El 13 d’abril de 2016 ha estat aprovada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la primera Estratègia Nacional de Malalties Neurodegeneratives a Espanya.El 13 de abril de 2016 ha sido aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la primera Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas en España.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i els consellers de Sanitat de les comunitats autònomes han aprovat el 13 d’abril la primera Estratègia de Malalties Neurodegeneratives del Sistema Nacional de Salut, que té com a principals línies d’actuació millorar el diagnòstic, donar atenció personalitzada als pacients i establir programes que facilitin el respir de qui tenen cura de les persones afectades.
Ha estat en el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut celebrat amb els consellers de Sanitat de totes les comunitats autònomes.

La primera línia de l’estratègia es refereix a la prevenció de la malaltia ia la millora del diagnòstic precoç, per al que estableix que cal elaborar processos de derivació a atenció hospitalària des dels centres de salut i programes de seguiment per a persones d’alt risc genètic .

En segon lloc, el document tracta l’atenció a les persones amb aquestes malalties i determina que les comunitats autònomes elaborin plans que integrin l’atenció social i la sanitària. De fet, per primera vegada, han participat representants de les comunitats autònomes tant de les conselleries amb competències en Sanitat, com aquelles amb competència en Serveis Socials. Aquí es contempla també fer un pla individualitzat d’atenció a cada pacient i tenir en compte el risc social.

D’altra banda, aquesta estratègia acordada amb les comunitats fa especial èmfasi en les persones cuidadores i estableix programes de respir per a facilitar el seu descans i programes de suport emocional, com accions formatives d’autocura (maneig de l’estrès, relaxació, etc.).

Altres línies estratègiques abordades pel document són la sensibilització sobre les malalties neurodegeneratives per minorar l’estigma, la formació de professionals i el foment de la investigació en línies com estudis epidemiològics, factors de risc, noves teràpies farmacològiques o tractaments no-farmacològics.

Des de la Neuroalianza , es considera l’aprovació d’aquesta Estratègia una molt bona notícia, ja que suposa un primer pas en les millores que són necessàries abordar en relació a aquest tipus de malalties. Les organitzacions membre de la Neuroalianza han participat en el desenvolupament d’aquesta Estratègia, la qual ha suposat un ardu treball que s’ha realitzat amb la col·laboració de tots els agents implicats. Ara toca seguir treballant perquè l’Estratègia aprovada es faci realitat; per això, serà fonamental tant el treball de les CCAA com l’abordatge de les especificitats de les diferents malalties.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas han aprobado el 13 de abril la primera Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, que tiene como principales líneas de actuación mejorar el diagnóstico, dar atención personalizada a los pacientes y establecer programas que faciliten el respiro de quienes cuidan de las personas afectadas.
Ha sido en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado con los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas.

La primera línea de la estrategia se refiere a la prevención de la enfermedad y a la mejora del diagnóstico precoz, para lo que establece que hay que elaborar procesos de derivación a atención hospitalaria desde los centros de salud y programas de seguimiento para personas de alto riesgo genético.

En segundo lugar, el documento trata la atención a las personas con estas enfermedades y determina que las Comunidades Autónomas elaboren planes que integren la atención social y la sanitaria. De hecho, por primera vez, han participado representantes de las CC AA tanto de las consejerías con competencias en Sanidad, como aquellas con competencia en Servicios Sociales.  Aquí se contempla también hacer un plan individualizado de atención a cada paciente y tener en cuenta el riesgo social.

Por otro lado, esta estrategia acordada con las comunidades hace especial énfasis en las personas cuidadoras y establece programas de respiro para facilitar su descanso y programas de apoyo emocional, como acciones formativas de autocuidado (manejo del estrés, relajación, etc.).

Otras líneas estratégicas abordadas por el documento son la sensibilización sobre las enfermedades neurodegenerativas para aminorar el estigma, la formación de profesionales y el fomento de la investigación en líneas como estudios epidemiológicos, factores de riesgo, nuevas terapias farmacológicas o tratamientos no-farmacológicos.

Desde la Neuroalianza, se considera la aprobación de esta Estrategia una muy buena noticia, ya que supone un primer paso en las mejoras que son necesarias abordar en relación a este tipo de enfermedades. Las organizaciones miembro de la Neuroalianza han participado en el desarrollo de esta Estrategia, la cual ha supuesto un arduo trabajo que se ha realizado con la colaboración de todos los agentes implicados. Ahora toca seguir trabajando para que la Estrategia aprobada se haga realidad; para ello, va a ser fundamental tanto el trabajo de las CCAA como el abordaje de las especificidades de las distintas enfermedades.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE
http://neuroalianza.org/actualidad/aprobada-la-estrategia-nacional-de-enfermedades-neurodegenerativas-en-espana/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE
http://neuroalianza.org/actualidad/aprobada-la-estrategia-nacional-de-enfermedades-neurodegenerativas-en-espana/

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content