El Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT) uneix investigació, docència i assistència de l’esclerosi múltiple (EM) en un mateix espai.  El Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat) aúna investigación, docencia y asistencia de la esclerosis múltiple (EM) en un mismo espacio.

Després de sis anys d’intens treball, el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT) ha obert les seves portes. La institució, de 2.000 m2, és la suma dels serveis de Neurologia i Neuroimmunologia de l’Hospital Vall d’Hebron-format el 1990 i que va posar en marxa la primera unitat d’esclerosi múltiple d’Espanya-i l’hospital de dia de neurorehabilitació integral de la Fundació Esclerosi Múltiple.

“En definitiva, és una aliança estratègica entre l’Institut Català de la Salut i la Fundació. L’CEMCAT no té entitat jurídica pròpia i aglutina a 64 professionals-dels quals 10 són neuròlegs-i inclou també a infermeres, terapeutes, rehabilitadors, logopedes , terapeutes ocupacionals, neuropsicòlegs i psicòlegs, treballadors socials i biòlegs i biotecnòlegs. És un equip multidisciplinari que té com a objectiu abordar l’esclerosi múltiple des de totes les vessants: assistencial, investigadora i docent “, ha resumit Xavier Montalbán, director del centre, la presentació als mitjans ha tingut lloc en una jornada organitzada per Sanofi i Genzyme.

Segons l’opinió de Montalbán, la seva principal característica és que reuneix en un mateix espai a tots els professionals necessaris per a la cura assistencial dels pacients. Les principals línies de treball se centren en la investigació clínica i bàsica;? A nivell clínic, es treballa des de 1995 en pacients amb primers episodis suggestius d’esclerosi múltiple, en un estudi que ha aconseguit recentment els 1.000 casos seguits de manera prospectiva, el que la converteix en la major sèrie mundial. “Així coneixem els factors de risc que té un pacient a l’inici de la malaltia en relació tant amb la conversió a la pròpia esclerosi múltiple com amb el pronòstic de discapacitat a llarg termini”, ha detallat Montalbán. D’aquesta manera, aquesta cohort ha estat una de les principals responsables dels nous criteris diagnòstics de la malaltia.

“També treballem en resposta al tractament i quan considerem decisió de tractament amb una anàlisi en profunditat sobre una altra cohort de pacients seguits longitudinalment des de 1995, que inclou el primer pacient tractat a Espanya amb interferó beta. I a partir d’aquí, de manera prospectiva, els hem continuat estudiant. Ara hi ha uns 1.500 pacients en aquesta base de dades, que ens ha permès definir el concepte que s’utilitza per establir que hi ha un error de tractament i cal canviar-ho “, ha detallat.

Biomarcadors
dues cohorts s’han utilitzat per al desenvolupament de biomarcadors de laboratori, tant en primers episodis com en pacients tractats, amb estudis de farmacogenòmica i molècules com la quitinasa, entre altres.

“Intentem identificar el perfil que produeix que un pacient respongui o no a un fàrmac. També busquem biomarcadors que, quan apareixen en un pacient amb primer risc suggestiu de la malaltia, permetin afirmar que tindrà esclerosi múltiple”.

Un altre àmbit són els models animals d’encefalitis al · lèrgica experimental, que permeten provar noves molècules de la malaltia, amb catorze anys d’experiència.

El tractament de la forma primària progressiva i de la secundària progressiva de la malaltia-quan no hi ha brots ni inflamació-són les assignatures pendents. “El gran repte ara és la neurodegeneració, perquè la malaltia inflamatòria l’estem controlant moderadament bé amb els fàrmacs actuals i els que s’estan desenvolupant. Però en el fenomen degeneratiu-que en definitiva pot ser similar a nivell molecular a l’observat en altres malalties com Parkinson i Alzheimer-som molt ineficients i s’està dedicant molta energia per intentar controlar mitjançant neuroprotecció i, idealment, realitzant neurorregeneración “.

De fet, l’equip de Montalbán acaba de començar un estudi en fase I i II “amb una molècula que té com a objectiu remielinizar i que es basa en la ressonància magnètica, una altra de les nostres àrees d’especialització”.

UN MODEL AMB VOCACIÓ EXTRAPOLABLE

El Cemcat compta amb un consell rector format per l’Institut Català de la Salut, pel Servei Català de la Salut i per la Fundació Esclerosi Múltiple. El finançament és mixt, ja que prové del pressupost de l’Hospital Valle d’Hebron, de la fundació i dels diners aportats per entitats privades i públiques.

Portem treballant des de 1990 en aquest camp i fa sis es va idear el centre. L’ambient laboral és magnífic i els pacients tenen un alt grau de satisfacció. Esperem ser el model d’una gestió clínica determinada. Amb una certa dificultat, estem marcant el camí i podria fer-se alguna cosa similar a Madrid i en algun altre hospital del sud d’Espanya”, conclou Xavier Montalbán.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/triple-enfoque-luchar-contra-em

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Tras seis años de intenso trabajo, el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat) ha abierto sus puertas. La institución, de 2.000 m2, es la suma de los servicios de Neurología y Neuroinmunología del Hospital Valle de Hebrón -formado en 1990 y que puso en marcha la primera unidad de esclerosis múltiple de España- y el hospital de día de neurorrehabilitación integral de la Fundación Esclerosis Múltiple.

“En definitiva, es una alianza estratégica entre el Instituto Catalán de la Salud y la Fundación. El Cemcat no tiene entidad jurídica propia y aglutina a 64 profesionales -de los que 10 son neurólogos- e incluye también a enfermeras, terapeutas, rehabilitadores, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos y psicólogos, trabajadores sociales y biólogos y biotecnólogos. Es un equipo multidisciplinar que tiene como objetivo abordar la esclerosis múltiple desde todas las vertientes: asistencial, investigadora y docente”, ha resumido Xavier Montalbán, director del centro, cuya presentación a los medios ha tenido lugar en una jornada organizada por Sanofi y Genzyme.

En opinión de Montalbán, su principal característica es que reúne en un mismo espacio a todos los profesionales necesarios para el cuidado asistencial de los pacientes. Las principales líneas de trabajo se centran en la investigación clínica y básica;a nivel clínico, se trabaja desde 1995 en pacientes con primeros episodios sugestivos de esclerosis múltiple, en un estudio que ha alcanzado recientemente los 1.000 casos seguidos de manera prospectiva, lo que la convierte en la mayor serie mundial. “Así conocemos los factores de riesgo que tiene un paciente al inicio de la enfermedad en relación tanto con la conversión a la propia esclerosis múltiple como con el pronóstico de discapacidad a largo plazo”, ha detallado Montalbán. De este modo, esta cohorte ha sido una de las principales responsables de los nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad.

“También trabajamos en respuesta al tratamiento y cuándo consideramos fallo de tratamiento con un análisis en profundidad sobre otra cohorte de pacientes seguidos longitudinalmente desde 1995, que incluye el primer paciente tratado en España con interferón beta. Y a partir de ahí, de forma prospectiva, los hemos seguido estudiando. Ahora hay unos 1.500 pacientes en esa base de datos, que nos ha permitido definir el concepto que se utiliza para establecer que hay un fallo de tratamiento y es preciso cambiarlo”, ha detallado.

Biomarcadores
Ambas cohortes se han utilizado para el desarrollo de biomarcadores de laboratorio, tanto en primeros episodios como en pacientes tratados, con estudios de farmacogenómica y moléculas como la quitinasa, entre otras.

“Intentamos identificar el perfil que produce que un paciente responda o no a un fármaco. También buscamos biomarcadores que, cuando aparecen en un paciente con primer riesgo sugestivo de la enfermedad, permitan afirmar que va a tener esclerosis múltiple”.

Otro ámbito son los modelos animales de encefalitis alérgica experimental, que permiten probar nuevas moléculas de la enfermedad, con catorce años de experiencia.

El tratamiento de la forma primaria progresiva y de la secundaria progresiva de la enfermedad -cuando no hay brotes ni inflamación- son las asignaturas pendientes. “El gran reto ahora es la neurodegeneración, porque la enfermedad inflamatoria la estamos controlando moderadamente bien con los fármacos actuales y los que se están desarrollando. Pero en el fenómeno degenerativo -que en definitiva puede ser similar a nivel molecular al observado en otras enfermedades como Parkinson o Alzheimer- somos muy ineficientes y se está dedicando mucha energía para intentar controlarlo mediante neuroprotección e, idealmente, realizando neurorregeneración”.

De hecho, el equipo de Montalbán acaba de comenzar un estudio en fase I y II “con una molécula que tiene como objetivo remielinizar y que se basa en la resonancia magnética, otra de nuestras áreas de especialización”.

Un modelo con vocación extrapolable

 El Cemcat cuenta con un consejo rector formado por el Instituto Catalán de la Salud, por el Servicio Catalán de la Salud y por la Fundación Esclerosis Múltiple. La financiación es mixta, ya que proviene del presupuesto del Hospital Valle de Hebrón, de la fundación y del dinero aportado por entidades privadas y públicas.

 Llevamos trabajando desde 1990 en este campo y hace seis se ideó el centro. El ambiente laboral es magnífico y los pacientes tienen un alto grado de satisfacción. Esperamos ser el modelo de una gestión clínica determinada. Con una cierta dificultad, estamos marcando el camino y podría hacerse algo similar en Madrid y en algún otro hospital del sur de España”, concluye Xavier Montalbán.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/triple-enfoque-luchar-contra-em

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content