Vacances inaccessibles per a les persones amb discapacitat

El primer criteri que estudien les persones amb discapacitat a l’hora de triar el seu destí de vacances és que aquest tingui bona accessibilitat, cosa que es converteix en el seu primer obstacle perquè la informació existent és escassa o nul·la .El primer criterio que barajan las personas con discapacidad a la hora de elegir su destino de vacaciones es que éste tenga buena accesibilidad, algo que se convierte en su primer obstáculo porque la información existente es escasa o nula.

Embaràs i esclerosi múltiple, un binomi compatible

Els neuròlegs lluiten per eradicar la por d’aquestes pacients a quedar-se embarassades davant la por que el seu fill hereti la malaltia, al fet que empitjori la patologia o no poder ocupar-se d’ell en un futur I per aconseguir una detecció primerenca del Parkinson a través dels símptomes no motors Los neurólogos luchan por erradicar el temor de estas pacientes a quedarse embarazadas ante el miedo a que su hijo herede la enfermedad, a que empeore la patología o a no poder ocuparse de él en un futuro Y por conseguir una detección temprana del Parkinson a través de los síntomas no motores

Un tobogan gegant arriba a Madrid per donar suport a l’esclerosi múltiple

El ‘Súper tobogan urbà’, una instal·lació amb més de 400 metres de llarg i 30.000 litres d’aigua, serà el tancament de la campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’, que tindrà lloc el 24 de juliol, a l’Avinguda Menéndez Pelayo, de 11 a 21 al costat del parc del Retiro, amb l’objectiu de recaptar fons per ajudar a pacients amb esclerosi múltiple .El ‘Súper tobogán urbano’, una instalación con más de 400 metros de largo y 30.000 litros de agua, será el cierre de la campaña ‘Mójate por la esclerosis múltiple’, que tendrá lugar el 24 de julio, en la Avenida Menéndez Pelayo, de 11 a 21 junto al Parque del Retiro, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a pacientes con esclerosis múltiple.

Esclerosi múltiple: identifica quins són els seus símptomes

L’esclerosi múltiple és una malaltia crònica del sistema nerviós que es presenta entre els 20 i 30 anys. Es dóna amb més freqüència en dones que en homes. Els símptomes poden ser confosos ja que són molt comuns com la fatiga, falta d’equilibri i altres alteracions. Així mateix, aquest patiment pot variar d’una persona a una altra.No és contagiosa, ni hereditària i fins ara aquest mal no es coneix ni la seva causa ni la seva cura.La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso que se presenta entre los 20 y 30 años. Se da con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Los síntomas pueden ser confundidos ya que son muy comunes como la fatiga, falta de equilibrio y otras alteraciones. Asimismo, este padecimiento puede variar de una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria y hasta ahora este mal no se conoce ni su causa ni su cura.

Esclerosi Múltiple: Qui va a mantenir-se saludable? Qui van a desenvolupar EM amb recaigudes?

No tot el que té els símptomes de l’EM va a desenvolupar la malaltia progressiva. Una nova prova permetrà als metges identificar els pacients amb EM que han «aïllat» clínicament els símptomes que podrien obviar les despeses i els efectes secundaris dels fàrmacs supressors del sistema immune. Moltes persones que desenvolupen símptomes d’esclerosi múltiple (EM) no es diagnostiquen durant diversos anys. No todo el que tiene los síntomas de la EM va a desarrollar la enfermedad progresiva. Una nueva prueba permitirá a los médicos identificar a los pacientes con EM que han «aislado» clínicamente los síntomas que podrían obviar los gastos y los efectos secundarios de los fármacos supresores del sistema inmune. Muchas personas que desarrollan síntomas de esclerosis múltiple (EM) no se diagnostican durante varios años.

Europa autoritza la revisió de la sol·licitud d’autorització de cladribina (Merck) per EM remitent-recurrent

L’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) ha aprovat la revisió de la sol·licitud d’autorització de comercialització de cladribina comprimits, un producte en investigació de Merck per al tractament de l’esclerosi múltiple (EM) remitent-recurrent (EMRR ).La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha aprobado la revisión de la solicitud de autorización de comercialización de cladribina comprimidos, un producto en investigación de Merck para el tratamiento de la esclerosis múltiple (EM) remitente-recurrente (EMRR).

El tabac i la sal, implicats en el desenvolupament de l’esclerosi múltiple

Els especialistes recorden que el diagnòstic precoç és clau en aquesta malaltiaLos especialistas recuerdan que el diagnóstico precoz es clave en esta enfermedad

Investigadors descobreixen la manera d’ensenyar al sistema immunològic

Un estudi publicat per investigadors de la Universitat de Bristol pretén mostrar el sistema immunològic pot ser ensenyat a deixar de tractar a les proteïnes diàries inofensives com si fossin malalties invasives perilloses.Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Bristol pretende mostrar que el sistema inmunológico puede ser enseñado a dejar de tratar a las proteínas diarias inofensivas como si fueran enfermedades invasivas peligrosas.

Virus i microbiota intestinal, en la baralla

L’origen de l’esclerosi múltiple segueix sent un enigma. Per aquest motiu es remenan diversos factors confluents en aquesta malaltia neurodegenerativa. Darrerament, l’aposta de la investigació va per la recerca de virus, propis i aliens a l’organisme, i dels bacteris que poblen l’intestí dels pacients. Del que sembla haver-hi cada vegada menys dubtes és que el tabac és la carta que completa qualsevol escala del joc de cartes . El origen de la esclerosis múltiple sigue siendo un enigma. De ahí que se barajen varios factores confluyentes en esta enfermedad neurodegenerativa. Últimamente, la apuesta de la investigación va por la búsqueda de virus, propios y ajenos al organismo, y de las bacterias que pueblan el intestino de los pacientes. De lo que parece haber cada vez menos dudas es de que el tabaco es la carta que completa cualquier escalera del juego de naipes.

Èxit de Sinàptica, de Teva Neuroscience

Teva Neuroscience ha organitzat la reunió Sinàptica a Madrid, jornada científica que s’ha reunit per primera vegada a gairebé 250 especialistes de reconegut prestigi en la malaltia de Parkinson, esclerosi múltiple (EM) i infermeria d’EM. Teva Neuroscience ha organizado la reunión Sináptica en Madrid, jornada científica que ha reunido por primera vez a casi 250 especialistas de reconocido prestigio en la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple (EM) y enfermería de EM.