamación aumenta es un indicador de que estamos ante una enfermedad activa“, comenta esta doctora.

La magnitud del efecto es similar a otros recientes ensayos en fase II de nuevos tratamientos farmacológicos para esta enfermedad”, asegura Mohr. Aunque el estudio se ha topado con un importante ‘pero’. “Todavía es prematuro formular recomendaciones específicas sobre el uso de este tipo de terapias de gestión del estrés en la esclerosis y se necesitan más estudios, ya que hemos descubierto que sus efectos positivos no se mantenían después del periodo de tratamiento, por lo que no quiero ver a los pacientes dejando de tomar toda su medicación para cambiarla por estas terapias”, afirma contundente.

Para la doctora Oreja-Guevara, el mayor problema del estudio se encuentra en su periodo de tiempo, aunque se muestra optimista con los resultados. “Aunque es cierto que seis meses es poco tiempo para ver si las terapias son efectivas o no, también es importante ver que la muestra de 121 pacientes es suficientemente numerosa y los parámetros del trabajo están bien realizados como para descartar la idea del efecto placebo de estas terapias y tener esperanza en que funcionen… Además, la propia experiencia con estos pacientes indica la validez de este camino, el estrés empeora su situación”, comenta.

Por ello, tanto el grupo de investigación como esta doctora se muestran de acuerdo con la búsqueda de los parámetros más importantes para que los beneficios se mantengan en el tiempo: “Es posible que las personas bajo estas terapias luego no fueran capaces de desarrollar estas habilidades por sí solas o, quizá, la parte más importante de estas terapias sea la personal, la de afrontar el estrés con apoyo social. Habrá que investigar más”, concluye Mohr.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/07/11/neurociencia/1342029375.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content