L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia inflamatòria desmielinitzant del sistema nerviós central amb patogènia inmunomediada. Recents estudis indiquen un augment de la seva prevalença, i nombrosos treballs relacionen el virus d’Epstein-Barr (VEB) amb la seva etiologia. Acaba de publicar-se el primer estudi sobre la prevalença de l’EM en la Regió de Múrcia.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central con patogenia inmunomediada. Recientes estudios indican un aumento de su prevalencia, y numerosos trabajos relacionan el virus de Epstein-Barr (VEB) con su etiología. Acaba de publicarse el primer estudio sobre la prevalencia de la EM en la Región de Murcia.

Es tracta d’un estudi epidemiològic retrospectiu, que pren com a mostra la població resident a l’àrea sanitària centre-oest de la Regió de Múrcia (257.865 habitants). S’analitzen dades clíniques i serològiques extrets de diferents fonts. La prevalença de l’EM en la població estudiada és de 88 casos / 100.000 habitants, i la prevalença d’EM juntament amb síndrome desmielinitzant aïllat, de 98,4 casos / 100.000 habitants. La incidència mitjana d’EM en aquesta àrea de salut en els últims sis anys ha estat de 5,8 casos / 100.000 habitants / any.

En l’inici de l’EM, el 67,8% eren dones, el 81,9% presentava un curs recurrent-remitent, l’edat mitjana era de 31,4 anys, el sistema funcional més freqüentment afectat era el sensitiu (45,1 %), l’inici va ser monofocal en el 55,4% i el grau de discapacitat a la Expanded Disability Status Scale era de 2,1 punts.La seroprevalença del VEB va ser del 99,3% i la reactivació de la infecció per VEB es va relacionar amb activitat clínica d’EM en 10 pacients (45,4%).

Els autors conclouen que, actualment, la prevalença de l’EM en la Regió de Múrcia és similar a l’estimada en altres comunitats autònomes espanyoles, i es confirma la tendència d’increment de prevalença observada en les últimes dècades.

 

[Rev Neurol 2016]
Carreón-Guarnizo E, Andreu-Reinón E, Cerdán-Sánchez M, Carrasco-Torres R, Hernández-Clares R, Prieto-Valent L, et al.

Se trata de un estudio epidemiológico retrospectivo, que toma como muestra la población residente en el área sanitaria centro-oeste de la Región de Murcia (257.865 habitantes). Se analizan datos clínicos y serológicos extraídos de diferentes fuentes. La prevalencia de la EM en la población estudiada es de 88 casos/100.000 habitantes, y la prevalencia de EM junto con síndrome desmielinizante aislado, de 98,4 casos/100.000 habitantes. La incidencia media de EM en esta área de salud en los últimos seis años ha sido de 5,8 casos/100.000 habitantes/año.

En el inicio de la EM, el 67,8% eran mujeres, el 81,9% presentaba un curso recurrente-remitente, la edad media era de 31,4 años, el sistema funcional más frecuentemente afectado era el sensitivo (45,1%), el inicio fue monofocal en el 55,4% y el grado de discapacidad en la Expanded Disability Status Scale era de 2,1 puntos. La seroprevalencia del VEB fue del 99,3% y la reactivación de la infección por VEB se relacionó con actividad clínica de EM en 10 pacientes (45,4%).

Los autores concluyen que, actualmente, la prevalencia de la EM en la Región de Murcia es similar a la estimada en otras comunidades autónomas españolas, y se confirma la tendencia de incremento de prevalencia observada en las últimas décadas.

 

[Rev Neurol 2016]
Carreón-Guarnizo E, Andréu-Reinón E, Cerdán-Sánchez M, Carrasco-Torres R, Hernández-Clares R, Prieto-Valiente L, et al.

 

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=5691

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 


 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=5691

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content