Les dones amb discapacitat només representen el 39% de les contractacionsLas mujeres con discapacidad solo representan el 39% de las contrataciones

Tres de cada quatre persones amb discapacitat en edat laboral no tenen feina i la seva taxa d’activitat (38%) resulta 40 punts percentuals inferior a la de la resta de la població sense discapacitat. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de l’informe 1 de Odismet , l’Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball de Fundació ONCE , que ha estat presentat aquest matí a Madrid.

Odismet és la plataforma desenvolupada amb la col·laboració del Fons Social Europeu especialitzada en la gestió del coneixement disponible, majoritàriament de fonts i / o estadística públiques, sobre la discapacitat i la seva situació laboral, oberta a entitats públiques i privades, professionals i tècnics que requereixin informació sobre aquesta matèria, amb vistes al disseny de plans d’actuació, a la proposta de mesures d’intervenció o l’elaboració d’estudis i investigacions.

D’acord amb el document, presentat amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Treballadors, els ciutadans espanyols amb discapacitat tenen una taxa d’atur del 32,2% 7,8 punts percentuals més que la població sense discapacitat. L’informe apunta que una de les causes d’aquesta situació és el nivell formatiu. Així, l’abandonament escolar primerenc entre els joves amb discapacitat (43%) és molt superior al dels seus homòlegs sense discapacitat (25%), assenyalant el 70% haver trobat barreres per accedir a la formació. Això posa de manifest la necessitat d’avançar cap a un model formació que sigui més inclusiu amb les persones amb discapacitat.

D’aquesta manera s’observa que la taxa d’atur afecta de forma molt important als joves del col·lectiu, amb un 67,6%. Aquesta xifra es contraposa amb la de les persones amb discapacitat amb estudis superiors, que havent aconseguit superar les barreres anteriorment esmentades, presenten una taxa d’atur inferior a la mitjana nacional, amb un 20,3%, sent la taxa d’ocupació del 47, 2% que s’allunya de la de la població sense discapacitat únicament 11 punts percentuals enfront dels 32,5 punts de distància si es considera a tot el col·lectiu amb discapacitat.

AUGMENTA EL NOMBRE DE CONTRACTACIONS

Les últimes dades disponibles sobre contractacions de persones amb discapacitat, referits a 2014, ofereixen un perspectiva d’evolució positiva havent-se realitzat a Espanya un total de 203.025 contractacions, el que suposa un 18,6% més que el 2013. Aquesta xifra és sensiblement superior a els 150.824 contractes duts a terme el 2006, just abans de l’inici de la crisi.

Des del punt de gènere, les dones amb discapacitat estan menys presents en l’àmbit laboral, representant únicament el 39% de les contractacions.

En quant a les condicions laborals, l’informe mostra que el 78% de les persones amb discapacitat té un contracte indefinit , i el 84% per cent un horari de jornada completa. Hi ha una gran diferència respecte a la població en general pel que fa al salari ja que, segons les dades corresponents a 2013, les persones amb discapacitat guanyen un 16 per cent menys de mitjana que la resta de treballadors, sent el seu salari mitjà anual brut de 19.138 euros, enfront dels 22.801 dels treballadors sense discapacitat.

També hi ha un important nombre de persones amb discapacitat que creen el seu propi negoci. El 2014 la taxa d’ocupació per compte propi per al col·lectiu s’ha situat al 10,3%, situant-se 7,1 punts percentuals per sota que la població en general. No obstant això aquesta taxa d’ocupació per compte propi s’ha reduït des de 2012 i també s’ha incrementat la bretxa amb la de la població sense discapacitat.

 

RISC DE POBRESA

D’acord amb les dades recollides per ODISMET, el risc d’estar en una situació de pobresa arriba a 3 de cada 10 persones amb discapacitat a Espanya ja que el tipus d’ocupació i el nivell salarial incrementen la prevalença de pobresa en el col·lectiu que arriba al 12,6% dels treballadors amb discapacitat. (Aquesta dada és per a les persones amb discapacitat ocupades, si s’atén al total de la població amb discapacitat en edat laboral, la dada s’eleva fins al 31,1%).

ELS CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ

Tal com reflecteix l’Informe 1 de Odismet, els centres especials d’ocupació, una de les principals famílies que componen l’economia social, han passat dels prop de 26.290 contractes específics per a persones amb discapacitat en 2006, als 68.613 contractes el 2015. és a dir, han augmentat en un 161%. D’aquesta manera, el 72% dels contractes específics de discapacitat es realitzen en l’àmbit dels centres especials d’ocupació, i aquest percentatge és del 33,8% si es considera el volum general de contractacions per a persones amb discapacitat.

Analitzant aquests percentatges amb una perspectiva temporal s’observa que la representativitat dels centres especials d’ocupació en la contractació ha crescut des de 2006, tant si s’analitzen les contractacions totals a persones amb discapacitat (passant del 17,4% al 33,8%) , com analitzant exclusivament les contractacions específiques (del 47,5% al ​​72%), constituint-se d’aquesta manera els centres especials d’ocupació en un pilar indispensable de la contractació per al col·lectiu de persones amb discapacitat.

SOBRE ODISMET

En Odismet es pot consultar un banc de dades amb més de cinquanta indicadors del mercat de treball i discapacitat ordenats en sis seccions (integració laboral i tendències del mercat de treball; condicions de treball i trajectòries professionals; educació i formació professional; polítiques d’ocupació orientades a les persones amb discapacitat; prestacions socials i accions de l’ONCE-Fundació ONCE-Grup Empresarial Ilunion orientades a la creació d’ocupació ia la formació); les informació de polítiques d’ocupació, una biblioteca virtual sobre inclusió laboral de les persones amb discapacitat, un butlletí informatiu, així com informes monogràfics i anuaris. Igualment es posa a disposició en Odismet un servei de consultes a mida.

Aquesta plataforma s’emmarca en els programes operatius d’Ocupació Juvenil i Economia Social (POEJ) i el d’Inclusió Social i Economia Social (poises), que estan desenvolupant Fundació ONCE i FSC Inserta, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, i s’ha posat en marxa amb la col·laboració del Govern d’Espanya a través del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Tres de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral carecen de empleo y su tasa de actividad (38%) resulta 40 puntos porcentuales inferior a la del resto de la población sin discapacidad. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del Informe 1 de Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación ONCE, que ha sido presentado esta mañana en Madrid.

Odismet es la plataforma desarrollada con la colaboración del Fondo Social Europeo especializada en la gestión del conocimiento disponible, mayoritariamente de fuentes y/o estadística públicas, sobre la discapacidad y su situación laboral, abierta a entidades públicas y privadas, profesionales y técnicos que requieran información sobre esta materia, con vistas al diseño de planes de actuación, a la propuesta de medidas de intervención o a la elaboración de estudios e investigaciones.

De acuerdo con el documento, presentado con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, los ciudadanos españoles con discapacidad tienen una tasa de desempleo del 32,2%, 7,8 puntos porcentuales más que la población sin discapacidad. El informe apunta que una de las causas de esta situación es el nivel formativo. Así, el abandono escolar temprano entre los jóvenes con discapacidad (43%) es muy superior al de sus homólogos sin discapacidad (25%), señalando el 70% haber encontrado barreras para acceder a la formación. Esto pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un modelo formación que sea más inclusivo con las personas con discapacidad.

De este modo se observa que la tasa de paro afecta de forma muy importante a los jóvenes del colectivo, con un 67,6%. Esta cifra se contrapone con la de las personas con discapacidad con estudios superiores, que habiendo logrado superar las barreras anteriormente mencionadas, presentan una tasa de paro inferior a la media nacional, con un 20,3%, siendo la tasa de empleo del 47,2% que se aleja de la de la población sin discapacidad únicamente 11 puntos porcentuales frente a los 32,5 puntos de distancia si se considera a todo el colectivo con discapacidad.

AUMENTA EL NÚMERO DE CONTRATACIONES

Los últimos datos disponibles sobre contrataciones de personas con discapacidad, referidos a 2014, ofrecen un perspectiva de evolución positiva habiéndose realizado en España un total de 203.025 contrataciones, lo que supone un 18,6 % más que en 2013. Esta cifra es sensiblemente superior a los 150.824 contratos llevados a cabo en 2006, justo antes del inicio de la crisis.

Desde el punto de género, las mujeres con discapacidad están menos presentes en el ámbito laboral, representando únicamente el 39% de las contrataciones.

En cuanto a las condiciones laborales, el informe muestra que el 78 % de las personas con discapacidad tiene un contrato indefinido, y el 84% por ciento un horario de jornada completa. Existe una gran diferencia respecto a la población en general en cuanto al salario puesto que, según los datos correspondientes a 2013, las personas con discapacidad ganan un 16 por ciento menos de media que el resto de trabajadores, siendo su salario medio anual bruto de 19.138 euros, frente a los 22.801 de los trabajadores sin discapacidad.

También hay un importante número de personas con discapacidad que crean su propio negocio. En 2014 la tasa de empleo por cuenta propia para el colectivo se situó en el 10,3%, situándose 7,1 puntos porcentuales por debajo que la población en general. Sin embargo esta tasa de empleo por cuenta propia se ha reducido desde 2012 y también se ha incrementado la brecha con la de la población sin discapacidad.

RIESGO DE POBREZA

De acuerdo con los datos recogidos por ODISMET, el riesgo de estar en una situación de pobreza alcanza a 3 de cada 10 personas con discapacidad en España ya que el tipo de empleo y el nivel salarial incrementan la prevalencia de pobreza en el colectivo que alcanza al 12,6 % de los trabajadores con discapacidad. (Este dato es para las personas con discapacidad ocupadas, si se atiende al total de la población con discapacidad en edad laboral, el dato se eleva hasta el 31,1%).

LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Tal y como refleja el Informe 1 de Odismet, los centros especiales de empleo, una de las principales familias que componen la economía social, han pasado de los cerca de 26.290 contratos específicos para personas con discapacidad en 2006, a los 68.613 contratos en 2015. Es decir, han aumentado en un 161%. De este modo, el 72% de los contratos específicos de discapacidad se realizan en el ámbito de los Centros Especiales de Empleo, y este porcentaje es del 33,8% si se considera el volumen general de contrataciones para personas con discapacidad.

 

Analizando estos porcentajes con una perspectiva temporal se observa que la representatividad de los centros especiales de empleo en la contratación ha crecido desde 2006, tanto si se analizan las contrataciones totales a personas con discapacidad (pasando del 17,4% al 33,8%), como analizando exclusivamente las contrataciones específicas (del 47,5% al 72%), constituyéndose de este modo los Centros Especiales de Empleo en un pilar indispensable de la contratación para el colectivo de personas con discapacidad.

SOBRE ODISMET

En Odismet se puede consultar un banco de datos con más de cincuenta indicadores del mercado de trabajo y discapacidad ordenados en seis secciones (integración laboral y tendencias del mercado de trabajo; condiciones de trabajo y trayectorias profesionales; educación y formación profesional; políticas de empleo orientadas a las personas con discapacidad; prestaciones sociales y acciones de la ONCE-Fundación ONCE-Grupo Empresarial Ilunion orientadas a la creación de empleo y a la formación); las información de políticas de empleo, una biblioteca virtual sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad, un boletín informativo, así como informes monográficos y anuarios. Igualmente se pone a disposición en Odismet un servicio de consultas a medida.

Esta plataforma se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y el de Inclusión Social y Economía Social (POISES), que están desarrollando Fundación ONCE y FSC Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,  y se ha puesto en marcha con la colaboración del Gobierno de España a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Nacional/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22347

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Nacional/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22347

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut