SOBRE QUÈ PARLEM:

L’esclerosi múltiple és una malaltia desmielinitzant que afecta el sistema nerviós central, freqüentment associada amb deterioraments cognitius. Els danys del cerebel són característiques molt comuns dels pacients amb esclerosi múltiple, encara que l’impacte d’aquest factor clínic generalment es descuida.  SOBRE QUÉ HABLAMOS:

La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que afecta al sistema nervioso central, frecuentemente asociada con deterioros cognitivos. Los daños del cerebelo son características muy comunes de los pacientes con esclerosis múltiple, aunque el impacto de este factor clínico generalmente se descuida.

L’evidència recent d’un grup de recerca, l’estudi s’ha publicat a la revista Journal of Neurology  va demostrar que els afectats per esclerosi múltiple amb dany cerebelar es caracteritzen per selectives disfuncions cognitives relacionades amb l’atenció i les habilitats del llenguatge.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTUDI:

L’objectiu de l’estudi va ser investigar la presència d’anormalitats neuroanatòmiques en afectats amb esclerosi múltiple remitent-recurrent (EMRR) amb i sense signes cerebel · losos. Dotze pacients amb signes cerebel · losos, 14 pacients sense signes demogràficament, clínica i radiològicament aparellats i 20 controls van ser investigats.

Tots els pacients van ser sotmesos a una avaluació neuropsicològica. 

RESULTATS:

Malgrat una situació clínica similar, els afectats amb EMRR amb signes cerebel · losos es van caracteritzar per més danys cognitius severs en els dominis de l’atenció i l’idioma, pel que fa als pacients amb EMRR sense signes cerebel · losos i als controls.

Pel que fa als controls, els pacients amb EMRR sense signes cerebel · losos es van caracteritzar per una atròfia específica del tàlem bilateral que es va fer més generalitzada (incloent l’escorça motora) en el grup de pacients amb EMRR amb signes cerebel · losos.

No obstant això, d’acord amb les seves ben definits dèficits neuropsicològics, el grup de pacients amb EMRR amb signes cerebel · losos va mostrar atròfia en les àrees corticals prefrontals i temporals quan es va comparar directament amb el grup de pacients amb EMRR sense signes cerebel · losos.

 CONCLUSIÓ:

Els resultats d’aquesta investigació demostren que els pacients amb EMRR amb signes cerebel · losos es caracteritzen per un perfil neuroanatòmic diferent , principalment enlas regions corticals que sustenten les funcions executives i la fluïdesa verbal.
Font: PubMed

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://redpacientes.com/social/posts/view/44227/84

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La evidencia reciente de un grupo de investigación, cuyo estudio se ha publicado en la revista Journal of Neurology  demostró que los afectados por esclerosis múltiple con daño cerebelar se caracterizan por selectivas disfunciones cognitivas relacionadas con la atención y las habilidades del lenguaje.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO:

El objetivo del estudio fue investigar la presencia de anormalidades neuroanatómicas en afectados con esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR)con y sin signos cerebelosos. Doce pacientes con signos cerebelosos, 14 pacientes sin signos demográficamente, clínica y radiológicamente emparejados y 20 controles fueron investigados.

Todos los pacientes fueron sometidos a una evaluación neuropsicológica. 

RESULTADOS:

A pesar de una situación clínica similar, los afectados con EMRR con signos cerebelosos se caracterizaron por más daños cognitivos severos en los dominios de la atención y el idioma, con respecto a los pacientes con EMRR sin signos cerebelosos y a los controles.

Con respecto a los controles, los pacientes con EMRR sin signos cerebelosos se caracterizaron por una atrofia específica del tálamo bilateral que se hizo más generalizada (incluyendo la corteza motora) en el grupo de pacientes con EMRR con signos cerebelosos.

Sin embargo, en consonancia con sus bien definidos déficits neuropsicológicos, el grupo de pacientes con EMRR con signos cerebelosos mostró atrofia en las áreas corticales prefrontales y temporales cuando se comparó directamente con el grupo de pacientes con EMRR sin signos cerebelosos.

CONCLUSIÓN:

Los resultados de esta investigación demuestran que los pacientes con EMRR con signos cerebelosos se caracterizan por un perfil neuroanatómico distinto, principalmente enlas regiones corticales que sustentan las funciones ejecutivas y la fluidez verbal.
Fuente: PubMed

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://redpacientes.com/social/posts/view/44227/84

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content