El cos humà és un bacteri

L’estudi dels cent bilions de microorganismes que habiten a l’interior de l’intestí està canviant el tractament de les patologies gastrointestinals, les dolències cardiovasculars i fins i tot trastorns com l’autisme.  El estudio de los cien billones de microorganismos que habitan en el interior del intestino está cambiando el tratamiento de las patologías gastrointestinales, las dolencias cardiovasculares e incluso trastornos como el autismo.

La FDA actualitza el prospecte de TYSABRI® (natalizumab) per incloure l’estat d’anticòs anti-JCV com a factor de risc de la leucoencefalopatía multifocal progressiva (LMP)

Biogen Idec (NASDAQ: BIIB) i Elan Corporation, plc (NYSE: ELN) han anunciat avui que l’Agència d’Aliments i Fàrmacs (FDA en les seves sigles en anglès) d’EUA ha aprovat un canvi en el prospecte del producte de TYSABRI que ajudarà a oferir una avaluació individual del beneficio/risc per a pacients amb esclerosi múltiple (EM). El nou prospecte identifica l’estat d’anticòs anti-JCV com un factor de risc per desenvolupar una infecció cerebral poc freqüent però greu, coneguda com leucoencefalopatía multifocal progressiva (LMP). Es tracta del tercer factor de risc identificat per ajudar als metges i a les persones que viuen amb EM a tenir més confiança en les seves decisions de tractament quan considerin TYSABRI, un tractament molt efectiu per a les formes recividants de EM.   Biogen Idec (NASDAQ: BIIB) y Elan Corporation, plc (NYSE: ELN) han anunciado hoy que la Agencia de Alimentos y Fármacos (FDA en sus siglas en inglés) de EE.UU. ha aprobado un cambio en el prospecto del producto de TYSABRI que ayudará a ofrecer una evaluación individual del beneficio/riesgo para pacientes con esclerosis múltiple (EM). El nuevo prospecto identifica el estado de anticuerpo anti-JCV como un factor de riesgo para desarrollar una infección cerebral poco frecuente pero grave, conocida como leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). Se trata del tercer factor de riesgo identificado para ayudar a los médicos y a las personas que viven con EM a tener más confianza en sus decisiones de tratamiento cuando consideren TYSABRI, un tratamiento muy efectivo para las formas recividantes de EM.

EUA podria aprovar fàrmac basats en ingredients de marihuana

Un laboratori britànic realitza proves clíniques avançades per al primer remei farmacèutic desenvolupat a partir de la marihuana pura en comptes d’equivalents sintèticsUn laboratorio británico realiza pruebas clínicas avanzadas para el primer remedio farmacéutico desarrollado a partir de la marihuana pura en vez de equivalentes sintéticos

L’Hospital Macarena analitza a l’any 900 mostres de líquid cefaloraquidi

SEVILLA.- L’Hospital Universitari Verge Macarena a través del seu Laboratori d’Immunologia i Biologia Molecular analitza a l’any més de 900 mostres de líquid cefaloraquidi de pacients susceptibles de patir esclerosi múltiple i altres malalties neurològiques. Aquesta analítica complementària és reconeguda avui dia com la principal prova de suport al diagnòstic de la malaltia, al costat de la Ressonància Magnètica. La demanda d’aquesta anàlisi s’ha incrementat anualment, sent en l’actualitat 29 hospitals de tota Espanya els que utilitzen aquesta prestació, la qual cosa ha convertit a aquest Laboratori en referent andalús i nacional.SEVILLA.- El Hospital Universitario Virgen Macarena a través de su Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular analiza al año más de 900 muestras de líquido cefalorraquídeo de pacientes susceptibles de padecer esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas. Esta analítica complementaria es reconocida hoy en día como la principal prueba de apoyo al diagnóstico de la enfermedad,  junto a la Resonancia Magnética. La demanda de este análisis se ha incrementado anualmente, siendo en la actualidad 29 hospitales de toda España los que utilizan esta prestación, lo que ha convertido a este Laboratorio en referente andaluz y nacional.

Europa revisa el benefici-risc de ‘Gilenya’ (Novartis) per al tractament de l’esclerosi múltiple

El Comitè de Medicaments d’Ús Humà (CHMP), comitè científic dependent de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès), ha iniciat la revisió del balanç beneficio- risc de fingolimod, comercialitzat per Novartis com ‘Gilenya’, per tractar a pacients amb esclerosi múltiple, després d’haver-se produït diversos casos de mort i esdeveniments cardiovasculars greus en pacients.  El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), comité científico dependiente de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), ha iniciado la revisión del balance beneficio- riesgo de fingolimod, comercializado por Novartis como ‘Gilenya’, para tratar a pacientes con esclerosis múltiple, tras haberse producido varios casos de muerte y eventos cardiovasculares graves en pacientes.

Un estudi avala l’eficàcia d’un fàrmac oral contra l’esclerosi

Barcelona, 18 ena (EFE).- Un estudi amb la participació de centres de 13 països diferents i de més de 300 pacients ha determinat que la teràpia amb el fàrmac «Firategrast» per via oral és eficaç en el tractament de l’esclerosi múltiple.Barcelona, 18 ene (EFE).- Un estudio con la participación de centros de 13 países diferentes y de más de 300 pacientes ha determinado que la terapia con el fármaco «Firategrast» por vía oral es eficaz en el tratamiento de la esclerosis múltiple.

El Govern prendrà mesures que garanteixin l’objectiu del 2% de discapacitats en empreses de més de 50 empleats

El Govern central prendrà mesures que garanteixin l’objectiu del 2 per cent de discapacitats en empreses de més de 50 empleats, segons ha confirmat el secretari d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, Juan Manuel Moreno. El Gobierno central tomará medidas que garanticen el objetivo del 2 por ciento de discapacitados en empresas de más de 50 empleados, según ha confirmado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.

El Centre madrileny d’Esclerosi Múltiple, un «referent» per tot Espanya

Madrid, 17 ena (EFE).- El Centre especialitzat d’Esclerosi Múltiple Alicia Koplowitz, de Madrid, és un «referent» a Espanya en la «atenció integral» d’aquesta malaltia que, segons dades de la Comunitat, és la segona causa de discapacitat després dels accidents de trànsit.Madrid, 17 ene (EFE).- El Centro especializado de Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz, de Madrid, es un «referente» en España en la «atención integral» de esta enfermedad que, según datos de la Comunidad, es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes de tráfico.

És l’esclerosi múltiple una malaltia del sistema immunitari?

L’esclerosi múltiple afecta a almenys 1,3 milions de persones al món. El seu principal característica és una inflamació seguida per la formació de cicatrius en un teixit conegut com a mielina, el qual aïlla el teixit nerviós en el cervell i en la medul·la espinal. Amb el pas del temps, aquesta formació de cicatrius pot acabar ocasionant danys neurològics greus.La esclerosis múltiple afecta a por lo menos 1,3 millones de personas en el mundo. Su principal característica es una inflamación seguida por la formación de cicatrices en un tejido conocido como mielina, el cual aísla el tejido nervioso en el cerebro y en la médula espinal. Con el paso del tiempo, esta formación de cicatrices puede acabar ocasionando daños neurológicos graves.

Els trastorns corticals, associats amb la progressió de l’esclerosi múltiple

Tècniques de ressonància magnètica indiquen que, en els estadis primerencs de l’esclerosi múltiple (EM), es produeixen lesions corticals inflamatorias. Fins ara, nombrosos estudis, basats en autòpsies, havien emfatitzat el caràcter crònic i la naturalesa no inflamatoria d’aquestes lesions en la EM progressiva.   Técnicas de resonancia magnética indican que, en los estadios tempranos de la esclerosis múltiple (EM), se producen lesiones corticales inflamatorias. Hasta ahora, numerosos estudios, basados en autopsias, habían enfatizado el carácter crónico y la naturaleza no inflamatoria de estas lesiones en la EM progresiva.