Finançat per la Comissió Europea en el 7 º Programa Marc, té una durada de dos anys i una assignació pressupostària de 3 milions d’eurosFinanciado por la Comisión Europea en el 7º Programa Marco, tiene una duración de dos años y una asignación presupuestaria de 3 millones de euros

– L’objectiu de CombiMS és crear un nou mètode basat en la biologia de sistemes per identificar els fàrmacs amb més possibilitats de ser eficaços en humans

– Cinc centres acadèmics d’investigació i tres socis empresarials procedents de sis països europeus formen part d’aquest consorci de R + D

 – Són l’IDIBAPS de l’Hospital Clínic (Barcelona), l’Institut Karolinska (Suècia), la Universitat de Zuric i els hospitals de la Charité (Alemanya), l’Institut Europeu de Bioinformàtica (Regne Unit), Anaxomics i Bionure (Barcelona) i Prot-at-Onze (Grècia).

Barcelona, ​​novembre de 2012 . – La biotecnològica Bionure serà l’encarregada de liderar el projecte CombiMS, un consorci internacional d’R + D aprovat per la Comissió Europea dins del 7è Programa Marc, l’objectiu és utilitzar la biologia de sistemes per desenvolupar un nou mètode que millori el procés de descobriment de nous fàrmacs en esclerosi múltiple (EM). Amb una durada de dos anys i un pressupost de 3 milions d’euros, aquest projecte reuneix centres i empreses investigadores de referència mundial tant en EM com a biologia de sistemes. Així, a més de Bionure, també estan implicats l’IDIBAPS de l’Hospital Clínic, l’Institut Karolinska de Suècia, la Universitat de Zuric i els hospitals de la Charité d’Alemanya, l’Institut Europeu de Bioinformàtica del Regne Unit, Anaxomics (Barcelona) i Prot- at-Onze (Grècia)

Els enfocaments tradicionals de descobriment de nous fàrmacs per desenvolupar teràpies combinades requereixen testar totes les possibles combinacions, “la qual cosa és un procés d’identificació i de validació altament complex, amb un elevat cost en termes de temps i recursos i de possibles efectes secundaris per als pacients “, explica Albert G. Zamora, conseller delegat de Bionure. “En aquesta etapa inicial també és quan solen fracassar la majoria dels projectes de desenvolupament de nous fàrmacs”.

Pel contrari, l’enfocament de CombiMS vol optimitzar els esforços en R + D orientant cap a projectes basats en dianes validades correctament, amb més possibilitats d’èxit. D’una banda, utilitzant la biologia de sistemes-la simulació per ordinador de processos biològics-per dissenyar un nou mètode que millori el procés de descobriment de nous fàrmacs. Per altra, aplicant aquest mètode per identificar noves teràpies de combinació per l’EM i biomarcadors de la resposta al fàrmac.

Com explica Pablo Villoslada, director científic de Bionure, “l’objectiu de tot això és crear un mètode que permeti identificar i validar correctament les dianes terapèutiques, monitoritzar directament el fàrmac i interpretar les dades preclínics d’eficàcia i seguretat amb major precisió. Gràcies a això podrem identificar aquells medicaments amb majors possibilitats de ser eficaços en humans, de predir i evitar els efectes secundaris i de seleccionar millor les dosis i la millor combinació de fàrmacs, el que es correspon amb la farmacodinàmica del medicament “. En l’EM , una malaltia autoimmune, inflamatòria i degenerativa, actualment hi ha aprovats diversos fàrmacs immunomoduladors, però no hi ha tractaments aprovats que redueixin directament el dany al teixit nerviós o que millorin la seva reparació.

Els nous agents neuroprotectors s’han identificat en els estudis preclínics, però el seu desenvolupament està sent lent i difícil per falta d’un coneixement profund sobre els mecanismes de dany del sistema nerviós central per la inflamació i per la manca de plataformes clíniques per provar la seva eficàcia. Una altra dels punts clau en els últims anys pel que fa a l’abordatge de l’EM és la identificació de biomarcadors que puguin ser desenvolupats per diagnosticar i pronosticar l’esclerosi múltiple.

El nou mètode que pretén crear el projecte europeu CombiMS seria una solució, ja que “exploraria totes les possibles teràpies de combinació in silico, és a dir, emprant models computacionals provats in vitro i validats en assaigs ex vivo amb cèl · lules de pacients i en models d’animals. I gràcies a això es estrecharían les possibles combinacions de medicaments en base a la seva eficàcia i toxicitat “. L’èxit d’aquest enfocament a nivell empresarial “proporcionarà proves de concepte que poden proporcionar resultats útils a curt termini”.

 A més, Albert G. Zamora afegeix que “l’aplicació d’aquestes troballes a la canalització de les PIME participants, ja sigui amb noves teràpies en fase de desenvolupament o amb les noves tecnologies de models computacionals i programari, millorarà la competitivitat del sector biotecnològic”.

Sobre Bionure

Creada el 2009, Bionure centra les seves activitats en el desenvolupament de tractaments innovadors, més eficaços i segurs per millorar el control de l’esclerosi múltiple i altres malalties neurològiques i oftalmològiques. El seu principal objectiu és identificar i captar projectes de recerca de l’àmbit acadèmic (universitats, hospitals, centres de recerca, etc.) Que tinguin un fort potencial comercial en l’àmbit de la neurociència i impulsar el seu desenvolupament per oferir una resposta a necessitats mèdiques no cobertes .

Inicialment, la biotecnològica es centra en el desenvolupament de tractaments neuroprotectors per l’esclerosi múltiple i el glaucoma, però també preveu identificar biomarcadors que puguin ser útils en el diagnòstic i pronòstic d’aquesta malaltia i realitzar la valoració d’aquests projectes i el seu desenvolupament a etapes més avançades, com el finançament de les fases preclíniques i clínica.

Fins avui, Bionure ha aconseguit mobilitzar prop de 4 milions d’euros entre fons públics i privats. El 2010, va obrir la seva primera oficina internacional a San José, Silicon Valley (Califòrnia).

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17735/1/Bionure-lidera-un-proyecto-europeo-para-mejorar-el-descubrimiento-de-nuevos-farmacos-en-esclerosis-multiple/Page1.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE
– El objetivo de CombiMS es crear un nuevo método basado en la biología de sistemas para identificar los fármacos con más posibilidades de ser eficaces en humanos

– Cinco centros académicos de investigación y tres socios empresariales procedentes de seis países europeos forman parte de este consorcio de I+D

– Son el IDIBAPS del Hospital Clínic (Barcelona), el Instituto Karolinska (Suecia), la Universidad de Zúrich y los hospitales de La Charité (Alemania), el Instituto Europeo de Bioinformática (Reino Unido), Anaxomics y Bionure (Barcelona) y Prot-at-Once (Grecia)

Barcelona, noviembre de 2012.- La biotecnológica Bionure será la encargada de liderar el proyecto CombiMS, un consorcio internacional de I+D aprobado por la Comisión Europea dentro del 7º Programa Marco, cuyo objetivo es emplear la biología de sistemas para desarrollar un nuevo método que mejore el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos en esclerosis múltiple (EM). Con una duración de dos años y un presupuesto de 3 millones de euros, este proyecto reúne a centros y empresas investigadoras de referencia mundial tanto en EM como en biología de sistemas. Así, además de Bionure, también están implicados el IDIBAPS del Hospital Clínic, el Instituto Karolinska de Suecia, la Universidad de Zúrich y los hospitales de La Charité de Alemania, el Instituto Europeo de Bioinformática del Reino Unido, Anaxomics (Barcelona) y Prot-at-Once (Grecia)

Los enfoques tradicionales de descubrimiento de nuevos fármacos para desarrollar terapias combinadas requieren testar todas las posibles combinaciones, “lo cual es un proceso de identificación y de validación altamente complejo, con un elevado coste en términos de tiempo y recursos y de posibles efectos secundarios para los pacientes”, explica Albert G. Zamora, consejero delegado de Bionure. “En esta etapa inicial también es cuando suelen fracasar la mayoría de los proyectos de desarrollo de nuevos fármacos”.

Por el contario, el enfoque de CombiMS quiere optimizar los esfuerzos en I+D orientándolos hacia proyectos basados en dianas validadas correctamente, con mayores posibilidades de éxito. Por una parte, usando la biología de sistemas -la simulación por ordenador de procesos biológicos- para diseñar un nuevo método que mejore el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos. Por otra, aplicando este método para identificar nuevas terapias de combinación para la EM y biomarcadores de la respuesta al fármaco.

Como explica Pablo Villoslada, director científico de Bionure, “el objetivo de todo esto es crear un método que permita identificar y validar correctamente las dianas terapéuticas, monitorizar directamente el fármaco e interpretar los datos preclínicos de eficacia y seguridad con mayor precisión. Gracias a ello podremos identificar aquellos medicamentos con mayores posibilidades de ser eficaces en humanos, de predecir y evitar los efectos secundarios y de seleccionar mejor las dosis y la mejor combinación de fármacos, lo que se corresponde con la farmacodinámica del medicamento”.
En la EM, una enfermedad autoinmune, inflamatoria y degenerativa, actualmente hay aprobados varios fármacos inmunomoduladores, pero no existen tratamientos aprobados que reduzcan directamente el daño al tejido nervioso o que mejoren su reparación.

Los nuevos agentes neuroprotectores se han identificado en los estudios preclínicos, pero su desarrollo está siendo lento y difícil por falta de un conocimiento profundo sobre los mecanismos de daño del sistema nervioso central por la inflamación y por la falta de plataformas clínicas para probar su eficacia. Otra de los puntos clave en los últimos años en lo que se refiere al abordaje de la EM es la identificación de biomarcadores que puedan ser desarrollados para diagnosticar y pronosticar la esclerosis múltiple.

El nuevo método que pretende crear el proyecto europeo CombiMS sería una solución, ya que “exploraría todas las posibles terapias de combinación in silico, es decir, empleando modelos computacionales probados in vitro y validados en ensayos ex vivo con células de pacientes y en modelos de animales. Y gracias a ello se estrecharían las posibles combinaciones de medicamentos en base a su eficacia y toxicidad”.

El éxito de este enfoque a nivel empresarial “proporcionará pruebas de concepto que pueden proporcionar resultados útiles a corto plazo”. Además, Albert G. Zamora añade que “la aplicación de estos hallazgos a la canalización de las PYME participantes, ya sea con nuevas terapias en fase de desarrollo o con las nuevas tecnologías de modelos computacionales y software, mejorará la competitividad del sector biotecnológico”.

Acerca de Bionure

Creada en 2009, Bionure centra sus actividades en el desarrollo de tratamientos innovadores, más eficaces y seguros para mejorar el control de la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas y oftalmológicas. Su principal objetivo es identificar y captar proyectos de investigación del ámbito académico (universidades, hospitales, centros de investigación, etc.) que tengan un fuerte potencial comercial en el ámbito de la neurociencia e impulsar su desarrollo para ofrecer una respuesta a necesidades médicas no cubiertas.

Inicialmente, la biotecnológica se centra en el desarrollo de tratamientos neuroprotectores para la esclerosis múltiple y el glaucoma, pero también prevé identificar biomarcadores que puedan ser útiles en el diagnóstico y pronóstico de esta enfermedad y realizar la valorización de estos proyectos y su desarrollo a etapas más avanzadas, como la financiación de las fases preclínicas y clínica.

Hasta la fecha, Bionure ha conseguido movilizar cerca de 4 millones de euros entre fondos públicos y privados. En 2010, abrió su primera oficina internacional en San José, Silicon Valley (California).

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17735/1/Bionure-lidera-un-proyecto-europeo-para-mejorar-el-descubrimiento-de-nuevos-farmacos-en-esclerosis-multiple/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content