• El INNS havia denegat a l’home la prestació perquè la patologia té tractament i el seu estat era estable

  • El INNS había denegado al hombre la prestación porque la patología tiene tratamiento y su estado era estable

SG B té 39 anys i la seva última professió habitual era un venedor de cupons de l’ONCE. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li va denegar la incapacitat permanent tot i patir esclerosi múltiple, amb afectació a diversos òrgans del cos. Però un jutjat ha esmenat la plana i se li ha concedit la incapacitat absoluta, que abasta no solament el seu ofici, sinó qualsevol tipus de treball, alhora que li atorga el dret a percebre una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora de 928 euros al mes.

L’INSS va denegar al venedor de cupons de l’ONCE la prestació d’incapacitat permanent en considerar que les lesions que patia eren anteriors a la seva afiliació a la Seguretat Social i l’inici de la seva relació de treball i no haver experimentat agreujament que li disminuís o anul·lés la seva capacitat per exercir la seva tasca professional. Fins i tot, en el dictamen previ, s’especificava que SGB havia experimentat certa millora després del tractament.

No obstant això, durant el procés judicial, tramitat en un jutjat social de Terol, lloc de residència de SG B, el centre Tribunal Mèdic de Barcelona, ​​que va presentar la demanda, va poder demostrar que l’esclerosi múltiple que patia li provocava severs problemes visuals i gravíssimes dificultats de moviment (per diferents malalties musculars). La sentència recull, d’aquesta manera, que el venedor de cupons té “limitacions per a activitats de la vida diària”, alhora que destaca que s’ha produït un “empitjorament progressiu de la seva malaltia”.

INCAPACITAT D’TREBALLAR

El jutjat ha rebutjat l’argument de l’INSS que la patologia que pateix l’home té tractament i el seu estat era estable, de manera que podria continuar treballant, ja que la seva funció no comportava grans exigències físiques. En aquest sentit, la sentència detalla que la malaltia de SGB “li impossibilita de dur a terme qualsevol activitat laboral per lleugera que sigui amb un mínim de professionalitat i eficàcia”.

En l’actualitat, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, es diagnostiquen cada any a Espanya uns 1.800 casos nous d’esclerosi múltiple. És més freqüent en les dones, i sol aparèixer entre els 20 i 40 anys. Després dels accidents de trànsit, aquesta patologia és la segona causa de discapacitat més freqüent entre els joves espanyols, segons fonts jurídiques.

S. G. B tiene 39 años y su última profesión habitual era un vendedor de cupones de la ONCE. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad permanente a pesar de padecer esclerosis múltiple, con afectación a diversos órganos del cuerpo. Pero un juzgado ha enmendado la plana y se le ha concedido la incapacidad absoluta, que abarca no solo su oficio, sino cualquier tipo de trabajo, a la vez que le otorga el derecho a percibir una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora de 928 euros al mes.

EL INSS denegó al vendedor de cupones de la ONCE la prestación de incapacidad permanente al considerar que las lesiones que padecía eran anteriores a su afiliación a la Seguridad Social y al inicio de su relación de trabajo y no haber experimentado agravación que le disminuyera o anulara su capacidad para ejercer su labor profesional. Incluso, en el dictamen previo, se especificaba que S. G. B. había experimentado cierta mejoría tras el tratamiento.

Sin embargo, durante el proceso judicial, tramitado en un juzgado social de Teruel, lugar de residencia de S. G. B, el centro Tribunal Médico de Barcelona, que presentó la demanda, pudo demostrar que la esclerosis múltiple que padecía le provocaba severos problemas visuales y gravísimas dificultades de movimiento (por distintas enfermedades musculares). La sentencia recoge, de esta manera, que el vendedor de cupones tiene “limitaciones para actividades de la vida diaria”, a la vez que destaca que se ha producido un “empeoramiento progresivo de su enfermedad”.

IMPOSIBILIDAD DE TRABAJAR

El juzgado ha rechazado el argumento del INSS de que la patología que padece el hombre tiene tratamiento y su estado era estable, por lo que podría continuar trabajando, ya que su función no conllevaba grandes exigencias físicas. En este sentido, la sentencia detalla que la dolencia de S. G. B. “le imposibilita de llevar a cabo cualquier actividad laboral por liviana que sea con un mínimo de profesionalidad y eficacia”.

En la actualidad, según datos de la Sociedad Española de Neurología, se diagnostican cada año en España unos 1.800 casos nuevos de esclerosis múltiple. Es más frecuente en las mujeres, y suele aparecer entre los 20 y 40 años. Tras los accidentes de tráfico, esta patología es la segunda causa de discapacidad más frecuente entre los jóvenes españoles, según fuentes jurídicas.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/juez-da-incapacidad-laboral-vendedor-once-enfermo-esclerosis-multiple_1114060.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/juez-da-incapacidad-laboral-vendedor-once-enfermo-esclerosis-multiple_1114060.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content