Cent pacients proven un nou fàrmac espanyol contra l’esclerosi múltiple Cien pacientes prueban un nuevo fármaco español contra la esclerosis múltiple

La signatura Neurotec Pharma finalitzarà el proper mes d’agost l’estudi amb 100 pacients de 18 hospitals espanyols i alemanys seva molècula NT-KO-003 per tractar  l’esclerosi múltiple. Segons assenyala Marc Pugliese, director general de la companyia, es tracta d’un fàrmac amb efecte antiinflamatori i neuroprotector del sistema nerviós central, que s’administra de forma oral. A més, és el segon medicament sorgit en l’àmbit universitari a Espanya que aconsegueix arribar a fase clínica.

Neurotec finalitzarà el proper mes d’agost l’estudi amb 100 pacients. A la imatge, laboratori del Parc Científic de Barcelona. / Raimon Solà.

“A l’agost d’aquest any, tancarem l’estudi clínic amb 100 pacients que estan provant el nostre fàrmac NT-KO-003 en 14 hospitals espanyols i quatre alemanys per tractar l’esclerosi múltiple, i tindrem els resultats un parell de mesos després”, assenyala Marc Pugliese director general i un dels fundadors de  Neurotec Pharma , una  spin-off  sorgida el 2006 del grup de Neuroquímica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB).

La nova molècula per al tractament d’esclerosi múltiple ha arribat a fase clínica en temps rècord. “A finals de 2010 ja teníem un paquet preclínic d’eficàcia en un model animal i ara ja s’està provant en pacients” diu Pugliese.

La firma, amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB), té la patent de l’ús d’aquesta molècula per tractar esclerosi múltiple i ha obtingut una altra per a la seva utilització en el tractament d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), camp en el qual actualment està realitzant els experiments d’eficàcia amb ratolins.

Segons el directiu, el fet que NT-KO-003 hagi pogut arribar tan ràpid a fase clínica és perquè es tracta d’un fàrmac de reposicionament, és a dir, que ja havia estat usat en per tractar un altre tipus de malalties-pancreàtiques i cardiològiques en aquest cas-i que s’ha descobert que era útil per tractar esclerosi múltiple.

“Hem aconseguit estalviar temps i cost d’investigació i reduir el risc per als pacients, perquè ja s’havia provat que el compost era segur”. A més, les dosis que utilitzem són molt més baixes que les que s’usen per tractar aquestes altres malalties “, indica Pugliese.

Neurotec està desenvolupant la fase clínica en col · laboració amb Advancell. Curiosament, Advancell , també amb seu a Barcelona, ​​va ser la primera empresa que va aconseguir portar a fase clínica un medicament sorgit d’una recerca en l’àmbit universitari espanyol: la acadesina, una molècula que va demostrar eficàcia per tractar leucèmia i limfomes, i Neurotec és la segona amb la NT-KO-003.

Efecte neuroprotector

Marc Pugliese destaca que la NT-KO-003 té un mecanisme “molt innovador” per tractar l’esclerosi múltiple, una malaltia autoimmune en la qual les defenses del cos ataquen les neurones i que afecta unes 30.000 persones a Espanya ia uns 2, 5 milions en el món, segons l’Organització Mundial de la Salut.

“Els medicaments actuals contra l’EM, coneguts com immunomoduladors, l’únic que fan és modular d’alguna manera les defenses perquè no ataquin a les neurones. A més, aquests tractaments solen anar a associats a importants efectes secundaris “, explica.

En canvi, el fàrmac de Neurotec no es dirigeix ​​al sistema immune del pacient, com fan els fàrmacs convencionals, sinó que és antiinflamatori i neuroprotector del sistema nerviós central, afegeix Pugliese.

Un altre avantatge, diu, és que és d’administració oral, enfront de la majoria dels que hi ha ara al mercat-que són injectables-, el que facilita el seu ús.

Mecanisme d’acció

La NT-KO-003 està indicada per al tractament d’esclerosi múltiple remitent recurrent, la presentació clínica més freqüent de la malaltia, “tot i que també creiem que pot ser d’utilitat en presentacions clíniques progressives de la malaltia”, explica el directiu.

Que fa al seu mecanisme d’acció, Marc Pugliese indica que “el fàrmac, mitjançant la seva unió a determinats canals de potassi, té un efecte neuroprotector directe sobre les neurones en disminuir la toxicitat associada a l’increment de calci intracel · lular. A més, inhibeix la degeneració neuronal, i modula el potencial de membrana mitocondrial, el que millora la seva funcionalitat “.

Pugliese també assenyala que han descrit com NT-KO-003 modula la reactivitat glial. El fàrmac disminueix l’expressió de factors proinflamatoris com iNOS i la secreció de citoquines proinflamatòries com el TNF-alpha o de molècules inflamatòries com l’òxid nítric. “Aquesta disminució de factors inflamatoris es reflecteix en un efecte neuroprotector indirecte. Tot això, sense que s’observin efectes immunosupressors del tractament “, explica.

Multinacionals a l’aguait

La fase clínica d’assaig de la molècula NT-KO-003, que ha rebut el nom de NeuroAdvan, ha suposat una inversió de 2,4 milions d’euros, finançats per Neurotec i Advancel i per fons procedents de Innocash (Genoma España), INNPACTO (Ministeri d’Economia i Competitivitat), Nuclis (Generalitat de Catalunya), l’inversor privat Inveready Seed Capital i Caixa Capital Risc.

Un cop finalitzada la fase clínica, Neurotec té previst llicenciar a una companyia farmacèutica multinacional.

Segons Marc Pugliese, ja han mostrat interès diverses grans firmes amb experiència en sistema nerviós central i esclerosi múltiple. “Les multinacionals són les úniques amb capacitat d’entrar a la fase 3, que és una etapa molt costosa, per la qual una pime com la nostra no està preparada. Tenim ja signats cinc acords de confidencialitat amb multinacionals europees i nord-americanes i fins i tot una asiàtica.

Neurotec té una plantilla de set persones, de les quals cinc treballen al laboratori que l’empresa té a la bioincubadora del Banc Santander al PCB. “Som molt bons en laboratori, treballem tant en recerca bàsica com aplicada I el nostre objectiu és afermar com a empresa innovadora en tractaments de malalties del sistema nerviós central”, conclou Pugliese.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.ellibrepensador.com/2013/02/13/nuevo-farmaco-espanol-contra-la-esclerosis-multiple/

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La firma Neurotec Pharma finalizará el próximo mes de agosto el estudio con 100 pacientes de 18 hospitales españoles y alemanes su molécula NT-KO-003 para tratar la esclerosis múltiple. Según señala Marco Pugliese, director general de la compañía, se trata de un fármaco con efecto antiinflamatorio y neuroprotector del sistema nervioso central, que se administra de forma oral. Además, es el segundo medicamento surgido en el ámbito universitario en España que consigue llegar a fase clínica.

Neurotec finalizará el próximo mes de agosto el estudio con 100 pacientes. En la imagen, laboratorio del Parque Científico de Barcelona. / Raimón Solà.

“En agosto de este año, cerraremos el estudio clínico con 100 pacientes que están probando nuestro fármaco NT-KO-003 en 14 hospitales españoles y cuatro alemanes para tratar la esclerosis múltiple, y tendremos los resultados un par de meses después”, señala Marco Pugliese director general y uno de los fundadores de Neurotec Pharma, una spin-off surgida en 2006 del grupo de Neuroquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB).

La nueva molécula para el tratamiento de esclerosis múltiple ha llegado a fase clínica en tiempo récord. “A finales de 2010 ya teníamos un paquete preclínico de eficacia en un modelo animal y ahora ya se está probando en pacientes” dice Pugliese.

La firma, con sede en el Parque Científico de Barcelona (PCB), tiene la patente del uso de esta molécula para tratar esclerosis múltiple y ha obtenido otra para su utilización en el tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), campo en el que actualmente está realizando los experimentos de eficacia con ratones.

Según el directivo, el hecho de que NT-KO-003 haya podido llegar tan rápido a fase clínica se debe a que se trata de un fármaco de reposicionamiento, es decir, que ya había sido usado en para tratar otro tipo de enfermedades –pancreáticas y cardiológicas en este caso– y que se ha descubierto que era útil para tratar esclerosis múltiple.

“Hemos logrado ahorrar tiempo y coste de investigación y reducir el riesgo para los pacientes, porque ya se había probado que el compuesto era seguro”. Además, las dosis que utilizamos son mucho más bajas que las que se usan para tratar esas otras enfermedades”, indica Pugliese.

Neurotec está desarrollando la fase clínica en colaboración con Advancell. Curiosamente,Advancell, también con sede en Barcelona, fue la primera empresa que logró llevar a fase clínica un medicamento surgido de una investigación en el ámbito universitario español: la acadesina, una molécula que demostró eficacia para tratar leucemia y linfomas, y Neurotec es la segunda con la NT-KO-003.

Efecto neuroprotector

Marco Pugliese destaca que la NT-KO-003 tiene un mecanismo “muy novedoso” para tratar la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune en la que las defensas del cuerpo atacan a las neuronas y que afecta a unas 30.000 personas en España y a unos 2,5 millones en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

“Los medicamentos actuales contra la EM, conocidos como inmunomoduladores, lo único que hacen es modular de alguna manera las defensas para que no ataquen a las neuronas. Además, estos tratamientos suelen ir a asociados a importantes efectos secundarios”, explica.

En cambio, el fármaco de Neurotec no se dirige al sistema inmune del paciente, como hacen los fármacos convencionales, sino que es antiinflamatorio y neuroprotector del sistema nervioso central, añade Pugliese.

Otra ventaja, dice, es que es de administración oral, frente a la mayoría de los que hay ahora en el mercado –que son inyectables–, lo que facilita su uso.

Mecanismo de acción

La NT-KO-003 está indicada para el tratamiento de esclerosis múltiple remitente recurrente, la presentación clínica más frecuente de la enfermedad, “aunque también creemos que puede ser de utilidad en presentaciones clínicas progresivas de la enfermedad”, explica el directivo.

Con respecto a su mecanismo de acción, Marco Pugliese indica que “el fármaco, mediante su unión a determinados canales de potasio, tiene un efecto neuroprotector directo sobre las neuronas al disminuir la toxicidad asociada al incremento de calcio intracelular. Además, inhibe la degeneración neuronal, y modula el potencial de membrana mitocondrial, lo que mejora su funcionalidad”.

Pugliese también señala que han descrito cómo NT-KO-003 modula la reactividad glial. El fármaco disminuye la expresión de factores proinflamatorios como iNOS y la secreción de citoquinas proinflamatorias como el TNF-alpha o de moléculas inflamatorias como el óxido nítrico. “Esta disminución de factores inflamatorios se refleja en un efecto neuroprotector indirecto. Todo ello, sin que se observen efectos inmunosupresores del tratamiento”, explica.

Multinacionales al acecho

La fase clínica de ensayo de la molécula NT-KO-003, que ha recibido el nombre de NeuroAdvan, ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros, financiados por Neurotec y Advancel y por fondos procedentes de Innocash (Genoma España), Innpacto (Ministerio de Economía y Competitividad), Nuclis (Generalitat de Cataluña), el inversor privado Inveready Seed Capital y Caixa Capital Risc.

Una vez finalizada la fase clínica, Neurotec tiene previsto licenciarlo a una compañía farmacéutica multinacional.

Según Marco Pugliese, ya han mostrado interés varias grandes firmas con experiencia en sistema nervioso central y esclerosis múltiple. “Las multinacionales son las únicas con capacidad de entrar en la fase 3, que es una etapa muy costosa, para la cual una pyme como la nuestra no está preparada. Tenemos ya firmados cinco acuerdos de confidencialidad con multinacionales europeas y estadounidenses e incluso una asiática.

Neurotec cuenta con una plantilla de siete personas, de las cuales cinco trabajan en el laboratorio que la empresa tiene en la bioincubadora del Banco Santander en el PCB. “Somos muy buenos en laboratorio, trabajamos tanto en investigación básica como aplicada Y nuestro objetivo es afianzarnos como empresa innovadora en tratamientos de enfermedades del sistema nervioso central”, concluye Pugliese.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.ellibrepensador.com/2013/02/13/nuevo-farmaco-espanol-contra-la-esclerosis-multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content