La disminució de la velocitat de processament sembla ser una característica neuropsicològica prototípica en l’esclerosi múltiple (EM). No obstant això, l’impacte dels freqüents símptomes depressius d’aquests pacients sobre la velocitat de processament encara no s’ha definit amb precisió, a causa d’algunes limitacions metodològiques presents en la majoria de les anàlisis previs.  La disminución de la velocidad de procesamiento parece ser una característica neuropsicológica prototípica en la esclerosis múltiple (EM). Sin embargo, el impacto de los frecuentes síntomas depresivos de estos pacientes sobre la velocidad de procesamiento aún no se ha definido con precisión, debido a algunas limitaciones metodológicas presentes en la mayoría de los análisis previos.

Un recent estudi s’ha basat en 42 pacients amb EM remitent recurrent, 20 amb símptomes depressius (inventari de depressió de Beck> 13) i 22 sense ells, que es van comparar amb 24 controls sans en tests neuropsicològics de velocitat de processament – Symbol Digit Modality Test (SDMT), test de Stroop, Trail Making Test (TMT) i Paced Auditory Serial Addition Test -bateria neuropsicològica breu (PASAT-BNB) -. Els pacients amb EM sense símptomes depressius realitzar significativament pitjor que els controls els tests de Stroop-paraula (P), color (C) i paraula-color (PC) – i PASAT-BNB (temps d’execució), mentre que els pacients amb símptomes depressius van obtenir puntuacions significativament pitjors que els controls sans en Stroop (P, C i PC), SDMT, TMT (A, B i BA) i PASAT-BNB (temps d’execució i errors). L’execució dels pacients amb EM i símptomes depressius va ser significativament pitjor que la dels pacients sense símptomes depressius en el SDMT, TMT (A, B i BA) i PASAT-BNB (temps d’execució).

L’estudi conclou que l’impacte de la malaltia no es va evidenciar de manera generalitzada en el rendiment neuropsicològic dels pacients amb EM remitent recurrent. Els símptomes depressius semblen tenir un paper important en la determinació dels dèficits de velocitat: mentre que l’EM va reduir la velocitat de processament, els símptomes depressius en l’EM es van associar a un dèficit específic en certs processos cognitius diferents dels de velocitat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3798

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Un reciente estudio se ha basado en 42 pacientes con EM remitente recurrente, 20 con síntomas depresivos (inventario de depresión de Beck > 13) y 22 sin ellos, que se compararon con 24 controles sanos en tests neuropsicológicos de velocidad de procesamiento –Symbol Digit Modality Test (SDMT), test de Stroop, Trail Making Test (TMT) y Paced Auditory Serial Addition Test-batería neuropsicológica breve (PASAT-BNB)–. Los pacientes con EM sin síntomas depresivos realizaron significativamente peor que los controles los tests de Stroop –palabra (P), color (C) y palabra-color (PC)– y PASAT-BNB (tiempo de ejecución), mientras que los pacientes con síntomas depresivos obtuvieron puntuaciones significativamente peores que los controles sanos en Stroop (P, C y PC), SDMT, TMT (A, B y B-A) y PASAT-BNB (tiempo de ejecución y errores). La ejecución de los pacientes con EM y síntomas depresivos fue significativamente peor que la de los pacientes sin síntomas depresivos en el SDMT, TMT (A, B y B-A) y PASAT-BNB (tiempo de ejecución).

El estudio concluye que el impacto de la enfermedad no se evidenció de forma generalizada en el rendimiento neuropsicológico de los pacientes con EM remitente recurrente. Los síntomas depresivos parecen desempeñar un papel importante en la determinación de los déficits de velocidad: mientras que la EM redujo la velocidad de procesamiento, los síntomas depresivos en la EM se asociaron a un déficit específico en ciertos procesos cognitivos diferentes de los de velocidad.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3798

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content